28 egyalakú segédigék (Modal Auxiliaries)

(1) Magyar megfelelőik

Segédigének tág értelemben azokat az igéket tekintjük, amelyek nem önállóan használatosak, hanem egy másik igét "segítenek" jelentésük vagy nyelvtani szerepük kiteljesítésében.

ld 155

Az angol nyelv segédigék nélkül elképzelhetetlen lenne; ezen belül is központi nyelvtani szerepe van az egyalakúaknak.

A magyarral összevetve részben toldalékoknak, részben segédigéknek, részben pedig a kettő ötvözetének felelnek meg, de előfordul, hogy csak körülírással tudjuk jelentésüket visszaadni. Pl.:

 

she WILL do everything

Þ mindent meg FOG csinálni

she CAN do anything

Þ bármit megcsinál-HAT

she COULD do anything

Þ bármit meg TUD-NA csinálni

she MIGHT be doing nothing

Þ LEHET, HOGY semmit se csinál

 

 

Az egyalakú segédigék egy része gyakran igemódot fejez ki: felszólító, feltételes vagy óhajtó módot; ezért a nyelvtankönyvek modális vagy módbeli segédigéknek nevezik őket. Mivel nem mindig és nem mindegyikük "modális" szerepű, könyvünk az egyalakú elnevezést használja: ez ugyanis olyan tulajdonságukra utal, amely megkülönbözteti őket a többi segédigétől is és a "rendes" igéktől is.

 

(2) Felsorolásuk

Egyalakú segédigéből tizenkettő van. Mindegyikük használatát külön szócikk ismerteti részletesen, ezekre utalnak az alattuk feltüntetett számok:

          

can

could

may

might

must

need

ought (to)

shall

should

will

would

16

18

98

112

119

128

137

159

160

203

204

Kiejtésükről, gyenge és összevont alakjaikról ld 51

 

Az egyalakú segédigék közül nyolcat párba állítva is szokás emlegetni:

can - could,

may - might,

shall - should,

will - would

 

E párosítás nyelvtörténeti eredetű: valamikor mindegyik pár második eleme a múlt idejű alakja volt az elsőnek. A mai angolban mindez már csak halvány nyomokban létezik:

- Az első elem helyett a másodikat kell használni függő beszédben múltidejű főmondat után, pl.:

I can boogie Þ She said she could boogie

ld 47

- A could bizonyos esetekben önálló mondatban is lehet a can múlt alakja:

She couldn't boogie when she was ten

 

A may-might, shall-should és will-would párok közt nincs ilyen viszony: a második elemeknek önálló jelentésük és használati körük van!

 

(3) Nyelvtani tulajdonságaik

(a) Mint nevük is mutatja, nincsenek egyéb alakjaik. Nemlétező alakjaik helyett segédigepótlókat kell használni (ld 157). Az "átlagos" igékhez képest (ld 68) tehát a következőket "nem tudják" az egyalakúak:

- harmadik személyben nem kaphatnak -s ragot:

He canS... Þ He CAN dance very well

- nem tehetők múlt időbe (és semmilyen időbe):

He mustED... Þ He had to go home

- nincs 3. alakjuk:

He has mustED... Þ He's had to work since '75

- nincs to-igenévi és pőreigenévi alakjuk:

He wants to can... Þ He wants to be able to swim
He will may... Þ He will be allowed to leave

- nincs inges alakjuk:

He's afraid of musting... Þ He's afraid of having to jump

 

(b) Nem állhatnak együtt másik egyalakúval (tehát egymást kölcsönösen kizárják). Ha mondanivalónk tartalma két egyalakú segédigét tenne szükségessé, a második helyett segédigepótlót kell használni:

A 'Meg FOGJA TUDNI csinálni'  Þ nem lehet: He will can...,
                                                                                            hanem csak pl.: He will be able to do it

 

(c) Mindig pőreigenév követi őket (ld 146), ez alól az egyetlen kivétel az ought, amely után to-igenév áll. Ezért sokszor ought to-ként, tehát az őt követő igenév to szócskájával együtt említik. Egyébként az ought viselkedése nem tér el a többi egyalakúétól:

We ought TO go now = We should go now
We ought TO have stayed = We should've stayed

 

(d) Az egyalakúak mindig betöltik a funkcióige szerepét (ld 46). Ez elsősorban azt jelenti, hogy kérdésben az alany elé kerülnek, tagadásban pedig közvetlenül utánuk áll a not szó, gyakran velük összeolvadva:

Should he meet Howard?
He shouldn't [= should not] meet Howard

 

Az egyalakúak funkcióigei szerepéből az is következik, hogy a do funkcióige sohasem használható velük:

Do you can... Þ CAN you drive?

ld még 26

(e) Közös tulajdonságuk, hogy használhatók a létezést kifejező there + be szerkezetben
(ld 183). Ilyenkor közvetlenül a there után állnak:

There's someone at the door Þ There MAY be someone at the door

 

Az igék nagy többsége ebben a szerkezetben nem használható.

