164 számszerű és nemszámszerű főnevek

Ld még 130, 110, 129, 189, I-4 Táblázat

 

(1) A körülöttünk lévő tárgyak, anyagok, fogalmak jelentős része valamilyen formában mérhető: egy doboz / két szivar, egy liter / egy üveg pálinka, három szem / egy kiló rizs, három/számtalan javaslat, némi / egy kis bátorság.
Egyes dolgok mennyisége kifejezhető puszta számokkal (szivar, javaslat), mások viszont csak bizonyos mértékegységekkel (pálinka, rizs), míg megint mások (bátorság) sem számokkal, sem egyéb, meghatározott mértékegységgel nem mérhetők. Mindez a magyar nyelvhasználatban is kifejezésre jut oly módon, hogy például az első esetben a 'Hány?', 'néhány', a második és harmadik esetben pedig a 'Mennyi?, némi' szavakat szokás adott esetben használni:

 

(A)

'Hány

szivar

(B)

'Mennyi'

pálinka

 

'néhány'

javaslat

 

'némi'

rizs

 

 

 

 

 

bátorság

 

Az (A) típusú szavak tehát olyan dolgokat jelölnek, amelyeket meg lehet, vagy meg szokás számolni, ezért számszerű főneveknek nevezzük őket.
A (B) típusú szavak olyan dolgokat jelölnek, amelyek mennyiségét egyáltalán nem, vagy csak valamilyen mértékegység-(szerű) kifejezéssel lehet meghatározni (de semmiképpen sem puszta számokkal): ezek a nemszámszerű főnevek.
A 'Hány?' Û 'Mennyi'? szembenállás nem túlságosan éles: a 'Mennyi?' gyakorlatilag szabadon használható számszerű főnevek előtt is. Ráadásul szinte bármely főnév elé tehetünk számokat is, megváltoztatva alapjelentésüket: 'két vilmoskörte' (édességboltban) = 'két üveg pálinka'; (kocsmában) = 'két pohár' (valószínűleg 'két "feles"').

 

(2) A számszerű és nemszámszerű főnevek nyelvtani megkülönböztetése az angolban sokkal szembetűnőbb, mert szigorúbbak a szabályok, és azok több szó kitüntetett használatát írják elő:

 

 

Számszerű

 

Nemszámszerű

 

'Hány?'/'Mennyi?'

How many

cigars?

How much

brandy?

 

 

suggestions?

 

courage?

 

 

 

 

 

'sok'

many

cigars

much

brandy

 

 

suggestions

 

courage

 

 

 

 

 

'kevés'

few

cigars

little

brandy

 

 

suggestions

 

courage

 

 

 

 

 

'egy pár.../ egy'

a few

cigars

a little

brandy

'kis...'

 

suggestions

 

courage

 

 

 

 

 

'egy'

a/one cigar

 

——

 

 

a/one suggestion

 

——

 

 

A velük álló ige:

a cigar is

 

 

brandy is

 

a suggestion is

 

 

courage is

 

two cigars are

 

——

 

 

two suggestions are

 

 

——


Tehát a (how) many, (a) few szavak csak számszerű, a (how) much, (a) little szavak pedig csak nemszámszerű főnevek előtt használhatók. Nem kell azonban különbséget tenni az a lot [of], lots [of], a more, most, és a less, least, továbbá néhány más mennyiségszó (ld 110) esetében; ezek tehát számszerű és nemszámszerű főnevek előtt ugyanúgy használhatók:

 

a lot of

 

lots of

cigars

more, most,

brandy

(less, least)

 

 

(A nemszámszerű főnévvel álló less és least - pl. less cigars kevesebb szivar - csak a "lazább", kötetlenebb stílusra jellemző; az irodalmi nyelvben ez fewer cigars).
A little szó nemcsak 'kevés', hanem 'kicsi' jelentésben (tehát melléknévként) is használatos: szövegbeli jelentése éppen abból állapítható meg, hogy számszerű avagy nemszámszerű főnevet előz-e meg; tehát

a little brandy = 'egy kevés '/'némi pálinka', míg a little bottle = 'egy kis(méretű) üveg'.

