193 utó-jelző szerkezetek

A tipikus jelző a magyarban a főnév előtt áll, akár egyetlen szó (melléknév vagy melléknévi igenév) látja el ezt a szerepet, akár egész szerkezet:

 

Pl.

a puha

 

 

a leesett

 

 

a másiknál puhább

ceruza

 

az íróasztalról leesett    

 

 

az itt vásárolt

 


A magyar főnév után jelzőként csak az úgynevezett jelzői mellékmondatok állnak, amelyeket utó-jelző mondatoknak (ld 194) nevezünk:

'Felvettem a ceruzát, ami leesett az íróasztalról'

Az angolban nyolc dolog kerülhet - kötelezően vagy választhatóan - utó-jelzői helyzetbe:

(1) Melléknévi szerkezet
(2) Elöljárós szerkezet
(3) Határozói szerkezet
(4) Inges szerkezet
(5) 3. alak főtagú szerkezet
(6) To-igeneves szerkezet

(7) Értelmező: 3 fajta (a 4-5-6-nak megfelelően)

(8) Utó-jelző mondat (az utó-jelző szerkezetek speciális fajtája: külön szócikket érdemel:

ld 194

(9) Nem-szűkítő értelmű utó-jelző szerkezetek (ritka, a választékos használatra jellemző (elvileg mind a nyolc fent felsorolt fajtának van ilyen változata).

 

Nem nehéz belátni, hogy valamennyi utó-jelző szerkezet ugyanúgy a 'milyen?' vagy 'melyik?' kérdésre felel, mint a "normál" (elő-)jelzők: 'milyen orral?' 'milyen/'melyik fiúk?' 'milyen/'melyik út?' stb. stb.

 

(1) Melléknévi szerkezet

ld még 103

(a) A leggyakrabban olyankor használatos, amikor a melléknévnek saját bővítménye (vonzata, 201) van:

a boy jealous of his younger brother

 

(b) -body/-one, -thing, -where névmások után: anything bigger

 

(c) Néhány melléknév esetében, csak bizonyos jelentésben: absent

 

(d) Egyes állandó kapcsolatokban: secretary general

 

(2) Elöljárós szerkezet

(a) The boys in the square love all sorts of loud music

The man behind the car lit his cigarette

Vigyázzunk az angolról magyarra fordításnál: ezek nem helyhatározók!

Vö:

The boys love all sorts of loud music in the square

- Mármint: 'milyen?' – 'a téren hallható zenéket': Itt sem határozó az in the square a téren.
- Nem a hol? kérdésre felel, hanem itt is jelző, ezúttal a music utó-jelzője, s ezért követi azt.

Illetve:

The man lit his cigarette behind the car

- Itt viszont helyhatározó a behind the car

   (Ezért áll a mondat végén.)
- Nem a 'milyen?' hanem a 'hol?' kérdésre válaszol.

 

(b) Az ilyen angol elöljárós utó-jelzők nagy részének magyarul valamilyen melléknévi igenév felel meg; angolról fordításban tehát alkalmas igét kell "kívülről" bevinnünk. Pl. a his relationship to/with Mary magyarul 'a Mary-hoz fűződő viszonya'.
Akkor történik ez, amikor az ige pusztán 'lévő' szerepű/jelentésű: 'lévő', 'való'; 'található'; 'látható', 'olvasható'; 'fekvő', 'ülő'; 'húzódó', 'vivő', stb.

Pl.: the apple tree in the garden

the conditions before the war

Fontos: A being szó nem használható. A the apple tree being in the garden csak azt jelentheti: 'mivel az almafa a kertben van/volt'

ld 134

Ezekről az utójelzőkről

ld még 107

(3) Határozói szerkezet

(a)            the way back

the way home

the road here
his trip abroad
your friend here
the meal afterwards

Az ilyen határozói utó-jelzők többségének szintén melléknévi igenév(i szerkezet) felel meg magyarul; magyarra fordításuknál alkalmas igét kell találnunk.

 

(b) Az (a) pontban szemléltetett szerkezetek alfaja:
olyan elöljárók, szerepelnek utó-jelzőként, amelyek mellől elmaradt a főnév(i szerkezet):

the garden behind  the sky above  the boy outside  the way ahead  the sentences below  the sentences above the people behind  the flat opposite  the flat below  the day after  the day before

Ezekről az utójelzőkről ld még 34

 

Az alábbi - (4), (5) és (6) típusú - utójelzők közös tulajdonsága: a legtöbbjüket úgy lehet elképzelni, hogy azok (szűkítő értelmű) utó-jelző mondatból (ld 194) jönnek létre.

