171 szótári nyelvtan

(1) A szótárakról

A szótár nemcsak a szavakat és jelentésüket tartalmazza: a jó egy- vagy kétnyelvű szótárból nemcsak a szavak és szókapcsolatok jelentését, hanem használatukra vonatkozó tudnivalókat is találunk
Az alább felsorolt egynyelvű szótárak a közhiedelemmel ellentétben

- már egészen szerény nyelvtudással is jól használhatók, mert a magyarázatok nyelve egyszerű, világos; a példákból a szavak jelentését és "nyelvtanát" még könnyebben megérthetjük

- terjedelmüknél fogva viszont a leghaladóbb szintnek is megfelelnek
(ez alól legfeljebb a szakszövegek szókészlete kivétel)

A forgalomban lévő legjobb nyelvtanulói szótárakat három nagy kiadó adja ki: a LONGMAN - Longman Dictionary of Contemporary English; az OXFORD University Press - Oxford Advanced Learner's Dictionary; valamint a COLLINS - Collins-Cobuild English Language Dictionary.
E három szótáron kívül nyelvtanulási céllal csak olyan szótárat használjunk, amely az alábbiakban felsorolt nyelvtani tudnivalók többségét tartalmazza. Fontos tehát, hogy mindig megismerkedjünk az adott szótár bevezető fejezeteivel: itt adják meg a speciális rövidítéseket, itt mondanak el sok olyan, a használatra vonatkozó tudnivalót, melyek szótáranként eltérhetnek.

 

(2) Nyelvtani információk a szótárban

(a)  Szófajok

Mivel az angol szavak gyakran több szófajúak lehetnek, szófajuk esetleg csak a szófaj-címkéből derül ki: walk (n) = séta; walk (v) = sétál. Amikor egy angol szó magyarázatát keressük a szótárban, rögtön a minket érdeklő szófajnál keressünk. Ha pl. az angol mondatban biztosra vehetően a főnévi reverse szó szerepel (pl. the reverse happens), akkor csak a főnévre vonatkozó részt keressük.
A melléknévi reverse (a reverse tendency) és az igei reverse (to reverse the car) magyarázatai vagy külön szócikkben, vagy egy szócikken belül elkülönítve találhatók. Ezért szükséges a rövidítések - n, v, adj - ismerete (ld. alább).

 

(b) Számszerű és nemszámszerű főnevek

A szótárak felhívják a figyelmet a gyakori hibaforrást jelentő nemszámszerű főnevekre (pl. U = nemszámszerű, ld. alább).

ld 164

(c) Vonzatok

Az ige által "vonzott", megkövetelt elemeket az ige vonzatának (ld 201) nevezzük. A helyes mondatok alkotásához a vonzatokat ismernünk kell: ebben segítenek a tanulói szótárak magyarázatai, de főleg példamondatai. Az insist igéről pl. megtudjuk, hogy vagy

 1. magában áll: You must come with us, I insist

  2. that-es mellékmondattal áll:

I insisted that he was wrong illetve

 

I insisted that he (should) go

 

 3. on elöljáróval áll: I insisted on my correctness

4. on elöljáróval + sy ...ing-gel áll: I insisted on him going

Nemcsak az igéknek vannak vonzataik, hanem (az igéknél kisebb mértékben) a mellékneveknek, sőt egyes főneveknek is.
A melléknév és a főnév vonzata rendszerint a rokon ige vonzatával azonos: ige insist on / that  Þ melléknév insistent on / that  Þ főnév insistence on / that. Az ige vonzatát akkor is bízvást "átvihetjük" a belőle származó szavakra, ha a szótár erre nem tér ki.
A szótárak a vonzat-típusokat többféleképpen - "kódok" segítségével, valamint példákon keresztül is - bemutatják. (A "kódok" formája szótáranként, sőt kiadásonként eltérhet.)

 

(d) Rendhagyó igék

Az igék 3 alakja: ha nincs megadva a 2. és a 3. alak, akkor az ige szabályos:
sigh (múltidő: sighed, 3. alak: sighed)

 

(e) Elválasztás: a szótárak egy része valamilyen módon jelöli

ld 94

(f) Képzett szavak

A képzett szavak szótövét gyakran csak egy kötőjel vagy tilde (~) helyettesíti:
pl. a bitter szócikkben a -ly illetve a -ness képző a teljes bitterly és bitterness szavakat pótolja.

 

(g) Szóvégi mássalhangzó-betű kettőzésének a jelölése:

pl. a nod szócikkben -dd-, a big szócikkében -gg-
a mássalhangzó megduplázódik (csak írásban!)

