42 felszólítás és tagadása

A magyar felszólító alak nemcsak közvetlen, 2. személyű felszólításra (pl. Adja ide a könyvet!), hanem azon kívül igen sok dologra használatos (pl.: Mari menjen kezet mosni, ha megjött;  Mondtam neki, hogy menjen kezet mosni).
Amikor a felszólító mód angol megfelelőjét keressük, a legfontosabb dolog, amire tekintettel kell lennünk, az, hogy az főmondatban, vagy mellékmondatban áll-e:

- főmondatban: Menj aludni   (1)-es pont
- mellékmondatban: Mondtam, hogy menjen aludni   (2)-es pont.

 

(1) Felszólító alak főmondatban

Amikor a felszólítás a főmondatban található, egyszerű a dolgunk:
Az angolban külön, felszólító módú ragozás nincs; létező formák is csak olyan számban-személyben vannak, amelyekben valódi (a felszólított személynek címzett) felszólítást lehet tenni: (te) menj, (ti) menjetek, (mi) menjünk. A(z ő) menjen pl. nem közvetlen felszólítás, hiszen ezt más személynek mondom, mint akinek mennie kell.

 

(1a) Egyesszám 1. személy

Csak a kérdő forma lehetséges, a shall segédigével:

Shall I call you a taxi?
Where shall I put the luggage?

ld 159

 

(1b) 2. személy (egyes- és többesszám)

Az ige szótári (alap)alakjával megegyező Go magában durva, rendszerint nem használhatjuk felszólításra. (Egy kisgyereknek mondott 'Menj kezet mosni' azért persze hangozhat így, de annak, akit "magázunk", nem mondanánk: Give me the contract).
"Tompítása" többféleképpen történhet:                                                                                                           

részletesen ld 43.

 

(1b1) A tiltás - a tagadó felszólítás - jobbára a don't (írásban lehet do not is) segítségével történik: ez a do funkcióige (ld 26, 46) tagadó alakja.
A not nélküli tagadó alakokat szintén gyakran használjuk tiltásra:

stop ...-ing; avoid ...-ing; never... :

Stop making that noise
Never marry a railroadman

ld 176

Megjegyzés: A never (csakúgy mint az állító alakú felszólításban az always) az ige elé kerül.
A tiltás szintén "tompítható":

ld 43

(1c) Többesszám 1. személy

"Igazi", ragozott forma nincs, azt helyettesíti a let's (szinte mindig összevont alakban):

Let's go

Tagadása: let's not go (normál) vagy don't let's go (közvetlenebb stílusban)

Kérdő megfelelője       Shall we? (A Let's utókérdésében is ez áll: Let's (not) go, shall we?)

ld 159, 191

A 'Menjünk...' fajtájú felszólításról, valamint a 'menjünk' és a 'hadd menjek' viszonyáról

ld még 52

A 'közlekedjünk körültekintően' típusú <főleg az írott, pedáns stílusban> általános alanyú közvetlen felszólítás angolul nem létezik;

viszont ld 43

(1d) Egyes- és többesszám 3. személy

(1d1) Közvetett felszólítás

Mari azonnal menjen kezet mosni;           Apád jöjjön be

Rendszerint csak körülírással adható vissza (azaz: főmondat mellékmondattá való "lefokozásával": ld az alábbi (2)-es pontot), pl.:

 

(Could you/Please) Tell

ú Mari to go and wash her hands right away

I want  / would like

ú your Dad to come in

ld 43

Főmondattal, de egyalakú segédigével:

Mari should go and wash her hands right away

 

(1d2) Ritka: közvetlen felszólítás

Ne mozduljon senki  Þ Nobody move
Marianna menjen a táblához, a csoport többi része folytassa az olvasást 
Þ
Marianna go to the board, the rest of the group go on reading

 

(1d3) Magyarul igen gyakori - angolban viszont erősen korlátozott használatú - minden fajta olyan mondat ("óhajtó mondat"), amelyben 3. személyű felszólító alak található: 'Verjen meg az Isten, ha...' 'Az Isten áldjon meg'.

Angolul tehát nem gyárthatunk szabadon ilyeneket: helyettük használjunk egyéb, óhajtást kifejező szerkezeteket (I wish... if only... stb., ld 9).

Az alábbi "előregyártott" kifejezéseket (amelyek javarészt a mesékre, a tréfálkozó használat, a közhelyek/klisék kedvelőinek nyelvezetére korlátozódnak), bőségesen elég, ha passzívan ismerjük.

