129 névelők

Kapcsolódó szócikkek: 161, [ 175 ], 164, 186, 130, 189, 127, 163, 182, I-2 és I-3 Táblázat

 

(1) Az angol főnév gyakrabban áll névelővel, mint anélkül

Fontos: a magyarban gyakran fordul elő névelő nélküli főnév; az angolban viszont egyes számú számszerű főnév soha nem állhat névelő (vagy névelőféle) nélkül.

 

Van jó késed? Þ

Have you got

a

good knife? vagy

 

 

any

good knives?

Van gyereke? Þ

Has she got

(any)

children?

Van óvoda a környéken? Þ

Is there

a

nursery school... vagy

 

Are there

any

nursery schools in the neighbourhood?

Láttál rókát a Bakonyban? Þ

Did you see

(any)

foxes in the Bakony?

Vegyél zsemlét Þ

Buy

some

bread rolls

Vigyél jogosítványt Þ

Don't forget

your

driving licence

Lali mérnök Þ

Lali is

an

engineer

 

(2) Kiejtés

Ejtése,

 

ha

 

 

 

the

/o /

mássalhangzóval

kezdődő

 

the seal

a

/ /

mássalhangzóval

szó

 

a seal

 

 

 

áll

 

 

an

/ n/

magánhangzóval

a névelő

 

an eel

the

/oi/

magánhangzóval

után

 

the eel

 

A névelők ejtése az utánuk álló szó ejtése, nem írása szerint történik:
a/the university / / ill. /o /: mássalhangzó, még ha a betű <u> is!
(an/the umbrella / n/ ill. /oi/: a hang is, a betű is magánhangzó)

an/the hour / n/ ill /oi/: magánhangzó, még ha a betű <h> is!
(a/the horse / / ill /o /: a hang is, a betű is mássalhangzó)

 

Megjegyzés

Tétovázásnál - ha pl. nem találjuk a szót - az elnyújtott alakok a következők:

a = /ei/; the = /di:/
Pl. Irene, I think, is really a... er... a... perfectionist

(3) A névelőhasználat szempontjából két dolog alapvető:

 

(a) A főnév számszerű vagy nemszámszerű

ld 164

(b) EGYEDI avagy ÁLTALÁNOS értelemben használjuk-e a főnevet

 

(4) Az EGYEDI és ÁLTALÁNOS értelem meghatározása:

 

 EGYEDI: (E) = személy vagy dolog bizonyos előfordulásaira,

megjelenéseire, konkrét mennyiségeire gondolunk, pl.:

 

 

 

egy újságírótól

 

(az) ötletet

úságíróktól

 

(az) ötleteket

az újságírótól

kaptam

(egy) ötletet

újságírótól

 

(az) almabort

 

Mint az 'újságíró', 'ötlet' és 'almabor' különféle előfordulásaiból látszik:

- Az egyedi főnév egyaránt lehet konkrét és elvont;
számszerű és nemszámszerű

ld 164

- A személy vagy dolog lehet egy vagy több;
határozott vagy határozatlan

 

 ÁLTALÁNOS: (Á) =

személyek v. dolgok teljes osztályára

 

 

(bármely/minden újságíró) vagy összességére

 

 

(bármilyen/bármennyi tej) gondolunk,

 

 

egyszerre mindegyikre ill. bármelyikre, pl.:

 

 

az emberek

ma már hisznek

az újságírónak

[általában, mind]

 

[bármelyiknek]

újságíró

ritkán iszik

almabort

[bármelyik]

 

[bármilyet, bármennyit]

egy újságírótól

jobb ötleteket várna

az ember

[mindegyiktől]

 

[minden ember]

 

- A főnév lehet konkrét és elvont; számszerű és nemszámszerű

ld 164

- A személy vagy dolog lehet egy vagy több; határozott vagy határozatlan;

 

(5) A magyar névelők megfelelői

Alább sorra vesszük a magyar névelők különféle előfordulásait és azok angol megfelelőit;
a számszerű főnevek viselkedését a ceruza főnéven,
a  nemszámszerűek  viselkedését a  benzin főnéven mutatjuk be.

