138 passzív szerkezet

Passzív jelentés - aktív alak: it sells well

ld 139

Passzív alak - egyéb értelem: She is gone

ld 140

Passzív igenevek és passzív inges alakok

ld 68, 146, 185

 

(1) Formája, használata

A passzív (szenvedő) szerkezet olyan igecsoportot jelent, amelyben a

be ige (igeidőtől függő) alakja + a főige 3. alakja szerepel (ld 68).

A passzív alak az aktív szerkezettel áll szemben: az állítmány - igecsoport - vagy aktív vagy passzív. Passzív alakjuk csak a tárgyas, azaz olyan igéknek lehet, amelyek után tárgy (ld 178) áll(hat): see, build, say, speak, hear, discuss, feed, murder, do, know, stb.

Vannak tárgyas igék, amelyek nem használhatók passzív szerkezetben:

ld. e szócikk (11) pontját.)

 

aktív alak:

Liz has fed the cat

passzív alak:

The cat has been fed

 

Az aktív mondatban a cselekvés végrehajtójáról állítunk valamit: Lizről beszélünk, ő a cselekvő, ő a mondat nyelvtani alanya; a mondat arról szól, hogy Liz mit csinált.
A passzív szerkezetet tartalmazó mondatban arról állítunk valamit, akire/amire a cselekvés irányul, tehát a "kiinduló", aktív mondat nyelvtani tárgyáról (esetünkben: 'a macska'); ő a nyelvtani alany (nem egyenlő a cselekvővel); a mondat annyit mond el, hogy 'a macska jól van, meg van etetve'.

 

(2) Néhány aktív – passzív pár egybevetése

• aktív:

People have written a lot of books about this subject

• passzív:

A lot of books have been written about this subject

 

A mondatot magyarul se mondanánk így: 'Az emberek...'. Helyette a 'Sok könyvet írtak...' formát választanánk, ami általános alanyt (ld 8) tartalmaz; ennek felel meg az angol passzív alak: A lot of books have been written... A mondat a könyvekről szól, nem a szerzőkről, így nyelvtani alanya az a lot of books.

• aktív:

They will hold the conference in the Sports Hall

• passzív:

The conference will be held in the Sports Hall

 

A mondatot nem használjuk passzív alakban, ha valóban tudjuk, hogy kik azok a they - ők. Ha 'őróluk' beszélünk (pl. eddig róluk volt szó), aktív alakot használunk: They will hold... Ha azonban a fogják csak általános alanyra utal, a mondat passzívban áll: The conference will be held ... .

• aktív:

The explosion killed a lot of visitors

• passzív:

A lot of visitors were killed by the explosion

 

A mondat aktív változata a 'robbanás'ról szól (pl. egy tudósítás előző mondatainak is ez volt az alanya), míg a passzív változatot azért használjuk, mert az 'áldozatok száma' az érdekes.

 

(3) Passzív igecsoportok

Mindegyikükben szerepel a passzív be ige igeidőtől függő  (ld 70) megfelelő alakja és a főige 3. alakja.

 

Alapjelen:

ld 4

English is spoken in most countries of the world
Look how it's done

 

Alapmúlt:

ld 5

The play wasn't criticised very much
These watches were manufactured in Switzerland

 

Múltjelen:

ld 124

My new car has been stolen
The boss hasn't been told about the news

 

Múltimúlt:

ld 123

I didn't know why the play hadn't been criticised

 

Inges jelen:

ld 78

I'm sure I'm being followed

 

Inges múlt:

ld 80

I was quite sure I was being followed

 

Egyalakú segédige (ld 28) - can, could, will stb. - illetve have to és be going to (ld 85) után:

 

She couldn't be seen in the picture
The museum can be seen from the other side of the river too
Participants will be informed about any changes in due course
It has to be done sooner or later
The exhibition is going to be opened on 16th May

 

Egyalakú segédige + have-es igenevek (ld 57) után (például múltidejű feltételes mondat (ld 44) might-tal illetve would-dal kifejezve):

She might have been injured
We would have been defeated without their help

 

Passzív szerkezetben ritka alakok (felismerésük lényeges, magunk azonban ne nagyon használjuk őket):

 

Inges múltjelen:

ld 81

How long has the experiment been being carried out?

