44 feltételes mondatok

(I) Bevezető

(1) A feltételes mondatok fő fajtái

 

(1a) A feltételes mondatok angolul is alapvetően három idősíkban mozognak: jövőben, jelenben és múltban. Mivel túlnyomó részük az if kötőszót tartalmazza, a három idősíknak megfelelően if1, if2 és if3 néven különböztetjük meg az alaptípusokat (még akkor is, ha esetleg maga az if szó nem szerepel a mondatban):

 

if1:

Ha a baba fiú lesz, Jenőnek fogjuk hívni Þ

 

If the baby is a boy, we will call him Jenő

if2:

Ha a baba fiú lenne, Jenőnek hívnánk Þ

 

If the baby was a boy, we would call him Jenő

if3:

Ha a baba fiú lett volna, Jenőnek hívtuk volna Þ

 

If the baby had been a boy, we would have called him Jenő

 

Az if1-et szokás "reális feltételesnek" is nevezni, mivel a benne említett feltétel még bekövetkezhet, a fenti mondatot tekintve például még lehetséges, hogy 'a baba fiú lesz'. Az if2 esetében minimális, az if3-éban pedig semekkora esélye nincs a feltétel teljesülésének, ezért e két típust "irreális feltételesnek" is nevezik.

 

(1b) Angolul és magyarul egyaránt a feltételes mondatok két fő részből állnak: a feltételt tartalmazó mellékmondatból, és a főmondatból, mely többnyire a feltétel teljesülése esetén bekövetkező vagy be nem következő eredményre utal. Az egyszerűség kedvéért itt mindvégig a "feltétel" és az "eredmény" elnevezést fogjuk használni a két tagmondatra:

 

feltételes mellékmondat:

eredményre utaló főmondat:

röviden:

f e l t é t e l :

e r e d m é n y :

 

If I were a rich man,

I wouldn't have to work hard

 

A feltétel és az eredmény sorrendje mindkét nyelvben a mondanivalótól függően tetszőleges, tehát iménti példánk is megfordítható:

 

e r e d m é n y :

f e l t é t e l :

 

I wouldn't have to work hard

if I were a rich man


Helyesírási különbség, hogy angolul a második esetben, tehát ha a sorrend eredmény + feltétel, soha nem teszünk vesszőt. Feltétel + eredmény sorrend esetén a vessző használata szokásos, bár nem kötelező.

 

(1c) A magyarhoz hasonlóan, angolul is szerepelhet egymagában az eredmény, ha a feltétel a szituációból nyilvánvaló:

I wouldn't have paid so much for those shoes (if I had been you)

 

(2) Fontos általános tudnivalók

 

(2a) Nem minden if-es mondat feltételes: az if a függő kérdés kötőszavaként is használatos; ilyenkor jelentése megegyezik a whether szóéval: '...hogy...-e', '...hogy vajon...', pl:

Doris often asked her mother if she would be rich when she grew up

ld 48

Az ilyen if-es mondatokra nem érvényesek mindazok a szabályok és korlátozások, amelyek a feltételes mondatokra vonatkoznak.

 

(2b) Nem minden magyar 'Ha...' kezdetű mondat feltételes: a 'ha' kötőszót gyakran használjuk 'amikor', 'majd amikor' jelentésben is; angolul ez általában nem lehet if, csak when:

Kapcsold ki, HA vége a filmnek Þ Switch it off WHEN the film is over

 

Ha a when helyett if-et használnánk, akkor a mondat angolul feltételes lenne, vagyis jelentése szerint nem lennénk biztosak abban, hogy a filmnek valaha is vége lesz. Tehát mikor a 'ha' helyett az 'amikor' szó is használható, az nem feltételes, hanem időhatározói mondat: angol megfelelője nem lehet if.

ld még 67

(2c) Magyarul közvetlen stílusban gyakran egyszerű jelenidőt használunk a feltételes mód helyett (főként múlt idejű, tehát if3 értelemben):

Ha nem jön arra Béla, mindnyájan a vízbe fulladunk =
Ha nem jött volna..., ...fulladtunk volna

 

Angolul ez az "egyszerűsítés" nem lehetséges, ezért fontos, hogy amennyiben angolra fordítunk, az ilyen magyar mondatokról először észrevegyük, hogy valójában a múltra vonatkoznak.

