51 gyenge és összevont alak

(1) A gyenge és összevont alak fogalma

(a) Erős és gyenge alak
A gyakran előforduló, fontos nyelvtani funkciókat betöltő angol szavak jelentős része a normális tempójú beszédben nem teljes, "szótári" hangzásában fordul elő, hanem valamilyen lerövidült vagy egyszerűsödött alakban. Például a from elöljáró szótári, más szóval erős alakja /fr m/: mindig így kell ejteni, ha például felsoroljuk az angol elöljárószókat. A Hannah comes from England mondatban viszont / /-vel, az angol hangsúlytalan szótagokban leggyakoribb jellegtelen, "gyenge" magánhangzóval ejtjük: /fr m/. Ez az ejtésforma a from szó gyenge alakja.
Általában gyenge alaknak a hangsúlytalan helyzetben előforduló rövidebb, egyszerűbb ejtésváltozatot nevezzük. A gyenge alakoknak rendszerint nincs megkülönböztetett írott formájuk.

 

(b) Összevonható és összevont alak
Van olyan eset is, amikor egy hangsúlytalan alak oly mértékben "elgyöngül", hogy már szinte fel sem ismerhető, önmagában ki sem ejthető, mert egyáltalán nincs benne magánhangzó, pl a not szó n't alakja. Az ilyen forma csak a mellette (többnyire előtte) álló másik szóval együtt létezik, pl did + not Þ didn't, ejtése: /didnt/.
A két szó tehát együtt alkot egyetlen összevont alakot.
Mivel az n't változat csak bizonyos szavak után és csak azokkal egybeolvadva fordulhat elő, nem a not szó gyenge alakjának, hanem összevonható alakjának tekintjük. A did szó mindig /did/-nek hangzik, gyenge alakja tehát nincs. Van viszont összevonható alakja, amely megegyezik az egyetlen, erős alakjával.

 

(c) Teljes összevonás
Az összevont alakok sajátos esete az, amikor az alkotó elemek egyike sem egyezik meg az önálló erős vagy gyenge alakkal: új, harmadik szó jön létre. Az új szó létrejötte néha a helyesírásban is megmutatkozik:

will + not Þ won't, ejtése /w  nt/,

néha viszont csak a kiejtett alak lesz új szó:

they + are Þ they're,

tehát a they látszólag megőrizte eredeti /oei/ alakját, valójában azonban az összevont alak kiejtése /oe /; ebben az esetben is harmadik szó jött létre.

 

(2) Milyen szavaknak vannak gyenge alakjai?

Gyenge alakja van a segédigék többségének, néhány leggyakoribb egyszótagú elöljárónak, kötőszónak és névmásnak, valamint a névelőknek,

pl: can, was; at, to;  and, but; her, them; the, some.

A to-nak nemcsak elöljáróként, hanem a to-igenév részeként is használhatók a gyenge alakjai.
Használjunk gyenge alakot ahol csak lehet (ld alább), de még fontosabb, hogy fel tudjuk őket ismerni, hiszen a többségük fontos nyelvtani szerepet játszik, és így a jelentést is nagymértékben befolyásolja.
Ugyancsak lényeges, hogy az említett szófajokon belül sem minden szónak van gyenge alakja. Néhány fontosabb szó, amelynek csak erős ejtése van:
- Segédigék: did, may, might, need
- Elöljárók: in, off, on, up
- Kötőszók: or, though, when
- Névmások: that, these, those, who

 

(3) Milyen szavaknak vannak összevont alakjai?

Az összevont alakoknak legalább az egyik alkotóeleme segédige (vagy az önálló be ige valamelyik alakja). A másik elem háromféle lehet:

 

(a) A másik elem lehet a segédigét követő n't, a not tagadószó összevonható alakja. Maga a segédige ilyenkor erős alakú, pl.:

doesn't /d znt/,  hasn't /h znt/,  weren't /w :nt/,  wouldn't /w dnt/

 

- Ez az összevonás a segédigék többségével lehetséges, bár a may, a might és az ought esetében ritka.

- Teljes összevonás (tehát kiejtésváltozás) történik a következő segédigék esetében: can, do, shall, will. Összevont írott és ejtett alakjaik sorrendben:

can't /k :nt/, <US> /k nt/; don't /d nt/; shan't / :nt/; won't /w nt/

 

- Az am alak a not-tal soha nem vonható össze: tagadásban az I'm not használata a szokásos. Az ...aren't I? forma tagadó-kérdő mondatokban és 'ugye'-utókérdésekben lehetséges, erről

ld 177, 191.

