185 to-igenév

Kapcsolódó szócikkek: 68, 132, 146

 

(1) A to-igenevek meghatározása, fajtái

A to-igenév nem más, mint (egyszerű) főnévi igenév to szócskával. Az egyszerű
to-igenév = to-s szótári alak: pl.: to take [a szótárban így].
To-igenév azonban nemcsak ez az egy van; semmiképpen nem mondhatjuk tehát, hogy a to-igenév a magyar '-ni' végű igenévnek felel meg, mivel:

a) Sokszor a '-ni' igenévnek nem to-igenév, hanem pőreigenév felel meg:
- Pl.: A 'hagylak menni' csak  Þ I let you go lehet, to-igenév nem;

b) Az angol to-igenévnek létezik három összetett alakja:
- az inges ("folyamatos"): to be taking
- a have-es ("perfekt"): to have taken
- a have-es inges ("perfekt folyamatos"): to have been taking

c) A négy típus közül kettőnek létezik passzív változata; ez további alakokat jelent.

 

Táblázat

 

 

 

A k t í v

P a s s z í v

"sima"

1.

TO

TAKE

5.

to

be taken

inges

2.

to

be taking

6.

to

be being taken

have-es

3.

to

have taken

7.

to

have been taken

have-es inges

4.

to

have been taking

8.

to

have been being taken

Az apró betűs alakok igen ritkák.

 

(2) Hol használatosak a to-igenevek?

(a) Célhatározóként használhatjuk az 1. és 5. típusú to-igenevet.

Look, did you come here to help or to hinder work?

ld 17

 

(b) A hat to-igenév legtöbbje az értelem függvényében megjelenhet azokon a helyeken, ahol egyszerűen "főnévi igenevet" szoktunk említeni: pl. a seem, want igék után.
Ilyenkor a to-igeneves szerkezet lehet tárgy, mint a következő példában:

Willie wants [ige] to be taken to the zoo [tárgy]
(5. típus)

vagy pedig az igecsoport része, a segédigefélét követi

ld 63, 156

Willie's problem [alany] seems to have been taken [igecsoport] seriously
 (7. típus)

 

A hatféle to-igenév egy-egy példával illusztrálva a következő:

The chairman wants to take more strict measures from now on
They seem to be taking the most trivial decision in their lives now

 

Figyeljük meg az igeidőt a rokon jelentésű mondatban:

Ü It seems that they are taking the most trivial...
 

Azaz: inges jelen Þ inges igenév:

it seems that they are taking Þ they seem to be taking

It's 2 pm, and they appear to have taken their decision

Figyeljük meg a hasonló jelentésű mondat igeidejét:

Ü It appears that they have taken their decision now
 

Azaz: múltjelen Þ have-es igenév:

it appears that they have taken Þ they appear to have taken

Heavens, they seem to have been doing this exam for over three hours

 

Figyeljük meg a rokon mondat igeidejét:

Ü It seems that they've been doing this exam for over three hours
 

Azaz: inges múltjelen Þ have-es inges igenév:

it seems that they have been doing Þ they seem to have been doing

None of the exams has to be taken during the course

This decision was reported to have been taken by the Chairman himself

 

(c) Olyan szerkezetekben, ahol az igét tárgy követi, s ezt a tárgyat követi a to-igenév. Ilyen igék pl.: allow, advise, ask, consider, report, think; passzív alakban a say, stb.

I can't allow this portrait to be taken out of the country, I'm afraid
The kidnapper has been reported to be taking hostages upstate
His accomplice was reported to have taken his own life

Ü It was reported that he had taken his own life
 

Azaz: múltimúlt Þ have-es igenév:
it was reported that he had taken... Þ he was reported to have taken

Ld 57, 63; valamint II-2 és II-3 Táblázat

(ahol a have-es igenév használatának lehetőségét külön is jelöltük)

 

(d) jelzői szerepű to-igenév

A főnévi szerkezetben a főnév után álló to-igenévnek jelzői szerepe van, pl.:

The teacher had given them the short story to read well in advance

(Az 'elolvasandó' ún. "beálló" melléknévi igenév.)

 

I spoke about my wish to participate

(Azaz: 'részvételi kívánságomról' - a 'részvételi' szó valóban jelző.)