 

(2d) A magyarban gyakori az eredmény-mondatban az 'akkor' szó használata:

Ha megvársz, AKKOR elviszlek kocsival

Angolul a then - az akkor megfelelője - viszont igen ritka; elsősorban a precíz jogi, matematikai és logikai nyelvezetben használatos, pl:

If x equals -4 and y equals -3, then x times y equals +12

 

Előző mondatunkban viszont a then nem szerepel:

If you wait for me, I'll give you a lift

 

 

(II) A három alaptípus használata

Az angol feltételes mondatok legfontosabb sajátossága, hogy a két tagmondatban eltérő szerkezetet kell használni. Igaz például, hogy a magyar '-na'/'-ne' végződés leggyakoribb angol megfelelője a would segédige, ám ez csak eredmény-mondatban használható, míg a feltételben a "rendes" igeidők valamelyikét kell használni.

A legfőbb korlátozás az if-es tagmondat, tehát a feltétel szerkezetében az, hogy nem szerepelhet benne sem will, sem pedig would.

 

(1) if1

Az if1 típusú feltételes mondatok többnyire a jövőre utalnak:

'ha A esemény fog történni, akkor B esemény fog történni'.

Persze valamelyik vagy mindkét tagmondatban lehet tagadás is:

'ha A esemény (nem) fog történni, akkor B esemény (nem) fog történni'

Magyarul ilyenkor viszonylag szabadon válogathatunk, hogy bármelyik vagy mindkét tagmondatban jelen- vagy jövőidőt használjunk-e:

Ha holnap esni fog, múzeumba fogunk menni
Ha holnap esik, múzeumba megyünk
Ha holnap esni fog, múzeumba megyünk
Ha holnap esik, múzeumba fogunk menni

 

Angolul ez nem lehetséges: a feltételben nem lehet will, sem going to, az eredményben viszont leggyakrabban will szerepel, ebből derül ki, hogy voltaképpen az egész mondat a jövőre vonatkozik.

 

A will gyakran összeolvad az előtte álló névmással (I'll, you'll, stb), vagy tagadáskor az őt követő not-tal (won't). Erről bővebben

ld 51.

(1a) A tipikus if1 szerkezet tehát, példákkal:

 

f e l t é t e l b e n :

e r e d m é n y b e n :

if + alapjelen (ld 4)

will-jövő (ld 85)

<nem lehet will!>

<will Þ 'll; will not Þ won't>

If it RAINS tomorrow,

we'LL PLAY RUMMY all day

 

we WON'T GO to the beach

If it DOESN'T RAIN tomorrow,

we'LL GO to the beach

 

we WON'T PLAY RUMMY all day

 

További példák (kérdő és tagadó-kérdő mondattal, ld 89, 177):

Will Uncle Alf be pleased if we buy him a new pipe?
Won't the children be disappointed if you don't take them to the zoo?

 

(1b) Egyéb szerkezetek az if1 típusú feltételben
Az alapjelenen kívül egyéb szerkezet is előfordulhat a feltételben. Ez lehet a jelent kifejező további igeidők valamelyike a neki megfelelő will-jövő helyett (ld 84, 85), valamint a can, a must, a needn't vagy a should egyalakú segédige.

 

(1b1) can, must, needn't
Értelemszerűen, jelentésüknek megfelelően használhatók, pl.:

If you can come round sometime, I'll show you my etchings

ld 16

If we must queue for the tickets, we'll miss the beginning

ld 119

I'll buy you a beer if we needn't wait long in the bank

ld 128

 

(1b2) should / happen to
A should jelentése ilyenkor 'netán, esetleg, istenments', tehát a jövőbeli feltétel bizonytalanságának fokozására szolgál. Egyéb jelentéseiben a should soha nem szerepelhet a feltételben!

ld 160

Példák:

If he should miss his connection at Moscow, he'll have to stay overnight
How will you provide for your family if you should lose your job?

 

Hasonló jelentés kifejezhető a happen to segítségével is, pl:

How will you provide for your family if you happen to lose your job?

 

Sőt, a feltétel bizonytalanságának fokozására a should és a happen to együttes használata is lehetséges, pl.:

What will you do if you should happen to lose your job?

ld még 156

 

Vigyázat: Tagadó formában a should nem használható a feltételben, tehát pl.: Ha netán nem érek oda pontosan... nem lehet If I shouldn't get there..., hanem csak pl .:If I don't (happen to) get there on time...

