191 ugye-utókérdés

 

(1) Az alábbi mondatok egyszerű, kategorikus kijelentések; egyszerű tényt állapítanak meg:

 

1. That's the new secretary
2. Sheila Gibson saw you
3. You haven't seen my car key
4. They all knew you
5. Henry doesn't like his job

 

Mondataink többsége azonban nem tényközlés. Amikor mondanivalónkat nem tényként tálaljuk, hanem a partner megerősítését, véleményét várjuk, 'ugye'-utókérdést használunk.
Az 'ugye'-utókérdést a legtágabb értelemben kell vennünk: magyarul nemcsak az ugye szó szerepelhet ezekben, hanem a 'nemde?', az 'igaz?', a 'nem igaz?', a 'nem?', a 'mi?', a 'vagy nem?' szavak is. Sokszor a mondat elejére ragasztunk olyan szavakat, mint 'Nemdebár', 'Elvégre', 'Ugyebár'; ezek is hasonló célt szolgálnak.

A szócikk az utókérdésekben használt szerkezeteket és dallam-változatokat tekinti át (ez utóbbiaktól függően ugyanis egy-egy utókérdés mást és mást jelent). Az alábbi mondatok ilyen utókérdést tartalmaznak. Valamennyi fenti mondat egy kijelentésből és egy utókérdésből áll, amely "felkéri" a partnert, szóljon hozzá a hallottakhoz.

 

Állító rész

Utókérdés

 

1. That's the new secretary,

isn't it?

Az az új titkárnő, ugye?

2. Sheila Gibson saw you,

didn't she?

Sh. G. látott benneteket, ugye?

3. You haven't seen my car key,

have you?

Ugye Henry nem szereti a munkáját?

 

Az utókérdések kétféle szerkezete és kétféle dallama között nincs összefüggés: mindkét fajtájú dallamú utókérdésben minden szerkezettípussal találkozunk.

 

(2) Hanglejtés

Az utókérdésnek kétféle dallama lehet: ereszkedő és emelkedő.

 

(a) Ereszkedő dallam

A mondat első felére "rásimuló" utókérdés - arra utal, hogy a beszélő voltaképpen bizonyos a mondanivalójában, csak megerősítést vár arra; esetleg pusztán udvarias, a beszélgetés továbbvitele a célja. Ilyen dallama van az utókérdésnek, ha a kijelentő rész állító, és akkor is, ha tagadó.

- Kijelentő rész állító:

 

- Kijelentő rész tagadó:

Kérdőjelet csak hagyományból írunk; a dallam kijelentő mondatra jellemző. A fentieket így is fordíthatnánk: 'Elvégre / 'Ugyebár / mindegyikük ismert', illetve: ('Végtére is) Henry nem szereti (ugyebár) a munkáját'.

 

(b) Emelkedő dallam

Azt jelzi, hogy a beszélő nem teljesen bizonyos abban, amit elmondott; partnerének véleményére kíváncsi.

- Kijelentő rész állító:

 

- Kijelentő rész tagadó:

A kérdőjel itt pontosan utal a hanglejtésre: a mondat utolsó két szava ugyanolyan dallamú, mint az alábbi eldöntendő kérdésé:

ld 89

Az 'ugye'-utókérdés ezúttal ilyesmit kérdez: 'vagy mégis?', 'nem?', 'igazam van?', 'vagy nem?' - attól függően, tagadó vagy állító formájú-e az utókérdés.

(3) Szerkezet

Az utókérdés funkcióigéből és névmási alanyból áll. A funkcióige vagy állító vagy tagadó formájú. Ha a mondat első fele (a kijelentés) állító, az utókérdés tagadó; ha a mondat első fele tagadó, az utókérdés állító. Az utókérdés névmását szigorúan a nyelvtani alanyhoz kell egyeztetni: az alábbi példában az utókérdés alanya nem lehet a she/he.

That's the new boss, isn't it? [nem: ...she?]
That's not the new boss, is it? [nem: ...he? ]

 

(a) A létezést kifejező there is lehet alany. Pl.:

There's something wrong with the car, isn't there?

ld 183

(b) A nobody, no(-)one illetve nothing alanyú mondatokat állító utókérdés követi;
a benne szereplő alany they illetve it. Pl.:

Nobody wanted to see me while I was out, did they?
Nothing can be done about the car now, can it?

ld még 175

(c) Ha a mondat alanya a one általános alany (ld 8), rendszerint ezt ismételjük meg az utókérdésben. Helyes azonban a he és a you használata is, kivált az amerikai angolban:

One should not enter a room just like that, should one /he/you?

 

(d) Ha a mondat egyedi/konkrét alanyának a neme ismeretlen, akkor a "semleges" he alanyt (vagy a they névmást) és az ennek megfelelő igealakot használjuk:

Your teacher is not very strict with you, is he?