(b) A másik elem lehet a segédigét megelőző szó, többnyire az alany. Ebben az összevonásban csak a be jelenidejű alakjai, a have alakjai, valamint a will és a would vehetnek részt, a következő összevonható alakokkal:

am Þ 'm

is Þ 's

are Þ 're

have Þ 've

has Þ 's

had Þ 'd

will Þ 'll

would Þ 'd

 

 

- Az összevonható alany többnyire személyes névmás, pl: we've, you'll, they'd; de más gyakran használatos névmás és határozószó is lehet, pl:

that's, everyone'll, who'd, there's

 

- E segédigék többsége ritkán, de az 's alak gyakran, főnévvel is összevonható, pl:

John's [= John is] at home
The girl's [= girl has] been crying for an hour

 

- A 're egy szótaggá vonódik össze a we, you, they névmásokkal, azaz egyikük sem őrzi meg eredeti kiejtett alakját, bár az írásképből ez nem derül ki:

we're: /wi /  you're: /j :/  they're: /oe /

 

- A  'd egyaránt lehet a would és a had összevonható alakja. Ilyenkor csak a következő ige alakjából derül ki, hogy valójában melyikük helyett áll a 'd: ha a pőreigenév valamelyik formája követi (ld 146), akkor a would helyett, ha az ige 3. alakja követi (ld 68), akkor pedig a had helyett áll, pl.:

would:

She'd do anything for me

 

I'd have complained in your place

had:

She'd done her best before

 

I'd complained five times by then

 

- A 's egyaránt lehet az is és a has összevonható alakja. Ilyenkor csak az őt követő szerkezet mutatja meg, hogy a 's melyikük helyett áll, pl.:

is:

Betty's doing a lot for us

 

Betty's the best secretary

ld 10

has:

Betty's done everything

 

Betty's got a new boss

ld 55

(a 's kiejtéseiről ld a (7)-es pontot e szócikk végén)

 

(c) Összevont alakban együtt szerepelhet két segédige is. Ez akkor lehetséges, ha a could, might, must, should, would segédigék valamelyikét have-es igenév követi: ekkor az igenév have-je összevonható az őt megelőző segédigével: could've, might've, must've, should've, would've.

ld 57

Ezek az alakok voltaképpen határesetet képeznek a gyenge és az összevont alakok között: például a He could've come mondatban a could've ugyanúgy /'k d v/-nek hangzik, mintha could have-nek lenne írva.

 

(4) Mikor lehet és mikor nem lehet gyenge alakot használni?

A gyenge alak kizárólag kiejtési sajátosság, ezért használatát nem elsősorban a stílus határozza meg.

 

(a) Mondat belsejében leggyakrabban a gyenge alakok használatosak. Az ettől való eltérés szabályai rendkívül bonyolultak: erről kiejtési tankönyvek szólnak bővebben. Itt csak a leggyakoribb esetet említjük: hangsúlyos, és ezért erős alakban áll a segédige, ha nyomatékosító funkciót tölt be, pl.:

But she HAS done all the washing-up!
Oh, I DO love Brahms!
I AM sorry!

ld 24, 133

(b) Mondat elején is használhatók a gyenge alakok, a segédigék kivételével: ezek többnyire erős alakban állnak (bár nincs rajtuk erős hangsúly), pl.:

Can /k n/ you do it today?
Was /w z/ his father a musician?

 

(c) Mondat végén sem a segédigék, sem az elöljárók nem használhatók gyenge alakban. Tágabb értelemben ez nemcsak a mondat végére igaz, hanem mindazon esetekre, amikor a segédigét nem követi főige, illetve az elöljárót nem követi a hozzá tartozó főnév (ld 33, 145, 153). Pl:

Olga wasn't there but Helga was
Where were ringing from (yesterday)?

 

(5) Mikor lehet és mikor nem lehet összevont alakot használni?

Mivel az összevont alakok írásban is megjeleníthetők, használatukkor a stílus szempontjait is figyelembe kell vennünk.

