106 melléknévképzés

Kapcsolódó szócikkek: 167, V-2 és V-3 Táblázat

 

(1) A magyarban a melléknévképzésnek gazdag eszköztára van: sokféle képző létezik, s ezeknek egyenként számos jelentése lehet. Néhány példa:

 

Igéből:

tanulékony, érzékeny;  tanulatlan, neveletlen

Főnévből:

erős, kalapos, szakállas;  vörös hajú, nagyfülű

 

szagtalan, íztelen

 

otthoni, kerti, iskolai, fali; bécsi; reggeli, tegnapi

 

tengernyi, öklömnyi

 

(2) Nyelvtani úton, magyarból kiinduló szabállyal soha nem tudunk angol melléknevet "gyártani": ne keressük tehát a magyar képzőnek megfelelő angol képzőt. Hogy a megfelelő angol melléknevet mégis megtaláljuk: ehhez ad az alábbi szócikk néhány támpontot.

 

(a) az '-i' képző megfelelői
A főnévből melléknevet képző (és igen vegyes jelentésű)  '-i'-nek angolul igen ritkán felel meg képző.
Szabály nem adható; a jelentéstől függően a melléknév képzése:

- Szófajváltással:

Pl.: 'a birminghami vonat' Þ the Birmingham train  'a reggeli kávé' Þ the morning coffee  'kerti törpe' Þ

garden gnome  'ötórai tea' Þ five o'clock tea  'fali táblázat' Þ wall chart

ld még 167

- Speciális birtokos szerkezetettel:

Pl.: 'a múlt heti újság'  Þlast week's paper

ld 13

- Egészen más szót használunk:

Pl.: 'falu' - 'falusi'  Þ village - rural; 'város' - 'városi' Þ cityurban

 

- Sajátos eset: 'külföldi' foreign Û 'külföld' foreign countries

 

- Értelemszerű körülírással:

Pl.: az otthoni cipőm  Þ the shoes I wear at home
szekszárdi barátaink   Þ our friends in/from Szekszárd
(ti. 'ott élő illetve onnan érkezett barátaink')

 

- Képzővel (ritka eset):

Pl.: 'bécsi kávéházak' Þ Viennese coffee houses

 

Megjegyzés: a 'szekszárdi'-hoz hasonlóan a 'magyarországi'/'ciprusi' típusú melléknevek mindig több dolgot jelenthetnek. Angolul "'vmilyen országi'" jelentésű melléknév nincs is; ezt vagy a népet jelentő melléknévvel, vagy ismét csak értelemszerű, különböző elöljárós szerkezetekkel fejezzük ki:

 

 

gondok  Þ

problems in

 

 

 

the problems of

 

magyarországi/ciprusi

borok  Þ

wines from

Hungary/Cyprus

 

 

the wines of

 

 

vendégek  Þ

the guests from

 

 

szállítmányok  Þ

the shipments to

 

 

(b) A 'vmilyen fülű'/szemű'/hajú'/lábú' típusú kifejezések angol megfelelője attól függ, hogy az összetételek állítmányként vagy jelzőként szerepelnek-e, pl.:

- 'Lali nagyfülű/nagyorrú' (állítmányi helyzet) Þ Lali has big ears / a big nose            de:

- 'a nagyfülű/nagyorrú fiú' (jelzői helyzet)  Þ the big-eared/big-nosed boy

 

Vagy (ez a gyakoribb és biztosabb megoldás):

the boy with big ears illetve

the boy with a big nose

 

the boy with the big nose

 

(Határozott névelő a testrész előtt olyankor szerepel, amikor adott, konkrét egyének közül választjuk ki a 'vmilyen ....-ú/-ű'-t, vagyis annak kijelölő értelme van).

 

(c) Az -s képző a leggyakrabban az ilyen kifejezésekben szerepel:

 

(c1) 'a (barna) kalapos férfi', 'az ötablakos ház'

Ezeknek értelemszerű elöljárós vagy utó-jelzős (ld 193) szerkezet felel meg, pl.:

the man in/with a (brown) hat;  the man wearing a (brown) hat
the house with five windows; the house that has five windows

 

(c2) 'szakállas', 'szemüveges', 'tehetséges'; 'a kalapos', 'fürdőruhás'
Néhányuknak pontos angol megfelelője van;  mások csak körülírással fejezhetők ki. Erre szabály nem adható:

bearded  bespectacled <hivatalos stílusban>   gifted/talented

De nincs: hatted, bathing-dressed; helyette: ld a (c1) pontot

 

(c3) 'n éves' (pl. 'X.Y. 50 éves'): állítmányként Þ n years old

'egy n éves ember': jelzőként Þ an n-year-old person

Ugyanígy: a five-week course
a huge, two-kilo loaf

ld még 111

(3) Néhány gyakori és termékeny angol melléknévképző

-ful:

-s,  pl.: careful  tasteful

 

 

-less:

-t(a)lan, pl.:   careless  tasteless

 

 

-like:

-szerű, pl.:  cat-like  operetta-like

 

 

-ish:

(melléknév Þ melléknév):

 

 

 

red Þ reddish

 

 

(főnév Þ melléknév; rendszerint elítélő)

 

 

 

boy Þ boyish,

woman Þ womanish,

girl Þ girlish

 

(4) -ható / -hető

A magyar képzőhöz hasonlóan termékeny a neki megfelelő -able:

Pl.: edible, eatable  drinkable  manageable, stb.