Your teacher is not very strict with you, are they?

 

Nem tudhatjuk, hogy "he" vagy "she" a tanár, mégse használjuk a he or she - vagy she or he - "alanyt"; ez igen nehézkes.

ld 131

(e) Általános állításnál (ha az alany nem egyedi, hanem általános), az utókérdésben a they gyakran szerepel. Pl.:

A good teacher shouldn't be as strict as that, should they?

 

(f) Ha someone/somebody az alany, az utókérdésben they áll (a megfelelő igealakkal). Pl.:

Someone has to do it sooner or later, don't they?

 

(g) Minthogy az utókérdésben összevont alakban szerepel a funkcióige, annak létrehozásához ismernünk kell a segédigék összevont alakjait (ld 51). Az am not-nak nincs összevont alakja; vagy a régies, könyvszagú teljes alakot használjuk, vagy az aren't I formát:

I'm late, am I not?  I'm late, aren't I?

Ld még 177

Ha a mondatban nincs funkcióige (egyszerű igeidőben áll), az utókérdés a do funkcióige (ld 26) időtől és személytől függő alakját tartalmazza:

She saw you, didn't she?
Henry likes his job, doesn't he?

 

(h) A legjellemzőbb súlyos - kezdő - hibák az utókérdések terén:

 

- Láttad a filmet, ugye?

¹ You have seen the film, isn't it?

 

Þ You've seen the film, haven't you?)

- Bement az épületbe, nem?

¹ He went into the building, no / yes ?

 

Þ He went into the building, didn't he?

 

A no illetve yes szó így soha nem használható!

 

(4) Az 'ugye'-utókérdésnek létezik két ritkább fajtája is, amelyben maga a kijelentő rész és az utókérdés egyaránt állító illetve mindkét rész tagadó.

 

(a) A kijelentő rész és utókérdés egyaránt állító. Pl.:

So you're getting married, are you? How nice!

You think that was funny, do you?
You call this thing salad, do you?

- Az utóbbi példákból is kitűnik, hogy ezt az utókérdést nem mindig a barátságos érdeklődés mondatja velünk; gyakran ironikus, sokszor haragot, gyanakvást, esetleg fenyegetést jelöl. Nem szükséges próbálkoznunk vele, nehogy nem kívánt hatást érjünk el; felismerése azonban fontos lehet. Ezeknek az utókérdéseknek mindig emelkedő a dallamuk.

 

(b) A kijelentő rész és az utókérdés egyaránt tagadó. Pl.:
Ez a fajta még az előzőnél is ritkább, és a legtöbbször kifejezetten agresszív hangzású.

So he won't marry you, won't he?

 

(5) Az utókérdés egyik fajtáját gyakran használjuk kéréseink, javaslataink udvariasabbá tételére.

You haven't seen my keys, have you?
You haven't got a light, have you?
You couldn't lend me that dictionary for a week, could you?

 

A mi gondolkodásmódunknak megfelelő, tagadó alakú Haven't you got a light? inkább számonkérés, mintsem kér(d)és;

ld 177

(6) A felszólításban gyakran használjuk a ...will you? ...won't you? ...could you? ...can't you? utókérdést. Akkor is ezek a segédigék szerepelnek, ha egyébként a do-nak kellene itt állnia:

Do take one, won't  you?

Do take one,  will you? nem: ...don't you?
Please open the drawer for me, could you?

Tagadó alakú kérés után az utókérdés mindig állító:

Don't forget to call, will you?
Ezek helyett valójában Will you... / Won't you... ill. Would you... kezdetű udvarias kéréseket is mondhatunk

ld 43

A többesszám 1. személyű felszólítás gyakori eszköze a shall-lel "megtámogatott" let's kifejezés:

Let's have a burger, shall we?

Ez a shall we? viszont a let's not... illetve a don't let's... esetében is ugyanilyen - állító-alakú:

Let's not take the car, shall we?

 

(7) Az utókérdéses mondatok kijelentő részében gyakori a kihagyás. A névmás-alany és a funkcióige ilyenkor csak az utókérdésben szerepel:

[It's] Nice weather, isn't it?
[You are] Just strolling about, are you?

 

(8) Alárendelő ('hogy'-os) mondat utókérdésében a főmondat állítmányára (és alanyára) vonatkozik az 'ugye':

 

Főmondat

'Hogy'-os mondat

Utókérdés

He has said

that I tell lies,

hasn't he?  


nem pedig: He ent style='margin-left:0cm'>she's fantastic,

isn't she?   

 

nem pedig: I think she's fantastic, don't I?

(Hisz ez valami ilyesmit jelentene: 'Fantasztikus, vagy nem, szerintem?')