 

(3) Lényeges, hogy az angol főnevek számszerű vagy nemszámszerű jellegét nem lehet kikövetkeztetni sem a magyar nyelvből, sem valamiféle logikai úton. Igaz ugyan, hogy például az anyagnevek az angolban nemszámszerű főnévként használatosak (pl. az 'olaj', 'arany', 'fa' angol megfelelői), de többnyire lehetetlen megjósolni, hogy angol "szemüvegen" keresztül mi tekintendő anyagnévnek és mi nem (pl. a 'kenyér', a 'szappan', a 'kréta' angol megfelelői csak anyagnévként, tehát nemszámszerű főnévként használhatók). A LONGMAN, HORNBY (Advanced Learner's Dictionary, ALD) és COBUILD szótárak e téren nagy mértékben megkönnyítik a nyelvtanuló dolgát, mivel feltüntetik az egyes főnevek mellett azok számszerű vagy nemszámszerű voltát, az alábbi módon:

 

 

számszerű

nemszámszerű

LONGMAN

C

U

ALD

C

U

COBUILD

COUNT

UNCOUNT

 

Az itt következő főnevek a leggyakoribbak azok közül, amelyek a magyarban számszerűként (is), az angolban viszont csak nemszámszerűként használhatók:

 

advice

bread

chalk

equipment

furniture

homework

garlic

machinery

information

permission

news

weather

soap

work

 

Nem számszerű főnév a weather:

What wonderful weather! (nem What a...)


A nemszámszerű főnevek természetéből következik, hogy nem tehetők többesszámba, és nem előzheti meg őket sem számnév, sem az a/an névelő (hiszen ez utóbbi jelentése voltaképpen: 'egy'). Kérdés, hogy hogyan lehet "számszerűsíteni" ezeket a főneveket, azaz hogyan lehet az általuk jelölt dolgok számát vagy mennyiségét angolul megfogalmazni. Ehhez többféle - és nem szabadon választható - eszköz áll rendelkezésre:

 

(4)

(a) A leggyakoribb és legbiztosabb megoldás a piece of... kifejezés használata, amely előtt már használhatunk akár határozatlan névelőt, akár számnevet vagy nemszámszerű számnévi névmást:

 

a, one

piece

bacon, chalk, machinery, land,

every

 

furniture, paper, news, work,

two, three,

... pieces of

advice, information, wood,

many, few

 

evidence, equipment, luck

 

A piece szóval teljesen megegyező szerkezetben, de szűkebb jelentéskörben használhatjuk még a bit of és az item of kifejezéseket is. A bit of többnyire kisebb mennyiséget takar és stílusában köznyelvi: a bit of news, two bits of advice, az item of használata pedig elsősorban elvont dolgokat jelentő főnevekre korlátozódik: an item of information, three items of news.

 

(b) Előfordul, hogy nem mennyiségi, hanem minőségi, fajta szerinti alapon "számszerűsítünk" főneveket, pl.:

'Két pálinkát szeretek: a barackot és a cserkót'

Ilyen esetekben a kind of, sort of és type of kifejezéseket használhatjuk, szerkezetileg a piece of-val megegyező módon:

I like two kinds of / sorts of / types of brandy: apricot and cherry

 

(c) Egyes nemszámszerű főnevek esetében a szokásos (és angolos) megoldás az, ha egy jelentésében közelálló számszerű főnevet használunk a piece of, stb. helyett. Néhány fontosabb ilyen szópár:

 

Nemszámszerű

Számszerű

clothing

a garment

laughter

a laugh

permission

a permit

arms

a weapon

work

a job a task 

luggage (BR)

 

baggage (US)

a suitcase

machinery

a machine

money

a coin

 

a currency

 

(d) A fenti szópárokhoz hasonlóan viselkedik, de jelentésénél fogva külön csoportot alkot néhány szópár, melynek egyik tagja valamilyen haszonállatot jelöl (és ez számszerű főnév), másik tagja pedig ezen állat fogyasztásra szánt húsát (ez nemszámszerű):

Állat

Húsa

(Számszerű)

(Nemszámszerű)

calf

veal

cow, cattle

beef

pig

pork

sheep

mutton

 

A calf és sheep szavak rendhagyó többesszámúak, a cattle csaktöbbes főnév;

ld 186

(e) Egyes nemszámszerű főnevek kapcsolódhatnak "állandó számszerűsítő kifejezésekkel", melyek az illető dolgokra jellemző leggyakoribb mennyiségeket jelölik. Persze ezekkel is használhatók a (4)(a)-ban és (4)(b)-ben tárgyalt kifejezések. Íme néhány gyakran előforduló szókapcsolat:

a bar of chocolate

a bar of soap

a blade of grass

a block of ice

a cup of tea

a cup of coffee

a cut of meat

a joint of meat

a glass of milk

a glass of water

a loaf of bread

a lump of sugar

a sheet of paper

a tube of toothpaste


Az anyagnévszerű főnevek (és bármely mérhető dolgot jelölő főnév) kapcsolódhat természetes vagy fizikai mértékegységet jelölő kifejezéssel, többnyire of-os szerkezetben. Pl. a drop of water, a kilo of bread,

two teaspoonfuls of sugar, three gallons of oil, stb.

