99 már/még (nem)

 

A 'már' és a 'még' szavak kifejezésére állító és tagadó alakban több eszköz is szolgál.  Hogy mikor melyiket kell használnunk, az éppen ettől is függ: hogy kijelentő, kérdő vagy tagadó mondatban állnak.
A 'már' szinte mindig időre utal; a 'még' szónak több olyan használata is létezik, amelyben nem idővel kapcsolatos.

 

(1) Időt kifejező 'már' és 'még'

Amikor a 'már' és a 'még' időt fejeznek ki, egymással sajátos kapcsolatban állnak; a következő dolgok felelnek meg nekik:

 

 

'már'

'még'

kijelentő

already1, before2, now,

still, (yet3)

környezetben

by now/then, Æ4, as early as3

 

kérdő

yet2, before2, ever, now,

still

környezetben

(already1)

 

tagadó

not any more6/longer,

not... yet, still not,

környezetben

no longer5

before

(= 'már nem')

not... already, not... now7

 

(= 'még nem')

 

 

 

Jegyzetek

 

1 Ne feledjük: az already szót, amelyet a 'már' automatikus megfelelőjének hihettünk, angolul jóval ritkábban használjuk, mint magyarul a 'már' szót:
Értem/tudom/emlékszem  már Þ I see/understand/know/remember now
(Kérdő mondatban is: Do you see now? Érted már? - ld még az 5 Jegyzetet).
Amikor az already-t kérdésben használjuk, tudjuk, hogy a válasz pozitív lesz, így tehát az ilyen mondatok nem annyira kérdések, mint inkább felkiáltások.
Az already kérdésben sokszor kifejezetten csodálkozást, szemrehányást jelöl:

You're leaving already? 
Are they coming already?,

   Vagyis nem: Jönnek már?, hanem: Már(is) jönnek?

 

2 A before és a yet kivált múltjelennel állva jelenti azt, hogy 'már':

Have you been to Szob yet? 
(Szobon kívül bárhol kérdezhetem)
Have you been to Szob before?
(Csak Szobon kérdezhetem)

ld még 71

  De azért pl.: And can you drive yet?  And can you drive now?

 

3 A yet ilyen használata nem tipikus: a legtöbbször egyalakú segédigével (ld 28), 'kell' jelentésű have-vel, be to-val állhat kijelentő környezetben:

Sheila may yet win    

They have yet to prove this
It is yet to be proved

De azért pl.: There's plenty of time yet

A 'még' legáltalánosabb megfelelője mégis a still, amelynek jelentése sokszor 'még mindig': a mindig szót gyakran be is tehetjük a még után a magyar mondatban.

There's still plenty of time /There's plenty of time still
He's still here  Are they still working?

 

4 Fontos: A múltjelen és a múltimúlt nyelvtanilag fejezi ki a 'már'  kifejezte jelentést, vagyis külön szóval nem kell azt jelölnünk:

Have you (ever) seen a canning factory?  

(ha viszont határozót is hozzáteszünk, vigyázzunk a yet és a before különbségére;
ld az 1 Jegyzetet illetve 71)

 

5 A 'már'-nak gyakran az as early as felel meg:

as early as last week  as early as the 6th century

Az as early as kifejezéshez hasonlóan az as + <melléknév> + as nem hasonlítást jelent, hanem nyomatékosít - és 'már'-ral is fordítható - pl. itt:

She can be as old as 90

ld még 133

6 A no more nem használható időt jelentő 'már nem'-ként, csak a következő két módon:

- No more wine for me, thanks  illetve

- Henry's no more (of) a linguist than I am

 

Az időt csak a no longer illetve a not ... any more (mindkettő jelentése 'már nem') fejezheti ki:

Mr Kissinger no longer lives here
Mr Kissinger doesn't live here any more
I can no longer live without you
I can't live without you any more

 

7 Egy olyan mondatban pl. mint az  [I used to smoke but] I don't smoke now
                                                                   

(A now persze nem jelent mindig 'már'-t: a We're not using the old typewriter now mondat magyarul lehet 'Most (éppen) nem használjuk a régi írógépet' is (ha majd még használni fogjuk), nemcsak 'Már nem használjuk...')

 

(2) Nem időt jelentő 'még':

Kifejezheti:

 

(a) Az else: a 'még valaki', 'még valami', 'még valahol', stb.
Attól függően, hogy a 'még' állításban, kérdésben vagy tagadó környezetben áll-e, some-névmásokkal (somebody/something/somewhere else), any-névmásokkal (anyone, stb.) vagy no-névmásokkal (nobody, stb.) használhatjuk az else-et:

I've bought something else 

Az else-szel kérdőszók is kapcsolódnak:

who else?

what else?

where else?

when else?

how else?

ld még 100, valamint V-1 Táblázat

(b) A more:

Would anybody like some more coffee? 

(Many/much középfoka: ld 45)

 

(c) A There is / We have (got)... left szerkezet :

Is there any coffee?

Are there any peas left?

(d) Az another coffee 'még egy kávé'-t (ti. 'az előző mellé') ugyanúgy jelent, mint 'másik
kávé'
-t (ti. 'az előző helyett másik'-at);

ld még 100

Csak a szituációból derül ki, melyikről van szó, pl.:

Can I have another tea, but in another cup please

- Az another two coffees jelentése mindig 'még két kávé', soha nem 'másik két kávé'. Mondhatjuk helyette: two more coffees, de nem: two other coffees, mivel ez 'két másik kávé'-t jelent.

 

(e) A 'még... is' angolul: even

Azt mondta, még verseket is ír Þ He said he even writes poems

ld 82

(3) nem időt kifejező 'már' használata: nyomatékos felszólítás (ajánlat, kínálás stb.)

Ugyan, vegyél már egyet Þ Do take one!

ld 26, 133