Ezt táblázatos formájú összesítések követik: (6)-os pont.

 

(5a) A magyar 'a ceruza' / 'a ceruzák' / 'a benzin' két-két dolgot is jelenthet:

- Egyrészt egyedi, a szituáció résztvevői által ismert, határozott tárgyat ill. tárgyakat jelent:
Angolul hasonlóan határozott névelőt használunk:

The pencil is over there / the pencils are over there /
the petrol is over there
(Táblázat E1, E2, E7. Az "=" jel ezt a megfelelést mutatja.)

 

- Másrészt általános jelentésük van, azaz a megnevezett dolgokra mint olyanokra utalnak;
angolul ilyenkor NEM állhat határozott névelő.
'A ceruza' / 'a ceruzák' általános értelemben angolul pencils vagy a pencil:

Pencils are made of wood vagy A pencil is made of wood

'A benzin' általános értelemben: Æ petrol: Petrol is highly inflammable

(Táblázat Á1, Á2, Á7: a szaggatott vonalaktól induló nyilak az Á4, Á5, Á8 nagybetűs mondataihoz vezetnek).

 

(5b) A magyar (névelő nélküli) 'ceruza' kétfélét jelenthet:

- Egyrészt egyedi dolgot: 'van nálam ceruza'; ez angolul

vagy I've got a pencil with me (ha egy van)
vagy I've got some pencils with me (ha több van)
(Táblázat 3E Þ az 5E, 6E nagybetűs mondatai)

Hogy a (névelő nélküli) 'ceruza' egy vagy több ceruzát jelent-e, az a magyarban csupán a szituációból derül ki (csak néha egyértelműen):

- A van nála ernyő-ben egy darab, azaz: an umbrella;
- A van nálam cigaretta kifejezésben minden bizonnyal: some cigarettes.
Tagadó és kérdő mondatban a some helyett any áll:
a 'nincs nálam ceruza' tehát vagy  Þ I haven't got a pencil with me
vagy  Þ I haven't got any pencils with me

ld 161

- Másrészt általános jelentésű: 'nem lehet rendes ceruzát kapni'
Ez angolul szabadon választhatóan Æ pencils vagy a pencil

Pl.: You can't get proper pencils vagy You can't get a proper pencil

(Táblázat 3Á Þ 4Á, 5Á nagybetűs mondatai)


A magyar (névelő nélküli) 'benzin' kétfélét jelenthet:

- Egyrészt egyedi dolgot: 'benzint kell vennünk':

Ez angolul some petrol: We must buy some petrol

(Táblázat 8E Þ 9E)

Erről a some-ról ld még a (9) pontot.

- Másrészt általános jelentésű: 'a villamos nem benzinnel megy'
Ez angolul is (Æ) petrol: Trams don't run on petrol
(A Táblázat 8Á kockájában az "=" jel ezt a megfelelést mutatja)

 

(5c) A (névelő nélküli) 'ceruzák' a magyarban jobbára csak
- egyedi értelműek:
Ez angolul some/any pencils: He put some pencils on the desk

(Táblázat 4E Þ 6E)

 

 (5d) A magyar 'egy ceruza' kétfélét jelenthet:

- Egyrészt egyedi dolgot: 'ott egy ceruza'.
Ez angolul is a pencil: There is a pencil over there

 

- Másrészt általános jelentésű: 'szeretem, ha egy ceruza hegyes'
Ez angolul is a pencil: I like it if a pencil is sharp
(A Táblázat 5Á kockájában az "=" jelek ezt a megfelelést mutatják.)