 

May you be both happy

May they be both happy
May you live to be a hundred

May she live to be a hundred
May she rest in peace
May God bless you
May God be with you
May God grant him a long life
May Allah grow your beard long
May the best man win

 

-- there-alannyal (ld 183): May there never be a war again

 

God save the Queen!

God save the King!

God bless you

God forgive you your wrongs

Heaven help us!

Heaven forbid (that...)

God forbid (that...)

The devil take him

 

-- passzív szerkezettel:

God be praised

 

-- alany nélkül:

Bless you

Blast this heat

Curse this heat

Damn this heat

 

-- felborult szórenddel:

So help me God!

Long live anarchy!

Suffice it to say that...

Far be it from me to...

Be that as it may

whatever be the reason

Come what may...

 

-- Hasonló szerepű szerkezet a

Let there be light

 

(2) Felszólító alak mellékmondatban

Kétféle angol mellékmondatban kétféle szerepű magyar felszólító alak állhat:

(2a) célhatározói mellékmondatban
(2b) 'hogy'-os mellékmondatban: "kívánó" igék és melléknevek után

 

(2a) Célhatározói mellékmondat

Jelenben: so (that) + <alany> + can/will ...
Múltban: so (that) + <alany> + could/should/would ..., pl.:

Herbert moves closer so (that) Inge can kiss him
Herbert moved closer so (that) Inge could/should/would kiss him

Ld még 17, II-4 Táblázat

 

(2b) 'Hogy'-os mellékmondatban: ige vagy melléknév után

 

(2b1) ...that + <alany> + should
A magyar felszólító mód helyén leggyakrabban should áll, ha a magyar 'hogy'-kezdetű mondat az alábbi fajtájú igéket/mellékneveket tartalmazza, és angol megfelelője that-es mondat:
Ilyen "kívánó" igék pl.:
ask  command  demand  insist  order  propose  recommend  request  suggest

Ilyen "kívánó" melléknevek pl.:

- It is... kezdetű mondatokban: desirable  essential  important  necessary  vital

 

- <Személy-alany> + BE kezdettel: anxious  eager  concerned

(Ezek angolul melléknevek, magyarul igék felelnek meg nekik.)

 

Pl. He demanded that I should give him his money back

It was important that the accused shouldn't see the witness's face
He suggested that I (should) take another one

 

(2b2) Az ilyen should-os szerkezet nem kötelezően áll a felszólító tartalmú that-es mondatokban:

- Kivált az amerikai angolban (ott is inkább a hivatalos stílusban) állhat helyette az ige alap-alakja, mely 3. személyben is, múlt időben is változatlan marad; ennek hagyományos neve a "kötőmód".

It was vital that she be there on time

 

(2b3) Bizonyos igékkel a magyar felszólító alaknak a (should) + that-es mondaton kívül - vagy ahelyett - igenév felelhet meg:

- To-igenév (a want esetében kötelező a to-igenév!)

Azt akarta, hogy vegyek még a süteményből Þ

He wanted me to take more of the cake

- Pőreigenév (a let esetében kötelező)                                                                                                                                   ld 52

Nem hagyta, hogy vegyek még a süteményből Þ

He didn't let me take more of the cake

- Inges alak (that-es mondat helyett)

Ragaszkodott hozzá, hogy vegyek még a süteményből Þ

He insisted on me/my taking more of the cake

Ld még 47, 48, 63, 160

(2b4) A magyar felszólító mód helyén should áll, ha a magyar 'hogy'-kezdetű mondat az alábbi mellékneveket tartalmazza, angol megfelelője that-es mondat (és a magyar felszólító mód helyett rendszerint használható kijelentő mód).
Ilyen melléknevek pl.:

- It is... kezdetű mondatokban: amazing  astonishing  funny  interesting  natural  odd  (ab)normal  strange

 

- <Személy-alany> + BE kezdettel: astonished  shocked

Pl.: Nem különös/érdekes, hogy valaki ne ismerje az 'alfa' betűt?

Isn't it odd/interesting that someone should not know the letter alpha?

Have-es igenévvel (ld 57) előidejűséget fejez ki (ilyenkor azonban soha nincs felszólító mód a magyar mondatban):

I was outraged that Dora should have forgotten to invite my wife

ld még 160

(3) Arról, hogy hogyan viselkedik függő kérdésben az egyesszám 1. személyű alak (pl. a fenti (1)(a) pont mondata)

Shall I call you a taxi?
I asked him if I should call him a taxi

ld 48