46 funkcióige

Az angol állítmány lehet több igéből álló szerkezet (I), vagy egy igéből álló szerkezet (II). A több igés szerkezet - a magyarral ellentétben - sokkal gyakoribb. A be és have egyes esetei külön tárgyalást igényelnek (III).

 

(I) Állítmány több igével

Az állítmány több szóból áll (egy vagy több segédige + főige) a következő mondatokban:

 

(1) George can play the guitar

(2) The last words were being rehearsed when the censor arrived

(3) He has been reading the same paper for three hours

(4) They might have seen the lorry if it hadn't been so dark

(5) By next week Sheila will have been working for the firm for a year

 

Amennyiben az állítmány egy segédigét tartalmaz, akkor annak, ha viszont több segédigét tartalmaz, akkor közülük a legelsőnek kitüntetett szerepe van: e segédigét nevezzük funkcióigének. Az ilyen állítmány tehát két részből áll: a funkcióigéből (mely az első vagy az egyetlen segédige) és az "állítmány maradékából". Ha a "maradék" több szóból áll - azaz további egy vagy több segédigét is tartalmaz - akkor az mindig együtt marad a mondatban. A funkcióigének hét nyelvtani szabályban is szerepe van: (a) tagadás (ld 173), (b)  kérdés (ld 89), (c) tagadó-kérdő mondatok (ld 177), (d) 'ugye'-utókérdés (ld 191);  (e) de (igen) válasz (ld 24), (f) rövid válasz (ld 153), és (g) 'én is/én sem' válasz (ld 38).

 

(a) Tagadás

ld 173

He can't play the guitar
He hasn't been reading the paper for long

 

Azaz: a not összevonásakor n't alakját a funkcióige után tesszük. Helytelen a He not has been reading... vagy a He has been not reading alak: a been reading-nek - az állítmány maradékának - együtt kell maradnia.

 

(b) Kérdés

ld 89

Can he play the guitar?
Might they have seen the lorry if it hadn't been so dark?

 

Azaz: a funkcióige az alany előtt áll. Helytelen tehát a Might have they seen the lorry vagy a Might have seen they the lorry mondat. A have seen-nek - a "maradéknak" - együtt kell maradnia.

 

(c) Tagadó-kérdő mondat

ld 177

Can't he play the guitar?
Hasn't he been reading the paper for too long?

 

Vagyis: az (a) és (b) szabály együttes alkalmazásával a már tagadott funkcióigét az alany elé tesszük. Helytelen a Has he been not reading? mondat. A n't a funkcióige után áll, és az állítmány maradékának együtt kell maradnia.

 

(d) 'Ugye'-utókérdés

ld 191

George can play the guitar, can't he?

 

Azaz: az utókérdésben is a funkcióige tagadott alakja szerepel. A mondat eleje nem változik.

 

(e) 'De (igen / bizony)!'

ld 24

[párbeszéd]

A: She can't play the guitar
B: Yes, she can!
A: He hasn't been reading that paper for long  
B: Yes, he has!

 

(f) Rövid válasz, rövid mondat

ld 153

Jack can't play the guitar but Granny can

 

[párbeszéd]

A: Can he play the guitar?
B: Yes, he can / No, he can't
A: Has he been reading that paper very long?
B: Yes, he has / No, he hasn't

 

Az állítmány maradéka elmarad; a funkcióige még az időhatározót (very long) is helyettesíti.

 

(g)  'Én is / Én sem'

ld 38

[párbeszéd]

A: I can play the guitar
B: So can I / I can too
A: I can't play the flute
B: Neither / Nor can Kate
   
Kate can't either

 

Azaz: nem ismételjük meg a teljes állítmányt, csak a funkcióigét a so illetve a neither/nor szavak után.

 

(II) Állítmány egy igével

ld még 25

(Az alábbiakban elmondottak nem vonatkoznak az egyetlen igeként szereplő be alakjaira: róluk majd a (III) pontban esik szó.)

She saw the lorry

 

Példánkban az állítmány egyetlen igéből - a főigéből - áll. Ilyenkor nincs funkcióigeként használható segédigénk, amivel a mondatnak megfelelő kérdést, tagadást, stb megalkothatnánk. Ha a fenti hét műveletet el akarjuk végezni, a do funkcióigét kell használnunk. Az alábbi példák rendre megfelelnek az (I)-es pontban bemutatott (a)-(g) típusoknak:

 

(a) Did she see the lorry?

(b) She didn't see the lorry

(c) Didn't she see the lorry?

(d) She saw the lorry, didn't she?

(e) [párbeszéd]

A: She didn't see the lorry, I'm sure
B: She did (see the lorry)!

(f) [párbeszéd]

A: Did she see the lorry?
B: Yes, she did  / No, she didn't

(g) [párbeszéd]

A: She saw the lorry
B: So did we                                                                              illetve:

A: She didn't see the lorry

B: Neither did we  Nor did we

 

(III) Önálló be és have

ld 10; 55

A be lehet lehet segédige: Barnaby was driving home

de lehet főige, tehát a mondat egyetlen igéje is, mint az alábbi három példában:

She is at home

[be + határozó]

They were happy

[be + melléknév]

Ray was a spy

[be + főnév]

 

A be ilyenkor is betölti a funkcióige szerepét mind a hét fenti esetben, tehát mellette do-t nem használunk. Az alábbi példák rendre megfelelnek az (I) pontban bemutatott (a)-(g) típusoknak:

 

(a) Was Ray a spy?

(b) Ray wasn't a spy

(c) Wasn't Ray a spy?

(d) Ray was a spy, wasn't he?

(e) [párbeszéd]

A: Ray wasn't a spy, I'm sure
B: He was!

(f) [párbeszéd]

A: Was Ray a spy?
B: Yes, he was  / No, he wasn't

(g) [párbeszéd]

A: Ray was a spy
B: So was my aunt

 

A brit angolban a 'birtokol, van neki' jelentésű have ige is használható funkcióigeként, de csak jelenidőben, és akkor sem kötelező ez. Pl.:

[párbeszéd]

A: Sabina has a strange accent
B: So have you, if you want to know

(vagy: So do you...)

 

Funkcióigeként használhatók tehát: az olyan egyalakú segédigék, mint a might, can, will, stb, (ld 28), a have segédige alakjai (have, has, had), a do funkcióige alakjai (do, does, did), valamint a be alakjai (am, is, are, was, were).