 

(6) A névelők használata illetve nem-használata magyar megfelelőikhez képest

Táblázat: Számszerű főnevek

 

 

E

Á

 

egyedi jelentésű

általános jelentésű

a(z)

a ceruza ott van

a ceruza fából készül

1

=

 

the

the pencil is over there

---------

a(z)+tsz

a ceruzák ott vannak

a ceruzák fából készülnek

2

=

 

the+tsz

the pencils are over there

---------

Æ

van nálam Æ ceruza

nem lehet Æ rendes ceruzát kapni

3

 

 

 

--------

---------

Æ + tsz

Æ ceruzákat tett a padra

---------

4

 

 

Æ + tsz

--------

PENCILS ARE MADE OF WOOD

 

 

YOU CAN'T GET Æ PROPER PENCILS

egy

ott egy ceruza

szeretem, ha egy ceruza hegyes

5

=

=

a(n)

there's a pencil there

I like it when a pencil is sharp

 

I'VE GOT A PENCIL WITH ME

A PENCIL IS MADE OF WOOD

 

 

YOU CAN'T GET A PROPER PENCIL

-

 

---------

6

 

 

Some

HE PUT SOME PENCILS ON THE DESK

---------

/any

I'VE GOT some PENCILs WITH ME

 

 

Táblázat: Nemszámszerű főnevek

 

 

E

Á

Névelő

konkrét/egyedi jelentésű

általános jelentésű

a(z)

a benzin elfogyott

a benzin erősen gyúlékony

7

=

 

the

the petrol has run out

--------

Æ

Æ benzint kell vennünk

a villamos nem Æ benzinnel megy

8

 

=

Æ

--------

trams don't run on Æ  petrol

 

 

Æ petrol is highly inflammable

-

--------

 

9

 

 

some

we must buy some petrol

--------

/any

 

 

Ld még 189, 127, 163,  182, I-2 Táblázat

 

(7) A the névelő

(7a) A magyarhoz hasonlóan használjuk:

- Egyedi értelemben egyes számban és többes számban

I liked  the  book / books / actor / actors / idea / ideas / music
the king  the pope  the universe  the sun  the sky

- A first, last, next, same, only, sole  előtt:

the same person  the only solution
the sole wage-earner in the family

 

(7b) A magyarral ellentétben:

 

- Általános értelemben rendszerint NEM használatos
Kivétel bizonyos csoportok esetében:

 

- "Találmányok, állatok"
A dolgokról mint találmányokról gyakran, "fontos" állatokról mint fajokról olykor a the névelős formával beszélünk:

Bell's invention, the telephone, was patented in 1876

Itt nem lenne jó az a telephone ill. telephones
Ugyanígy:

The giant panda is threatened with extinction

Itt sem jó az a panda, de jó a pandas: Pandas are threatened...

 

- "zongorázik, szambázik" Þ play the piano, dance the samba
Ugyanígy bármely hangszernél: play + the + <hangszer neve>
Ugyanígy bármely tánc esetében: dance + the + <hangszer neve>
Vigyázat: sportoknál nincs play + the:

kosarazik, kártyázik Þ play basketball, play cards

 

(7c) A the sajátos használatai
- Egyes földrajzi nevekben the Hague; the Netherlands; (the) Ukraine

ld 189

- Birtokos névmás helyett:
(i) elöljárós testrész-név után:

She patted him on the shoulder

Az on his... sem lehetetlen:

ld 182;

(ii) ha előzőleg említett dolog részére utalunk:

Hozott egy videót; még aznap letört a programkapcsolója Þ
He brought a VCR; the programme switch came off the first day
(Nem helytelen, csak ritkább az its programme switch)

- Of miatti the

the love of power
the co-operation of nations

de: ha nem az of szerepel: Æ co-operation between nations
the winter of 1984  


- the rich és the supernatural típusú kifejezések

ld 104

- the English

ld 127

- Richard III [olv. 'Richard the third']

ld 189

- March 3(rd) [olv. 'March the third']

ld 23

 

- pay by the hour  pay by the page  is sold by the kilo  is sold by the dozen;

by the dozen / hundred / thousand / million stb.