Az -able képző viszont nemcsak '-ható'-t, hanem pl. '-andó'-t is jelent:

payable, not transferable, sőt: taxable

 

(a) Az állítmányi ''-ható' megfelelője:

X jól/könnyen/egyszerűen  / nehezen/ nem ...-ható Þ
           = X is easy/simple / hard/difficult / impossible to + ige
Ez a betegség ma már könnyen kezelhető Þ This illness is easy to treat now

 

(b) A jelzői 'vhogyan [= könnyen, nehezen] ...-ható' megfelelője lehet pl:

Jelző:

It was a hard-to-eradicate problem/crime/disease

Illetve utó-jelző:

It was a problem hard to eradicate

It was a crime hard to eradicate

It was a disease hard to eradicate

 

 

(c) A  '-ható' / '-hető' és a  '-hatatlan' / '-hetetlen' kettős természete

A következő magyar mellékneveknek két-két angol megfelelője van: 'olvasható', 'hallható', 'látható':

 

- Van egy "valódi, teljes értékű" jelentésük, pl. az 'olvasható írás' olyan írás, amelyet el lehet olvasni. Angol megfelelőjük jelzőként is, állítmányként is használható:

legible (hand)writing
his handwriting was not legible

Ezeknek léteznek ellentétes jelentéseik: illegible
(A readable 'olvasmányos' értelmű).
Ugyanígy: 'hallható' = audible;  'látható' = visible

 

- Van egy másik, "üres" használatuk, amikor csak annyit jelentenek, hogy az illető dolog hol vagy mikor VAN, (s ilyenkor a 'lévő' gyakran állhat is helyettük), pl.: 'a falon olvasható sorok'. Angol egyszavas megfelelő itt nem adható, sem jelzői, sem állítmányi:

'a falon olvasható sorok '  pl.:  Þ the lines on the wall  Þ the lines the you can read / to be read on the wall melléknévvel azonban nem fejezhető ki;
'a falon görög sorok olvashatók' a legegyszerűbben kifejezve:  Þ there are / you can read Greek lines on the wall

 

Ugyanígy:

a délután öt órakor hallható műsor pl.:  Þ the story (which IS) at 5 pm
a műsor délután ötkor hallható pl.:  Þ you can listen to this feature...

this feature IS at 5 pm

az ott látható romok pl.  Þ the ruins (that ARE [to be found] ) there
a romok a másik faluban láthatók pl.  Þ  you can see the ruins in the other village

the ruins ARE in the other village

 

A 'található' ide tartozik (soha nem findable):

az itt található romok Þ the ruins (that you can find) here
A romok a másik faluban találhatók Þ

 

 

 

ARE

 

 

 

The ruins

 

can be found

 

in the other village

 

 

 

are to be found

 

 

You can find the ruins in the other village

 

(5) Igéből magyarul szabályosan állíthatók elő a melléknévi igenevek

 

(a)

meglát

Þ meglátó

elkér

Þ elkérő

 

Þ meglátott

 

Þ elkért

 

Þ meglátandó

 

Þ elkérendő

Ez angolul messze nem ennyire termékeny: az itt felsorolt alakok közül pl. egyetlenegy sem fejezhető ki angolul igenévvel.
A legtöbb magyar melléknévi igenév "helyén" angolul rendszerint valami egyebet kell használnunk:ld 107, 108, 109

 

(b) Melléknévi igenévi eredetűek azonban a következő -ing Û -ed párok is:

tiring  Û  tired
shocking  Û  shocked
disappointing  Û  disappointed
exciting  Û  excited
frightening  Û  frightened

ld III-2 és III-4 Táblázat

 

(6) Gyakoribb angol melléknév-képzési folyamatok: szóösszetétel

 

(a) Igei eredetű szót is tartalmazó összetételek

- tárgy + inges alak (melléknévi igenév):

eats a man Þ man-eating
breathtaking  factfinding 

 

- melléknév/határozó + inges alak (melléknévi igenév):

works hard Þ hardworking
everlasting  good-looking

ld még 107

 

- határozó + harmadik alak:

made by hand / at home Þ handmade/homemade
heartfelt  self-appointed

 

- melléknév / határozó + 3. alak (melléknévi igenév):

it is frozen quick(ly) Þ quick-frozen
dry-cleaned  widespread

ld még 108

(b) Igei eredetű szót nem tartalmazó összetételek
Kivált a -free -tight, -proof  képzőkkel, a -prone képzővel, valamint a sick szóval:

 

free FROM care Þ carefree

(Vigyázat: A 'gondatlan' [= 'hanyag'] = careless)

free FROM duty Þ duty-free
proof AGAINST dust Þ dustproof
seasick  waterproof
accident-prone

ld még V-2 és V-3 Táblázat