 

(a) Írásban az összevont alakok elsősorban az élőbeszéd megjelenítésére használatosak. Ezen kívül szerepelhetnek közvetlen stílusú írásban (pl baráti levél, üzenet, hirdetés), újságcímben, feliratban. Általában igaz továbbá, hogy az összevont tagadó segédigék (pl. don't, can't) kevésbé sértik a kötöttebb írott nyelvi stílust, mint a többi összevont alak (pl. we're, you'll, should've).
Ajánlatos kerülni az összevont alakokat pl. hivatalos önéletrajzban, pályázatban, üzleti levelezésben, szakmai tanulmányban vagy értekezésben.

 

(b) Beszédben stílusbeli korlátozás nincs. (Kifejezetten előkelősködő, arisztokratikus stílusra vall az összevont alakok következetes kerülése.)
A használat határai főként nyelvtani természetűek:

 

- Az összevont tagadó segédigék bármikor használhatók; kivétel a nem létező amn't, valamint a ritka mayn't és mightn't, továbbá a viszonylag ritka shan't (az utóbbi esetében nemcsak az összevonás, hanem maga a tagadó használat is ritka).

- A fenti (3)-as pontban láttuk, hogy számos segédige kétféleképp szerepelhet összevont alakban: az őt megelőző alannyal vagy az őt követő n't tagadó elemmel. A két összevonás azonban egyszerre sohasem lehetséges: vagy az egyik, vagy a másik összevonás használható, pl.:

 

They are not millionaires

They're not millionaires

They aren't millionaires

 

- Az állító formájú alany + segédige összevonás sohasem használható főige nélkül, pl. a Yes, I am; I think he would típusú mondatokban: ilyenkor a segédige mindig erős alakban áll.

ld a fenti (4)(c) pont, továbbá 145, 153

(6) A gyakoribb gyenge és összevonható alakok ábécé szerinti összesítése
(Zárójelben a ritkán használatos vagy stiláris szempontból nem ajánlott alakok találhatók.)
A számozott alakokhoz fűzött megjegyzések az összesítés utáni (7)-es pontban szerepelnek.

 

Írott

Erős

Gyenge

Összevon-

Mivel vonható

Hogyan vonható össze?

alak

alak

alak(ok)

ható

leggyakrabban

(több lehetőség ese-

 

 

 

alak(ok)

össze?

tén csak példával)

a

/ei/

/ /

 

 

am

/ m/

/ m/

'm

I

I'm /aim/

an

/ n/

/ n/

 

 

and

/ nd/

/ nd,  n/

('n'/n')

gyakori

(pl. rock'n'roll,

 

 

 

 

szókapcsolatok

GUNS N'ROSES)

are

/ :/

/ /

're

you,

you're /j :/

 

 

 

 

we

we're /wi /

 

 

 

 

they

they're /oe /

are

 

 

 

n't

aren't

as

/ z/

/ z/

 

 

at

/ t/

/ t/

 

 

be

/bi:/

/bi/

 

 

because

/bi'k z/

/bi'k z/

 

 

been

/bi:n/

/bin/

 

 

but

/b t/

/b t/

 

 

can

/k n/

/k n, kn/

ca-

n't

can't /k :nt/

could

/k d/

/k d/

could

n't, 've

couldn't, could've

(dare)

/de /

(dare)

n't

(daren't)

did

/did/

did

n't

didn't

do

/du:/

/d /

do-

n't

don't /d  nt/

 

 

 

d'

 

You pl. d'you love her?

does

/d z/

/d z/

does

n't

doesn't

for

/f :/

/f /

 

 

from

/fr m/

/fr m/

 

 

had

/h d/

/h d,  d/

'd

I, you, (s)he,

pl. I'd,

 

 

 

 

it, we, they

it'd /it d/

 

 

 

had

n't

 

has

/h z/

/h z,  z/

's1

névmás, főnév

pl. he's, it's, Gus's

 

 

 

has

n't

hasn't

have

/h v/

/h v,  v/

've

I, you, we, they,

pl. I've

 

 

 

 

egyalakú segédige

 could've

 

 

 

have

n't

haven't

he

/hi:/

/hi, i/

he

'd, 'll, 's

pl. he'd

her

/h :/

/h ,  /

 

 

him

/him/

/im/

 

 

his

/hiz/

/iz/

 

 

is

/iz/

's1

névmás, főnév

pl. he's, it's, Liz's

 

