63 'hogy'-os mondatok

A 'hogy' szónak számos jelentése és funkciója van:

 

(a) Kérdőszó 'hogy (= 'hogyan?' 'Hogy vagy?');

ezzel a 91 szócikk foglalkozik

(b) Célhatározói 'hogy': '(azért ,) hogy megigyam';

ld 17

(c) Hasonlításban használt 'hogy':

'olyan nagy/messze hogy...', 'úgy ordított hogy...' stb.

ld 53

(d) 'Nagyon / túl / (nem) elég  vmilyen ahhoz, hogy...'

ld 31, 201

(e) Kérdőszó előtti, illetve az '-e' szócska előtti 'hogy', pl.:

'nem tudom, hogy mikor megy' ill. 'nem tudom, hogy megy-e'

ld 97

(f) 'Vmilyennek tartja/véli/gondolja azt, hogy...'

ld 83

(1) Ebben a szócikkben az úgynevezett alanyi és nem-alanyi mellékmondatokkal foglalkozunk; ezeknek a 'hogy'-os mondatoknak az esetében mindig betehető egy rámutató szó:

Az alanyi 'hogy'-os mondatoknál a betehető rámutató szó = 'az'.

Érdekes [az], hogy tegnap több tucatszor telefonált
Meglep [az], hogy tegnap több tucatszor telefonált

A nem-alanyi esetben a rámutató szó = 'azt'; 'arra', 'annak', 'ahhoz', 'abba', stb.

Panaszkodott [arra], hogy rossz a telefonja
Bejelentette [azt], hogy rossz a telefonja
Biztos [abban], hogy rossz a telefonja

 

(a) Alanyi 'hogy'-os mondat: a rámutató szó = 'az'; a 'hogy'-os mondat alanyként szerepel.

 

(a1) Igei illetve névszói állítmánnyal - pl. a következő igékkel, melléknevekkel és főnevekkel:

ige:

- izgat  meglep  bosszant  zavar  untat  riaszt  kiábrándít  megdöbbent

 

- kiderül  eszembe jut  előfordul  felmerül  történik  beigazolódik  valóra válik

 

melléknév:

megtörtént tényről:

meglepő  bosszantó  zavaró  felháborító  furcsa

 

nem tényről:

fontos  kívánatos

 

főnév:

gond  probléma  baj  közhely  tény  hazugság  jó/rossz ötlet

 

(a2) Az alanyi 'hogy'-os mondat helyén angolul több dolgot használhatunk:

- A leggyakoribb eszköz: It + állítmány + that-es mellékmondat:

It worries me that he phoned so many times yesterday
It is curious that he phoned so many times yesterday
It's important that he shouldn't lose his patience

 

- Erről a should-ról

ld 42

- Ez az "alanyváró" it a "valódi" alanyt, azaz a that-es mondatot "készíti elő";

ld 83

- Csak tényszerű dolgok esetében használható a the fact that... szerkezet; bár szó szerinti jelentése 'az a tény, hogy...', angolul kevésbé nehézkes, mint magyarul:

The fact that he phoned doesn't mean that he's in trouble
The fact that he's Hungarian doesn't necessarily mean that he can ride a horse

 

- Inges szerkezet:

John('s) wearing flower-patterned shirts is surprising at his age

Az inges alakról bővebben ld 75, 76

- It + állítmány + to-igenév:

It's impossible (for us) to get there on time

A to-igenévről bővebben ld 185

(Ez is "alanyváró" it: a "valódi" alanyt, azaz a to-igenevet "várja", készíti elő;  ld 83):

 

(b) Nem-alanyi 'hogy'-os mondatok
A betehető szó = 'azt' (/'úgy'); 'arra', 'annak', 'ahhoz', 'abba', stb.

 

(b1) Azokról az esetekről, ahol az 'azt'; 'arra' stb + kötőszó 'hogy' + kérdőszó szerepel -

nem tudom, [azt, hogy] mikor megy    ill. nem tudom, [hogy] megy-e
I don't know when he's going              I don't know if he's going

ld 97

 

(b2) A 'hogy' előtti állítmány vagy tényt fejez ki, vagy "kívánó" igét ( ask  command  propose  recommend  request suggest stb.) illetve "kívánó" melléknevet (desirable  essential  important  necessary) tartalmaz:

 

Tény kifejezése:Tagadta, hogy megitta  Þ

He denied that he'd drunk it

 

He denied having drunk it

 

"Kívánó ige":

 Lényeges / Ragaszkodtam hozzá, hogy megigya Þ

 

It's important / I insisted that he (should) drink it

A magyar 'hogy'-os mondatokban ez utóbbi esetben megjelenő felszólító módról és annak angol megfeleltetéséről

ld 42, 160

 

(2) A magyar 'hogy'-os mondatok angol megfelelőit aszerint érdemes megvizsgálnunk, hogy a bennük használt angol igéket milyen szerkezetek követhetik:

 

(a) That-es mellékmondatok is, egyéb szerkezetek is;
(b) That-es mondatok nem, csak másfajta szerkezetek;
(c) Csak that-es mondatok

Az igék használatáról természetesen sok mindent megtudhatunk az angol magyarázó szótárak példamondataiból

ld még 171

(a) Vannak igék (melléknevek), amelyek állhatnak that-tel is, egyébbel is; részletesen ld II-2 Táblázat (ahol valamennyi ige magyar megfelelője is megtalálható)
Példák:

tettette,

 

alszik Þ

pretended

 

he was sleeping

elvárta,

HOGY

figyeljünk Þ

expected

that

we (should) listen

elismerte,

 

csalt Þ

admitted

 

he had cheated

örül,

 

meggyógyult Þ

is happy

 

he has recovered

 

illetve:

Þ

pretended

to be sleeping

 

Þ

expected

us to listen

 

Þ

admitted

having cheated

 

Þ

is happy

to have recovered

 

Az "egyéb" lehet:

 

(a1) to-igenév, pl.