He never made an attempt to escape
Everyone knew about her ambition to be a police officer

ld 109, 193

(e) To-igenév melléknév után

A to-igenév igen sokféle melléknév után állhat, s ilyenkor sok dolgot jelenthet:

- Kifejezhet okot:

I was pleased to hear that he'd been promoted

ld 134

- Kifejezhet szempontot:

This poem is a lot more difficult to recite

ld 103, 132

Az itt nem tárgyalt melléknév-fajtákról és azok to-igeneves vonzatáról ld még 201, III-2, III-3 és III-4 Táblázat

 

(3) Egyéb tudnivalók a to-igenevekről

(a) A műveltető make passzív alakja után to-igenév áll.

They made him pay for the damage  Þ He was made TO pay for the damage

ld még 125, 146

(b) A to-igenév tagadása

A not szócska (az igenév minden típusában) a to elé kerül:

Try not to be angry with him
The Professor claims not to have taken any of those decisions

 

(c) Kettéváló to-igenév ("Split Infinitive")

A to szócska és az egyszerű igenév közé valamilyen határozószó ékelődik:

He began to slowly understand what the whole thing was about
"...to boldly split infinitives that no man had dared to split"

Az angol nyelvvédők ellenzik e használatot (erre utal a fenti Douglas Adams-idézet is, maga is egy példa a jelenségre); néha azonban használata elkerülhetetlen, pl. a really esetében.
Egészen más ugyanis pl. az:

I wanted to really understand her situation, mint az:
I really wanted to understand her situation

Megjegyzés
A kettéválás az összetett igenevek esetében is létezik, de ezt hagyományosan nem hívják "kettéváló to-igenévnek". Bizonyos határozószó-fajták gyakran az összetett to-igenéven belülre kerülnek:

I can't allow this portrait to be ever taken out of the country
Ivor seemed to really have taken this ridiculous problem seriously

 

(d) Bizonyos esetekben magában állhat a to szócska a teljes to-igeneves igei szerkezet helyett.

I'd love to go but I don't think I'll be able to afford to [= to go]

ld 145

(e) Aktív és passzív to-igenév hasonló jelentésben

There are dozens of things to do / to be done

ld 139

(f) Bizonyos igéket lefokozott kérdésekben (ld 97) kérdőszó + to-igenév követhet:

A  'Nem tudom, kit küldjünk'  angolul tehát lehet   Þ I don't know who to send
A  'Mondd meg, mit csináljunk'  lehet   Þ Tell us what to do

Önálló kérdésekként azonban ezek a szerkezetek nem használhatók:

A 'Kit küldjünk?' nem lehet a típushibának számító:  Who to send?
Ilyenkor a shall (ld 159) vagy a should (ld 160) segédigéket, esetleg a do-t vagy a be to-t használjuk:

Who shall / should / do we send? vagy Who are we to send?

 

(g) A to-igenév mondat eleji alanyként nemigen használatos; az ilyen típusú mondatok régiesnek hatnak:

To get there on time is impossible

Helyettük alanyváró it-es szerkezetet használunk:

It is impossible to get there on time

- Az alanyváró it nélküli to-igenév-alanyok csak mondásokban használatosak:

To err is human

- Alanyváró it-tel viszont a have-es, és az inges igenév is elképzelhető:

It's so reassuring to have accomplished all that one wanted

ld 57

Isn't it nice to be lying here all day just sipping our Martinis?
azaz: ...it's nice that we are lying...  Þ it's nice to be lying

ld 83

(h) Az alanyi szerepű to-igenév saját alanya
Amikor alanyváró it-es szerkezetben ki akarjuk fejezni az igenév alanyát (példáinkban: hogy 'kinek lehetetlen odaérniE', 'kinek megnyugtató, ha megvalósított mindent', 'kinek jó heverészniE', stb.), a for elöljárót használjuk. Sokszor a for sy to-igenév fejezi tehát ki a magyar személyragos főnévi igenevet: 'odaérniE', 'érkeznÜNK', 'lenniÜK', 'ülniÜK', 'várniUK'.

It's impossible for us to arrive on time
[= we are not able/allowed to arrive on time]

ld 157

It's essential for the trucks to be in Munich before Friday
[= it's essential that they should be...]

ld 42, 63, 160

It must be very reassuring for Dr Mueller to have achieved all he wanted
[= it must be reassuring that he has achieved...]

ld 63

It will suit me fine for them to be shipped just before midnight
[ = it will suit me fine if they are shipped...]

ld 44

It's pointless for you gentlemen to be sitting here waiting for replacement
[ = it is pointless that you are sitting here...]