76 inges alak vagy to-igenév? (Gerund vagy Infinitive?)

 

(1) A jelen szócikk nem foglalkozik az inges alakok s a to-igenevek valamennyi előfordulásával (ezeket ld 75 ill. 185), csak áttekinti ezeket (a (2) pontban).
Részletesebben azokat az eseteket taglalja, ahol

 

(3) e kettő közül szabadon választani lehet;

(4) viszonylag kicsi a jelentéskülönbség a kettő között;

(5) nyelvtani különbség miatt kényszerülünk választásra;

(6) a kettő között nagy jelentéskülönbség áll fenn;  és végül

(7) a magyar gondolkodással to-igenevet mondanánk, holott inges alak használható/andó.

 

(2) Az inges alak és a to-igenév a mondatban alany, tárgy vagy célhatározó lehet.

 

(a) Alany
A to-igenevet mondat elején alanyként ne használjuk:
To get there on time is impossible helyett
használjunk "alanyváró" it-es szerkezetet: It is impossible to get there on time.


Az alanyi szerepű to-igenév saját alanya
"Alanyváró" it-es szerkezetben az igenév alanyát (hogy 'kinek lehetetlen odaérnie') a for‑os szerkezet fejezi ki: It's impossible for us to arrive on time.

ld még 57, 63, 83, 185

 

(b) Tárgy: lásd 47, 48, 63, 75, 185,  valamint az alábbi (3), (4), (5) és (6) pontot

 

(c) Célhatározó

Az igenevek közül rendszerint a to-igenév használatos:

Look, did you come here to help me or not?

ld 17

De: ld az alábbi (7) pontot.

 

(3) A következő három igénél az inges alak és a to-igenév között nem a jelentésben van eltérés, hanem használatbeli különbségek vannak:

begin / start   continue


Az inges alak nem helyes, csak a to-igenév használandó, ha:

 

(i) az alany dolog, nem élőlény;

(ii) ha a start/begin/continue maga is inges alakban (pl. valamely inges időben áll);

(iii) ha a szóban forgó ige érzelmekkel vagy értelemmel kapcsolatos:

It started to rain an hour ago
Ivan is beginning to change
Theo began to understand the reasons

 

(4) Az inges alak és a to-igenév között csekély a különbség az alábbi öt ("szeretést-nemszeretést" jelentő) ige esetében:

can't bear  hate
like  love  prefer

a preferről ld még 147

- Itt a to-igeneves változat konkrétabb, egyszeribb, eseti jellegű.

- A would like után mindig to-igenév áll

- A don't like és a didn't like használatos speciálisan 'nem szeretné', 'nem akarja', illetve 'nem szerette volna', 'nem akart' jelentésben:

I wanted to talk but I heard you snoring and I didn't like to wake you up

- Az I like singing mondatban a singing 'énekelni' és 'ének(lés)' jelentésű, vagyis az inges alak alanya nem feltétlenül azonos a mondat (azaz itt a like ige) alanyával. Az I like to sing viszont mindig 'énekelni' jelentésű; a to-igenév alanya azonos a mondat (itt: a like) alanyával.

 

(5) Az inges alak és a to-igenév közül a következő igék esetében aszerint kell választanunk, hogy szerepel-e részestárgy a mondatban:

advise  allow / permit  encourage  forbid  urge. Ha nincs részestárgy, akkor az inges alak áll:

Foster advised going by bus

 

Ha van: to-igenév használandó, pl.:

Foster allowed ME to take his sports car

A két szerkezet nem keverhető: helytelen a  ...permitted me taking...

 

(6) Az inges alak és a to-igenév között jelentéskülönbség van az alábbi igék esetében; ezek a szócikk "leghírhedtebb" - valójában korántsem nehéz - párjai:
forget, go on, regret, remember, stop, try                          (a jelentéseiket ld alább)

 

(a) A különbség az időviszonyokban van:

 

 

inges alakkal

to-igenévvel

 

vmi korábban történtre utal

vmi elkövetkező dologra utal

 

forget

elfelejt vmit

elfelejt megtenni vmit

 

I'll never forget meeting her

I forgot to meet her

 

(ennek ellentéte):

remember

I'll always remember meeting her

I remembered to meet her

regret

Now I regret meeting her

We regret to tell you that...

 

 

(hivatalos nyelvben, kivált a

 

 

tell, say, inform szavakkal)

 

(b) A különbség: az ing az ige tárgya, a to viszont célhatározó

 

 

inges alakkal

to-igenévvel

 

tárgyas ige

tárgyatlan ige



stop

abbahagy, befejez vmit

megáll/szünetet tart, hogy...

