100 más(ik), más-

Az 'egymás'-ról (each other, one another)

ld 30

A szócikk az önállóan használt 'más' szó angol megfelelőivel, a 'más'- kezdetű összetételekkel és kapcsolatokkal, a 'mások' és 'másik' szavakkal, foglalkozik.

 

(1) A más szó angolul nem lehet önálló

 

(1a) A 'Más nem volt a szobában?' kérdésben pl. csak az anybody ill. anything ELSE-et használhatjuk; (ezek állító ill. tagadó megfelelője a somebody/something illetve nobody/nothing)

A Más nem volt bent tehát

1. [másvalaki] Þ Nobody else was in(side)

 

2. [másvalami] Þ Nothing else was inside

Önállóan csak az others használható

 

(1b) A magyar 'más' szónak - akár emberre, akár dologra vonatkozik - teljes ragozása van: 'más-sal', 'más-ba', stb.

Másnak nem tudtam odaadni Þ I couldn't give it to anyone else
Mással nem tudtam kinyitni Þ I couldn't open it with anything else

Használjuk tehát a megfelelő elöljárót + a -body/-thing-névmásokat.

 

(2) Az (an)other (+ főnév) és a the other (+ főnév) különbsége pontosan megfelel a magyarnak.

- Az another természetesen csak számszerű főnévvel áll

- Az another szót mindig, minden használatában egybeírjuk: another day

 

(2a) A (the) others mindig emberekre vonatkozik: jelentése 'a többiek':
A legbiztosabb, ha az others szót önállóan csak emberekre használjuk; a 'többek között' tehát among other things, nem among others (ez azt jelenti: 'mások társaságában, több más ember között').
Ne utánozzuk az olyan használatot, mint a These trousers are oily - I'll put on my others [= my other ones] 

 

(2b) Hogy az another 'még egy' (mármint: 'az előző mellé') avagy 'egy másik' (mármint: 'az előző helyett') jelentésű-e, az csak a szituációból derül ki, de inkább az előbbit szokás érteni rajta: az another coffee tehát kétértelmű, de jelentése inkább: 'még egy kávé'.

Can I have another tea, but in another cup please

 

- Az another two coffees jelentése mindig 'még két kávé', soha nem 'másik két kávé'. Mondhatjuk helyette: two more coffees, de nem: two other coffees, mivel ez 'két másik kávét' jelent.

 

(3) A 'más, mint' összetétel kifejezése
A leggyakoribb elöljáró a from: different from Jack's

Sokan használják (és sokan ellenzik) a to elöljárót; az amerikai angolban a than-nel is találkozunk:

His message is little different from his opponents'  His message is little different to his opponents' His message is little different than his opponents'

 

(4) Unlike
Az '(egészen) más, mint' kifejezése sokszor a be unlike-kal történik:

The smaller child is (very) unlike her mother
(ellentéte: like)

 

(5) A 'más ...-ú'/-ű' ugyanúgy viselkedik, mint bármely '-ú'/'-ű' jelzős szerkezetben, pl.:

an issue of another nature
people of other convictions

ld még 13

(6) 'Az egyik', 'a másik' kifejezése: (the) one, the other
Az 'egyik' illetve 'másik' szavakra nincs külön angol szó: a (the) one-t és a the other-t használjuk:

(The) one wanted to play, the other to sleep                  (Ha kettőről van szó)
One boy wanted to buy beer

One of the boys...
One of them...

(Ha több közül valamelyikről van szó; itt a the one nem volna helyes)

 

(7) A 'más'- összetételei és kapcsolatai

Mint az (1) pontban láttuk, a 'másvalami' / 'valami más', 'másvalaki' / 'valaki más' kifejezője az else; attól függően, hogy állításban, kérdésben vagy tagadó környezetben áll-e, some-névmásokkal, any-névmásokkal, illetve no-névmásokkal használjuk, pl.:

valaki/valami más

 

 

 

másvalaki/másvalami

máshol

máskor

máshogy

 

 

 

 

somebody/something else

somewhere else

---1

somehow else

 

elsewhere

 

 

ki/mi más?

hol máshol?

mikor máskor?

hogy máshogy?

who/what else?

where else?

---1

everywhere else

---1

---

 

1 A hiányzó alakokat körül kell írni (Pl.: 'máskor' = (at) some other time/date; (at) another time; on another occasion);                                                                                                                                                                          ld az V-1 Táblázatot is

Have you brought anything else too?

Have you brought something else too?

ld még 99