 

(4) Inges utó-jelző

ld még 107

Figyeljük meg az 1-2-3 és a 3-2-1 sorrendet!

 

(a)

What did

the man

STANDING

BEHIND THE CAR

want?

1

2

 

3

 

 

Jelzett

Utó-jelző szerkezet

 

 

szó

igéje

igéjének bővítménye

 

 

- A ...man standing... "létrejötte":
...man who stood / who was standing... Þ ...man standing

 

Mit akart

a KOCSI MÖGÖTT

ÁLLÓ

férfi?

 

3

2

1

 

Jelzői szerkezet

 

Jelzett

 

igéjének

igéje

szó

 

bővítménye

 

 

 

(b) Az inges utó-jelző helyett mindig használhatunk utó-jelző mondatot.
A lényeg, hogy azt tudjuk: az angol inges alak nem a magyar '-ó'/'-ő' igenév automatikus megfelelője. Ha az '-ó'/'-ő' igenév azt jelenti, hogy 'éppen vmit csináló', használjunk utó-jelző mondatot:

...the man who stood/was standing...

 

(b1) Az utó-jelző inges szerkezetet többnyire akkor használjuk, ha az igének bővítménye (tárgya vagy határozója) is van, vagy ő maga (tág értelemben vett) több szavas ige.
A 'Mit akart az a kiabáló férfi?' tehát nem lehet: ...the man shouting...,
What did the man who shouted want?

 

(b2) Az '-ó'/' -ő' alak a főmondatban lévő igétől függően magyarul is többféle időnek felelhet meg; ezek angolul még többféle igeidővel adhatók vissza:

ld 107

(b3) Az utó-jelzői ingnek csak akkor lehet have-es alakja (having ...-ed), ha határozatlan főnév jelzője.

Any person having witnessed the attack is in danger

 

(Biztosabb azonban, ha ilyenkor is utó-jelző mondatot használunk: ...person who has witnessed...)
Helytelen viszont a have-es alak, ha határozott főnévre vonatkozik; ilyenkor utó-jelző mondatot KELL használni: az 'Azt a szakácsot, aki ezt az ételt főzte, meg fogom büntetni' mondatban nem lehet: ...chef having cooked..., csak így: I will punish the chef who cooked this dish.

A The chef having cooked this dish mondat-kezdés mellesleg jó, de ezt jelenti: 'Amint/Minthogy a szakács megfőzte ezt az ételt, ...'

ld 196

(5) 3. alak főtagú szerkezet

ld még 108

(a)

Figyeljük meg az 1-2-3 és a 3-2-1 sorrendet.

The taps

SOLD

OVER THE LAST WEEK

were very poorly made

1

2

3

 

Jelzett

Utó-jelző szerkezet

 

szó

igéje

igéjének bővítménye

 

 

- A taps sold... "létrejötte" passzív szerkezetből:
..taps that were sold.. / ..taps that have been sold.. Þ ..taps sold...

 

A

HÉTEN

ELADOTT

csapok nagyon rossz minőségűek voltak

3

2

1

 

 

Jelzői mellékmondat

Jelzett

 

igéjének

 

Szó

 

bővítménye

Igéje

 

 

(b) A szerkezet többnyire PASSZÍV (ld 138) utó-jelző mondatból jön létre (vagyis a jelenség csak tárgyas igéket érint).

 

(b1) Ha a magyarban tárgyatlan igéből képzett '-t(t)' alak szerepel ('megérkezett', 'visszatért'), használjunk utó-jelző mondatot. Pl.:

ld 194

Ki kellett dobnia a leesett zsömlét, olyan koszos volt Þ
The roll that had fallen off was so dirty she had to throw it away

a kivételeket ld 108

(b2) A 3. alakos utó-jelző helyett mindig használhatunk utó-jelző mondatot.
A lényeg: az angol 3. alak nem a magyar '-t(t)' igenév automatikus megfelelője. Az angol 3. alak korlátozottabb: még tárgyas igével is jobbára csak akkor használható szabadon, ha az igének bővítménye is van:
Tehát amíg az 'a héten eladott csapok' = the taps sold over the last week, addig az 'az eladott csapok' nem: the taps sold...,  hanem:  the taps that have been sold,  vagy aktív szerkezetben: the taps (that) we have sold.