 

(f) Közös tulajdonságuk, hogy ha tárgyas igével állnak, akkor a mondat passzív szerkezetté alakítható

ld 138

They ought to renovate the tower Þ The tower ought to be renovated

Ugyanez az átalakítás más igékkel általában nem lehetséges (alábbi első példa), vagy ha igen, akkor a mondat jelentése alapvetően megváltozik (második példa):

They promised to renovate the tower ¹Þ The tower promised to be...
They want to renovate the tower
¹Þ The tower wants to be renovated

 

Megjegyzés: A segédigefélék (ld 156) többsége egyebek között abban hasonlít az egyalakúakhoz, hogy az (e) és (f) pontban leírtaknak megfelelnek, pl.:

There SEEMS TO be someone at the door
The tower seems to be renovated  

 

(4) Funkció/jelentés szerinti csoportosítás

Egy bizonyos funkcióban több segédige is váltakozhat egymással, másfelől ugyanaz az egyalakú segédige több dolgot is jelenthet, azaz többféle funkciót is betölthet.

 

- Például a valószínűség különböző fokairól egyaránt beszélhetünk a can, could, may, might, must, ought, should és will segédigékkel:

The lesson must be over now

The lesson will be over now
The lesson  should be over now

The lesson ought to be over now
The lesson may be over now
The lesson might be over now

 

- Viszont: például a should nemcsak (és nem elsősorban) valószínűséget fejez ki, hanem tanácsot, feltételt, bizonytalanságot, stb.

Ráadásul: például a can éppen azért használható udvarias kérésekben, mert képességet vagy lehetőséget is jelent:

Can you give us something hot to drink?

 

Az egyalakúak alapjelentései tehát nagymértékben meghatározzák azokat a funkciókat, amelyekben előfordulhatnak.

Az egyes önálló szócikkek részletesen szólnak az egyalakúak által betölthető funkciókról. Az alábbi összesítés csak érzékeltetni kívánja, hogy egy-egy segédige milyen szerepekben használható, illetve egy-egy funkcióban mely segédigék szerepelhetnek:

 

 

kényszer

megengedés

képesség

lehetőség

valószínűség

feltétel

idő

 

'kell'

'szabad'

'képes'

'lehet'

'lehet, biztos'

 

 

can

 

+

+

+

+

 

 

could

 

+

+

+

+

+

+

may

 

+

 

 

+

 

 

might

 

 

 

 

+

+

 

must

+

 

 

 

+

 

 

need

+

 

 

 

 

 

 

ought to

+

 

 

 

+

 

 

shall

+

 

 

 

 

 

+

should

+

 

 

 

+

+

 

will

 

 

 

 

+

 

+

would

 

 

 

 

 

+

 

 

(5) Kapcsolódási lehetőségeik

Láttuk, hogy az egyalakú segédigék sem egymással, sem a do funkcióigével nem állhatnak együtt. Kapcsolódhatnak viszont a have és a kétféle be segédigével, amelyek ilyenkor tulajdonképpen a pőreigenév különböző fajtáinak részét alkotják.

Az alábbi (5a) pont azt összesíti, hogyan kapcsolódhat az egyalakú segédige a pőreigenév egyszerű és (egy vagy több) segédigét tartalmazó alakjaival.

A should példaként szerepel: helyette állhatna bármelyik egyalakú, valamelyik jelentésében; a take ige szintén példa: helyette rengeteg tárgyas ige állhat. Az utolsó két alak igen ritka, erre utal az apró betűs szedés.

Az (5b) pont mondatai az összesítésben szereplő gyakran használatos alakokat illusztrálják.

 

(5a) egyalakú + igenév-fajták

 

 

 

pőreigenév

(alany)

egyalakú segédige

"perfekt"

ingesítő

passzív

főige

(tárgy)

have

be

be

 

 

a)

(he)

should

 

 

 

take

(it)

b)

(it)

should

 

 

be

taken

 

c)

(he)

should

 

be

 

taking

(it)

d)

(he)

should

have

 

 

taken

(it)

e)

(he)

should

have

BEen

 

taking

(it)

f)

(it)

should

have

 

BEen

taken

 

g)

(it)

should

 

be

BEing

taken

 

h)

(it)

should

have

BEen

BEing

taken

 

 

(5b) Példák. Az a) - f) mondatok a fenti alakoknak felelnek meg:

a) He should take it twice a day
b) It should be taken twice a day
c) He should be taking it right now
d) He should've taken it an hour ago
e) He should've been taking it for two week
f) It should've been taken an hour ago