163 számok nyelvtana

- Dátumok

ld 23

- 'Mind a 2', 'egyik se [2 közül]' Þ both, (n)either

ld 87

- Ten minutes is not enough

ld 69

- Uralkodók, pápák: Henry VIII

ld 189

 

A 111 Fmértékegységek című szócikkben található problémák:

- Életkor: 25 years old, over 25 years of age
- "-nként": az alma kilója, naponta kétszer

- Mértékegységekkel együtt álló számok (a 10-mile run, a 20-pound note)

 

(A) Magukról a számokról: tőszámok és sorszámok

A táblázat használati, ejtési, helyesírási jelenségekre hívja fel a figyelmet;
lásd a (B) pontban következő magyarázatokat is:

 

Tőszám

Ejtése

Sor-

Helyesírási

Rövidítés

Ejtés

 

 

szám

változás

 

 

0 zero, stb.

 

 

 

 

 

1 one

w n

first

 

1st, 1st

f :st

2 two

tu:

second

 

2nd, 2nd

'sek nd

3 three

Ori:

third

 

3rd, 3rd

O :d

4 four

fo:

fourth

 

4th, 4th

fo: O

5 five

Faiv

fifth

-veth!

 

fifO

6 six

Siks

sixth

 

 

sik(s)O

7 seven

Sevn

seventh

 

 

sevnO

8 eight

Eit

eighth

-htth!

 

eitO

9 nine

Nain

ninth

-eth!

 

nainO

10 ten

Ten

tenth

 

 

tenO

11 eleven

i'levn

eleventh

 

 

i'levnO

12 twelve

Twelv

twelfth

-veth!

 

twelfO

13 thirteen

O :'ti:n

thirteenth

 

 

-ti:No

14 fourteen

 

-th

 

 

-ti:nO

15 fifteen

fif'ti:n

-th

 

 

-ti:nO

16 sixteen

 

-th

 

 

-ti:nO

17 seventeen

 

-th

 

 

-ti:nO

18 eighteen

ei'ti:n

-th

 

 

-ti:nO

19 nineteen

 

-th

 

 

-ti:nO

20 twenty

Twenti

twentieth

 

20th

twenti O

21 twenty-one

twenti'w n

twenty-first

 

21st

 

22 twenty-two

 

twenty-second

 

22nd

 

23 twenty-three

 

twenty-third

 

23rd

 

24 twenty-four

 

twenty-fourth

 

24th

twenti'fo:O

30 thirty

'O :ti

thirtieth

 

 

'O :tioO

40 forty

'fo:ti

fortieth

 

 

-tioO

50 fifty

'fifti

fiftieth

 

 

-tioO

60 sixty

'siksti

sixtieth

 

 

-tioO

70 seventy

'sevnti

seventieth

 

 

-tioO

80 eighty

'eiti

eightieth

 

 

-tioO

90 ninety

'nainti

ninetieth

 

 

-tioO

100 a hundred

o'h ndr d

100th

 

 

o'h ndr tO

101 a hundred

 

 

 

101st

 

         and one

oh ndr d

 

 

 

o'h ndr d n

 

ond 'w n

 

 

 

f :st

200 two hundred

 

 

 

200th

 

1,000 a thousand

o'Oauz nd

 

 

1,000th

o'Oauz nO

2,000 two thousand

 

 

 

 

 

1,000,000 a million

o'milj n

 

 

1,000,000th

'milj nO

1,000,000,000

 

 

 

 

 

a billion

o'bilj n

 

 

 

 

 

(B) Magyarázatok, további tudnivalók a számok növekvő sorrendjében

0 <US>: főként zero-nak mondják minden használatában
<GB>

- Szaknyelvben leggyakrabban: zero

- Nil: kivált sportban: Wales beat England two nil [2:0]

- Nought: kivált tizedespont (!) előtt: 0.06 = nought point oh six
ld (D)(ii) alább

- /ou/ (azaz "o" betű: a "nulla" betű-szerű olvasása; az o betű
nevének megfelelően  oh-nak írják):
Kivált tizedespont (!) után: 0.06 nought point oh six
Évszámok tizedes értékében: 1906 nineteen oh six
Sorozat-, telefon-, csekkszámla-, rendszámokban stb.: amikor a szám nem értéket jelöl, hanem azonosító szerepe van:
136 0772 = one three six, oh double seven two;
(agent) 007 = oh oh seven
COV 80 R <rendszám> /si: ou 'vi:  eit ou 'a:/
(Az o betű és a nulla tehát egyformán hangzik: a különbségnek nem is volna jelentősége!)

