194 utó-jelző mondatok (Relative clauses)

(1) Az utó-jelző fogalma

(a) Az alábbi mondatok tárgyát - 'evőpálcikákat', 'vázát' és 'szobrot' - nemcsak egy-egy elő-jelző melléknév - 'kínai', 'kis', 'japán' -, hanem egy-egy utó-jelző mondat is módosítja; ezek szintén a milyen? kérdésre felelnek.

(i)

 

 

Elvesztettem (AZOKAT)

a kínai evőpálcikákat, 

AMIKET Agatha néni küldött

I've lost ——

the Chinese chopsticks

—— Aunt Agatha sent us

 

 

that

 

Előzmény-főnév

Utó-jelző mondat

 

= A jelzett szó

 

(- Milyen/Melyik kínai evőpálcikákat? Þ What/Which chopsticks?

- Az A. néni küldte / A. nénitől kapott kínai evő pálcikákat

= Amiket A. néni küldött)

 

(ii)

 

 

 

 

Eltörtem (AZT)

a japán vázát,

 

AMI

az üveges szekrényen állt

I've broken ——

the Japanese vase

 

that

stood on the cabinet

 

Előzmény-főnév

 

Utó

-jelző mondat

 

= A jelzett szó

 

 

 

 (- Milyen/Melyik vázát? Þ What/Which vase?

- Az üveges szekrényen állt/álló japán vázát

= Ami/Amelyik az üveges szekrényen állt)

 

(iii)

 

 

 

 A mama megvette

(AZT)

A kis szobrot,

AMIRŐL beszélt

Mother has bought

——

the small statue

—— she spoke about

 

 

 

that

 

 

Előzmény-főnév

Utó-jelző mondat

 

 

= A jelzett szó

 

(- Milyen/Melyik szobrot? Þ What/Which statue?

- Az emlegetett kis szobrot

= Amiről/Amelyikről beszélt)

 

(b) Az utó-jelző mondatokat többet kell használnunk, mint magyarul, mivel sok magyar melléknévi igenévnek is ezek felelnek meg.
Az utó-jelzői mondatokat sokszor olyan helyeken kell használnunk, ahol magyarul ("szabályos", elő-jelzői) melléknévi igenév áll; bizonyos esetekben (ha pl. az igének bővítménye van) nemcsak utó-jelző mondat, hanem egyéb utó-jelző szerkezet (ld 193) is használható:

Az ott álldogáló paptól megkérdeztem az időt Þ
I asked the priest who was standing there what the time was

Az igének bővítménye van: a mondatban 'ott': there

Inges utó-jelzőt is használhatunk:

I asked the priest standing there what the time was

(Helyette azonban mindig biztosabb a fenti utó-jelző mondat.)

 

(2) Nehézségek

Ha a három mondatot (i-ii-iii) sorra szemügyre vesszük, kiderül, miből adódnak a nehézségek; nehéz megszokni ugyanis

 

(a) ...hogy az 'azokat' illetve 'azt' utalószó megfelelője rendszerint nem a kínálkozó those illetve that, hanem csak the

 

(b) ...hogy elmaradhat - és a hétköznapi angolban legtöbbször el is marad - a vonatkozó névmás, az 'amit' (stb.)-nak megfelelő elem

 

(c) ...hogy amikor kitesszük a névmást, olyankor is a that használandó, nem pedig az 'amit' alapján kínálkozó what; a fenti (ii) mondatban a ...what stood... igen súlyos hiba lenne.
Próbáljunk a választékos magyar használatra gondolni, ahol külön 'amelyik' szó (ez lesz a that) és 'ami' szó (ez a what) létezik: 'amelyeket A. néni küldött'; 'amely a szekrényen állt'; 'amelyről beszélt'. Jó megoldás lehet, ha az alábbi fogódzót használjuk: OTT, AHOL AZ 'ami' HELYETT 'amelyik' HASZNÁLHATÓ, ANGOLUL that-NEK (VAGY A ZÉRÓ NÉVMÁSNAK) KELL ÁLLNIA.