ld 111

 - the névelő áll that/this mutató névmás helyett:
at the time [= at that time]
at the moment,

in the morning  in the afternoon  in the evening

ld 66

(8) Az a(n) névelő

(8a) A magyarhoz hasonlóan:

- Egyedi értelemben:

A strange character entered

 

(8b) A magyarral ellentétben (az általános szabály szerint):

- Általános értelemben:

A video tape cannot be used as many times as you want
An elephant never forgets

 

Megjegyzés:
Az "emberről mint olyanról" többféleképp beszélhetünk: használhatjuk
(i) az 'emberiség' szót - mankind, humankind, the human race, humanity
(ii) az 'ember' megfelelőit (a legritkábban man ill. men [t.sz.]):

 

-human (being):

Will a computer ever be able to beat a human at chess?

-humans / human beings:

Humans use two of their limbs for carrying weapons

-man:

Man suffers from more diseases than animals

 

Az általános alanyként használt 'az ember'-nek soha nem valamely fenti szó felel meg:

One can't be careful enough  You can't be careful enough

ld 8

Vigyázat: általános értelemben the man nincs, sem 'az ember(ek)', sem 'a férfi(ak)' jelentésben. Az 'a férfi(ak)' angolul szabályosan men vagy a man:

A man is physically stronger than a woman vagy
Men are physically stronger than women

 

- Névszói állítmányban:

a víz folyadék; ez nem bicska Þ
water is a liquid; this is not a jack-knife
Oxford gyönyörű város Þ Oxford is a lovely city

- Így foglalkozásokban:  a bátyám rendőr Þ  my brother is a policeman

 

Elmaradhat viszont az a(n) névelő:

Az as szó után: her duties as (a) secretary,

Marx as (a) philosopher

 

A foglalkozásnévre emlékeztető szavak (beosztások nevei) előtt - e neveket magukban rendszerint nem használjuk - nem az a(n), hanem a the vagy a (Æ) névelő áll:

My brother was a captain; de:
...was (the) captain of the 'Asztalos Lajos S.E.'

 

A foglalkozás illetve beosztás megnevezése előtt akkor marad el az a(n) névelő, ha a beosztás egyedi, azaz egy munkahelyen csak egy van belőle.

Hasonló főnevek: chairman, chief, director, head, leader, manager, owner, president
(Nem jó tehát a he is a chief/president)

 

- Az a(n) 'egy bizonyos' jelentésben: a Mr (Gordon) Black,

ld 189

- Számoknál:
- One helyett használható:

He's got three brothers and a sister
a dozen eggs; a hundred  a thousand  a million  a billion; 101 kiskutya (az angol címben: 'dalmata') Þa hundred (vagy one hundred) and one Dalmatians

- a kilo and a half  a mile and a half  (one and) a half, a quarter (of vmi);
- Törteknél: a seventh  a twelfth stb.
- 'Egy-két...' = a ... or two, pl.

egy-két korsó [sör], a pint or two; egy-két perc a minute or two

-  '-nta, -nte, -nként' jelentésben: sixty kms an hour

x times a day [in a / per day is lehet]

x times a week [in a / per week is lehet]

-  80p a kilo;
(Ezek helyett nem jó a one:  60 kms one hour)

ld 163

 

(9) A zéró - Æ - névelő

(9a) Közlekedési eszközök, hírközlés:

 

come

 BY

BUS

CAR

TRAIN

stb. stb.

go

 

 

 

 

 

by computer/fax/phone/post/telex, stb.

