161 some és any

A névelőkhöz és hasonló szavakhoz való kapcsolatukat

ld 129, 130

(1) A some és any egymáshoz való viszonya

(a) A some és az any határozatlan névelői szerepet tölt be éppen úgy, mint az a(n); ilyenkor a some kiejtése /sm/, az any ejtése nem /en /, hanem / n /; mindkettő hangsúlytalan, és a következő főnévhez tapad.

he bought

a paper

for the journey

 

some papers

 

 

some fruit juice

 

 

Olyankor használjuk, amikor az a(n) nem lehetséges, azaz:
(i) többesszámú és (ii) nemszámszerű főnevek előtt

 

(b) Főszabály

A some állító környezetben, az any tagadó/kérdő környezetben használatos:

 

He couldn't buy

a paper

for the journey

Did he manage to buy

any papers

for the journey?

 

any fruit juice

 

 

Éppen így viszonyulnak egymáshoz a some-mal és any-vel alkotott névmások: somebody - anybody, something - anything, stb.;

ld 162

További példáinkban már ilyen alakok is szerepelnek; az állító mondatot rendre kérdő, majd tagadó követi:

She says she saw SOMEBODY in the old tower
Did you see ANYONE upstairs?
I didn't see ANYBODY or ANYTHING there
There was SOME jam in the jar when we came. Where is it?
Did the kids eat ANY jam for tea?
None of them had ANYTHING for tea, darling
There will be SOME dams between Hainburg and Gabcikovo in the next century
Will there be ANY dams anywhere on the Danube in the next century?
There won't be ANY dams anywhere on the Danube in the next century

 

E legáltalánosabb fajtájú kérdésen ill. tagadáson kívül any használandó a some helyett mindenfajta kérdő ill. tagadó értelmű mondatban (ld 174, 175, 176), így pl.

- Az olyan 'se'-szavak után, mint never, nowhere, nobody, neither stb.:

She never gives me any money
Neither girl knew anybody in the city

ld 175

Gyakran any áll a some helyett:

- Az if szóval egy tagmondatban: feltételes mondatokban és lefokozott kérdésben

(ld 97)

Call me if there's any development
He phoned to ask if there was anything he could help with

ld még 90

- Valamint bizonyos negatív értelmű szavakkal:
Határozók: seldom, hardly, scarcely, barely stb.

He had hardly any chance

ld még 176

(c) A fenti főszabály ellenére mégis some-ot használunk any helyett, ha igenlő választ várunk (pl. kínáláskor, amikor udvariasságból ez szinte kötelező); ezek valójában nem kérdés funkciójúak.

Have you read something interesting lately?

[pozitív válaszra vár,

 

esetleg mesélésre bátorít]

Can I have some garlic bread, please?

[funkciójában kérés,

 

csak a formája kérdés]

Would you like some peanut butter?

[funkciójában kínálás,

 

csak a formája kérdés]

 

(2) Erős és hangsúlyos some:

Kiejtése /s m/; ebben a szerepben nem "párja" az any;  jelentése:

- 'egyes...'

SOME people never grow up

Néha önállóan áll, kivált a some say... some believe... kifejezésekben, valamint a gyerekdal szállóigévé vált

Some like it hot sorában (, amelyre a filmcím is utal).

 

- 'valamennyi...'

I've got SOME (money) but not enough

 

- 'valamilyen, valamiféle'

There must be SOME explanation!
I'm sure you'll find SOME excuse!

