201 vonzatok

(1) Meghatározás

(a) Vonzatról elsősorban az igével kapcsolatban szoktunk beszélni. Az ige által megkövetelt, "vonzott" elemeket nevezzük vonzatnak: a magyar 'ragaszkodik' után pl.' -hoz' ragos főnévnek vagy 'ahhoz, hogy...' mellékmondatnak ('hogy-os' mondatnak, ld 63) kell állnia.
A helyes mondatok alkotásához a vonzatokat ismernünk kell: ebben a tanulói (angol- angol) szótárak segítenek: a vonzattípusokat "kódok" segítségével, valamint példákon keresztül is bemutatják.                 

ld még 171

 

(b) Nemcsak az igéknek vannak vonzataik: kisebb fokig a mellékneveknek, sőt egyes főneveknek is. Ezeknek csak akkor van vonzata, ha "örökölnek" a rokon igétől, s ez a vonzat rendszerint a rokon ige vonzatával azonos.
Ha pl. az insist on elöljáróval vagy that-es mellékmondattal áll, akkor a belőle képzett melléknév is így fest: insistent on sg vagy insistent that..., s a főnév is insistence on / that....
Az ige vonzatát tehát bízvást "átvihetjük" a belőle származó szavakra.

 

(2) Általános szabályt adni a vonzatokra nem lehetséges. Minden igét úgy kell megtanulni, hogy "mini-környezeteket" is megjegyzünk hozzá. Ahogy az airport szót nem tudjuk jól használni, ha nem tanuljuk meg, hogy a 'repülőtéren' at the airport, a 'kikísér' igét sem fogjuk tudni használni, ha nem tudjuk, hogy az ige see sy off, s a 'repülőtérRE' elemnek szintén AT the airport felel meg: Þ see sy off at the airport.

A II-2, II-3 illetve III-2 és III-3 Táblázat listát ad a fontosabb igékről és melléknevekről, kiemelve elöljárós, that-es mellékmondatos, to-igeneves, valamint inges kapcsolódási lehetőségeiket.

 

Bemutatjuk az egyszerű igének tűnő want példáján, miként segíti a környezetek "kívülről" megtanulása a jelentés és az ige használatának elsajátítását. Gondolhatnánk, hogy want jelentése 'akar'; csakhogy ebből még nem tudjuk, hogyan lehet használni. Valamilyen elemnek követnie kell:

 

- A legegyszerűbb lehetőség: főnévi szerkezet:
I want a sleeping pill

- A leggyakoribb: to-igenév: He wanted to sleep

- Gyakori szerkezet: személy-tárgy + to-igenév követi:
He wanted me to sleep

ld 63

- Szintén tipikus: főnév-tárgy (+ to be) + 3. alak követi
I want the letter typed by tomorrow

- Van a want-nak egy nehezen megadható jelentése is:
The house wants painting

ld 139

- Ismert jelentése a "köröz" ebben a szerkezetben:
The police want him for bigamy vagy He is wanted for murder
(Gondoljunk a WANTED plakátra!)

(3) Igevonzatok

Néhány "hírhedt" - a magyartól leginkább eltérő vonzatú - ige:

 

(a) A magyar határozóragos (nem tárgyragos) alaknak angolul tárgyas vonzat felel meg:

enter  remember  meet

 

(b) Ellentétes esete: a tárgyas alaknak angol elöljárós vonzat felel meg:

néz vmit Þ look at sg, kér vmit Þ ask for sg, kinevet vkit Þ laugh at sy,
hallgat vmit/vkit Þ listen to sy/sg, keres vmit/vkit Þ look for sg/sy

ld még 63, II-2 és II-3 Táblázat

(4) Melléknév-vonzatok

(a) A magyarral ellentétben csak az állítmányi helyzetben lévő mellékneveknek van vonzatuk:

Pl.: büszke vmire Þ be proud of sg:

Dan has always been very proud of his daughters

 

A melléknév előjelzőként tehát nem, csak így - újra állítmánnyá alakítva, vagy pedig utó-jelzőként - vehet maga mellé vonzatot.

a father who is proud of his daughters

ld 194, de ld 193 is

a father proud of his daughters
Nem pedig: an of his daughters proud father

ld még 103

(b) A melléknevek vonzat-típusai a következők:

 

 

 

M e l l é k n é v v o n z a t - f a j t á k

Elöljárós

to-igenév

that + mondat

the fact that + mondat

proud of sg

proud to do sg

proud that...

proud of the fact that...

sorry for sg

sorry to do sg

sorry that...

sorry for the fact that..

interested in sg

interested to do sg

interested that...

interested in the fact that...

 

(c1) A 'nehéz X-et megérteni' [= 'X nehezen megérthető'] kifejezése:

it is hard to understand X = X is hard to understand

ld 107, 132

(c2) Ennek alesete:

X is

alkalmas melléknév enough

to...

 

too alkalmas melléknév

 

 

Pl. The knife is too blunt to use = The knife is not sharp enough to use
Sylvia's old enough to look after her own dog

ld még 31

(c3) Az X is slow/quick/prompt to + <alkalmas ige> problémáját

( = X <alkalmas ige> slowly/quickly/promptly )

 

Pl.: Ted is bright enough, but he's rather slow to react

ld 118

(c4) Az X was surprised to... szerkezetekben a surprised helyén bármely érzelmet jelentő melléknév állhat; a to-igenév az érzelem kiváltó okát jelöli meg.

 

Pl. He was surprised to see the new prices

He was pleased to see the new prices

He was shocked to see the new prices

- A to-igenév igéje gyakran: see, hear, find, realize, learn
- magyarul ilyenkor:

'... meglepődik/megdöbben, hogy...'
'... meglepetten/megdöbbenten...'

ld még 118, 134

(5) Főnévvonzatok

(a)

az óráRA pillant Þ look/glance AT the clock

 

egy pillantás az óráRA vagy az órára vetett pillantás Þ

 

a look/glance AT the clock

(A 'vetett' és hasonló igék kérdését ld 108)

Ha a főnév igével vagy melléknévvel áll párban, akkor vonzata általában annak vonzatával azonos.

pl.

ige: depend on Þ melléknév: dependent on Þ főnév: dependence on
(Ugyanilyen az (1)(b) pontban látott insist Þ insistent Þ insistence).

 

melléknév: mad about Þ főnév: madness about

Kivételek is akadnak azonban:

 

pl.

proud of sg

proud of sy

de

pride in sg

pride in sy

 

capable of sg

de

capability for sg

 

fond of sg

fond of sy

de

fondness for sg

fondness for sy

 

(b1) Tárgyas igéből képzett főnév tárgya legtöbbször of-szerkezettel fejeződik ki.

Tárgyas ige            Þ Belőle: főnév + of
discuss a point Þ the discussion of a point

ld 13; ld még 75

(b2) De egyéb elöljáró is kifejezheti:

 

 

Tárgyas ige

Þ

Belőle: főnév + egyéb elöljáró

Pl.

dislike a dish

de:

dislike for a dish (itt of is szerepelhet)

 

attack a ship

 

attack on a ship

 

restrict imports

 

restriction on imports

 

ban an experiment

 

ban on an experiment

 

tax goods

 

tax on goods

 

Sajátos esetek még:

marry sy

married to sy

marriage to sy

lack sg

be lacking in sg

lack of sg