 

(d) ...hogy az elöljáró elválik - az utó-jelző mondat végére kerül - azaz "hátuljár" (ld 33):
az 'ami'-ről két része '- ami' és '-ről' - nem egyszerűen elhagyja egymást, hiszen a that itt gyakran nincs kitéve.
A szerkezet létrejöttét így képzelhetjük el:

                                              AMI———RŐL beszélt Þ
                                                  ¯                             æ
                                              THAT she spoke ABOUT =
                                                  ¯                            å
                                                Æ  she  spoke  about

 

(e) ...hogy a magyarral ellentétben nem kell - nem szabad - a that előtt szünetet tartani, a "dallamot felvinni", és ennek megfelelően vesszőt írni: a that rásimul a jelzett főnévre, ha pedig a that nincs kitéve, akkor az utó-jelző mondat alanya (Aunt Agatha és she) simul rá az előtte álló (jelzett) szóra. Az (i)-(iii) szerkezetek valahogy így hangzanak:

CHOPsticksAunt  AGatha  SENTus
VASEthat  STOODonthe  CABinet
STATueshe  SPOKEabout

 

(3) További tudnivalók

(a) Ha már megszoktuk, hogy ne használjunk látható vonatkozó névmást, meg kell tanulnunk, hogy mikor NEM maradhat el mégsem.
A névmás akkor nem maradhat el, amikor az 'ami'/'aki' (illetve 'amely'/'amelyik') szavakat - vagyis ezek alanyesetét - fordítjuk vele (nem pedig tárgyesetét vagy egyéb alakját - 'amit', 'amiről', stb.); ilyenkor ugyanis a névmás az utó-jelző mondat ALANYA. Pl. nem maradhatott el a that a (ii) mondatból, mert az 'ami' az alanya annak, hogy 'állt':

I've broken the Japanese vase THAT stood on the cabinet

- Elmaradhat viszont ugyanez a that, ha az utó-jelző mondatban ő a tárgy.

 

Eltörtem azt a japán vázát,

AMIT

a szekrényre tettél Þ

I've broken the Japanese vase

Æ

you put on the cabinet

 

(b) Nem mindig marad el a nem-alanyi névmás sem; ez azonban stílus függvénye, nem szigorúan vett nyelvtani kérdés. Az írott nyelvben, igényesebb, vagy hivatalos stílusban, a which és a who is használatos, sőt tárgyesetben ez utóbbinak whom alakja is létezik. Pl.:

The patient is now able to describe the accident which she has experienced
This is the gentleman whom all of us wish to nominate

 

(c) A that/zéró névmás vagy which kiválasztását más is befolyásolja:
A nem élőre vonatkozó some(-), any(-), every(-) és no(-) szavak után csak a that (vagy helyette Æ) használatos, a which (semmiféle stílusban) nem. Pl.:
any food which you like helyesen: any food (that) you like

Hasonlóan: something (that) you know well

everything (that) you do

 

(d) Nem mindig "jár hátul" az elöljáró az írott nyelvben, igényesebb, vagy hivatalos stílusban. Amikor elöl, "logikus" helyén áll, olyankor csak whom és which  követheti. Pl.:

Mrs Lee is now able to describe the accident from which she has recovered

(Köznapi, beszélt stílusban: ...the accident she's recovered from)

This is the gentleman in whom we have confidence

(Köznapi, beszélt stílusban: ...man we have confidence in)

 

(4) Szűkítő és nem-szűkítő értelmű utó-jelzői mondatok

(a) Az eddigiekben látott mondatok - (i)-(iii) - úgynevezett szűkítő értelmű utó-jelzők: az utó-jelző mondatok nagy többsége magyarul is, angolul is ilyen. Szűkítik, kijelölik, meghatározzák, azonosítják a jelzett főnevet, amelyre vonatkoznak. Hasonlítsuk össze az eddigieket a következő mondattal.

 

(iv)

 A mama, aki keveset ért a művészethez, most jött rá, hogy milliomos Þ

 

Mum, who knows little about art, has just realized she's a millionaire

 

Itt nem fogjuk megkérdezni, hogy 'Milyen/'Melyik mama?' Þ What/Which Mum?, mint ahogy felelni sem felelhetjük azt: 'A művészethez keveset értő mama', illetve 'Az a mama, aki/amelyik keveset ért a művészethez'. Ez a mondat nem szűkíti, nem jelöli ki, nem határozza meg, nem azonosítja a jelzett főnevet, amelyre vonatkozik. A (iv) mondat utó-jelző mondata tehát nem-szűkítő értelmű: a két szünet (és két vessző) közé beékelt utó-jelző mondat mintha zárójelben lenne, ki is hagyható, s ezt a tényt jól mutatja, hogy a vessző-párt egy gondolatjel-párral vagy zárójel-párral is helyettesíthetjük.