 

(b3) A '-t(t)' alak a főmondatban lévő igétől függően magyarul is három időnek felelhet meg (s ezek angolul többféle igeidővel fejezhetők ki; ld 108). Az utó-jelzői 3. alaknak csak a passzív volta bizonyos, igeidőt akkor nyer csupán, ha mondatba helyezzük. Pl.:

All cars parked illegally will be impounded

- A parked teljes passzív szerkezetté kiegészítve lehet:

that are parked vagy that have been parked vagy that will be parked
       (Alapjelen)                           (Múltjelen)                                  (Will-jövő)

 

(b4) Az utó-jelzői (passzív) 3. alaknak csak akkor lehet have-es alakja (having been ...-ed), ha az határozatlan főnév utó-jelzője. Pl.:

Anybody having been attacked should report it to the police
Any dish having been cooked by our chefs must not be touched

 

(Biztosabb azonban, ha ilyenkor is utó-jelző mondatot használunk:
 anybody who's been attacked; dish that's been cooked)

Helytelen viszont a have-es szerkezet, ha határozott főnévre vonatkozik; ilyenkor utó-jelző mondatot kell használnunk:
az 'A főszakács főzte ételhez tilos nyúlni' mondatban nem lehet
The dishes having been cooked...,  csak:
The dishes that have been cooked by the chef must not be touched,  vagy
(aktív szerkezetben):  The dishes (that) the chef has cooked must not be touched.

A The dishes having been cooked..., mondat-kezdés mellesleg jó, de ezt jelenti: 'Az ételek megfőztével, ...' azaz 'Miután az ételek elkészültek,...'

Ld a fenti (b3) pont hasonló mondatát, valamint 196

 

(6) To-igeneves szerkezet

ld még 109, 139, 194

A to-igeneves szerkezet sok időviszonyt és jelentésárnyalatot kifejez.

 

(a) Aktív alak: aktív jelentés

 

(a1) Utó-jelző mondat helyén

The centuries to come will hopefully be more peaceful
[ to come = that will come ]
 The next train to leave was a wonderful express
[ to leave = that left ]

(a2) Igékkel és melléknevekkel rokon főnevek után

- A to-igenevet az igétől örökli a főnév

ld még 201

Ez a szerkezet igen gyakran áll magyar 'hogy'-os szerkezet helyén.

my decision to cooperate

my desire to cooperate

my wish to cooperate
my refusal to cooperate
my offer to help them

my offer to change them

my wish to help them

my wish to change them
Any attempt to escape will have serious consequences

Nem minden főnév ilyen azonban. Pl.:

the hope OF SEEING YOU

the intention OF SEEING YOU

the pleasure OF SEEING YOU Nem: hope to... stb.

- A to-igenevet melléknevektől örökli a főnév

ld még 201

my determination to visit them

my eagerness to visit them

my willingness to visit them

Nem minden főnév ilyen azonban. Pl.:

it's possible to..., Û the possibility of ..-ing   (nem: to)

 

(a3) Az alábbi típusú szerkezetekben:
- a good book to read  a sandwich to eat  work to do

Az ige ilyen használata a magyar tanuló számára szokatlan;
a megnevezett dolog a to-igenév tárgya, ezért az it névmás nem tehető ki.
Típushiba: ...to read it, to eat it

Give me a sandwich to eat and a Coke to drink

 

- a wrench to open the safe (with)        a book to prop up the bed (with)

A megnevezett dolog a to-igenév eszköze és alanya egyszerre.
A tárgy a to-igenevet követi.

a cabinet to put the medicine in             a friend to play with
 

A to-igenév hátuljáró elöljáróval áll

ld 33

Megjegyzés: A place szó után álló to-igenévhez ily módon kapcsolódó in/at elöljáró elmaradhat: a nice place to live/stay/die Æ.

ld még 194

Igen ritkán, a pedáns stílusban lehet csak a fenti (az elöljárós) változatokat így fogalmazni:

a wrench with which to open the safe; a friend with whom to play.
(Célszerűbb itt is utó-jelző mondatot használni.)

 

(a4) Ezeknek sajátos esete a 'van mivel / hol / mibe / kihez' stb. szerkezet.
Gyakran a there szót (ld 182) vagy have igét (ld 55) valamint utó-jelzett főnevet (gyakran a some- vagy any- névmást) használjuk. Pl.:

Tudsz mit inni adni majd nekik, ha jönnek? Þ
Will you have something to give them to drink?
Will there be anything to give them to drink?
They have nowhere to sleep

Itt utó-jelző mondatok is használhatók; ld 194; ld még 195

 

(b) Aktív alak: passzív jelentés

ld még 139

There are dozens of eye-witnesses to question [= to be questioned]

Ez az alak kétértelműséghez is vezethet: az alábbi párból az első szerkezet ilyen:

Ted is the best man to choose, míg a Ted is the best man to be chosen csak az utóbbit jelentheti.