 

(1b3) inges jelen
(Az inges will-jövő helyett)
Annak a kifejezésére szolgál, hogy a feltételezett cselekvés éppen folyamatban lesz az adott időpontban (ld 78). Pl.:

I'm sorry but I won't answer the door if I'm feeding the baby

 

(1b4) múltjelen
(A múltjövő [= will have + 3. alak] helyett)
Főként akkor használhatjuk, ha hangsúlyozni akarjuk, hogy a feltételezett cselekvés befejeződik egy adott időpontig (ld 124). Pl.:

If I've done everything by midday, I'll give you a ring in your office

 

(1b5) inges múltjelen
(Az inges múltjövő [= will have been + -ing] helyett)
Olyankor fordul elő, ha azt hangsúlyozzuk, hogy a feltételezett cselekvés már egy ideje fog tartani (ld 81). Pl.:

They won't fire Smith if he's been working here for 30 years next year

 

(1c) Egyéb szerkezetek az if1 típusú eredményben
Az egyszerű will-jövő helyett a will-jövő többi fajtája, illetve egyéb szerkezetek is szerepelhetnek az eredmény-mondatban. Ezek használatára ugyanazok a tudnivalók vonatkoznak, mint egyéb - nem feltételes mondatban való - használatukra (ld 28, 42, 43, 85):

 

(1c1) a will-jövő egyéb fajtái:

- inges will jövő (will be + -ing):

If you can't come in the morning, I'll be waiting for you in the pub

 

- múltjövő (will have + 3. alak):

If you don't leave me, we'll have been together for 10 years next year

 

- inges múltjövő (will have been + -ing):

He'll have been managing the firm for 20 years if he stays until July

 

(1c2) felszólítás
Az if1 típusú eredmény-mondat gyakran felszólítást (illetve kérést, tanácsot vagy tiltást) tartalmaz, pl.:

If you hear any noise inside, call the police immediately
If you should see Pat, could you tell her I'm busy all week?
You'd better cancel the trip if you don't feel better tomorrow
Don't switch on the TV in the morning if I'm still sleeping

 

(1c3) be going to
Az egyszerű will-jövőt az eredmény-mondatban esetenként felválthatja a be going to szerkezet is:

If it rains tomorrow, we're going to play rummy all day
How are you going to provide for your family if you lose your job?

 

(1c4) egyalakú segédigék
Az eredményben a will-en kívül további egyalakú segédigék is szerepelhetnek úgy, hogy a jövőre utalnak. Ezek a következők: can, could, may, might, must, needn't, should, ought to. Ilyenkor azonban többnyire valamilyen jövőre utaló időhatározó is szükséges, hogy "megtámogassa" őket. Példák:

If it's sunny tomorrow, we can go for a swim
They might change their minds if you don't reply until next week

They may change their minds if you don't reply until next week

 

Az egyalakúak jövőszerű használatáról bővebben ld 85. Jelentéseikről ld a róluk szóló egyes szócikkeket.

 

(1c5) shall
Kizárólag egyes és többes szám 1. személyben a különféle will-jövőkben szereplő will helyett használható a shall is. Bár egyes régebbi könyvek kifejezetten a shall-t írják elő ezekben az esetekben, a mai angol nyelvhasználatra ez már nem igaz: a shall ilyen használata "könyvszagú", és csak a kötött, hivatalos stílusban állja meg igazán a helyét. Pl.:

If we cannot come to a decision now, we shall resume the debate tomorrow

(ld még 159)

(1d) Fenyegetés/Ígéret
Az if1 típusú feltételes mondatok gyakori eszközei a fenyegetések és ígéretek kifejezésének, pl:

[fenyegetés:]

If you call me names again, I'll punch your nose

 

I'll break your neck if you tear it

[ígéret:]

If you are nice to me, I'll buy you a box of chocolates

 

I'll do anything you want if you leave me alone now

 

Hasonló, feltételhez kötött fenyegetések és ígéretek if nélkül is kifejezhetők, de ekkor a sorrend nem tetszőleges: elöl áll a feltétel, amely felszólítást tartalmaz, és ezt követi maga a fenyegetés vagy ígéret, amely will-jövőben áll. A kötőszó vagy and vagy pedig or. Pl.:

Call me names again and I'll punch your nose
Leave me alone now or I'll never talk to you again
Be nice to me and I'll buy you a box of chocolates

 