Időmegadásnál:
Ha az óra egyjegyű, 0 állhat előtte: 06.20 = (oh) six hours 20 minutes
Ha a perc egyjegyű, a 0 kötelező: 18.07 = eighteen oh seven
(
A "nulla óra" mondható a zero-val (at 0020, azaz zero hour 20 minutes))

- Nothing: sportban: Wales beat England two nothing [2:0]

- Null: szaknyelvben: a null set

- Love: csak a teniszben
Eriksson leads fifteen-love

- A 'nulladik'-at angolul sorszámnévvel nemigen mondják (bár létezik a zeroth szó: a 'nulladik óra'  Þ the zero hour (nem iskolában);
A '60' (hat a nulladikon) megfelelőjét                                              ld (K) lejjebb

 

1:       A one nem számnévi szerepéről: the yellow one

ld 3, 135, 145

1 à    1 felett a főnevek többesszámban állnak: 1.01 miles [one point oh one miles]; de egyesszámú a 0.9 mile [point nine mile]

1–2:    'az egyik', 'a másik':  Þ (the) one, the other

ld 100

4 à    Innen kezdve a sorszámnevet a -th képzővel hozzuk létre (kivétel: 21st, 22nd, 23rd, stb. )

11, 12: Ezek nem "-teen" számok: a teenager '13-19 évest' jelent;
a teens hasonlóan használható: Susannah was still in her early teens csak kb. így fordítható: 'Susannah még csak 13-14 éves volt'

12:      Dozen; angolul sokkal gyakrabban használjuk: a dozen eggs;
Számok után nem tesszük többesszámba:
three dozen oranges, a dozens (of) jelentése: 'tucatjai, tucatszám, sok';
She has told my secret to dozens of people; half a dozen chocolates; half a dozen times; eggs are sold in dozens

13–19: A tőszámnév, ha magában áll, hangsúlyos -teen végződésű: /O :'ti:n/,
ha főnév követi, a -teen nem főhangsúlyos, de a /t/ ilyenkor is hehezetes, /th/ szerű: thirteen noblemen /,O :thi:n 'n blm n/; a -ty végződés nem ilyen, sőt gyors beszédben annak /t/-je el is halványul: a 13-at főként ez különbözteti meg a 30-tól (a 14-et a 40-től stb.):

20, 30... 90: A sorszámnévben az -ieth végződésben az -e- külön szótagot jelöl!

20th = /twen-ti- O/, 90th = /nain-ti- O/

21–99: Kötőjelet írunk a tizesek és az egyesek között: sixty-nine ninety-six thousand

21, 22, 23, 31... Innen kezdve minden 1-re, 2-re, 3-ra végződő tőszámnévnek megfelelő sorszámnév angolul: ...first, ...second, ...third alakú: '42-ik' Þ forty-second; '183-ik' Þ a hundred and eighty third; írásuk is ehhez igazodik: 42nd Street (Vigyázat: A '...11-ik', '...12-ik', '...13-ik' mindig: ... and eleventh, ... and twelfth illetve ... and thirteenth:
Little Ivan went to sleep after the 211th (two hundred and eleventh) sheep

 

100, 1000, millió, milliárd:

- A hundred, thousand, million, billion szavak soha nem állhatnak magukban: vagy a névelő, vagy one előzi meg őket: a 'kb. ezer ember' nem: about thousand people hanem about a/one thousand people;

- 100-199-ig a hundred előtt a vagy one áll: '124. oldal'  Þ page a/one hundred and twenty-four; de pl. a '2100-ban'  Þ (two thousand) ONE hundred

- Az 'ezer' is gyakori a thousand-ként, de csak akkor, ha utána nem következik százas: 1002 éjszaka a thousand and two nights; viszont az  1202 éjszaka csak one thousand two hundred and two nights lehet.

