156 segédigefélék

(1) Meghatározás

A segédigefélék "kifejezés"-szerű szerkezetek. Elnevezésük arra utal, hogy hasonlóan viselkednek a segédigékhez, azon belül is az egyalakú segédigékhez (ld 28), mivel az alábbi feltételek többségének megfelelnek:

 

(a) Másik igével - főigével - együtt állnak:

He WILL SEE everything

He IS GOING TO SEE everything

egyalakú segédige

segédigeféle


(b) Az egyalakú segédigékkel közös tulajdonságuk, hogy ha tárgyas igével állnak, akkor a mondat passzív szerkezetté

 alakítható anélkül, hogy jelentése lényegesen megváltozna

ld 138

They SHOULD rebuild the tower

Þ

The tower SHOULD be rebuilt

They HAD BETTER rebuild the tower

Þ

The tower HAD BETTER be rebuilt

 

Ugyanez az átalakítás más igékkel általában nem lehetséges (első példa), vagy ha igen, akkor a mondat jelentése alapvetően megváltozik (második példa):

 

They promised to do it with great care

¹Þ

It promised to be done

 

 

with great care

They want to do it with special care

¹

It wants to be done

 

 

with special care

 

 

vagyis:

 

 

It ought to be done....

 

(c) Az egyalakú segédigékkel közös tulajdonságuk, hogy használhatók a létezést kifejező there + be szerkezetben (ld 183). Ilyenkor közvetlenül a there után állnak:

 

There's someone at the door

Þ

There MUST be someone at the door

 

 

vagy: There'S BOUND TO be someone at the door

 

(d) Jelentésük igen sokféle, akárcsak az egyalakú segédigéké: kifejezhetnek lehetőséget, következtetést, bizonyosságot, feltételt, engedélyt, ragaszkodást vmihez, tanácsadást, stb. A segédigefélék köre távolról sem olyan egyértelműen meghatározható, mint a valódi segédigéké. E szócikk a leggyakoribbakat mutatja be. Jónéhány ilyen szerkezet segédigepótló funkciót is betölt: ezekről ld 157.

 

(2) Fajtáik

Az alábbi áttekintés elsősorban rendszerező jellegű: bővebb magyarázatot és példaanyagot elsősorban azoknál a segédigeféléknél adunk, amelyek más szócikkekben nem szerepelnek:

 

(a) "Egyalakú idiómák"

Ezek más igeidőben nem használhatók. Van bennük funkcióige is; a kérdés/tagadás - ha egyáltalán lehetséges - ezekkel történik.

 

(a1) Más szócikkekben tárgyalt idiómák

- might (just) as well  may (just) as well :

ld 98

We may as well cancel the trip

 

- would rather  would sooner:

ld 148, 204

- would just as soon (as...):

ld 204

(a2) Had better/best

Jelentése: 'jobb (lenne), ha...; jobban tenné, ha...'
A had better lényegesen gyakoribb, mint a had best, de használatuk és jelentésük egyébként teljesen megegyezik és igen közel áll az ought to és should egyalakú segédigék jelentéséhez (ezekről ld 137, 160).

A had better/best után mindig pőreigenév áll; a had szinte mindig 'd alakban tapad az őt megelőző névmáshoz (sőt, gyors beszédben el is marad).
Tagadása nem: hadn't..., hanem: had better/best NOT... + pőreigenév.
A had better gyakori társalgási fordulat tanácsadáskor, különösen ha az probléma, kellemetlenség vagy veszély elkerülésére vonatkozik. Pl.:

We'd better leave before it starts raining
Perhaps I'd better not tell her; she'll be upset
The book had better be finished soon — or else...


A had better szokásos rövid válaszai (nem személy-függők):

(Yes,) I'd better / (Yes,) you better had; (No,) we'd better not, pl.:

'I'll get you the money tomorrow'

- 'You'd better' / 'You better had'

'Shall we wake them up?'

-'No, we'd better not'

 

A had better-t tartalmazó főmondathoz tagadó hadn't I/you/he? stb. 'ugye'-utókérdés, míg a had better not esetében állító had I/you/he? stb. tartozik.

(ld 191)

 

(b) BE-kombinációk

Több alakban használhatók: általában van más igeidejük, to-igenevük, stb.
A bennük szereplő funkcióige a BE valamelyik alakja; ennek segítségével történik a kérdés/tagadás. A BE-t követő szó leggyakrabban melléknév vagy 3. alakú ige; ezt követi a tulajdonképpeni főige, amely to-igenév formában szerepel.
Az alább szereplő kifejezések magyar jelentésének megadásánál csak a segédige-szerű használatra voltunk tekintettel: melléknévként vagy igeként az egyes alkotóelemek számos egyéb dolgot jelenthetnek!

