13 birtokos szerkezet különleges esetei

Ld még 11, 12, 14

(1) "Elváló" birtokos

Az 's-t nem maga a birtokost kifejező főnév kapja, hanem a teljes főnévi szerkezet utolsó tagja; olyankor használjuk, ha a "birtokosba teendő" főnévnek utó-jelzője van (ld 193, 194). Tehát például, amint a szögletes zárójel is mutatja, a [The University of Aberdeen]'s rector jelentése nem 'Aberdeen rektorának egyeteme', hanem 'az Aberdeeni Egyetem rektora'. Hasonló példák:

the Prince of Wales's stools
Henry VIII's wives  kiolvasva: Henry the eighth's wives
the woman next door's dog

the girl we talked to last night's relations

 

Azonban valamennyi példa helyes of-szerkezettel is:

the relations of the girl we talked to last night, stb.

 

(2) Dupla birtokos

(a) Főként akkor kell használni, amikor a birtokos határozott, a birtok határozatlan: pl. John egy(ik) barátja: John - a birtokos - határozott; a friend - a birtok - határozatlan.
Mivel az 's-birtokos névelőféle szerepű (ld 130), sem előtte, sem utána másik névelőt nem használhatunk, tehát sem az a John's friend, sem a John's a friend nem lehet helyes. A John's friend típusú szerkezetekben viszont a birtok mindig határozott (pontos jelentése tehát: 'Johnnak vagy az egyetlen, vagy az a barátja, akiről beszélő és hallgató egyaránt tudják, hogy kicsoda'). A dupla birtokos szerkezet éppen arra szolgál, hogy a határozatlan (egy vagy több) birtokot kifejezhessük:

 

határozatlan névelő(féle)

főnév

of

 's-birtokos vagy

vagy mennyiségszó:

 

 

mine, yours, stb

a(n), one, every, each, (n)either

friend

of

John's / his

some/any, no, two, three, many, few

friends

of

John's / his

some/any, no, much, little, all

music

of

John's / his

 

További példák:

A friend of yours has phoned
Every remark of Jim's was rude
No students of Sarah's have failed
Few books of hers are really good

 

(b) Általában a dupla birtokos szerkezetek más módon is kifejezhetők, azonban az of-ot követő birtokos jelet semmiképpen nem hagyhatjuk el. Helytelen tehát a some friends of John,
a friend of him stb.

A leggyakoribb szerkezet a dupla birtokos helyett:

 

mennyiségszó

of

's-birtokos vagy

főnév

 

 

my, your, stb

 

one, each, (n)either

 

 

 

some/any, none, two, three, many, few

of

John's / his

friends

some/any, none, much, little, all

of

John's / his

music

 

Lényeges, hogy ha a főnév számszerű, akkor ebben a szerkezetben mindig többesszámban áll: one of his friends. A fenti példamondatokat tehát a következőképp alakíthatjuk át (jelentésváltozás nélkül):

One of your friends has phoned

Each of Jim's remarks was rude

None of Sarah's students have failed

Few of her books are really good

 

- Néha több megoldás közül is válogathatunk:

a concerto of Bach's - one of Bach's concertos - a concerto by Bach - a Bach concerto

 

(c) Ritkán a this/that, these/those is előfordul dupla birtokos szerkezetben (jóllehet ezek határozott névelőfélék!). Az ilyen mondatok közül soknak enyhén ironikus felhangja van:

Now where's this new hat of yours?

 

Megjegyzés:
A dupla birtokos szabályának látszólag ellentmond a következő: ritkán, ha a birtokos és a birtok között nincs valódi, érvényes birtokviszony, akkor a dupla birtokos nem használható; helyette éppen a (b) pontban "tiltott'"szerkezet a jó: I'm a great admirer of Shakespeare

 

(3) Lánc-birtokos

A magyarhoz képest szabadabban fűzhetünk egymáshoz birtokos szerkezeteket: nem feltétlenül kerülendő a több 's-ragot, több of-os szerkezetet, vagy ezek kevert eseteit tartalmazó "láncok" használata, pl.:

Mary's parents' home

the income of the president of the Society of Anthroposophy

the profits of Mary's parents' company

 

(4) Összetétel-szerű 's-birtokos

A magyarban sohasem birtokosnak, hanem jelzős szerkezetnek vagy összetett szónak felel meg. Csak az 's-birtokos tölthet be ilyen szerepet, és különbözik a többi 's-birtokostól abban, hogy ilyenkor nem névelőféle, ezért állhat előtte névelő, birtokos névmás, stb: my Adam's apple. Hangsúly szempontjából az összetett szavakhoz hasonlít, mert itt a birtokos jelző a hangsúlyos, míg a "valódi" birtokos szerkezetekben a jelzett szó:

a BOYS' school

Bob's SCHOOL

 

Írásban olykor félreértés is adódhat:

Adam's apple

This teacher's book has been published five times

[This teacher]'s book has been published five times

This [teacher's book] has been published five times

 