 

Inges múltimúlt:

ld 79

I had no idea how long I had been being followed

 

Inges will jövő:

ld 85

The building will soon be being demolished

 

Inges múltjövő:

ld 85

By May the building will have been being built for a year

 

(4) A by-szerkezet

A passzív mondatok tipikus elöljárója a by. Olyankor szerepel, amikor éppenséggel nem arról van szó, hogy a cselekvő személye nem ismert / nem fontos, hanem amikor valamely alanyt hangsúlyozni akarunk:

A Detonesian terrorist blew up the bridge

 

Ha a cselekvőt hangsúlyozzuk, a by-szerkezetet használhatjuk a passzív mondatban (ld még 133):

nyelvtani alany:

passzív alak

by-szerkezet

The bridge

was blown up

by a Detonesian terrorist.
Egy detonéz terrorista robbantotta fel a hidat.

 

 

(5) A passzív szerkezet "kétarcúsága"

A passzív szerkezet azért is okoz nehézséget, mert kétarcú:

(a) néha azért van rá szükség, mert nem tudjuk (nem fontos), hogy ki a cselekvő, esetleg nem célunk megmondani

(b) néha viszont éppen azért használjuk, hogy a cselekvőt kifejezetten hangsúlyozzuk vele

 

(a) Lényegtelen cselekvő; magyarul gyakran többesszám 3. személyű általános alany – vagy speciális ige: '(meg)nyílik; épül' – szerepel. A by-szerkezetet nem használjuk.

A new department store has been opened
The palace was built in the 10th century

 

(b) Lényeges / kiemelendő cselekvő:

A by-szerkezettel azt a "mondat végére hozzuk":

The calculation was checked by Dr Cobbler
The Eiffel Tower was designed and built by A G Eiffel

 

(c) A helyzet azonban sajnos nem ennyire egyszerű: sokszor a cselekvőt különösebben nem hangsúlyozzuk, mégis lehetséges a passzív szerkezet:

I was completely shocked by the unexpected news
English is spoken by millions of people worldwide
He was shot by a mounted policeman

 

A fenti példákban nem hangsúlyozunk semmiféle cselekvőt; tudjuk, hogy ki a cselekvés alanya (the unexpected news; millions of people; a mounted policeman). A mondatok aktív alakban is tökéletesek, s a magyar fordítások sem eltérőek:

 

Alany

Aktív igealak

Tárgy

The unexpected news

completely shocked

me

Millions of people worldwide

speak

English

A mounted policeman

shot

him

 

(6) A with-szerkezet

Míg a by-szerkezet magát a cselekvőt, a with-szerkezet a cselekvés eszközét fejezi ki; vessük össze az alábbi két mondatpárt:

He was shot BY a policeman
He was shot WITH a service revolver
The fly was killed BY an angry tenant
The fly was killed WITH a heavy stone

 

A két elöljárós szerkezet egyszerre is szerepelhet; kifejezhetjük tehát a cselekvőt is, annak eszközét is:

The fly was killed by an angry tenant WITH a heavy stone

 

Típushiba a következő mondatban a by használata:

A legyet egy összehajtogatott újsággal ölték meg Þ
The fly was killed BY a folded paper

(A mondat szerint így 'egy újság ölte volna meg a legyet')

 

A by-ról, a with-ről és az eszköz egyéb kifejező lehetőségeiről

ld még 37

(7) Látszólagos passzív mondatok: a by és egyéb elöljárók

A be igét + a főige 3. alakját tartalmazó mondatokban  a by-on kívül egyéb elöljárók is előfordulnak.  Ezek azonban ilyenkor nem passzív mondatok, ezek a 3. alakok pedig nem igealakok, hanem melléknevek.

 

Míg a by-szerkezet mindig valamely cselekvés végzőjét fejezi ki, e mondatpárok egyikében az állítmány nem cselekvést jelöl, cselekvőről így nem is lehet szó.

I was frightened BY the mouse sitting in the sink

Cselekvés: 'megijeszt'. Viszont:

Aunt Mathilda is awfully frightened OF mice

Cselekvésről nincs szó. A frightened szó melléknév: fokozható; határozóval (pl. awfully) módosítható.

I was so excited BY the news that I could hardly go to sleep

Cselekvés: 'felizgat'. Viszont:

Aunt Mathilda is very excited ABOUT the trip to Rio

Az 'izgatott' szó: melléknév

 

A frightened és az excited után tehát nem automatikusan a by alak áll; 3. alakok ugyan - a frighten illetve az excite ige 3. alakja -, de melléknévként is használjuk őket. Hasonló elöljárók az at, about, with, over: ezek mind megjelenhetnek ott, ahol a by szokott, az előttük álló 3. alak azonban melléknév, nem pedig a passzív szerkezet főigéje:

Are you frightened [melléknév] OF rats and mice?      vö. afraid of                                                                                                           ld 1
 (Hibás az Are you frightened BY rats... mondat.) de:
You were frightened [a frighten passzív alakja] BY this little cockroach?
(Hibás a You were frightened OF this...)

