167 szóalkotás

(1) Szóképzés: elő- és utóképzőkkel

A legtöbb magyar képzőnek nem felel meg egyértelmű angol képző vagy más nyelvtani eszköz. Néhány általános szabály mégis adható arra nézve, hogy a leggyakoribb, "élő" (produktív) képzőknek angolul mi feleltethető meg.

Az V-2 Táblázat listát ad a fontosabb képzőkről, az egyes nyelvtani jelenségekről pedig a megfelelő szócikkekben olvashatunk.
Az alábbiakban a legtipikusabb, szabályba foglalható megfeleléseket tekintjük át.
A képzőket a kiinduló szófaj és a képzett szó szófaja szerint csoportosítottuk:

 

I G É B Ő L
Ige Þ ige -'(t)at'/'(t)et': ruhát varrat Þ have a dress made (műveltetés)

ld 125

'-hat'/'het': mehetsz dolgozni Þ can (ld 16) Þ may (ld 98)
be able to, be allowed to stb.

ld 157

-'gat'/'-get', stb.
A jelentést mérlegelve, körülírással; gyakran egészen más szóval; erre szabály nem adható:
járkál Þ walk up and down, walk about
írogat (amatőrként/ritkán) Þ pl. write now and then
eszeget [lassan, keveset] Þ peck (at one's food)
ácsorog Þ stand about
kérdezgetsz Þ you keep on asking me


-'na'/'ne': dolgozna Þ would work

ld 44

Ige Þ főnév  -er/-or
Foglalkozást, általában a cselekvés végzőjét jelenti:
író Þ writer, feladó Þ sender
(Írásváltozata az -or: pl. operator  spectator  investor  visitor  editor  detector  decorator.

Vigyázzunk a liar  beggar írására!)

 

-'ás'/'és'
a könyv írása [folyamat] Þ the writing of the book;

ld 75

Ige Þ melléknév: ld 72; 106;

107, 108, 109
-ható -able/-ible

ld 106

 

Ige Þ határozó: ld 196

 

 

F Ő N É V B Ő L

 

Főnév Þ főnév  -man képző:

 

fireman

gunman

postman

policeman

chairman

militiaman

salesman

businessman

seaman

gas man

taxman

workman

newspaperman

fireman

 

 

 

 

 

 

 

   - Kicsinyítő/Becéző képző: főleg nevek:

-y / -ie:

 Johnny

Betty

Stevie

Sophie

 

doggie

daddy

auntie

 

 

Főnév Þ ige: Magyarul számos ilyen képző létezik, az általuk kifejezett jelentések igen sokfélék, pl.:

 

- "Eszközt használ": kalapál, fűrészel:
Szófajváltással: to hammer, to saw   ld (2a)

 

- Hangszerek, sportok: zongorázik, teniszezik:
Igésítő igével: play the piano, play tennis

ld 73

- "Ételt/italt fogyaszt": kávézik, vacsorázik:
have coffee, have dinner

ld 73

 

Főnév Þ mnév:- Pl. város Þ városi [élet] = city / urban life
(Szófajváltással, vagy másik szóval)

 

- Pl. gond Þ gondos ill. Þ gondatlan
care Þ careful ill. careless
(Szóképzéssel: élő képzővel)

 

- Jelzős főnévből, pl. fair hair Þ jelzős főnév + -ed: fair-haired

 

- tízperces,  hatméteres,         11 tonnás,        ötsebességes
ten-minute  six-metre            11-ton               five-speed

 

- y képző: ld 111; mind az öt lehetőségről ld 106

 

Főnév Þ 'egy ...-nyi' (űrmérték) jelentésű főnév
mouthful spoonful

- of-val is: a teaspoonful of vinegar

ld 111

 

M E L L É K N É V B Ő L

 

Mnév Þ főnév: '-ság/-ség': lustaság laziness

 

Mnév Þ ige -en: nem produktív: sadden  whiten

- A 'vmilyenné tesz' jelentést leggyakrabban a make + tárgy + mnév fejezi ki:

The news made her very sad

ld 180

- A 'vmilyenné válik' jelentést több ige is kifejezi:
turn red  go red  become red   grow old  get old

ld 197

Mnév/Számnév Þ mnév/számnév red Þ reddish  ten Þ tennish

ld még 163

Mnév Þ határozószó: -wise  money-wise  health-wise

 -wise: clockwise [ellentéte: counter-clockwise]

 a leggyakoribb képzési mód: slow Þ slowly

ld 105

A magyar "idegen szavak" sok olyan képzőt tartalmaznak, amelyeknek angol változatai is léteznek:

 

-itive

-ity

-(at)ion

-ive

-ize

-ist

positive

uniformity

imitation

operative

liberalize

optimist

-ate

-ate

-bility

-al

-ic

-ical

imitate

delegate

convertibility

banal

fantastic

radical

 

Figyelem: Az '-izmus' mindig' Þ -ism, de az '-ista' nem mindig  Þ -ist:

alkoholista Þ alcoholic,  futballista Þ footballer

Vigyázat: az -ist-tel képzett szó sosem melléknév, hanem csak számszerű főnév:

'marxista', 'feminista'             Þ a Marxist,   Þ a feminist

(2)

(2a) Szófajváltás

Ige Þ fnv

answer

cover

desire

hate

hit

 

laugh

love

taste

work

turn

 

fall

swim

walk

 

 

 

Mnv Þ fnv

bitter

daily

 

 

regular

final

 

 

 

 

ld 103

 

Fnv Þ ige

bottle

brake

catalogue

butter

 

core

group

knife

ship

 

position

referee

scissor (!)

peel

 

MnvÞ ige

calm (down)

 

dirty

 

 

dry

empty

 

lower

 

Fnv Þ mnv

a legtöbb főnév egy másiknak jelzője lehet:

 

an evening paper

a paper bag

 

Nyelvtani elemek, szerkezetek használata:

Főnévként

There are too many ifs in his reasoning
That film is an absolute must
The book tells you about the how and the why of health food
Hugh has always been among the also-rans
The Merry Boys are now a bunch of has-beens

 

Igeként

Don't you old chap me, or else...
Hasonlóképpen: If you hm hm again, I'll punch your nose

Melléknévként

It was a once-in-a-lifetime chance that you couldn't miss

 

(2b) Szófajváltás kiejtésváltozással

- A főnév /s/-re, az ige /z/-re végződik; az írás a különbséget nem jelöli:
house Þ house, pl.: housing problem
use Û to use                               abuse Û to abuse

- a főnév /s/-re, az ige /z/-re végződik:
advice Û to advise

- A főnév /f/-re, az ige /v/-re végződik:
shelf Û to shelve                    half Û to halve          belief          Û      to believe

- A főnév / /-re, az ige / /-re végződik:
teeth Û to teethe            wreath Û    to wreathe

(2c) Szófajváltás hangsúlyváltozással (és ezt kísérő kiejtésváltozással)

Többszófajú szavakból (pl. ige/főnév párokból) írásban több van, mint beszédben. Néhány két szótagú szóban ugyanis az igét csupán az különbözteti meg a főnévtől, hogy az igének a "végén", míg a főnévnek az "elején" van a hangsúlya. Ez azután ejtésbeli eltérést is okoz. Pl.:

elöl:

 konfliktus

elítélt, rab

sértés

tárgy

engedély

Hangsúly

 conflict

convict

insult

object

permit

hátul:

 ellentmond

elítél

megsért

tiltakozik (!)

megenged

elöl:

 ajándék

termény (!)

haladás

tiltakozás

lázadó

Hangsúly

 present

produce

progress

protest

rebel

hátul:

 átad

gyárt

halad

tiltakozik

lázad

elöl:

 lemez; feljegyzés

 

gyanúsított

átvitel (stb.)

szállítás

Hangsúly

 record

 

suspect

transfer

transport

hátul:

 felvesz, feljegyez

 

gyanúsít

átvisz (stb.)

szállít

 

(3) Szóösszetétel

Itt csak a tipikus és gyakori összetételek szerepelnek; egyéb típusok valamint további példák a V-3 Táblázatban találhatók.

