45 fokozás

 

(1) Milyen szavaknak van közép- és felsőfokuk?

 

(a) A 'sok', 'kevés' jelentésű szavaknak:
A számszerűség (ld 164) függvényében választanunk kell a many/much, illetve a few/little közül: erről ld 110.
A középfok esetében csak a 'kevesebb'-nél kényszerülünk választásra, a more érzéketlen a számszerűségre:

 

- nemszámszerűvel:

more wine

less wine

 

the most wine

the least wine

- számszerűvel:

more bottles

fewer bottles

 

the most bottles

the fewest bottles

 

Vigyázat: amikor a 'legtöbb X'  helyett azt mondhatjuk: 'az X-ek többsége', olyankor nem a the most, hanem (a névelő nélküli) most használandó:

Vessük össze az  Ali gyűjtötte össze a legtöbb borosüveget és az

A legtöbb borosüveg zöld mondatokat.

Hasonlításról az elsőben van szó, tehát:

Ali has collected the most wine bottles

A másik mondat: Æ Most wine bottles are green  [nem the most].

 

Megjegyzés:

A more önállóan is használható: Can I have some more please?

 

(b) A mellékneveknek:
Az -er, -est toldalékkal, ill. a more, most szavakkal képezik, ld (2)(a).

 

(c) A határozószóknak:
Közép- és felsőfokukat a more, most szavakkal képezik:
Pl. If you could do this more quietly, I'd be very grateful

Azok a határozószók, amelyek egybeesnek a nekik megfelelő melléknevekkel (pl. fast illetve fast; ld 105), értelemszerűen az -er illetve -est toldalékot veszik fel:

Sue talks fast, Ann talks even faster, but her sister talks (the) fastest

 

Ilyen kettős (melléknév/határozószó) szavak pl.: early  hard  late  long  loud  near.

 

(2) A középfok képzési tudnivalói

 

(a1) Az általános szabály szerint az egyszótagú és a kétszótagú, de -y-ra végződő melléknevek (leszámítva a rendhagyókat, ld az (5) pontot) -er illetve az -est toldalékkal képzik közép- és felsőfokukat:

thick, thicker, thickest,
happy, happier, happiest.

 

A kétszótagosak akkor is ilyeneknek minősül(het)nek, amikor fosztóképzőt kapnak: Az unhappy fokozása: unhappier, -est vagy more/most unhappy.
Fontos: a mássalhangzó-kettőzésről, az egyéb helyesírási változásokról (az -y és a szóvégi-e kérdése)

ld 59

 

(a2) Az alább felsorolt néhány kétszótagú melléknévnél és az -ow, -er és -le végű valamennyi melléknévnél mindkét változat lehetséges:

- common  cruel  handsome  pleasant  

polite  quiet  stupid  wicked

- pl. clever  gentle  hollow

Biztosabb, ha minden esetben a hosszabb, more/most változatot használjuk.

 

(b) Annak a kifejezése, hogy mi az, 'aminél nagyobb/jobb(an)' vagy '...kevésbé nagy/jó', stb. vmi.
Melléknév, határozószó, és mennyiségszó esetében egyaránt a than elöljáróval illetve kötőszóval történik: thicker than the other one.
Alapfokú összehasonlításnál az elöljáró as vagy like.
Megjegyzés: ha névmás áll a than után, az nem-alany esetben (pl. me) és alanyesetben
(pl. I) egyaránt lehet (az előbbi jóval gyakoribb):
She's older than I/me. Ha folytatjuk a mondatot, akkor természetesen csak az alanyeset helyes: She's older than I am

ld még 165

 

(c) Vigyázat: magyarul sokszor használunk középfokot olyankor is, amikor nem valódi hasonlításról van szó: itt angolul a középfokot nem használhatjuk:

az 'egy kisebb/érettebb [alma]' kifejezés nem lehet: smaller, more ripe...,
hanem pl. small(ish), relatively small/ripe... vagy egyszerűen small/ripe....