 

(8) A részestárgyat tartalmazó mondatok passzív változata

A tárgyas igéknek rendszerint van passzív alakjuk: a frighten tárgyas ige; a me az ige tárgya:

 

Aktív

 

Passzív

The noise frightened me

 Þ

I was frightened by the noise

 

Sok igét követhet a tárgyon kívül részestárgy is (ld 151), pl.:

 

give

lend

offer

pay

promise

send

show

tell

 

(a) Kétféle tárgyat tartalmaz például a következő mondat:

 

Alany

Ige

Részestárgy

Tárgy

Egyéb mondatrészek

Bill

gave

Tom

the car keys

for the weekend

 

Ennek az aktív mondatnak két passzív változata is létezik:

- az egyikben a ("közvetlen") tárgyból lesz az alany: (b) pont alább
- a másikban részestárgy alakul át nyelvtani alannyá: (c) pont alább.

 

Hogy a három lehetőség közül melyiket - aktív mondatot, avagy az egyik ill. másik fajta passzív mondatot - használjuk, az attól függ, valójában kiről, miről szól a mondatunk: ha 'Tom'-ról, akkor az aktív alakot használjuk; ha arról, hogy 'mi történt a kocsikulcsokkal', akkor a (b) passzív formát; ha arról, hogy 'az öccse megkapta a kocsikulcsokat', akkor a (c) passzív alakot:

 

(b) A valódi tárgyból lett a passzív mondat alanya; a mondat leginkább a 'kocsikulcsok'-ról szól":

The car keys were given (to) Tom for the weekend

 

(c) A részestárgyból lett az alany; a mondat 'Tom'-ról szól; ő "gondolatunk alanya":

Tom was given the car keys for the weekend

 

A (b) változat magyarul sem hangzik túl idegennek: szoktunk olyasmit mondani, hogy 'Neki lettek adva a kocsikulcsok' (passzív szerkezet!).

A (c) változat azonban magyarul teljesen ismeretlen, csakhogy angolul éppen ez a gyakoribb.

 

Hasonló példák:

 

(a) Aktív mondat: alanya a cselekvő
(b) Passzív mondat: alanya a cselekvő mondat tárgya
(c) Passzív mondat: alanya a cselekvő mondat részestárgya

 

Somebody

(a)

has sent

us

a time bomb

Valaki küldött nekünk egy időzített bombát

A time bomb

(b)

has been sent

(to) us

 

 

We

(c)

have been sent

 

a time bomb

Időzített bombát küldtek nekünk

The police

(a)

refused

him

the visa

A rendőrség megtagadta tőle [!] a vízumot

The visa

(b)

was refused

(to) him

 

 

He

(c)

was refused

 

the visa

Megtagadták tőle a vízumot

The singer

(a)

promised

us

a rose garden

Az énekes rózsakertet ígért nekünk

A rose garden

(b)

was promised

(to) us

 

 

We

(c)

were promised

 

a rose garden

Rózsakertet ígértek nekünk

 

(9) Tárgyhatározós szerkezetek passzív formája

Az alábbi aktív mondatokban a tárgyat tárgyhatározó (ld 180) követi:

 

Aktív szerkezet

 

Alany

Ige

Tárgy

Tárgyhatározó

 

The PM

considered

him

perfectly suitable

A miniszterelnök tökéletesen megfelelőnek tartotta

All the children

called

her

Jo-Jo

Minden gyerek Jo-Jo-nak hívta

The people

regarded

him

as a clown

Az emberek bohócnak tartották

 

E mondatok passzív változatát gyakran használjuk; a passzív alakban a tárgyból a passzív mondat alanya lesz, a tárgyhatározó a passzív igealakot követi:

 

Passzív szerkezet

 

Alany

Passzív igealak

(Tárgyhatározó Þ )

By-szerkezet

 

 

"Alanyhatározó"

 

He

was considered

perfectly suitable

by the PM

She

was called

Jo-Jo

by the children

He

was regarded

(as) a clown

 

 

(Az utóbbi mondatban by-szerkezet nem szerepel: a cselekvő kiléte nem fontos; általános alany-szerű funkcióról van szó.)

