174 tagadás furcsaságai

(1) Áthelyezett tagadás

Magyarul az

'Azt hiszem,

hogy NEM jön el velünk úszni'

és a

 

'NEM hiszem,

hogy eljön velünk úszni'

mondatok

 

(Főmondat)

(Mellékmondat)

 

körülbelül egyforma jelentésűek.

Hasonló esetekben az angol az utóbbit részesíti előnyben:

szerintem nem / azt hiszem, nem + <tagmondat>
gyakoribb az Þ
I don't think (vagy I don't suppose/imagine/expect) + <tagmondat>.

Biztosabb tehát, ha a tagadást a mellékmondatból áthelyezzük a főmondatba.Hasonlóan:

I don't think there's any other solution

 

[inkább, mint: I think there isn't...]

 

I don't think it will rain

 

[inkább, mint: I think it won't rain.

 

(2) Szubjektív rövid tagadás

Bizonyos ("szubjektív") igékkel a tagadó 'hogy'-os mondatokból rövid válaszban puszta not lesz, pl.:

A: Are they going to stay long?
B: I hope NOT vagy I think not

                       [ez merev, pedáns stílusú]

 

vagy (a szokásos rövid válasszal):

I hope they aren't

I think they aren't

Hasonlóan: I suppose NOT  I expect NOT  I guess NOT
valamint I'm afraid NOT

 

Egyéb igékkel csak a szokásos rövid válasz adható:

A: Are they going to stay long?
B: I know they aren't  I understand they aren't vagy

I'm sure they aren't  I'm positive they aren't
 [A they are nem maradhat el: ennél "rövidebb válasz" nem adható.]

ld 153

Természetesen ugyanarra a kérdésre hosszabb válaszok is adhatók:

A: Are they going to stay long?
B: I don't suppose so

 

- A válasz létrejöttét így képzelhetjük el:

I suppose

(that) they aren't going to stay long Þ

I don't suppose

(that) they are going to stay long Þ

I don't suppose

(that) they are Þ

I don't suppose so

 

 

ld még 179

(3) Kettős tagadás

A kettős tagadás az iskolázatlan angol beszéd jellemzője:

I don't mean no harm to you, babe

ld 173

A művelt nyelvhasználatban is lehetséges a kettős tagadás, ha a két tagadó forma valóban külön-külön is tagadást jelöl:

One can't not take a liking to a man like Kevin

can't + [not take]

You can't just not notice what's going on in this country

can't + [not notice]

Nobody in his circles has nothing to hide

 

 

(Vigyázat: Nem azt jelenti, hogy: 'senkinek nincs semmi rejtegetni valója'; ez úgy hangzana: Nobody... has anything to hide)

 

(4) Tiltás

A tagadó felszólítás nem más, mint tiltás

Don't go near that disco again  

ld 42

(5) Jelentés szempontjából egyfelől a may, might, másfelől a must tagadása eltér a többi egyalakú segédige tagadásától. A not ugyanis általában a segédigét és az egész igei kifejezést együtt tagadja, pl.:

Joe can swim  Þ Joe can't swim

(can = 'tud...', can't = 'nem tud...')

A may/might és a must tagadása viszont csak a segédigét követő igei kifejezésre vonatkozik. Tehát:

may/might = 'lehet, hogy...',
De: may not/might not ¹ 'nem lehet, hogy...', hanem = 'lehet, hogy nem..'!

must = 'kell vmit csinálni',
De: mustn't ¹ 'nem kell vmit csinálni', hanem = 'kell vmit NEM csinálni',
azaz: 'nem szabad'

 

Pl.:

Sarah may/might not get home before midnight

 

She may not have caught the last coach

She might not have caught the last coach

 

You mustn't say things like that to Granny

ld 98, 112, 119

(6) A to-igenév tagadó alakjában a not szó a to elé kerül:

Not to go by car would be a waste of money
Ivan advised us not to take a very late train

ld 185

(7) Noha a puszta not-tal nem tagadhatunk önálló mondatrészt, ez néha mégis lehetséges, különösen olyankor, ha a tagadást állító mondat előzi meg:

Giovanna went to a state university, not to a private one
Meet me before dinner, not after

ld még 173

Ennek a fajta tagadásnak sajátos esete, amikor a not + önálló mondatrész magában is "rövid" (hiányos) válasz: ilyenkor a not megelőzi a tagadott elemet, pl.:

A: Would you like a sandwich?
B: No, thanks, not now vagy Not now, thanks
A: Has he told anybody about the next meeting?
B: Not me
A: Does your father-in-law still swear a lot?
B: Not when the children are around

(8) Meglepő egyezés a magyarral: ha nem = if not

Is anybody watching the TV?              If not, I'll turn it off, all right?

(If yes viszont nem létezik: helyette if so áll.)

ld 44