Mum (who knows little about art) has just realized she's a millionaire

(b) Amiben a nem-szűkítő utó-jelző mondatok mások

- Bennük csak a who (élőre vonatkozó) és a which (élettelenre vonatkozó) névmásokat használhatjuk (és ezek sohasem hagyhatók ki).

 

- A magyarhoz hasonlóan a which illetve who előtt szünetet kell tartani, a "dallamot fel kell vinni", és ennek megfelelően vesszőt kell írni.

 

- A nem-szűkítő utó-jelző mondatok egészében véve olyanok, mint valamennyi magyar utó-jelző mondat: éppen arra kell tehát vigyáznunk, hogy a szűkítő helyett ne mondjunk ilyen - magyart követő - nem-szűkítő utó-jelzőt.

 

Egy mondat "vesszővel és vessző nélkül" (természetesen nem a vessző a legfontosabb nyelvtani különbség):

She made several remarks, which were absolutely useless
Nem-szűkítő; vesszővel írva:
Több megjegyzést tett,        amelyek [amelyek mind] teljesen feleslegesek voltak
She made several remarks which were absolutely useless
Szűkítő; vessző nélkül:
Több OLYAN megjegyzést (IS) tett (a többi között), amelyek teljesen feleslegesek voltak

 

Szűkítő értelmű utó-jelző mondatok névmásai és elöljárói

 

 

A névmás az utó-jelző mondatnak

 

 

 

alanya

 

nem alanya

 

the man WHO sat...

the man

Ø

we saw

/ sat with

 

(the man THAT sat...)

the man

THAT

we saw

/ sat with

ÉLŐ

 

the man

WHO

we saw

/ sat with

 

 

the man

WHOM

we saw

/ sat with

 

 

(the man

WITH WHOM

we sat)

 

 

 

 

 

 

 

 

the hut THAT stood...

the hut

Ø

we built

/ lived in

NEM

(the hut WHICH stood)...

the hut

THAT

we built

/ lived in

ÉLŐ

 

the hut

WHICH

we built

/ lived in

 

 

(the hut

IN WHICH

we lived)

 

 

 

 

 

 

 

 

Minél feljebb van egy alak valamely oszlopban, annál inkább használatos.
A zárójelbe tett változatok ritkábbak; az apró betű szintén arra hívja fel a figyelmet, hogy a kötetlen stílusú beszédben ritkán előforduló formák.

 

Nem-szűkítő utó-jelző mondatok névmásai és elöljárói

 

 

A névmás az utó-jelző mondatnak

 

alanya

nem alanya

ÉLŐ

, who... ,

, (elöljáró) whom... ,

NEM ÉLŐ

, which... ,

, (elöljáró) which... ,

 

(5) Whose = 'akinek a'; 'aminek a'

(a) A whose névmás és az azt tartalmazó utó-jelző mondatok külön gondot nem okoznak.
Nemcsak az érdektelen, hogy az utó-jelző mondat szűkítő vagy nem-szűkítő, különbség pusztán a vessző használatában van, az is mindegy, hogy a whose személyre vagy dologra vonatkozik-e (ez a "könnyebbség" persze magyar szemmel különösnek tűnhet).

This is the guy whose Ford was stolen twice within one week
This is Robert, whose Ford was stolen twice within one week
This is the Ford whose alarm was stolen yesterday
= ...Ford the alarm of which...
This is Robert's Ford, whose alarm was stolen yesterday
= ...Ford, the alarm of which...

- A vonatkozó whose nem szerepelhet önállóan, csak főnév előtt; vagyis magyar szemmel: jelentése nem lehet 'akié'/'amié', csak 'akinek a' / 'aminek a':

I have a friend whose wife is English and another whose is American
Csak így helyes: ...whose wife is American.

 

(b) Elöljáróval is állhat:

This is Robert, from whose car the alarm was stolen

 

(c) Sok angol beszélő csak a pedáns, könyvszagú ...of which változatot tartja elfogadhatónak; egy harmadik forma is létezik azonban, az ...of which.... . Pl.:
of which the alarm (teljesen a magyar mintát követi):

This the Ford of which the alarm was stolen yesterday

(6) Időt, helyet, és okot kifejező utó-jelző mondatok

(a) Néhány (főleg általános értelmű vagy elöljárós kifejezésben álló) időt és helyet jelentő főnév után - ilyenek pl. a time, place, illetve on the day, in the shop - a when, where szavak állhatnak a szokásos névmások helyén, vagyis pótolhatják az in/at/on which szerkezetet; ugyanez érvényes a reason szóra, amely mellett a why kötelezően pótolja a for which-et.
Ez a when / where azután ki is maradhat.