(2) if2

Az if2 típusú feltételes mondatok a jelenre vagy a jövőre utalnak:
     'ha A esemény (meg)történne, akkor B esemény (meg)történne'.
Lényeges, hogy ez a fajta feltétel a magyarhoz képest szigorúbban "irreális": a beszélő általában valószínűtlennek tartja az általa említett feltétel teljesülését. Például ha magyarul ezt mondjuk: Ha holnap nem esne az eső, elmehetnénk evezni, akkor még bízhatunk a jó időben, angolul viszont az If it didn't rain tomorrow, we could go rowing mondat sokkal pesszimistább: a beszélő szinte biztos abban, hogy esni fog az eső. (Helyette optimizmus esetén a fenti if1 típus használható: If it doesn't [happen to] rain…) Ugyancsak fontos különbség, hogy míg a magyarban a feltételben és az eredményben egyaránt az ige feltételes módú alakját használjuk ('ha ráérNÉK, elmenNÉK'), addig angolul csak az eredmény-mondatban szerepelhet a feltételes módnak megfelelő would: a feltételben múlt időt (többnyire alapmúltat) kell használni: If I HAD the time, I WOULD go. Honnan lehet tudni, hogy a feltétel a múlt idő ellenére valójában nem a múltra, hanem a jelenre vonatkozik? Ez éppen abból derül ki, hogy az eredmény-mondatban would szerepel.
A would gyakran összeolvad az előtte álló névmással (I'd, you'd, stb), vagy tagadáskor az őt követő not-tal (wouldn't). Erről bővebben ld 51.

 

(2a) A tipikus if2 szerkezet tehát, példákkal:

 

f e l t é t e l b e n :

e r e d m é n y b e n :

if + alapmúlt

would + "sima" pőreigenév

<nem lehet would!>

<would Þ 'd; would not Þ wouldn't>

If he LOVED Cathy,

he'D MARRY her

 

he WOULDN'T DIVORCE her

If he DIDN'T LOVE Cathy,

he WOULDN'T MARRY her

 

he'D DIVORCE her

 

További példák (kérdő és tagadó-kérdő mondattal):

Would the children understand me if I didn't have an Australian accent?
Wouldn't you work at all if your husband was a millionaire?

 

(2b) Egyéb szerkezetek az if2 típusú feltételben

 

(2b1) were
Az egyes szám 1. és 3. személyű was helyett were szerepel a választékos, irodalmi stílusban, valamint a hivatalos nyelvezetben. (Korábban csak a were alak volt elfogadott a művelt körökben, és számos tankönyv ma is ezt részesíti előnyben). Pl.:

If I were younger, I would surely not mind such inconveniences
Mrs Boobah wouldn't be so generous if she were in your position

 

Többnyire csak a were használatos viszont az if I were you fordulatban:

If I were you, I'd buy the Pontiac
I wouldn't resign if I were you

 

(2b2) could
Az alapmúlt helyett szerepelhet could is a feltételben. Ilyenkor nem mint "önálló" egyalakú segédigét, hanem mint a can múlt alakját használjuk (ld 16, 18). A can jelentéseinek megfelelően kifejezhet képességet és lehetőséget is, pl.:

If Bud could cook, he wouldn't have to eat in a restaurant every day
Hud would cook every day if he could use his landlady's kitchen

 

(2b3) inges múlt
Ha azt akarjuk kifejezni, hogy a feltételezett cselekvés éppen most zajlana, akkor alapmúlt helyett inges múltat kell használni (ld 80):

If Barbara was studying, the lights would be on

If Barbara were studying, the lights would be on
We wouldn't be late for the concert if you were eating a bit faster

 

(2c) Egyéb szerkezetek az if2 típusú eredményben

 

(2c1) could
A would helyett gyakran használatos az önálló could, ha feltételes képességet vagy engedélyt akarunk kifejezni (ld 18). Jelentése ilyenkor megegyezik a would be able to illetve would be allowed to fordulatokéval,tehát 'képes lenne; tudna; -hatna; szabad lenne neki', pl.:

Sandra could type much faster if she didn't drink so heavily

[= Sandra would be able to type...]