 

(b1) Más szócikkekben tárgyalt BE-vel alkotott segédigefélék:

- be about to:

ld 10, 85, 86

She was about to lock the door

 

- be allowed to:

ld 157

You're not allowed to smoke here  


Vigyázat
: Nem létezik az it's (not) allowed to... szerkezet. Az alany vagy személyre utaló főnév/névmás lehet (fenti példa), vagy maga a cselekvésre utaló főnév vagy inges alak. Pl.:

Smoking is not allowed here

 

- be bound to:

ld 157

ld 157

It's possible to find cheap accommodation

 

- be obliged to:

ld 157

You're not obliged to answer everything

 

- be supposed to

ld 157

Were we supposed to do it in writing?

 

- be to:

ld 10, 85, 86

Who is to be the next victim?

 

- be (un)able to:

ld 157, 188

He wasn't able to lift the receiver

 

 

(b2) További fontosabb BE-vel alkotott segédigefélék

- be certain to
Jelentése: 'biztos/bizonyos (hogy...)' [= be sure to, ld lentebb], pl.:

Milan are certain to beat Napoli

Megjegyzés: ha a to-igenév helyett that-es mellékmondat szerepel, akkor a certain nem a beszélő bizonyosságára utal, hanem az alanyéra:

Milan are certain (that) they'll beat Napoli

A beszélő bizonyossága is kifejezhető that-es mellékmondattal: vagy úgy, hogy az I szó a mondat alanya, vagypedig úgy, hogy "alanyváró" it:

ld 83

I'm certain that Milan are going to beat Napoli

It's certain that Milan are going to beat Napoli

 

- be due to
Jelentése: 'várható (hogy...)', pl.:

The plane is due to land at 4 o'clock

 

- be likely to
Jelentése: 'valószínű (hogy)', pl.:

They're likely to arrive a bit late

Ugyanez it + that-tel is mondható: It's likely that they'll be a bit late

 

- be meant to
Jelentése: 'kell(lene), ajánlatos, szokásos' [kb. = be supposed to], pl.:

You're meant to pay when you leave

 

- be sure to
Jelentése: 'biztos/bizonyos (hogy...)' [= be certain to, ld fentebb], pl.:

Betty's sure to pass her exam


Megjegyzés
: A fenti be certain to-hoz hasonlóan, ha a to-igenév helyett that-es mellékmondat szerepel, akkor a sure nem a beszélő bizonyosságára utal, hanem az alanyéra:

Betty's sure (that) she'll pass her exam

 

A beszélő bizonyossága szintén kifejezhető that-es mellékmondattal, de csak I'm kezdetű mondattal (az "alanyváró" it (ld 83) sohasem lehet a be sure alanya):

I'm sure (that) Betty will pass her exam  

Helytelen tehát bármiféle It's sure (that)... kezdetű mondat.

 

(b3) Hasonló BE-kombinációk:

Szintén segédige-szerűek, mivel jelentésük hasonlít az egyalakú segédigék jelentéseihez, és mivel ige (to-igenév) követheti őket, de passzív mondattá nem alakíthatók át, és a létezést kifejező there + be szerkezetben sem állhatnak:

- be eager to [= be keen to]
Jack is always eager to help

- be free to
They were free to use the fax machine

- be keen to [= be eager to]
He's very keen to go to university

- be liable to
These shirts are liable to shrink

- be prepared to
She's not prepared to work any overtime

- be prone to
She's prone to catch colds

- be ready to
They are ready to negotiate with us

- be reluctant to
He was reluctant to answer the question

- be (un)willing to
Are you willing to do the washing-up?

 

(c) Funkcióige nélküli segédigefélék

Mivel ezekben a szerkezetekben nem található eleve valamilyen funkcióige, kérdésben és tagadásban do-val (vagy más segédigével) bővülnek. A legfontosabbak az alábbiak:

 

(c1) appear, happen, seem

Ezek az igék általában csak alapjelenben és alapmúltban állnak.

- appear/seem to:

ld 57, 185

They don't appear to realize that there's a limit to my patience

They don't seem to realize that there's a limit to my patience

- happen to:

ld 57, 185

Did you happen to watch Dallas last night?

 

(c2)  Mivel az alábbi segédigefélék nemcsak alapjelenben és alapmúltban használhatók, állhatnak a do-n kívül más segédigével is.

- fail to

ld még 176

Our agent has failed to give us any new information for months now

 

- have to:

ld 56

Someone will have to clean up this mess after the party

 

- need to:

ld 128

You won't need to be on your own; Aunt Agatha will be there

 

Megjegyzés:

Segédigefélének szokás tekinteni az inges alakkal álló go on és keep (on) igéket is, jóllehet ezek után nem to-igenév, hanem inges alak áll. Jelentésük: 'folytat, tovább csinál vmit'. Pl.:

She didn't want to go on being a secretary all her life
He kept (on) interrupting the speaker