 

 

is

n't

isn't

it

/it/

it

'd, 'll, 's

pl. it'd

may

/mei/

(may)

n't

(mayn't)

me

/mi:/

/mi/

 

 

 

might

/mait/

(might)

n't

(mightn't)

need

/ni:d/

need

n't

needn't

must

/m st/

/m s(t)/

must

n't

mustn't /m snt/

not

/n t/

 

n't

segédige

pl. couldn't, isn't

of

/ v/

/( ) , /

 

 

ought

/ :t/

ought

n't

oughtn't

our

/a  /

/ :/

 

 

shall

/  l/

/  l/

(sha-)

n't

(shan't)

she

/ i:/

/ i/

she

'd, 'll, 's

pl. she'd

should

/  d/

/  d/

should

n't, 've

shouldn't, should've

some

/s m/

/s m/

 

 

than

/o n/

/o n/

 

 

that2

/o t/

/o t/

 

 

the

/oi:/

/o , oi/

 

 

them

/oem/

/o m/

 

 

there3

/oe /

/o /

there

'd, 'll, 's, 've

pl. there's

to

/tu:/

/t , t /4

 

 

us

/ s/

/ s/

's

let5

let's

was

/w z/

/w z/

was

n't

wasn't

we

/wi:/

/wi/

we

'd, 'll, 're, 've

pl. we'd

were /w :/

/w /

/  /

were

n't

weren't

who

/hu:/

/h /

who

'd, 'll, 's

pl. who'd

will

/wil/

/ l, l/

wo-

n't

won't /w nt/

 

 

 

'll

I, you, (s)he,

pl. I'll

 

 

 

 

it, they, there

 

would

/w d/

/w d/

would

n't, 've

wouldn't, would've,

 

 

 

'd

I, you, (s)he,

pl. I'd

 

 

 

 

it, they, there

it'd /it d/

you

/ju:/

/j /

you

'd, 'll, 're, 've

pl. you'd

your

/j :/

/j /

 

 

 

(7) Megjegyzések

1 A has és az is összevonható alakja írásban megegyezik: 's. Ejtésükre kis különbséggel ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint három másik nyelvtani jelenségre:
- az igék egyesszám 3. személyű alakjának (ld 4) ejtésére,
- a főnevek többesszámának (ld 186) ejtésére,
- a birtokos eset 's ragjának képzésére (ld 11).
Az említett minimális eltérés csak az (a) esetben áll fenn; a (b) és (c) esetekben a két ige teljesen egyformán hangzik:

 

(a) Sziszegő és susogó /s/, /z/; / /, / /; /t /, /d / után

a has összevonható alakja .                                                                                  / z/
az is összevonható alakja:                                                                                    /iz/

a másik két esetben nincs semmi eltérés

 

(b) Magánhangzó, és nem sziszegő/susogó zöngés mássalhangzó után .       /z/

 

(c) Zöngétlen mássalhangzók után, ha azok nem sziszegők
vagy susogók (vagyis /f/, /O/, /p/, /t/, /k/ után) .                                                   /s/


2 Csak a kötőszó szerepű ('hogy', illetve 'aki,ami' jelentésű) that-nek van gyenge alakja; a mutató névmás szerepű ('az', 'az a...' jelentésű) that ejtése mindig /o t/. Pl.:

Tell him that /o t/ he's wrong
Here's the book that /o t/ you wanted          de:

That's /o ts/ what that /o t/ chap told me

ld 63, 120, 194

3 Csak a be alakjaival álló, létezést kifejező there-nek van gyenge alakja; az 'ott, oda' jelentésű there ejtése mindig /oe /. Pl.:

There /o / was someone insid                                                       de:
The bank is over there /o/

ld 60, 183

4 A to kétféle gyenge ejtése attól függ, mivel kezdődik a következő szó:

Magánhangzó előtt /t /, pl: to Ann, to eat
Mássalhangzó előtt /t /, pl: to Bob, to drink

 

5 A let's összevont alak csak akkor használható, ha az a többes szám 1. személyű felszólítás kifejező eszköze (ilyenkor viszont szinte mindig összevonjuk): Let's go
Ha a let eredeti, 'hagy, enged' jelentésében szerepel, nem vonható össze:

Please let us play in the garden, Mum!

ld 42, 52