 

 

 

 

 

ld 96

 

(9b) Intézmények megnevezése előtt, amikor azok rendeltetésszerű használatáról beszélünk:
pl. 'templomba (istentiszteletre'); 'iskolába (tanulni'); 'börtönbe (büntetésül'); nem ilyen eset pl. amikor 'a lelkész a börtönbe megy': Þ Father Anselmo often goes to the prison to preach [itt nem jó a to prison]

 

ahová megy

 

ahol van

ahonnan jön

 

 

go to

 

be at / in [US]

come from

 

 

WORK

SCHOOL

COLLEGE

CLASS

UNIVERSITY

CHURCH

1 bemegy dolgozni / a munkahelyére


leave Æ school  leave Æ college  leaveÆ university
de:  go to the theatre  go to the cinema  be at the theatre  be at the cinema
de: go to the office  be at the office

 

ahová megy

 

 

ahol van

ahonnan jön

 

go to

 

 

be in

come out of

 

BED

PRISON

JAIL/GAOL

TOWN

HOSPITAL

COURT

2 ágyba, azaz aludni megy; ellentéte: get out of bed

 

ahol van

 

 ahonnan jön

be at

 

come from

 

HOME

 

Ilyen még: (go) to sleep

 

 

 

 

(9c) Étkezések

 

cook / prepare

 

have

 

stay for

BREAKFAST

invite to / invite for

BRUNCH <US>

take out to / take out for

DINNER

after ...

Æ LUNCH

before ...

SUPPER

at ...  / over ...  

TEA

during ...

 

 

Az étkezések nevei egyébként is többnyire névelő nélküliek:

What's for dinner?  Lunch is ready

1. Azonban állhatnak birtokos névmással:
He had his lunch when his colleagues had left

2. Jelző előtti a(n) állhat előttük:
We had a fantastic dinner

 

(9d) Időszakok

- at dawn
at daybreak
at dusk
at midnight  
at night (vmint by night), in the night
at noon
at sunrise <US> sunup is
at sunset <US> sundown is
at twilight

 

- after dawn / nightfall / sunrise stb.

 

- day and night; night and day;
day after day  day by day; week by week; night after night

 

 

day

all

night (long)

 

week

 

year

 

 

- Évszakok: spring, summer, autumn, winter;

'If Winter comes, can Spring be far behind?' (Shelley)

The-vel is állhatnak: in the spring (stb.); the summer (stb.) is coming

 

(9e) Betegségek: appendicitis  tonsillitis

pneumonia  influenza, stb.

Néha the-vel is állhatnak: have (the) flu / influenza / measles / mumps, chicken pox

 

(9f) Szóismétléses elöljárós kifejezések
arm in arm, face to face, hand in hand, eye to eye, side by side, mile upon mile
- x by x =: inch by inch, page by page, [search the house] room by room

 

(10) A some (és az any)

Határozatlan névelő funkciót betöltő elem a some/any; "egyedi" értelemben használjuk olyankor, amikor az a(n) névelő nem lehetséges, vagyis: többes számú (számszerű) és (egyes számú) nemszámszerű főnevek előtt.

 

 

 

Többes számú számszerű

he bought a paper for the journey

Þ

he bought some papers for the journey

 

 

 

 

 

Nemszámszerű

 

Þ

he bought some cheese for breakfast

ld 161

(11) A zéró - Æ - névelő és a some különbsége

 

[ Á l t a l á n o s  értelem]

[ E g y e d i  értelem]

Herbert buys and sells toothbrushes

I've bought some toothbrushes too

Sheila's been drinking fruit tea since she met Mr Wolfinger

She's spilt some fruit tea on the manuscript

Father Anselmo's aim was to convert Shoshoni children

Father Anselmo's aim was to convert some Shoshoni children

 

Megjegyzés: Egyedi értelemben is előfordul ugyan, hogy nem szerepel a some/any, ezt a használatot azonban ne utánozzuk:

There were (some) children in the park  
She poured (some) milk into their jugs  
Poor John won't be able to take (any) books to the island
Aunt Agatha didn't put (any) sugar in the second plum pie

 

- Egyetlen eset van, amikor éppenséggel a some/any nem helyes, és csakis a zéró névelő használható: amikor tudott, magától értetődő vagy szokásos mennyiségről van szó. A 'Szép szemed van' mondat csak You've got beautiful eyes lehet, soha nem: ...some beautiful eyes.