57 have-es igenév (Perfect Infinitive)

 

A magyar igenevekről ld 72; az angol igeneveket általában, valamint az igenév inges ("folyamatos") alakját (= be taking)

ld 146, 185

(1) Meghatározása, fajtái

 

A have-es igenév nem más, mint a have + az ige 3. alakja.
(Az ige 3. alakja a have-es inges igenév esetében és a passzív (ld 138) have-es igenév esetében egyaránt a been.)

 

A have-es igenevek hat fajtájának az alakjait a táblázat szemlélteti:

 

 

a k t í v

p a s s z í v

pőreigenevek

 

 

   have-es

1. have taken

5. have been taken

   have-es-inges

2. have been taking

6.

to-igenevek

 

 

   have-es

3. to have taken

7. to have been taken

   have-es inges

4. to have been taking

8.

 

Fordítás az egyes alakokhoz még megközelítőleg sem adható meg.

A be igének mint főigének csak egy alakja, aktív have-es formája van:

(to) have been.

 

Valamennyi have-es igenév a múlt időre utal: múltbeli valószínűséget, valószínűtlenséget, lehetőséget, lehetetlenséget, bizonyosságot, kötelességet és annak elmulasztását, késői tanácsot ('hogyan kellett volna'), és hasonló dolgokat fejeznek ki.

 

(2) Pőreigenevek

A have-es pőreigeneveket a következő egyalakú segédigékkel használjuk:

 

would

 

 

 

 

will

 

 

 

Pl.:

must

 

worked

 

would have worked

can('t)

 

taken

 

must have taken it

could

HAVE

been

HE

could have been here

should

 

had

 

might have had one

ought to1

 

 

 

 

may

 

 

 

 

might

 

 

 

 

needn't

 

 

 

 

 

1Különbözik a többi egyalakú segédigétől: nem pőreigenév, hanem to-igenév követi; az iskolai hagyomány szerint ezért emlegetjük a to szócskával együtt (ez a to persze a to-igenév része ld 137). A to ugyanakkor elválaszthatatlan az ought-tól, így az ought to-t itt a többi egyalakúval együtt tárgyaljuk.

 

A have utáni három pont (...) minden esetben a 3. alakra utal.

 

would have...

- A feltételes főmondatokban jelentése: 'volna'

I wouldn't have joined you if I'd known he was coming too

ld 44

Az I would like to have been near her és a szokványosabb I would have liked to be near her különbségéről (és a két have-es igenév együttes megjelenéséről)  lásd a (3c1)  pontot.

 

will have...

- A JÖVŐ kifejezésének egyik eszköze: múltjövő                                                                                                                                                                         ld 85

The entire system of taxation will have changed by 1998


- Jelentése: 'Biztos, hogy...' + múlt

Gentlemen, you will have heard about the new taxation law in Slobodia
Csak akkor használható, ha most is aktualitása van. Ld should have és ought to have alább.

 

must have…

ld még 119

Figyelem! mustn't have... nem létezik!
A must have... ellentéte: can't have...illetve couldn't have...

They must have been at home by 10 Û    They can't have been at home yet at 10

- Jelentése: 'Biztos, hogy... + múlt'

 

Vigyázat! Nem jelenti azt, hogy 'kellett volna ...'!
(A You must go home early mintájára gondolhatnánk ugyanis, hogy a You must have gone home early jelentése 'Korán haza kellett volna menned', holott ez nem így van.)

 

You must have heard the name of Houdini; now, this happened to his father
Half of the cream is missing again; it must have been the bloody cat
If it's 2 pm, they must have taken their decision by now

Figyeljük meg az igeidőt a hasonló jelentésű mondatban:

It's probable that they have taken their decision now

 

azaz: It is probable that they have taken... Þ they must have taken...

 

Have-es inges alak

Heavens, they must have been doing this exam for over three hours

Figyeljük meg a rokon mondat igeidejét:
I think they've been doing this exam for over three hours
azaz:

It is probable that they have been doing... Þ they must have been doing...

További példákat ld 119

 

can('t) have…

ld még 16, 119

- A can't have ... ellentéte a must have...

They can't have been at home at 10    Û They must have been at home by 10

- Jelentése: '(Nem) Lehet, hogy... + múlt'

  Csak kérdő és tagadó alakban használatos:

(Did you hear the bell ring?)                                            Can it have been the postman again?
Who can have drunk the milk in the fridge? There must have been 4 cartons.
What on earth can have happened?
The cat can't have opened the fridge door


A '-hatta/-hette
' alaknak ilyenkor soha nem a couldn't felel meg, az ugyanis csak azt jelentheti: 'nem tudta, nem volt képes rá'

 

Have-es inges alak

I can't have been driving at 90, officer. This crate can't do more than 50.