If Billy had better school results, he could go out at weekends

[= ...he would be allowed to go out...]

ld még 157

Az önálló could és a múltidejű could együtt is szerepelhet if2 típusú feltételes mondatokban (ld a fenti (b2) pontot), és ilyenkor látszólag kettejük funkciója megegyezik, pl.:

She could buy a car if she could drive

 

Valójában csak az eredményben szereplő could "önálló" (mondatunkban az első), míg a feltételben lévő (második) could a can múlt-alakjaként szerepel (hiszen az if2 feltétel-mondatában múlt időt kell használni).

 

(2c2) should
Kizárólag egyes- és többes szám 1. személyben a would helyett használható a should is. A will helyetti shall-hez hasonlóan (ld az if1-ről szóló szakasz (c5) pontját fentebb), egyes régebbi könyvek kifejezetten a should-ot írják elő ezekben az esetekben, a mai angol nyelvhasználatra azonban ez már nem igaz: a should ilyen használata modoros és ritka; csak a kötött, hivatalos stílusban állja meg igazán a helyét. Pl.:

We should be very pleased if you submitted your proposal in writing

 

(2c3) could/would + inges pőreigenév
Ha azt akarjuk kifejezni, hogy az if2 eredményben lévő cselekvés 'most éppen' zajlana, akkor ezt a could/would utáni inges pőreigenévvel (be + inges alak) tehetjük, pl.:

If Jake was here now, he would be drinking his seventh pint
You see, we could be playing tennis now if it wasn't raining

You see, we could be playing tennis now if it weren't raining

ld 68

(2d) Az if2 kérésben/tanácsban
Az if2 típusú feltételes mondatok gyakran használatosak kérésekben, tanácsokban és javaslatokban, különösen akkor, ha azok élét tompítani akarjuk. Pl.:

It would be very kind of you if you put all this down on paper  [kérés]
If I were you, I'd stick to my own decision

If I were in your position, I'd stick to my own decision             [tanács]
Would it be OK by you if I telephoned you early tomorrow morning? [javaslat]

ld még 43

 

(3) if3

Az if3 típusú feltételes mondatok a múltra utalnak:

'ha A esemény (meg)történt volna, akkor B esemény (meg)történt volna'.

 

Akárcsak az if1 és if2 esetében, a feltételben és az eredményben használt szerkezet ilyenkor sem szimmetrikus: a feltételben ugyanis múltimúltat kell használni (ld 123), és csak az eredmény-mondat szerkezete tükrözi a valódi, múltidejű feltételességet: would + have-es igenév (= have + 3. alak).
Az eredményben szereplő would rendszerint az if3-ban is összeolvad az őt megelőző alannyal, ha az névmás (I'd, you'd, stb), vagy az őt követő have-vel (would've), tagadásban pedig a not-tal (wouldn't). A feltétel had-je is gyakran összeolvad a megelőző névmási alannyal (I'd, you'd, stb), tagadásban pedig a not-tal (hadn't).

 Minderről bővebben ld 51

 

(3a) A tipikus szerkezet tehát, példákkal:

 

f e l t é t e l b e n :

e r e d m é n y b e n :

if + múltimúlt (= had + 3. alak)

would + have-es igenév (ld 57)

<nem lehet would + have-es igenév!>

<would have Þ would've / 'd have;

 

 

<had Þ 'd; had not Þ hadn't>

< would not have Þ wouldn't have>

If he'D LOVED Cathy, [= he HAD]

he'D HAVE MARRIED her

he WOULD'VE MARRIED her

 

he WOULDN'T HAVE DIVORCED her

If he HADN'T LOVED Cathy,

he WOULDN'T HAVE MARRIED her

 

he'D HAVE DIVORCED her

 

További példák (kérdő és tagadó-kérdő mondattal):

What would've happened if Endresz and Magyar had fallen into the ocean?
Would you've had the time if I'd had the money?
Wouldn't it have been better if we'd all gone to the cinema instead?

 

(3b) Egyéb szerkezet az if3 típusú feltételben: inges múltimúlt
Ha azt akarjuk kifejezni, hogy a feltételben említett cselekvés a múlt egy adott időpontjában éppen zajlott volna, akkor múltimúlt helyett inges múltimúltat kell használni (had + been + inges alak, ld 79).