 

F ő n e v e k

 

(a)  I g e i   eredetű szót is tartalmazó összetételek

 

a l a n y  +  á l l í t m á n y

- Alany + igéből képzett főnév the head aches Þ a headache
landslide  earthquake

 

- inges alak + alany: the woman cleans Þ a cleaning woman
flying saucer  washing machine

 

á l l í t m á n y  +  t á r g y

- Tárgy + igéből képzett főnév:
to review a book Þ a book review
birth control  haircut

 

- tárgy + inges alak: to see the sights Þ the sightseeing
brainwashing  housekeeping

ld 75

- Tárgy + -er végű főnév:
he smokes cigars Þ a cigar smoker
dishwasher songwriter

 

- Inges alak + tárgy:
drink the water Þ water for drinking Þ drinking water
cooking apple reading room

 

á l l í t m á n y  +  h a t á r o z ó

- Inges alak + (elöljárós szerkezettel kifejezett) határozó:
to drink OUT OF A CUP Þ a cup for drinking Þ drinking cup
frying pan  hiding place

 

- Határozó + -inges alak: go TO CHURCH Þ churchgoing
sunbathing  sleepwalking

 

- Határozó + -er végű (cselekvőt jelentő) főnév:
he works IN A FACTORY Þ a factory worker
backswimmer  church/theatre-goer

 

- Ige + határozó: to dance in the hall Þ a dance hall
grindstone  plaything

 

(b)  I g e i  eredetű szót nem tartalmazó összetételek

- the mill USES wind TO FUNCTION Þ a windmill
air-brake  hydrogen bomb

 

- the well PRODUCES oil Þ an oil well
bicycle factory  teargas

 

- the poisoning is FROM food Þ food poisoning
hayfever  pigskin

Ebben a típusban sok magyar összetett főnévnek birtokos összetétel felel meg; az ide tartozó összetételek első tagja állat, második tagja az elsőtől "származik":
tehéntej Þ some cow's milk [milk from a cow] madárfészek Þ bird's nest
(A fenti pigskin példával szemben a termék itt az élő állattól származik.)

ld 13

- the tree IS an oak Þ an oak tree
girl-friend  killer shark

 

- the cart HAS wheels Þ a cartwheel
shirt-sleeves  table leg

 

- the house IS hot Þ a hothouse
darkroom  drydock

 

- the man IS LIKE a frog Þ a frogman
dragonfly  butterfly

 

- a drop OF rain Þ a raindrop
chocolate-bar  snow-flake

 

- a tray FOR ash Þ an ashtray
lunchtime  fish-pond

 

Ebben a ('számára' jelentésű) típusban számos magyar összetett főnévnek birtokos szerkezet felel meg: Þ
fiúzokni Þ boy's socks [ Ü  socks for boys]
gyerekkórház Þ a children's hospital  [ Ü  a hospital for children]

ld 13

M e l l é k n e v e k

 

breathtaking  hardworking  homemade  self-appointed  duty-free  wasp-waisted  empty-handed

ld 106

 

I g é k

(4) Visszaképzés

A magyar ['foltot tisztít' = ] 'folttisztítás' Þ 'folttisztít' illetve ['gyorsan ír' Þ ] 'gyorsírás' Þ 'gyorsírni' képzésmódot visszaképzésnek nevezzük. Ez voltaképpen közvetett összetétel: a 'gyors' és az 'ír' szavakból a 'gyorsírás' "közreműködésével" jön létre a 'gyorsírni'. Ez az angolban is szórványosan létezik. Néhány tipikus példa:

 

'-ás' főnévből

 

cselekvőt

visszaképzett ige

'-ás' főnév

jelentő főnév

to baby-sit

baby-sitting

baby-sitter

to breast-feed

breast-feeding

breast-feeder

to dry-clean

dry-cleaning

dry-cleaner

to sleep-walk

sleep-walking

sleep-walker

to chain-smoke

chain-smoking

chain-smoker

to sunbathe

sunbathing

sunbather