ld 111

(5) A nemszámszerű főnevek viszonylag szűk köre használható a számszerűekre jellemző környezetben is. Ezzel a lehetőséggel főként konkrét jelentésű főnevek használatakor élhetünk, két esetben:
A) ha gyakran fogyasztott termékek szokásos mennyiségét jelöljük meg: two beers = 'két pohár/üveg sör', a roast beef = 'egy (adag) marhasült'
B) ha bizonyos anyagok vagy anyagszerű termékek fajtáira, és nem mennyiségére utalunk: three Dutch cheeses = 'három holland sajtfajta', every red wine = 'minden vörösbor(fajta)'.

 

(6) Az angol szavak egy köre - a magyarhoz hasonlóan - egyaránt használható számszerű és nemszámszerű főnévként. Ilyenkor a nemszámszerű használat valamilyen anyagot, természeti jelenséget vagy elvont fogalmat jelöl általánosságban, a nemszámszerű pedig ezek valamilyen egyszeri vagy konkrét előfordulását. Pl. light (nemszámszerű) = 'a fény mint fizikai jelenség': Light travels faster than sound Ugyanakkor light (számszerű) = 'fényforrás'; 'egy (adott) fényjelenség'; 'tűz' (ha cigarettára gyújtunk): He saw a strange light Can I have a light?

Néhány gyakoribb szó, mely mindkét módon használható (lényegi jelentéskülönbség nélkül): activity, agreement, bone, brick, cake, decision, duty, fire, hair, hope, language, noise, pain, science, sound, space, thought, virtue, war.

Ugyancsak kétféleképp használhatók a (4)(d)-ben fel nem sorolt olyan főnevek, amelyek jelöltje valamilyen húsáért (is) tenyésztett vagy vadászott háziállat: Mary had a little lamb = 'Mary-nek volt egy kicsi báránya' vagy 'Mary evett egy kis bárányhúst' (ld. a little két jelentése a 2. pontban). Néhány további példa: chicken, duck, goose, pheasant, rabbit. Tehát some ducks = 'kacsák, néhány kacsa', míg some duck = '(egy kis) kacsahús'.

Ld 129, 161

Hasonlóan "kétarcúak" a nagyobb méretű zöldség- és gyümölcsfajták nevei: azoké, melyekből együltőre nem szokás egy egészet megenni, pl. cabbage, cantaloup, cauliflower, lettuce, onion, water melon. Tehát: She grows cucumbers in her garden, de Have some cucumber.

Bizonyos számszerű főnevek néha anyagnévként (azaz nemszámszerűként) is használhatók:

There's some egg on your collar  There's some apple on your moustache

 

(7) Egynéhány főnév ugyancsak használható számszerűként és nemszámszerűként, de esetükben az eltérő használat eltérő jelentést takar. Néhány gyakoribb példa:

 

nemszámszerű

számszerű

 

 

 

chocolate

csokoládé

bonbon

convenience

kényelem

nyilvános W.C.

dress

ruházat, ruhanemű

női ruha

experience

tapasztalat

élmény, benyomás

glass

üveg (anyag)

pohár; tükör

idea

elképzelés,fogalom

ötlet, gondolat

iron

vas

vasaló

paper

papír

újság; tapéta; dolgozat

room

(férő)hely

szoba

trade

kereskedelem

mesterség

wood

fa (anyag)

erdő

work

munka

mű(alkotás)

 

(8) Fontos tudnunk, hogy nem minden olyan esetben szükséges számszerűsítő kifejezést használnunk, amikor a magyarban számnévi jelző szerepel. Azt kell szem előtt tartanunk, vajon fontos-e, hogy konkrét mennyiséget fejezzünk ki, illetve hogy különálló darabokra vagy egységekre akarunk-e utalni. Például: Ebben a szobában túl sok bútor van Þ There's too much furniture in this room és nem There are too many pieces of furniture... Mindig megfogadtam apám tanácsait Þ I always took my father's advice és nem ...pieces of advice. Nagyon hasznos információkat kaptunk Þ We were given (some) very useful information és nem ... useful pieces of information. Az áthúzott megoldások ezúttal nem helytelenek, csak kevésbé angolosak,ügyetlenek, körülményesek.