11 birtokos eset

A kétféle birtokos szerkezet közötti választásról

ld 12

A birtokos szerkezetek különleges eseteiről

ld 13

A főnév nélküli birtokos szerkezetről

ld 14

Az angolban ez az egy eset van, amely felismerhető végződéssel rendelkezik. Birtokos esete viszont két dolognak van:

(1) a személyes névmásoknak: Ezeket hívjuk birtokos névmásoknak  (ld 165).
(A birtokos névmások jelzői illetve önálló változatban léteznek, és hagyományosan a személyes névmások harmadik - birtokos - esetének szokás tekinteni őket, az alany- és tárgyeset mellett.)

(2) a főnévi szerkezeteknek: A birtokviszony egyik kifejezése az-s-jelölte birtokos eset.
(A másik lehetőség az of elöljáró használata.)

 

(1) Birtokos névmások

(a)

(személyes)

 

jelzői birtokos

önálló birtokos

 

 

 

én

I

az én

my

enyém

mine

 

te [ön stb]

you

a te [stb]

your

tiéd [stb]

yours

181

ő [ffi]

he

az ő

his

övé

his

 

ő [nő]

she

az ő

her

övé

hers

62, 131

[az ember]

one

az ő

one's

 

(one's own)

8, 171

ő/az

it

az ő

its

 

(its own)

 

mi

we

a mi

our

miénk

ours

 

ti [önök stb]

you

a ti [stb]

your

tiétek [stb]

yours

181

ők/azok

they

az ő

their

övék

theirs

 

 

Megjegyzés: Ne keverjük az its szót és az it's-et (az utóbbi valójában két szó: it is vagy it has); hasonlóképpen vigyázzunk a yours, hers, ours, theirs, és - ellenkező előjellel - a one's írására is.

 

Régies/Bibliai alakok a thou thee thyself thy thine:
Thou shalt not covet thy neighbour's house
For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever

 

(b) A "jelzői birtokos névmások" (my, your, stb.) a névelőfélék (130) közé tartoznak. Valójában nem névmások, hiszen mindig főnévvel együtt állnak: Ted, is this your girlfriend? Ennek következménye, hogy nem állhatnak együtt más névelőfélékkel: magyarul lehet mondani, hogy egy barátom, az én házam, az a testvérem, angolul azonban ez nem lehetséges; pl. a my az én egyszerre tölti be a határozott névelő és a birtokos kifejezőjének szerepét.
Az 'egy barátom' kifejezésére más eszközökhöz kell nyúlnunk:

pl. a friend of mine: ld 13.

 

(b1) <Főnév + of it> előfordulhat <its + főnév> helyett:

I've forgotten the title of it

 

(c) Az önálló birtokos szavak

(c1) A legtöbbször állítmányi szerepet töltenek be:

Is that your umbrella?

- I think it's yours

Have you seen her new car?

- Is it hers then?

 

(c2) A magyarral ellentétben ('a tiéd', 'a miénk') az angolban névelőt az önálló birtokos szavakkal sem használhatunk.

 

(c3) Mint a táblázatból kiderül, az itnek és a one-nak nem létezik önálló változata; ha erre lenne netán szükségünk, az its own illetve one's own alakokat kell használnunk

(ld még 154): One must not touch anything that's not one's own

 

d) A whose névelőféle és önálló birtokos szó egyaránt lehet:

Whose (umbrella) is this?

 

(e) Testrészek neveinél bizonyos esetekben a birtokos szó helyett a határozott névelőt használhatjuk:
Thomas had a sharp pain in the back

részletesen ld 182

- Azokban a mondatokban, amelyekben több birtokosnak egy-egy birtokáról beszélünk, pl. A fiúk feltették a sapkájukat (magyarul mondhatjuk így is: ...sapkáikat), angolul kötelező a többesszám: The boys put on their caps (nem pedig: ...their cap).

 

(2) Az 's végződés írási változatai

(a) A teljes 's toldalékot nem, csak az aposztrófot írjuk ki a szabályos főnevek többesszámában: girls' bakers'. Úgy is mondhatjuk, hogy a többesszám birtokos végződés ilyenkor írásban: ' (az aposztróf), ejtésben: zéró.

 

(b) Elmaradhat ezenkívül az -s a következő esetekben:

A szabályos főnevek többesszámú alakjai mellett néhány egyesszámú tulajdonnév is kaphat  ejtésbeli zéró-birtokost:

 

(b1) /z/-re, /s/-re végződő klasszikus/idegen nevek (nem mindig az ejtést követve, hiszen az ejtésben néha zéró a végződés, néha /iz/): Socrates' character

 

Euripides' /ju 'ripidi:z/ plays
Tacitus' /'t sit s/ style
Cervantes' /'s :v nti:z/ view of the world

 

(b2) nem idegen, /z/-re, /s/-re végződő neveknél, az ejtéstől függetlenül: Burns'

írása:

Burns'

Burns's

ejtése:

/b :nziz/

/b :nziz/

(ritkán:

/b :nz/

/b :nz/ )

 

Keats'(s)  /ki:ts/ poems
Burns'(s)  /b :nz/ poetry

 

A szabályos ejtés a gyakoribb: /diknziz/, /ki:tsiz/, /b :nziz/, írásban pedig a "szabálytalan" (-s nélküli) alak a gyakoribb, mely viszont a szabályos (nem zéró) ejtésnek felel meg.

 

(3) A főnév 's birtokos esetének szabályos képzése, ejtése

Az ún. két-alakú főnevekre (azaz a szabályos többesszámú boy - boys típusra, szemben a man - men - man's - men's típussal) ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint két más nyelvtani jelenségre:
- az igék egyesszám 3. személyű alakjának (ld 4) ejtésére, valamint
- a főnevek többesszámának (ld 186) ejtésére, vagyis:

Az 's ejtése

- sziszegő és susogó /s/, /z/; / /, / /; /t /, /d / után   /iz/

Marx's /-s z/

Jones's /-z z/

Bush's /- z/

Rouge's /- z/

Welch's /-t  z/

Rydge's /-d  z/

 

- magánhangzó, és nem sziszegő/susogó zöngés mássalhangzó után   /z/

Baker's /- z/

Johnson's /-nz/

Dodd's /-dz/

 

- nem sziszegő/susogó zöngétlen mássalhangzók után

(vagyis /f/, /O/, /p/, /t/, /k/ után): /s/

 

Cliff's /-fs/

Smith's /-Os/

Ripp's /-ps/

Matt's /-ts/

Black's /-ks/

 

Az egyes- és többesszámú szabályos és rendhagyó főnevek birtokos eseteinek összevetése:

 

 

Szabályos főnév

Rendhagyó főnév

 

 

egyesszám

többesszám

egyesszám

többesszám

 

 

 

 

 

alany-

/g :l/

/g :lz/

/w m n/

/wim n/

eset

girl

girls

woman

women

 

 

 

 

 

birtokos

/g :lz/

/g :lz/

/w m nz/

/wim nz/

eset

girl's

girls'

woman's

women's