 

Stop meeting her, OK

We stopped to look in

 

go on

nem hagy abba, folytat vmit

azzal folytatja, hogy...

 

He went on talking about music

He went on to talk about music

 

 

[ez volt a célja a folytatással]

(Ismét igaz, hogy az ing visszafelé utal, a to pedig előre).

 

(c) Egyéb különbség van a try igénél:

 

 

inges alakkal

to-igenévvel

 

try

mint lehetőséggel megpróbálkozik

(meg)próbál

 

vmivel, esetleg vmi más után,

 

 

vmi cél elérése érdekében

 

 

- "hátha sikerül" alapon

- az igenévvel kifejezett

 

a dolog maga "nem nehéz"

dolog "nehéz"

 

Try pulling the rope

Try to pull the rope

 

(7) A magyartól eltérő, és ezért nehézséget okozó esetek

 

(a) Noha (mint a (2)(c) pontban láttuk) célhatározóként a magyarhoz hasonlóan rendszerint a to-igenév használatos, mégis inges alak áll néhány igével 'vmit szórakozásból csinálni, ezért valahova menni' értelemben:

 

       'vmit csinálni menni'Þ  go ...-ing

 

angling

fishing

sailing

surfing

 

 

bird-watching

gambling

shooting

swimming

 

 

boating

hunting

shopping

tobogganing

járni,

GO

climbing

jogging

skateboarding

walking

menni

 

cycling

riding

skating

water-skiing

 

 

dancing

rowing

skiing

window-shopping

stb.

 

A go shopping jelentése ebből adódóan nem 'BEvásárol, elvégzi a BEvásárlást', hanem 'vásárol(gat)'; az előbbi mondhatni munka, az utóbbi szórakozás (gondoljunk a window-shopping-ra: a shopping szinte csaknem ugyanazt jelenti).

 

(b) A to-igenév nem mindig lehet célhatározó az alábbi esetekben sem:
A 'megy/'jön/'jár vmit csinálni' ('elment vásárolni'/füvet nyírni', 'gyere pingpongozni', 'elment kikísérni a bátyját', 'pihenni/'nyaralni mentek'/vannak') kifejezésére általános szabály nem adható. Megfelelőjét mindig értelemszerűen válasszuk ki az alábbi néhány fogódzó segítségével.


A lehetőségek:

go to...  pl. He's gone to see his brother off

Szórakozásra:

go ...ing pl. He's gone fishing

(csak a (7)(a) igéivel!)

 

Inkább kötelességre, mint szórakozásra:

go to do the -ing

pl. He's gone to do the ironing

be away/out ...ing

pl. She's away doing the shopping

     She's out doing the shopping

 

(c) A 'menj/'gyere ...-ni' go to... / come to... helyett szinte kötelőzen a go and... / come and... összetételt használjuk:

Can you come and help me?
Hasonlóan: Hurry up and get dressed

ld 6

(d) Sok idiómában inges alak áll a magyar '-ni' helyén:

- 'megéri vmit tenni': be worth ...-ing (a worth itt elöljáró)

- 'nincs értelme vmit tenni': there is no point/sense (in) ...-ing;  it's no use ...-ing

Do you think there's any point in talking to him?

(Az ugyanezt jelentő there is no need viszont to-igenévvel áll).

 

(8) Melléknevek vonzatai: inges alak vagy to-igenév

Három példa:

 

- (be) interested in sg                                 

illetve

(be) interested to do sg

 

 

 

- (be) sorry for sg / (be) sorry that...

Û

(be) sorry to...

[már megtörtént, amiért elnézést kérek]

 

[most fog elhangzani és megtörténni az, amiért elnézést kérek]

 

 

 

- (be) afraid (ld 1)

 

 

 

A melléknevek vonzatairól ld még 201

(9) A used to (igenév to-ja) vagy used to [=elöljáró] kérdéséről

ld  192

(10) A 'tanít vkit ...ni' szerkezetnek csak akkor felel meg ing, ha ez az inges alak a tantárgyat jelentő főnév:

Caruso taught (me) singing; a '(MEG)tanít
vkit
...-ni' egyébként: teach sy to...

 

(11) A there's no way to... és a there's no way of ...-ing, valamint a chance to…, opportunity to... és chance of ...-ing, opportunity of ...-ing egyformán használható.
Hasonló jelentésű a (there is) a possibility of ...-ing.