- az igék -inges alakjában, az -ed végződés előtt, valamint néhány képző előtt (pl. -er)
nodding, nodded, nodder

ld 59

- a melléknevek közép- és felsőfokában az -er illetve -est előtt

 

(h) Kiejtés

Szinte minden egynyelvű angol szótár, s az angol-magyar szótárak többsége közli a szavak kiejtését; az újabbak átírási rendszere azonos az ebben a könyvben is (pl. az 51 szócikkben ) használttal. Ezekkel az átírási jelekkel - a közhiedelemmel ellentétben - már szerény nyelvtudással is (sőt éppen ilyenkor!) érdemes megismerkedni.

Jóllehet az angol írás-ejtés megfelelések igen sok szeszélye szabályba foglalható és megtanulható (némelyiküket már a kezdő tanuló is "érzi"), az olvasási szabályokkal, a kiejtéssel itt nem foglalkozhatunk többet.

 

(3) A gyakori nyelvtani rövidítések és "címkék"

Rövidítés

Teljes név

Idevágó szócikk

 

 

e könyvben

abbr

abbreviation

152

adj

adjective

103, 104, 105, 106

adv

adverb

54, 105

attrib

attributive

103

AmE/US

American English

15

aux

auxiliary

155

Br/BrE/GB

British English

15

C

count(able)

164

compar

comparative

53

det

determiner

130

fig

figurative

 

fml

formal

 

infml

informal

 

inf(in)

infinitive

72, 146, 185

interr(og)

interrogative

89

n

noun

 

p

past

121

pass

passive

138

pl

plural

186

poss

possessive

11, 12

pp vagy past p

past participle

68, 196

pred

predicative

103

prep

preposition

32

pres p

present participle

72, 75, 107

pres

present

84

pron

pronoun

131

sg vagy sth

something

162

sing

singular

 

sl

slang

 

superl

superlative

53

sy vagy sb

somebody

162

/!\

taboo

 

U

uncountable noun

164

usu

usual(ly)

 

v

verb

 

v adv vagy phr v

phrasal verb

187

vi vagy vi

intransitive verb

178, 179

v prep

prepositional verb

187

vt vagy vt

transitive verb

187

 

(4) A one és a sy

A szótárak gyakran használják meghatározásaikban a one, one's, oneself szavakat, illetve a sy, sy's [= somebody, somebody's vagy someone, someone's] rövidítéseket:

ask sy [= somebody]out
do one's best

ask sy [somebody] to do one a favour
arra kér vkit [vki mást], hogy tegyen meg neki [a kérő személynek] egy szívességet

enjoy oneself 'jól érzi magát', azaz 'az embernek jól érezni magát', pl.:

WE enjoyed OURSELVES
commit oneself on sg, pl.:
SHE never committed HERSELF on human rights issues

 

Ha pl. azt akarjuk kifejezni, hogy

'Saci megkérte Ottót, hogy tegyen neki egy szívességet', akkor

a szótárban esetleg a sy-t és a one-t tartalmazó fenti "formulát" találhatjuk: ask sy to do one a favour. A sy a megkért személynek (Ottó), a one magának az alanynak (Saci) felel meg:

Þ Saci asked OTTO to do HER a favour

ld még 8

(5) Kétnyelvű (magyar-angol és angol-magyar) szótárak

(a) A konvenció értelmében az ige szótári alakja magyarul egyesszám 3. személy, angolul viszont az alap-alak. Az angol know mellett tehát a 'tud', nem pedig a 'tudni' szót látjuk; ez persze nem jelent valódi megfelelést (a ' Robi mindent tud' sohasem: ...know everything).

 

(b) Az (ut) rövidítés értelmezése (Országh-féle szótárakban): A 'világméretű' jelzőnél pl. a következőket találjuk:

of global / universal dimensions / proportions,
on a global scale,
extending all over the globe (mind: ut)

 

Az "ut" rövidítés nem mást jelent, mint hogy ezek a szerkezetek a jelzett szó előtt nem használhatók, "csak utótételben", azaz utó-jelzős szerkezetekben:
'világméretű tiltakozás'  Þ protests on a global scale

ld 193, 194

(6) A nyelvtantudás szókincsünket is gazdagítja

Van olyan szó amit nem kell keresnünk (és esetleg nem is találunk) a szótárban:
Csak egyetlen példa: ha csak a melléknevet - pl. greedy - ismerjük, de a főnevet szeretnénk, biztosra vehetjük, hogy a tipikusnak megtanult -ness képzőt használhatjuk: greediness.

ld 167

Az -y- Þ  -i helyesírási változás szintén szabályos

ld 59