He decided that he would step down

He decided to step down

(a2) him + to-igenév: advise command convince stb.

pl. Henry advised THEM to try it again

 

- ehhez hasonló típus:
(jobbára csak to be-vel vagy to have-vel együtt):

consider         find              guess stb.

ld még 180

We consider Tedeschi to be the best violinist alive today
Sid was considered to have the dirtiest mind of all the boys

 

(a3) to-igenév vagy him + to-igenév:

- ask  beg  demand stb.

Henry asked THEM to try it again

- promise: him + to-igenév esetén viszont a főmondat alanya (Henry) azonos az ígéretet tartalmazó 'hogy'-os mondat ki nem tett alanyával
hiszen: Henry promised THEM to try it again


- arrange: to / FOR him to

Etelka and he arranged to meet in a pub
Etelka arranged for him to go and see a really good doctor

 

(a4) -ing

-ing vagy him + -ing / his + -ing

admit          appreciate             deny stb.

- csak -ing (vagy his + -ing, de nem  him + -ing  követheti) pl.:

confess      suggest

 

(a5) a to-igenév és az ing között jelentéskülönbség van:

forget        regret       remember

ld 76

(a6) him + pőreigenév vagy him + -ing
A jelentéskülönbségről

feel             hear        notice       stb.

ld 39

(a7) - to-igenév és -ing egyaránt követhet

choose    intend       mean       plan

ld 76

- him + to-igenév és -ing egyaránt követheti:

advise    recommend       report

 

(b) Vannak igék (és melléknevek), amelyek that-tel nem állhatnak: ezekről részletesen ld
 a II-3 Táblázatot (ahol az igék magyar megfelelője is megtalálható).

 

megtagadta,

 

együttműködjön  Þ

refused

to cooperate

azt akarom,

 

elfelejtsen Þ

want

him to forget me

megkockáztatta,

hogy

nemet mondjon Þ

risked

saying no

megakadályozza,

 

feleségül vegyem Þ

prevents

me marrying her

vigyázz,

 

ne téveszd őket össze Þ

be careful

not to mix them up

vártam,

 

megérkezzen Þ

waited for

her to arrive

 

Állhatnak viszont az alábbiak közül eggyel, esetleg többel; itt csak az igékkel foglalkozunk:

 

(b1) to-igenév: fail  manage stb.

ld még 156, 157

(b2) him + to-igenév

allow  enable  encourage  entitle stb.

(ennek a szerkezetnek hagyományos neve: accusative with the infinitive)

Imola never allows me to take the dog out on paydays

 

(b3) to-igenév vagy him + to-igenév

want (to / him to)
wait  long    (to / FOR him to)
Al is longing to see Helen again
Helen's longing for Al to arrive from Seattle

 

(b4) ing

- -ing vagy him + -ing / his + -ing

avoid   delay     dislike        escape       can't help stb.
He tried to avoid answering all questions

 

- A főmondat alanya mindig azonos a 'hogy'-os mondat ki nem tett alanyával:

practise;   succeed IN

(ld 188)

- A főmondat alanya nem lehet azonos a 'hogy'-os mondat ki nem tett alanyával:

depend ON;   prevent, stop  (e kettőnél him + FROM -ing is lehet)

We tried to stop/prevent them (from) stealing the wheels but it was late


- A főmondat alanya nem lehet azonos a 'hogy'-os mondat ki nem tett alanyával

csak him + -ing: catch  listen TO  look AT
We caught them picking apples in the other orchard

 

valamint e típus alfaja:

 

(b5) him + elöljáró + -ing

accuse ... OF

blame ... FOR

charge ... WITH

congratulate ... ON

Interestingly, everyone blamed them for failing to reach an agreement

 

(b6) to / ing

a  to és az -ing különbségéről ld 76

attempt     try     deserve:     to / -ing

Ali quite deserved to be criticised


count / depend / rely ON     him + to                  -ing          him + -ing               his + -ing
I count on him checking the letter thoroughly once again

I count on him to check the letter thoroughly once again

I depend on him checking the letter thoroughly once again

I depend on him to check the letter thoroughly once again

 

(b7) to-igenév, him + to-igenév /  -ing, him + -ing, his + -ing egyaránt követheti:

hate     like              love

ld még 76

(c) Bizonyos igék csak that-tel állhatnak; ezeknél a részeshatározóval kapcsolatban merülhetnek fel nehézségek;

pl. answer     complain       explain              mention            remark
Panaszkodott, hogy öregszik Þ He complained that he was aging

ld 151

 

(3) Nemcsak az igék után, de a melléknevek után álló 'hogy'-os mondatoknak is számos fajtája létezik; ezek csoportosítása bonyolultabb, mint a 'hogy'-os igéké.
A III-2 Táblázat azokat a 'hogy'-os mellékneveket mutatja be, amelyek It is ... kezdetű mondatba illeszkednek. Aszerint vizsgálja őket, hogy milyen szerkezetek állhatnak utánuk:

pl. It's curious that I can't remember such an easy name


A III-3 Táblázat azokat a 'hogy'-os (és nem 'hogy'-os) mellékneveket mutatja be, amelyek I am... / You are... / He is... stb. kezdetű mondatban használatosak, vagyis alanyuk személy.
Ezeket is aszerint vizsgáljuk, hogy milyen szerkezetek állhatnak utánuk.

Pl. I'm curious to know why she said she hadn't been in in the morning