 

(3) Erős, de nem hangsúlyos some:

Kiejtése /s m/; ebben a szerepben nem "párja" az any;
Jelentése: 'egy', 'valami' [érdektelen, hogy ki]:

Some HISTORIAN told me
Some Mr Dickson phoned

 

(¹ az A Mr Dickson phoned, udvariasabb, jelentése kb. 'Egy Dickson nevű úr kereste' [pl. titkárnő mondja a főnökének]; a some az ilyen típusú mondatokban sokszor az érdeklődés hiányát fejezi ki.)
Hasonlóan használatos a becsült számokkal álló 'úgy', 'mintegy', 'kb.' jelentésű some:

Some 40 sheepdogs had to be found for the film
There must have been some 70 or 80 people at the reception

 

(4) Mindig hangsúlyos some

'Ez ám...!'', 'Ez aztán...!' 'Jó/Szép kis...!' <ironikus értelemben is>
Ebben a szerepben nem 'párja' az any:

SOME job!
This is SOME chicken stew!
SOME friend!
SOME woman (she is)!

 

(5) Mindig hangsúlyos any

Állító mondatban is áll; jelentése 'akármilyen' illetve 'akármelyik'.
Ebben a szerepben nem "párja" a some:

You can use this printer with ANY computer
You can buy ANY laser printer at half price in our shop

ld 2

 

(6) Any + hasonlítás: különböző használatok

- I can't stay any longer / I don't love you anymore

ld 99

- Középfokú melléknevekkel/határozószókkal tagadásban és kérdésben
az any jelentése kb. 'valamivel', 'egyáltalán': any better, any wiser;
sokszor az any csak nyomatékosítja a tagadást:

 

I'm not feeling better

Þ

I'm not feeling any better

It's not different from the previous one

Þ

It's not any different...

Does it feel better now?

Þ

Does it feel any better now?

Is it different?

Þ

Is it any different?

 

- Ennek az any-nek nem a some, hanem a somewhat az állító "párja":

It's somewhat better now, but I'm still dizzy

 

(7) Some és any önállóan

ld még 130, 145

Kiejtésük: erős /s m/ és /en / (a főhangsúly azonban nem rájuk esik, hanem a megelőző igére: STOLE some /st  ls m/,  BUY some /b  s m/, stb
A korábban elhangzott (nemszámszerű vagy többesszámú) főnév "elmarad" mellőlük; a some / any így névmási szerepet tölt be.

 

(I needed some vinegar, so)  I borrowed  some Æ

some = some vinegar

(There weren't any cups, so)  I had to buy some Æ

some = some cups

(I wanted some plastic cups but) there weren't any Æ

any = any plastic cups


Nemszámszerű főnév

 

Is there any sugar? / Where's the sugar?

 

There's some Æ in the bowl

I've put some Æ on the table

There isn't any Æ, I'm afraid

I didn't see any Æ in the bowl


(Számszerű) többesszámú főnév

 

Are there any casinos in Grublia?

 

There are some Æ, but they're not too good

I think I've seen some Æ

There aren't any Æ as yet

I don't remember seeing any Æ

 

- A few, little mennyiségszókkal használt if any megkérdőjelezi, hogy egyáltalán van abból, amire vonatkozik:

Few people, if any, believe in lexolism today

 

(8) Some of és any of

ld még 110

Kiejtésük: erős, (esetleg hangsúlyos) /s m v/ és /en                 v/
Fordításuk a számszerűségtől függ, valamint attól, tagadó/kérdő-e a mondat:

Számszerű

 

Nemszámszerű

'valamelyik(e)', 'némelyik(e)'

'egy/valamelyik része'

'bármelyike/semelyike'

'bármennyi/semennyi'

some of his stories

some of the soup

Some of his stories were quite boring

Let's keep some of the soup for Dad

 

(9) No és none

(a) A not-tal / n't-tel kifejezett tagadás + a... vagy any... helyett használhatunk szerkezetet no-val.

He didn't buy a paper for the journey Þ He bought no paper for the journey

(b) A no tagadószó nem lehet önálló (névmási), s így nem állhat of-val sem (ellentétben a some/any párral a fenti (7) illetve (8) pontban):

ilyenkor megfelelője a none (of)

 

I wanted some plastic cups but there were none

[= weren't any Æ]

None of his stories was/were very interesting

[= not any of... were]

ld 175