 

(10) A passzív mondat alanya 'hogy'-os mondat

ld 63

Tárgyas igéket nemcsak egyetlen szó, hanem 'hogy'-os mondat is követhet tárgyként; a mondat szenvedő változatában ez a 'hogy'-os mondat lesz a nyelvtani alany.

 

aktív mondatok:

 

Alany

Ige

Tárgy(i mellékmondat)

Everybody

believes

that tourism is good business

The whole town

knew

how much the mayor was earning in that way

No one really

knew

whether she'd really taken it

 

Akár that-es mondat, akár wh- kérdőszóval vagy whether-rel, illetve if-fel kezdődő mellékmondat a tárgy.

 

A passzív változatok:

 

Alanyváró

Passzív

Értelmi alany

it

igealak

that-es, wh-kérdőszós, ill. whether-es mondat

It

is widely believed

that tourism is good business

It

was widely known

how much the mayor was earning in that way

It

wasn't known

whether she'd really taken it

 

A fenti passzív mondatoknak két alanyuk van: a csupán nyelvtani szerepű alanyváró it
(ld 83) és az értelmi alany, a that-, wh- illetve whether- kezdetű mellékmondat. A mondatoknak az alábbi - ritkán használatos - változatuk is létezik:

 

Mellékmondat-alany

Állítmány; benne passzív ige

That tourism is good business

is widely believed

How much he was earning in that way

was widely known

Whether she'd taken it

wasn't known

 

Hogy az alanyváró it maga is alany, mutatja, hogy például kérdésben ez elé kerül a funkcióige:

ld 46

Is

it

widely believed

that tourism is good business?

Was

it

widely known

how much the mayor was earning in that way?

Was

it

known

whether she'd taken it?

 

(11) Passzív alakú feliratok

Az alábbiak tipikus és jól ismert passzív szerkezetek. Bennük a be megfelelő alakja nem szerepel. (Ezek az úgynevezett modul-nyelvre jellemzőek).

ld 116

Utánuk következnek az azonos jelentésű teljes mondatok, amelyek a be-t is tartalmazzák.

 

Travellers' Cheques Accepted

Travellers' csekket elfogadunk

T. Cheques are accepted here

ua.

Bottled in Scotland

Palackozták Skóciában

This whiskey was bottled in S.

Ezt a viszkit Skóciában palackozták

Reserved

Foglalt [pl. étterem asztalán]

This table has been reserved

Ez az asztal le van foglalva

Made in Hong Kong

Készült Hong Kongban

This toy was made in Hong Kong

Ez a játék Hong Kongban készült

English spoken

Beszélünk angolul [kirakati tábla]

English is spoken in this shop

Ebben az üzletben beszélik az angolt

Directed by Geoffrey Genius

Rendezte Geoffrey Genius [főcímben]

This film was directed by G. G.

Ezt a filmet G. G. rendezte

Second-hand books bought

Antikvár könyvek vétele [kirakatban]

Second-hand books are bought here

Itt antikvár könyveket vásárolnak

Keys cut while you wait

Kulcsmásolás megvárható [táblán]

Keys are cut here while you wait

tkp. Itt kulcsokat másolnak [szó szerint:

 

vágnak], amíg ön várakozik

 

(12) Tárgyas igék passzív megfelelő nélkül

Az állapotot, viszonyt jelentő igék közül sokan ha tárgyasak is, "nem passzivizálhatók", pl.:

contain, fit, have (ld 55), lack, resemble, suit, weigh.

 

aktív mondatok

hibás passzív mondatok

The tank contained oil

- Oil was contained in...

That hat suits you

- You are suited...

He resembles Dustin Hoffman

- D H is resembled...

They had an old VW

- An old VW was had...

We had lunch together

- Lunch was had...

 

(13) Többszavas igék passzív alakja

ld 187

A három típusba sorolható többszavas igék nem egyformán viselkednek passzív változatban.

 

(a) "Igekötős" igék (a legegyszerűbb eset)

Ha tárgyasak, úgy viselkednek, mint a közönséges igék. Az "igekötő" nem hagyja el az igét. A cselekvő változatban az igekötő állhat a tárgy után is (They turned his offer down; névmási tárgy esetében pedig csak a tárgy után: They turned it down);

a passzív mondatban viszont az igekötő mindig közvetlenül az ige után áll: His offer was turned down.