E birtokos jelentése mindig fajtára utal; ezen belül három altípus különíthető el:

 

(a) A jelző a dolog használóira utal, némely összetételekben egyesszámú, másokban többes alakban: a women's magazine children's hospital girls' vagy girl's school; a baby's bottle a teacher's book a student's book boy's socks

a learner's dictionary

 

(b) Hasonló, de nem használóra utaló összetételek: a doctor's degree a summer's day a ship's captain Jew's harp Adam's apple

 

(c) A jelző élő állatra utal, második tagja az elsőből/től "származik": some cow's milk  Ü [milk from a cow] a hen's egg a bird's nest lamb's wool sheep's wool
(Ha a termék nem az élő állattól származik, hanem a megölt állatból állítják elő, akkor egyszerű összetétel szerepel: pigskin calf skin fox fur chicken soup stb.)

 

(5) Időt kifejező 's-birtokos

(a) Használatos időtartam kifejezésére jelzői szerepben, pl.:

 two days' journey ten minutes' walk

After three years' hard work, they gave up finishing the book


Az ilyen birtokos helyett használható jelzői összetétel is, akkor azonban a főnév mindig egyesszámban - írásban kötőjellel - követi a számnevet: a two-day journey, a ten-minute walk. Csak ez utóbbi szerkezet használható, ha mondandónk kifejezéséhez névelőt (vagy névelőfélét) is kell használnunk, pl:

The two-day journey made Laura extremely tired

 

(b) Használatos melléknévi szerepben, konkrét időpontra/időszakra utaló kifejezésekkel. Az alábbiak a leggyakoribbak:
today's yesterday's tomorrow's
this week's

this month's

this year's

last week's

last month's

last year's

next week's

next month's

next year's

 stb.

Yesterday's paper says last month's inflation was even higher

 

(6) "Fordított birtokos"

Az of-os szerkezetek többsége birtok + birtokos felépítésű, pl:

the door of the room: vagyis: Ü 'a szobának van ajtaja'

Ebben a szerkezetben azonban a viszony fordított:

a man of superb intellect: vagyis: Ü 'a férfinak van intellektusa''

 

(a) Az ilyen (könyvízű/hivatalos) kifejezések személyekre használatosak, az of utáni jelzős főnév pedig valamilyen tulajdonságra utal:

a man of great courage
a man of exceptional renown
a man of great knowledge

 

(b) Hasonló szerkezetűek, de nemcsak személyre használhatók egyes méretet vagy mértéket kifejező jelzős szerkezetek, főként a height, width, size, weight, value, importance, concern szavakkal. Stílusuk szintén hivatalos. Pl:

children of average height
a jewel of special value
a ballroom of immense size
a novel of historic importance

 

Ezek a szerkezetek állítmányként is használhatók:

The matter was of special concern

 

(c) A 'fajtájú, típusú' jelentésű kifejezések nemcsak melléknévvel, hanem névmással és számnévvel is használhatók:

a question of THIS  kind

a question of THIS  type

a question of THIS  sort

a question of THIS  nature

a question of THIS  character

close encounters of the THIRD kind

 

(a magyar '-ú/-jú' melléknévképzőnek - pl.: 'nagyorrú' - nem mindig of-os szerkezet felel meg. Erről ld 106)

- Régies összetételekben, ritkán, előfordul anyagra utaló of-os szerkezet, pl.:

rings of smoke a bridge of stone a shawl of pure silk
Helyettük az egyszerű jelzős szerkezet a gyakoribb: smoke rings, a stone bridge, a pure silk shawl.

 

(7) Eseményt kifejező birtokos szerkezet

A magyarhoz hasonlóan angolul is használhatunk birtokos szerkezeteket cselekvések kifejezésére:

 

az elnök korán távozott

Þ az elnök korai távozása

(alanyi birtokos)

 

Þ the president's

early departure

 

 

leaving so early

'az elnököt lelőtték

Þ  az elnök lelövése

(tárgyi birtokos)

 

Þ the assassination

of the president

 

Þ the shooting

 

ld még 75

 

Az angolban az a tendencia - mint a fenti példák is illusztrálják -, hogy az alanyi típusú birtokosra az 's-szerkezetet, a tárgyi típusúra pedig az of-szerkezetet használjuk, pl:

her parents' permission
the stoning of the thief

 

Ha az alany élettelen dolgot jelent, szintén of-ot kell használni:
the decline of the trade (alanyi birtokos).

A kétféle birtokos alanyi-tárgyi szerepű megoszlása nem szabály, csak tendencia: az 's-birtokos tárgyi viszonyt is kifejezhet, pl: the boy's release

Ha viszont egyetlen szerkezetben mindkét fajta birtokos szerepel, akkor a tendencia szabállyá lép elő: az 's-birtokos az alanyt, az of-birtokos a tárgyat fejezi ki (magyarul az ilyen "kombinált" szerkezet nem létezik). Pl:

Barnaby's support of the family