 

could have…

Ld még 18

- Tagadása szabályosan: couldn't have...
-Úgy képzelhetjük el, mint a would  "-hat/-het-es változatát":

You could have caused a lot of trouble by answering like that

Hasonlóan a You would have caused a lot of trouble ... mondathoz

Passzív have igenév:

The match could easily have been won


- Bizonytalan múlt eseményről találgatás [kb. = may / might have ...] Pl.:

Ted: Haven't they arrived yet?
Ged: Ed could have dirtied his clothes. They must've gone home to change
Who could have taken my glasses?            
Well, the pudding couldn't have been that bad; it's all gone now


A couldn't a couldn't have... helyett nem felel meg, az ugyanis csak azt jelentheti: 'nem tudta, nem volt képes rá'
(Tagadó és kérdő alakban a can have... és a can't have... is használható ebben a jelentésben:

Who can have taken my glasses?
It can't have been so bad after all


- Szemrehányás kifejezése:

At least, you could have given me a ring!

 

should have…

ld még 160

- Jelentése: 'kellett volna':          

You shouldn't have watered this cactus; it only has to be watered once a week
You shouldn't have given a pretzel to the camel; they shouldn't be fed
Some of their decisions should have been taken by the vice-chairman


- Valószínűség kifejezése:

(Ritkább eszköz és - az ought to-hoz hasonlóan - a should kisebb fokú valószínűséget fejez ki, mint a must és a will.)

They should have read the fax by now

 

Vigyázat: a will have ...-hez hasonlóan csak akkor használható, ha a jelenben is aktualitása van: a 'Gyerekkorodban biztos tűzoltó akartál lenni' nem lehet: ...should have..., csak: Þ You must have wanted to become a fireman when you were a child

 

ought to have…

ld még 137

- Tagadása szabályosan: oughtn't to have...

- Jelentése: 'kellett volna':          

Some of their decisions ought to have been taken by the chairman
You oughtn't to have used the word 'democracy' in His Majesty's presence


- Valószínűség kifejezése:

(Ritkább eszköz és - a should-hoz hasonlóan - kisebb fokú valószínűséget fejez ki, mint a must és a will.)

Two o'clock?  They ought to have read the fax by now.

Vigyázat: a will have...-hez és a should have...-hez hasonlóan csak akkor használható, ha a jelenben is aktualitása van: a 'Gyerekkorodban biztos tűzoltó akartál lenni' nem lehet: ...ought to  have..., csak: Þ You must have wanted to become a fireman when you were a child

 

may have…

ld még 98

- Tagadása szabályosan: may not have...
[Összevont alakja - mayn't - nem szokásos]

- Jelentése: 'Lehet, hogy... + múlt'          

(She's still not here?)  Something may have happened to her car.

 

might have…

ld még 112

- Tagadása szabályosan: mightn't have/might not have...
- Jelentése: 'Lehet, hogy... + múlt'              

(Azonos használatban, mint a may):

(She's still not here?) Something might have happened to her car
(You drove at 100 mph?)  You might have ended up in jail, or hospital!


- Szemrehányás kifejezése (magyarhoz hasonlóan):

You might have warned me that they have changed the speed limit

 

needn't have…

ld még 128

- Állító alakja nincsen; állító megfelelője pl. had to; should have…

 

- Jelentése: 'nem (is) kellett volna [mert nem (is) volt szükséges; felesleges volt]'

You needn't have watered the flowers, look at those clouds
We needn't have read all those books, the exam was dead easy

 

Hasonlítsuk össze a didn't need to tagadó alakkal:

Míg a needn't és a don't need majdnem egyforma jelentésű (ld 128), a  needn't have... és a didn't need to viszonya nem hasonlít erre:

I didn't need to do the bedrooms. I knew the cleaning lady was coming

 

A have-es to-igenevek három fajtája emlékeztetőül:

 

a k t í v

p a s s z í v

have-es

to have taken

to have been taken

have-es inges

to have been taking

 

 

(3) have-es to-igenevek használata

 

(a) Seem, appear, happen után

A have-es to-igenevek az értelem függvényében megjelenhetnek a seem, appear, happen, stb. igék után (ld II-2 és II-3 Táblázat).
Ilyenkor a have-es igenév a mondatban az igecsoport része; a segédigeféléket (ld 156) követi:


have
-es to-igenév

The jury [alany] appears to have taken [igecsoport] their decision
Figyeljük meg a hasonló jelentésű "igeidős" mondat igeidejét:

Ü It appears that they have taken their decision by now

Azaz: múltjelen Þ have-es igenév:

it appears that they have taken Þ they appear to have taken

 

have-es inges to-igenév

They seem to have been doing the test for hours
Figyeljük meg a rokon mondat igeidejét:

Ü It seems that they've been doing the test for hours

Azaz: inges múltjelen Þ have-es inges igenév:

it seems that they've been doing Þ they seem to have been doing

 

passzív have-es to-igenév

Willie's problem [alany] seems to have been taken [igecsoport] seriously
Not a single request of his appears to have been rejected
(ld az előző mondatok "keletkezés-történetét")

 

(b) Tervezett (vagy kötelességből végzendő), de meg nem valósult/valósított dolgok:
           was/were to have...

 

I was to have taken up work right away but then I backed out

They were to have gone as far as Oslo but money ran short

 

(c1) 'Hogy'-os mondatokban bizonyos igék után

pl. hope, expect

Wilson hoped [ige] to have been taken quite seriously [tárgy]

ld még 63, II-2 és II-3 Táblázat

 

Would like to have... és would have liked to...
Figyeljük meg, hogy a have-es igenév a szokásos helyén kívül még két módon részt vehet a kívánságot, óhajt kifejező 'szerettem volna', 'szívesen... volna' szerkezetben; az eltérő szerkezet halvány különbséget is takarhat:

I would have liked to be near her

 

(would utáni pőreigenév)

[ott/akkor az volt a kívánságom]

I'd like to have been near her

 

(like utáni to-igenév)

[most kívánom ezt; bárcsak...]

 

A kettő kombinációja:  I would have liked to have been near her

 

(c2) 'Hogy'-os mondatokban melléknév után
A have-es to-igenév bizonyos melléknevek után (pleased, upset, surprised stb.) okot fejez ki, az ok előidejűségét kiemelve; egyszerű to-igenév is állhat helyette:

(I'm) Pleased to have met you, Professor Jennings
I was very pleased to have heard that he'd been promoted
    (= I was pleased that I had heard)

ld 134

Ld még 63. Az itt nem tárgyalt melléknév-fajtákról és azok to-igeneves vonzatáról ld még a 201, valamint a III-2, III-3 és III-4 Táblázat.

 

(d) Olyan szerkezetekben, ahol az aktív változatban az igét tárgy követi, s ezt a tárgyat követi a to-igenév; ilyen igék pl. a believe, consider, report, think; passzív alakban a say, suppose, stb.

The kidnapper is reported to have taken three hostages
Ugyanígy, az előidejűséget kifejezve:
The same day, another two hostages were reported to have been taken

 

Figyeljük meg a rokon mondat igeidejét:

Ü It was reported that another two hostages had been taken
Azaz: passzív múltimúlt Þ passzív have-es igenév:
it was reported that another two hostages had been taken
                     Þ another two hostages were reported to have been taken

His accomplice was rumoured to have taken his own life

Ü It was rumoured that he had taken his own life

Azaz: múltimúlt Þ have-es igenév:
it was rumoured that he had taken... Þ he was rumoured to have taken


Ld még 63; valamint II-2 és II-3 Táblázat (ahol a have-es igenév lehetőségét külön is jelöltük).

 

(e) A have-es to-igenév alanyként alig használatos; helyette alanyváró it-es szerkezetet
(ld 83) használunk:

It's so reassuring to have accomplished all that one wanted                                       Azaz:
it's reassuring when one has... Þ it's reassuring to have...

It's a nice feeling to have been respected and loved all your life                       Azaz:
It's nice when one has been loved... Þ it's nice to have been loved...

ld még 185

 

(f) Amikor ki akarjuk fejezni az igenév alanyát (mert az nem egyes- vagy többesszám első személy; példánkban: hogy 'kinek (megnyugtató, ha megvalósított mindent...)', olyankor a for elöljárót használjuk:

It must be very pleasing FOR MR MILLER TO HAVE ACHIEVED all he wanted
Azaz:

it must be pleasing that Mr Miller has... Þ

Þ it must be pleasing FOR MR. MILLER TO HAVE...

Ez természetesen valamennyi to-igenévre igaz

ld 185

(4) A have-es to-igenév tagadása

A not szócska (az igenév minden típusában) a to elé kerül:

A decision like this ought not to have been taken by one person

ld 185

 

(5) A kettéváló have-es to-igenév

Ivor seemed to really have taken this ridiculous problem seriously

ld 185