 

 

Egyszerű tárgyas ige

 

Aktív mondat

Þ

Passzív mondat

They refused his offer

 

His offer was refused

 

 

"Igekötős" ige

 

Aktív mondat

Þ

Passzív mondat

They turned down his offer

 

His offer was turned down

 

(b) Elöljárós igék

Mindig tárgyasak, de nem minden esetben van passzív megfelelőjük. Nincs rá szabály, hogy mely igéket lehet illetve nem lehet passzív mondatban használni. Amelyeket lehet, azokat ajánlatos kifejezetten így, passzív változatban is "gyakorolni".
Ha az illető elöljárós ige használható passzív mondatban, ugyanúgy viselkedik, mint a közönséges igék: az elöljáró nem hagyja el az igét, együtt vesznek részt az "átalakulásban".

 

 

Egyszerű tárgyas ige

 

Aktív mondat

Þ

Passzív mondat

They took him to hospital

 

He was taken to hospital

 

 

"Elöljárós" ige

 

Aktív mondat

Þ

Passzív mondat

They operated on him

 

He was operated on

 

 

 

 

A fenti passzív szerkezet - bár nem bonyolultabb az egyszerű tárgyas igével alkotottnál - nehézséget szokott okozni. Még néhány tipikus példa:

 

I have never been laughed at

(Igeidő: múltjelen; a laugh at elöljárós ige passzív szerkezetben; az aktív mondat People have never laughed at me volna; a mondat szerkezete ugyanaz, mintha közönséges tárgyas igét tartalmazna, pl. I have never been ridiculed)

This room hasn't been lived in for years
The children were very well looked after
This bed hasn't been slept in
The date was agreed on long ago
She was listened to with great interest

 

(c) "Igekötős"-elöljárós igék

Igen ritkán használjuk őket passzív változatban; ha mégis előfordulnak, ugyanúgy viselkednek, mint az "igekötős" ill. az elöljárós igék: az igekötő és az elöljáró - ebben a sorrendben - az közvetlenül az ige után áll a passzív mondatban. A példa a make up for igét tartalmazza.

 

Aktív mondat:

Passzív mondat:

We have to make up for lost time

Lost time has to be made up for

 

(14) Kétarcú harmadik alak

A break, build, close, cut, stb. igék nem egyszerűen tárgyasak, hanem egyben olyan cselekvéseket jelentenek, amelyek eredményeképpen valami megtörténik, létrejön. (A feel, hear, sing, watch igék pl. nem ilyenek.)

Az ilyen igék 3. alakja két dolgot is jelenthet:

Vessük össze az alábbi két closed alakot:

 

closed1
(We wanted to buy some wine but)      The shop was closed

Nem valódi passzív mondatról van szó; aktív megfelelője nincs is. A closed ellentéte ebben az értelemben az open, azaz 'nyitva'; 'nyitott'; a closed szó 3. alak, de melléknév.

 

closed2
The shop was closed    (because there was a blackout)

Ez valódi passzív mondat; aktív változata pl. a The shopkeeper closed the shop... A closed ellentéte itt opened. Például:

The shop was opened within five minutes

 

Hasonlóan viselkedik a married igealak:

married1 [melléknév; jelentése: házas]

They were married and I didn't know about it

married2 [a marry 3. alakja; jelentése: 'összeadva'/'-esketve']

They were married soon after we met

Egyértelművé teszi a jelentést a hasonló esetekben, ha a passzív get szerepel a passzív be helyett.

 

(15) Passzív get

Amikor a get igét valamely főige 3. alakja követi, a get a be-re hasonlít, a szerkezet jelentése pedig hasonló a be-passzív szerkezetéhez.

Különösen két esetben használjuk a get-et a be helyett:

 

(a) Ha hirtelen, véletlenszerű cselekvésekről van szó:

The rapist got caught [= was caught]within 24 hours
The painting got damaged [= was damaged]during the war
How did your glasses get broken?

Mint a fenti példából látható, a get (ellentétben a be-vel) nem funkcióige (ld 46), azaz: do-val kérdezünk rá, do-val tagadjuk, stb.:

When were your glasses broken? de:
When did your glasses get broken?  nem: When got they broken?
My glasses weren't broken de:
My glasses didn't get broken

 

(b) A következő kifejezésekben (itt a cselekvés tárgya a cselekvő maga):

 

get washed

get dressed

get lost

get confused

get engaged

get married

get divorced

 

 

Ha tehát azt akarjuk mondani, hogy 'eltört', 'megnősült', 'férjhez ment', 'megrongálódott' / 'megsérült', egyértelműbb a mondat, ha a get-passzív szerkezetet használjuk:

It was broken          de:            It got broken