- A szerkezet létrejöttét, valamint azt, hogy mikor kell a passzív helyén aktív alaknak állnia:

ld 139

- A for-elöljáróval kifejezett alany használatáról
(It must be a difficult decision FOR YOU to take)

ld 185

(c) Passzív alak: passzív jelentés: to be ...-ed

 

(c1) Gyakran felel meg a magyar '-andó'/'-endő' igenévnek (ld 109); sokszor így is fordítandó. Tárgyas igéből képezzük; jelentése leggyakrabban ez: 'amivel csinálni KELL valamit', de néha ez: 'amivel csinálni FOGNAK vmit'.
(A be to jelentése is kettős: ld 156).

The surfaces to be treated must be dried properly
[ = that will be / must be / are to be  treated ]

the case to be investigated

the case to be reopened
[= that will be / is to be  investigated/reopened ]

a procedure to be followed

a procedure to be avoided
[ = that must be / should be /ought to be  followed/avoided ]

ld még 171

(c2) Az '-andó'/'-endő' -fordítása

A legbiztosabb, ha utó-jelző mondatot (ld 194) használunk.
Ilyenkor vagy "alanyt kell bevinnünk", vagy "passzívot használnunk":

 

a megvizsgálandó eset Þ the case that

we('ll) have to examine

 

has to be / will have to be examined

 

(c3) Az' -andó'/'-endő' egyéb (tárgyas és tárgyatlan igéből képzett) megfelelőit

ld 109

(7) Értelmező

(a) Egy főnévi szerkezet a másik "jelzője"

Dr Feldsmann the lawyer visited Dr Feldsmann the dentist

 

Az ilyen szerkezetek jobbára utó-jelző mondatok "nyomai": Ü who is/was a...

ld 194

(b) Bizonyos főnevek mellett a that jelentése nem 'ami/amely(ik)' (ld 194) hanem: 'az, hogy (tudniillik)'; 'miszerint'; 'mármint hogy'. Ilyenkor a that-es mondat utó-jelzője ennek a főnévnek. A főnév valamilyen tényt jelentő elvont főnév: fact, remark, rumour, news, stb.
Hasonlítsuk össze a két mondatot:

I agree with the old saying that absence makes the heart fonder

that = 'amely szerint / hogy (tudniillik) / miszerint'   ¹   'ami, amely'
I agree with the old saying that Trevor taught us

that = 'ami, amely(ik)'

(c) A to-igenév 'az, hogy (tudniillik)', 'miszerint'; 'mármint hogy' értelemben is lehet utó-jelzője a főnévnek; a főnév javaslatot, elgondolást jelent, nem pedig tényt.

The appeal to join the movement was well received

The proposition to join the movement was well received

The suggestion to join the movement was well received
[ to join = that we should join ]

(8) Utó-jelző mondatok

Az utó-jelző mondatok maguk is az utó-jelző szerkezetek egy fajtája. Gyakran biztosabb, ha egyéb szerkezet helyett éppen mondatot választunk utó-jelzőnek: ezekről a mondatokról

ld 194

(9) Nem-szűkítő értelmű utó-jelző

Valamennyi fenti példánk szűkítő értelmű utó-jelző szerkezetet tartalmazott. A nem-szűkítő értelmű utó-jelző a választékos használatra jellemző szerkezet.
Amikor a vonatkozó névmást és a be-t kihagyjuk a szűkítő utó-jelző mondatból, szűkítő értelmű utó-jelző szerkezetet kapunk; a nem-szűkítő utó-jelző mondatban ugyanez megtörténhet:

The apple trees, swaying gently in the breeze, had a good crop of fruit
[ = , which swayed... / , which were swaying...]
 
The substance, discovered almost by accident, has revolutionized medicine
[ = , which was discovered...]
 
The old scholar, to be seen daily in the British Museum, has devoted half of his life to non-restrictive postmodifiers
[to be seen = who is to be seen... / can be seen... ]
 

- A nem-szűkítő értelmű utó-jelzős szerkezet szóban szünetek közé, írásban pedig vesszők közé kerülnek; így könnyen megkülönböztethetők a szűkítő értelmű utó-jelzős szerkezetektől.