 

pl.

the year in which Þ the year when

the day on which Þ the day when
the place in which Þ the place where
the reason for which helyett Þ the reason why

 

A which-csel együtt ilyenkor persze elvész az elöljáró is, amelyik a which-et megelőzné:
Pl.:

(on) the day ON WHICH he leftÞ

the day (THAT) he left ON Þ

the day WHEN he left Þ

the day (that) he left(in) the year IN WHICH he was born Þ

the year (THAT) he was born INÞ

the year WHEN he was born Æ Þ

the year (that) he was bornHasonlóan:

the week we had those big arguments

 

a place you can get real Italian pizza

 

(7) Az alábbi, sajátos jelentésű mondatokban a létezést kifejező there szót (ld 182) vagy have igét (ld 55) valamint egy utó-jelzett főnevet (illetve gyakran a some- vagy any- névmást) használunk:

Van kivel veszekedned? Þ
Is there/ Have you got someone/anyone (that) you can quarrel with?
Van hová mennetek a hét végén? Þ
Have you got somewhere/a place (that/where) you can go at the weekend?
Tudsz mit inni adni majd nekik, ha jönnek? Þ
Will there be anything you can give them to drink if they come?
       (Ezek helyett to-igeneves utó-jelző is használható:
Have you got someone/anyone to quarrel with?
Will there be anything to give them to drink if they come?)

ld 193; ld még 195

(8) Some of whom és none of whichs

Mennyiségszók (all, any, both, either, enough, few, half, many, most, much, neither, none, a number, several, some; ld 110), számok és egyéb, mennyiségre utaló szavak (a hundred, the majority), valamint felsőfokú alakok

(the cleverest) az of whom illetve of which szerkezettel kapcsolódhatnak. Pl.:

I'll have eight sons, none of whom will hopefully die for their homeland
We saw the animals again, some of which were already asleep

Ez a szerkezet csak nem-szűkítő értelmű lehet.

 

(9) "Kommentár" jellegű which mellékmondat

He left immediately, which was not surprising at all
'ami nem volt...' = 'és ez nem volt...;'

Csak a which használható; mindig szünet van a which előtt; ezt írásban vessző is jelzi.
A kommentár-which nem valamely főnévre, hanem az egész megelőző mondatra utal vissza: nem jelzői szerepű, nincs előzmény-főneve; inkább mellé-, mint alárendelés

He knew the answer to my question that had puzzled so many people

De: He knew the answer to my question, which puzzled so many people

(10) What

(a) Az utó-jelzői mondatokban a what névmás nem használható. (Ez okozza a legtöbb hibát.) Csak akkor használatos, ha az általa bevezetett mellékmondat semmire nem utal vissza - így nem is utó-jelző mondat: ezt a semmit jelölik a vízszintes vonalak. A what vonatkozó névmás tehát csak önállóan használható, előzményfőnévvel nem;

ld még 93

Ezt szemléltetik a következő párok: első tagjuk az utó-jelző mondat, a második az önállóan (tárgyként) álló "lefokozott kérdés":

 

Csináljuk azt a feladatot,

AMIT

tegnap kezdtünk el Þ

 

the exercise

(THAT)

we started yesterday

 

Csináljuk (azt),

AMIT

tegnap csináltunk Þ

 

Let's do —

WHAT

we did yesterday

 

Megadtam neki mindent,

AMIT

kért Þ

 

I gave her everything

(that)

she wanted

 

Megadom neki (mindazt),

AMIT

(csak) kér [ = bármit] Þ

 

I'll give her —

what

(ever) she wants

ld még 2

Ismeri azt a klubot,

AMIT

említettél Þ

 

She knows the club

(that)

you mentioned

 

Elhiszem (azt),

AMIT

mondtál róla Þ

 

I believe —

WHAT

you said about it

ld még 93

 

(b) Az alábbi típusú mondatokról

Ami igazán jó volt benne, az a harmadik felvonás vége volt Þ
What I really liked about it was the end of the third act

ld 133

(11) Aki

Az 'aki' magyarul állhat magában (vagyis előzmény-főnév nélkül) is; angolul csak akkor használható, ha kitesszük a személyt, akire vonatkozik:

Nem találom (azt), akivel táncoltam Þ
I can't find the girl/woman/boy/man I danced with
(Nincs: I can't find who...)

ld még 3