101 à Innentől (a kerek százasokat kivéve) az utolsó két számjegy előtt and áll: 1332 = one thousand three hundred AND thirty-two;
1078 = a/one thousand AND seventy-eight; az amerikai angolban az and elmarad

101 à A helyiértékek megnevezései közül bizonyosakat (száz, ezer) mondunk ki a magyarhoz hasonlóan:
115 a hundred and fifteen
9,999 nine thousand, nine hundred and ninety-nine
2,531,121 two million, five hundred and thirty-one thousand, one hundred and twenty-one

200 à A hundred, thousand, million, billion nem többesszámban áll:
two hundred, 44 thousand, 15 million, 5.5 billion
Ugyanígy: a few hundred  several thousand
- a hundreds (of), thousands (of), millions (of), billions (of)
'százak'/'százai', 'ezrek'/'ezrei', stb. jelentésű:
Thousands (of people) have already signed the petition
Hasonlóan: hundreds of thousands sőt: tens of thousands

1000à A négy- és többjegyű számokat a nálunk használatos hely-kihagyás vagy pont helyett vesszővel tagoljuk: 3,374,992
(Vigyázat: Az angolban a pont a tizedesvessző megfelelője.)

1100–9900 A kerek 1100, 1200 stb. gyakran így hangzik: eleven hundred, twelve hundred... ninety-nine hundred;
1100 és 1900 között ez a változat gyakoribb, mint pl. az a/one thousand two hundred alak

- ritkán előfordul ez a forma évszámokban (de ilyenkor nemcsak kerek számokkal): 1927-ben Þ in nineteen hundred and twenty-seven
(Kerek évszámokkal viszont ez a kötelező alak: It happened in nineteen hundred; 2000-ben Þ in the year two thousand)

- Ritkán használatos az egész óra hivatalos megadására:
nineteen hundred hours, 1900 hrs

 

'Milliárd': (azaz 1,000,000,000) a mai használatban csak billion lehet; régebbi szövegekben - csak a brit angolban - a billion-nak még 'billió' ('ezer milliárd') jelentése is volt
- A magyar 'billió' viszont nem billion, hanem a thousand billion!

 

(C) A 'hányadik?', 'akárhányadik'/'valahányadik'/' sehányadik', stb. angolul nem létezik;
van helyette which?, any, whichever, no(ne)

ld 91, 93, 162

Hányadikon lakik Lajos? Þ Which floor does Lajos live on?
Hányadik oldalon volt? Þ Which page was it on?

 

(D) Törtek

(i) Közönséges törtek:
Sorszámokkal fejezzük ki őket:

4/9 four-ninths, 6 7/8 = six and seven-eighths
1/2 óra Þ 1/2 hour [kiolvasva half an hour, <US> a half hour is]
3/4 óra Þ 3/4 hour [kiolvasva three quarters of an hour]
(De vigyázat: a 1/2 8 és a 3/4 8 időpontokat nem lehet így kifejezni:                                                                         ld 136)

five-sixths of the world
two-fifths of the forest was destroyed
a quarter of the students were away
nearly half of Budapest's inhabitants are males

 

- A 'negyed' megfelelője: quarter vagy fourth: 4 3/4 = four and three quarters vagy (főleg <US>): four and three fourths; a 'fél' megfelelője a half: 2 1/2 = two and a half,  2 1/2 kiló Þ two and a half kilos vagy (főleg <US>): two kilos and a half

 

- A bonyolultabbaknál over áll a nevező előtt (a magyar 'per' helyén):
123/456 a hundred and twenty-three over four hundred and fifty-six
Csak így mondhatjuk a 'ketted' szót is: 29/2 = twenty-nine over two
(a 29 seconds jelentése ugyanis '29 másodperc' lenne!)

 

(ii) Tizedes törtek

A tizedesvessző angolul tizedespont: 10.6
Az 'egész' helyén az angol point hangzik: tíz egész hat Þ ten point six
(Vigyázat: A point egyébként nem az írásjel neve,                                                                                                         ld 142.)
A pont utáni számokat egyenként kell kimondani:

1.344 = one point three four four

A nulla tizedespont előtt nought, utána "oh": 0.06 = nought point oh six
A nought gyakran írásban is, szóban is elmarad: .06 = point oh six
(Amerikában, valamint a precízebb nyelvezetben mindkét nullát inkább zero-nak mondják.)