Példák:

If she'd been wearing gloves, she wouldn't have left fingerprints behind
He would've noticed the boss if he hadn't been dancing on the table

 

(3c) Egyéb szerkezetek az if3 típusú eredményben

 

(3c1)  could + have-es igenév
A would + have-es igenév szerkezet helyett could + have-es igenév használható, ha feltételes képességet vagy engedélyt akarunk kifejezni (ld 18). Jelentése ilyenkor megegyezik a would have been able to illetve would have been allowed to fordulatokéval, tehát 'képes lett volna; tudott volna; -hatott volna; szabad lett volna neki', pl:

Sandra could've typed much better if she hadn't drunk so much gin

[= Sandra would have been able to type...]

If Billy had had better school results, he could've gone out at weekends

[= ...he would've been allowed to go out...]

 

(3c2) might + have-es igenév
Akkor használható, ha múlt feltételes lehetőséget akarunk kifejezni:
'(az is) megtörténhetett volna...'

Glenda might've died if she hadn't had a crash helmet on

ld még 112

 

(3c3) could/might/would + have-es inges igenév

Ha az eredményben leírt esemény "éppen zajlott volna" egy adott időpontban, akkor azt have-es inges igenév (= have + been + inges alak) fejezi ki a could/might/would után, pl:

I could've been entertaining the guests if you'd been serving the food
If I hadn't known you guys were coming, I might have been having my bath
Anna would've been wearing gloves if she hadn't been in such a hurry

 

(III) Az alaptípusoktól eltérő esetek

A fenti (II) pont elsősorban a nyelvtanulás során is leggyakrabban felmerülő "tiszta" eseteket mutatta be: a "reális", jövőre utaló if1-et; és a két "irreális" típust: jelenre/jövőre utaló if2-t valamint a múltra utaló if3-at. Ezeken kívül - a magyarhoz hasonlóan - léteznek további, reális feltételt tartalmazó mondatfajták, léteznek kevert típusú feltételes mondatok, léteznek olyanok, amelyekben nem az if szó szerepel, és léteznek olyan kifejezések, amelyekben az if sajátos nyelvtani vagy jelentésbeli szerepet tölt be.
Vannak olyan mondatfajták, amelyek a fentiektől eltérő, sajátos szerkezetet tartalmaznak, és végül vannak olyan mondatok is, amelyek látszólag teljesen felrúgják azt a szabályt, hogy a feltételben a will/would nem használható.

 

(1) "Reális" jelen és múlt

Az alaptípusok mellett az angolban is létezik olyan jelenre és múltra vonatkozó feltételes mondat, amelyben a feltétel teljesülésének van esélye, tehát reális. Ilyenkor az if jelentése azonban nem tisztán 'ha', hanem vagy 'bármikor, ha' (Þ whenever), vagy pedig 'ha az (volt) a helyzet, hogy...' (Þ if the case is/was that...).

 

(1a) Reális jelen:
Ilyenkor az eredményben szereplő jelenidő vagy jelenre utaló segédige mutatja meg, hogy az egész mondat a jelenre, és nem pedig a jövőre utal (hiszen ha az eredményben will szerepelne, a feltétel is a jövőre vonatkozna). Pl.:

If [= whenever] she is sleepy, she's [always] sulky

 

If [the case is that] it's ten o'clock,

 

of course she is sleepy

If [the case is that] it's ten o'clock,

 

she must be sleepy

 

(1b) Reális múlt:
Ilyenkor az eredményben szereplő múltidő vagy múltra utaló segédigés szerkezet mutatja meg, hogy az egész mondat a múltra, és nem pedig a jelenre utal (hiszen ha az eredményben would szerepelne, a feltétel is a jelenre vonatkozna). Pl.:

If [=whenever] she was sleepy, she was always sulky

 

If [the case was that] it was ten o'clock,

of course she was sleepy

If [the case was that] it was ten o'clock,

she must've been sleepy

 

 

(2) Kevert típusok


A magyarhoz hasonlóan, értelemszerűen keverhetők a feltételes mondatfajták, elsősorban az if2 és az if3. Természetesen a feltételen illetve az eredményen belüli szabályok változatlanul érvényesek.

 

(2a) if2 feltétel + if3 eredmény, pl.:

If she was sleepy, she would've told us

If she were sleepy, she would've told us
We wouldn't have bought a twelve-year-old Trabant if we were richer

 

(2b) if3 feltétel + if2 eredmény, pl.:

If she'd been sleepy, we would still be in the same town now
She'd be a millionaire now if she hadn't left fingerprints behind

 

(3) "If-pótlók"

Nem minden feltételes mondatban szerepel if. Egyrészt állhat helyette más kötőelem, másrészt használható olyan nyelvtani szerkezet, amely önmagában tartalmazza a feltételességet.

 

(3a) If helyett használható kötőszók/kifejezések

 

(3a1) unless
Ez a leggyakoribb if-pótló. Jelentése nagyjából az if tagadásával egyezik meg, pontosabban: 'hacsak nem, ha ugyan nem'. Mivel a tagadást önmagában tartalmazza, utána nem tagadó, hanem állító szerkezetet kell használni. Elsősorban if1 típusú mondatokban használható, és ilyenkor is a tagadó if-es mondatnál erősebb, ultimátum-szerű töltése van. Pl.:

Unless you put [If you don't put] the money back, I'll call the police

 

Az unless-t tartalmazó mondatok tartalma magyarul gyakran jobban visszaadható úgy, hogy a feltételben 'csak akkor' + állítás szerepel, az eredményben pedig a szerkezet megfordul: ha állítás, akkor tagadás lesz belőle, és fordítva, pl.:

They won't let you in unless you have a permit
Unless he gives them the jewels, they'll shoot him dead  

 

(3a2) Az itt felsorolt további kötőelemek jelentése többé-kevésbé if-szerű. Főként a kötött, hivatalos vagy kimért, távolságtartó stílust jellemzik:

as/so long as, assuming (that), given (that), in the event that, on (the)
condition (that), provided/providing (that), suppose/supposing (that):
The company's profits will be good as long as the dollar is not devalued again

The company's profits will be good so long as the dollar is not devalued again

The company's profits will be good on condition (that) the dollar is not devalued again
The company's profits will be good supposing (that) the dollar is not devalued again

(3a3) whether or not
Egyéb használata mellett (ld 48), a whether (...) or not kötőelem az if1 típusú feltételben is használható. Jelentése: 'ha..., ha nem', szórendje pedig kétféle lehet:

Whether or not it rains tomorrow, I'll go to the football match

Whether it rains tomorrow or not, I'll go to the football match

 

(3a4) in case
Az in case feltételes ('abban az esetben, ha...' értelmű) használata tipikus magyar hiba. Valójában az in case elsősorban célhatározói kötőszó (ld 17), bár if értelemben is előfordul az amerikai angolban, pl.:

In case they're late, we can always sit in the bar

 

Feltételes értelemben általában csak akkor használható, ha jelentése: 'hátha', 'arra az eshetőségre, ha...', 'abból a célból, hogy esetleg...', pl.:

In case you need me, I'll be in Room 202 all day

(Azaz: nem 'akkor leszek ott, ha..., hanem 'azért leszek ott, hogy ha esetleg...', vagy még inkább 'így is, úgy is ott leszek, és csak azért mondom, hogy ha esetleg...')

 

(3b) Az if nyelvtani helyettesítése
Ha a feltétel segédigét tartalmaz (could/had/should/were), akkor fordított szórend is használható a feltételesség kifejezésére úgy, hogy az if vagy az if-pótlók nem szerepelnek a mondatban. Ez a választékos, irodalmi vagy hivatalos stílus jellemzője. Példák:

Could she speak more languages, she would have much better job prospects
[
If she could speak more languages, she would have much better job prospects]
Had she been wearing gloves, she'd never have left fingerprints behind
Should you require a company car, we will willingly provide you with one
Were he more hardworking, he could probably make ends meet more easily

 

(4) If-et tartalmazó kötőszók/kifejezések

 

- if only:

ld 9

(4a) if and when
jelentése kb 'majd csak akkor...', 'ha majd esetleg...'. Csak az if1 típusban használható. Pl:

We'll worry about it if and when the police ever find out

 

(4b) even if
Az if nyomatékosítására használatos:= 'még akkor is, ha...', 'hiába', pl:

Even if I do my best, I feel I'll never get to the end
I'll be waiting for you even if you don't love me any more

 

(4c) as if (/ as though);
E két kötőelem jelentése megegyezik: 'mintha', vagy egyszerűen 'hogy'.