- Az 'X százalék' angolul (a csak egyesszámú alakú) per cent:

35 per cent of the voters

A 'hány százalék...?' a percentage szóval fejezhető ki:

What percentage of people die of this disease annually?

 

(E) Telefonszámok

Nem kötőjellel, de hármas illetve négyes csoportokra tagolva írjuk őket: (12) 577 7492.
Kimondásuk számjegyenként történik; a nulla rendszerint oh; egy csoporton belül két egyforma számjegy (X) többnyire double X: 77 = double seven; 777 = double seven, seven.
A (01) 577 7492 tehát: (oh one) five double seven, seven four nine two.
Amerikában a nulla zero; a kettős számokat külön mondják: ugyanez a szám tehát:
(zero one) five seven seven, seven four nine two

 

(F) Megkülönböztető számok

Bizonyos számmal jelzett, sorozatot alkotó elemekre angolul gyakran nem sorszámnévvel utalunk. Pl.:

a hatodik oldalon, a harmadik kötetben, II. Világháború Þ
on page 6/six, in Volume III/Three, World War II/Two

- Magyarul -s

az egyes busz Þ the (number) one bus

ld 96

a 220-as szoba Þ room (number) 220

a négyes kérdés Þ question (number vagy No vagy no.) four

- 'ötös', 'tízes', 'húszas', stb. <bármilyen pénzek>
Pl.: a fifty Tugrik note

a five Tugrik coin

a five Tugrik piece

(Az 1, 5, 10 és 25 centes érme beceneve rendre penny, nickel, dime és quarter).
(Nagy-Britanniában: fiver  tenner)

(G) 'Egyesével'/'egyenként', 'kettesével" stb.

egyenként Þ separately, individually, one by one
kettesével, hármasával Þ in twos, in threes
négyesével, stb. Þ in fours, in groups of four, stb.

 

(H) 'Hányan?'

A 'hányan?' csak így kérdezhető: How many people? How many of...?

Hányan vagytok itt? Þ How many of you are there here?
négyen vannak Þ there are four of them
négyen vagyunk a csoportban/családban Þ
There are four of us in the group/family
How many of them were there?
How many people came?

two children
two of the children
two of my children
my two children

 

(I) Arányok

- Sporteredmény:

Tottenham are winning

six three

 

by 6 to 3

 

by three goals

 

- Területméret:

The room is ten feet by fifteen (feet) (=10' x 15')

ld 111

Ha a két oldalhossz egyforma, így is megadható (lábra/méterre):

The living-room is six metres square

(Vigyázat: Nem 6 m2: az ugyanis  Þ six square metres.)

- every tenth resident=
one in ten of the residents=
one out of ten residents

 

(J) Körülbelüli szám kifejezése

it was

90 pounds or so

 

90 odd pounds <az odd csak 20 feletti számoknál használható>

 

(a mennyiség után is állhat): ninety pounds odd

 

90 something pounds

 

about 90 pounds

 

around 90 pounds

 

I'll be back (at) (a)round nine

I'll be back (at) about nine
She's sixtyish
Let's meet at nineish
He's arriving on the seventh or therabouts

He's got

some

two hundred CDs

 

approximately

 

 

roughly

 

 

(K) Műveletek

Összeadás

3 + 3 = 6 Þ three and three are / is / make / makes six
340 + 763 Þ 340 plus 763 is / equals 1103
Mennyi 3 meg 3? Þ What's 3 and 3?  nem: How many...

 

Kivonás

10 - 7=3  Þ seven from ten leaves/is three
(ten take away seven leaves/is three)
1103 - 340 = 763   Þ 1103 minus 340 equals 763

 

Szorzás

Mindig x jellel írjuk: A . a tizedesponttal összekeverhető lenne!
3 x 3 = 9  Þ three threes are nine
three times 340 makes 1020

three times 340 is 1020
340 multiplied by 300 equals 102,000

 

Osztás

12/4 4 into 12 goes 3 (times)
144 divided by 12 equals 12
144 over 12 equals 12   (Akár a bonyolultabb közönséges törteknél.)

 

Hatványozás

62 Þ six squared

six (raised) to the second power

63 Þ six cubed
69 Þ six to the ninth power vagy six to the power of nine
60 Þ csak: six to the power of zero

 

Gyökvonás

 = the square root of nine  = the cube root of twenty-seven