- Használatuk 'mintha' értelemben megegyezik az if2- és if3-beli feltétel szabályaival (miközben a főmondat az értelem szerinti igeidőben áll), pl:

He felt as if he'd been sleeping for a hundred years

He felt as though he'd been sleeping for a hundred years
It isn't as if she was so very poor

It isn't as though she was so very poor

 

- 'Hogy' értelemben a jelentéstől függően nemcsak jelen, hanem valamelyik jövő-fajta is követheti, különösen a look és a sound igékkel, pl.:

You look as if you get on with your parents pretty well

You look as though you get on with your parents pretty well
The last bus is gone - it looks as if we'll have to take a taxi
The boss sounds as if he's going to make a very long speech this time

 

- Használhatók tagadó értelmű felkiáltásokban gúnyos, sértődött felhanggal:

As if I care/cared whether Hilda's coming to the party!

Ld még 122

(4d) what if
A what if lerövidült szólásforma. Teljes megfelelői:

What will happen if...?

What would happen if...?
What would have happened if...?

 

Az utána következő igeidő megfelel a háromféle if-típus szabályainak: alapjelen, alapmúlt illetve múltimúlt. Az if1 és if2 típus elsősorban javaslatok felvetésére használatos, és mindhárom fajta használható aggály, veszélytől való félelem kifejezésére. Pl:

What if we go to the cinema tonight?
And what if I slept in your place afterwards?
But what if my dad sees you?
Ssh! What if someone had heard us talk about all this?

 

(4e) if not, if so
Az if not meglepő egyezést mutat a magyarral: 'ha nem'= if not, pl.:

Is anybody watching the TV?     If not, I'll turn it off, all right?
                            

Ezzel szemben a 'ha igen' megfelelője nem if yes; ilyen fordulat nem létezik. Helyette az if so kapcsolatot kell használni:

Is baby asleep yet?                   If so, we can turn the volume up a bit

(5) Sajátos if-es szerkezetek

 

(5a) if it weren't FOR / if it hadn't been FOR
Jelentésük: 'ha nem lenne' / 'ha nem lett volna'. Az eredmény-mondatban az if2 és az if3 szabályai érvényesek.

If it weren't for this drought, we'd have much better crops
vagy: Were it not for this drought, ...
If it hadn't been for Anna, we'd all have been arrested at Hegyeshalom

 

(5b) was/were to
Az if2 feltételben az alapmúlt helyett gyakran használatos a was/were + to-igenév szerkezet (a were ilyenkor is használható valamennyi személyben). Az alapmúlthoz képest bizonytalanabb, kérésben/tanácsban ezáltal udvariasabb. Pl:

If you were to ask him nicely, he would probably help you
If I were to ring you sometime, would you have five minutes to explain?

Ez a szerkezet tagadó formában nem használható.

 

(5c) any a feltételben
Az állító feltételes mondatok if-es részében nincs olyan szigorú szembenállás a some és any illetve a some- és any- kezdetű szavak használata terén, mint az egyéb állító mondatok esetében (ld 161, 162). Használható any is, some is: a különbség csak annyi, hogy az any semleges, a some pedig pozitív hozzáállást tükröz a beszélő részéről:

If anybody comes, tell them I'll soon be back vagy:
If somebody comes, tell them I'll soon be back

(Az első példában a beszélő nem tudja, fog-e jönni valaki, míg a másodikban föltételezi, hogy esetleg jön valaki.)

 

(6) igeidőegyeztetés will/would után


Jóllehet a will-es eredmény-mondat többnyire a jövőre utal, a would-os pedig a jelenre, az utánuk esetleg szereplő mellékmondat igeidejét ugyanúgy "vissza kell léptetni", mint a feltételben lévőt, tehát:

 

(feltétel +  )

will-es eredmény

+ jelen idejű mellékmondat

(feltétel +  )

would-os eredmény

+ múlt idejű mellékmondat

(If I win,)

I'll give you all the money

(that) I GET   [nem: will get]

(If I won,)

I'd give you all the money

(that) I GOT  [nem: would get]

 

(7) Will/would a feltételben

A "főszabály" szerint a feltételben nem szerepelhet sem will, sem would, ám természetesen ez alól is van kivétel. Ennek oka elsősorban az, hogy a will-nek - jövőidejű funkciója mellett - 'hajlandó' jelentése is van, s ebben az értelemben múlt idejű alakja a would

(ld 203, 204).

(7a) Udvariassági formulákban, főként kérésben, pl:

If you will kindly wait here, I'll get you the receipt in a minute

If you would kindly wait here, I'll get you the receipt in a minute
Shall I help you in with those bags?   - Yes, if you will/would

 

(7b) Hajlandóság kifejezésére, pl.:

If you'll stop smoking, (then) I'll stop drinking