Ugyanígy: a more nem használható a several helyett:

Több légiós panaszkodott a kosztra (nincs hasonlítás) Þ
Several legionaries complained about the food
viszont: Több légiós panaszkodott, mint eddig bármikor (van hasonlítás) Þ

More legionaries complained THAN ever before

 

(d) A 'jobban' kifejezése
A 'jobban', '(a) legjobban' szavakat sok esetben a 'nagyon' közép- illetve felsőfokaként használjuk: 'jobban tisztelem', 'jobban esik', 'jobban megsért'. A középfokot vagy a more segítségével, vagy értelemszerűen a 'nagyon'-nak megfelelő elem középfokával fejezzük ki:

 I respect him more (deeply) than anyone else

 

Kivétel a jobban szeret, ami viszont (a prefer mellett:ld 147) lehet like better is:

- Ezt a bort sokkal jobban szeretem Þ I like this wine more/better

- egyre nagyobb/jobb(an) Þ bigger and bigger, better and better

ld 29

- minél több, annál jobb Þ the more (...), the better (...)

ld 29

 

(3) A felsőfok képzési tudnivalói

(a) A felsőfokban a the névelő kötelező (a középfokban viszont nem használható): angolul tehát nincs 'az én kutyám Æ legügyesebb', illetve 'az én kutyám az ügyesebb', csak My dog is the cleverest illetve My dog is cleverer.

- A most szó a the névelő nélkül nem felsőfokot jelöl, hanem választékos 'roppant', 'módfelett' jelentésű:

Ingrid was a most annoying female

 

(b) A legjobban (= 'leginkább') nem best, hanem most

ld még 126

This is where it hurts (the) most
nem pedig: ...hurts best...

Kivétel ez alól a 'legjobban szeret', ami lehet like best is:

Ezt szeretem a legjobban ÞThis is what I like most/best.

 

(c) Felsőfok után az in szerepel (nem pedig az of), ha a birtokos valamilyen helyre utaló szó:

a város/Szeged legrosszabb diszkója Þ the worst disco IN town/Szeged

 

(4) 'Mennyivel' a középfok mellett; 'sokkal'; túlzófok: 'legesleg-'

A mennyiséget jelentő szavak némelyikének esetében a számszerűség (ld 164) függvényében kell választanunk. Ilyen pl. a many/much, few/little:

erről ld 110.

(A melléknevek erre a különbségre érzéketlenek.)

 

(a) Hogy 'mennyivel nagyobb/kisebb, jobban/rosszabbul...', azt úgy fejezzük ki, hogy:
- A megfelelő szót a középfok elé tesszük (ez a gyakoribb):

somewhat larger  20 kgs heavier

 

- A középfok után használjuk a by-szerkezetet (ez a ritkább):

heavier by 20 kgs; cheaper by $5

 

(b) A 'sokkal(ta)', 'messze' ennek speciális esete: many/much, a lot, far

(Közülük az a lot a leghétköznapibb; a far választékosabb).

 

(b1) 'sokkal(ta)', 'messze' + melléknév/határozószó kifejezése

much  a lot  far                  bigger / more slowly

(b2) 'sokkal(ta)', 'messze',  'több/kevesebb'

 

- Nemszámszerű főnevekkel:

much more wine,

much less wine

- Számszerű főnevekkel:

many more cups

de nincs: many fewer...

 

 

[helyette: a lot fewer]

- Mindkét fajta főnévvel:

far / a lot more

far/a lot  less/fewer

 

We have far less wine than we need
You've bought far fewer paper cups than we're going to have guests

 

(b3) Túlzófok

It's much the worst discotheque in Szeged

It's by far the worst discotheque in Szeged vagy
the worst discotheque in Szeged by far

 

(c) Tagadásban és kérdésben az any jelentése kb. 'valamivel', 'egyáltalán':

I'm not feeling any better
(Nem a some, hanem a fent látott somewhat az állító párja).

ld 161

(5) rendhagyó melléknevek és határozószók

 

melléknév

határozószó

középfok I & II

Felsőfok I & II

 

 

 

the

bad

badly

worse

worst

ill

 

worse

worst

good

well

better

best

well

 

better

best

far

far1

farther / further2

farthest / furthest2

 

 

 

 

late3

late

later / the latter5

the latest / last6

 

 

 

 

near

near

nearer

nearest / next7

 

 

 

 

old

 

older / elder8

oldest / eldest

 

Jegyzetek

 

1 Ez kérdésben/tagadásban használatos; egyébként: a long way (ld 90)
2 Térben egyformán: 'messzebb lévő'; further
3 A late 'néhai' jelentésű is2
4 A be late kifejezés középfoka: be more late
5 the latter (ellentéte: the former)

6 latest (csak időre használatos) [(élő író] legutóbbi könyve: his latest book) last (térre és időre egyaránt használatos) [(halott író] utolsó könyve: his last book)

7 the next (mnév) [ti. ez után]; next határozószóként, pl. And what did you do next? (Típushiba a the nearest shop helyetti  next shop.)

8 Az elder mint jelző csak családtagokat jelentő főnevek előtt használatos, de itt sem kötelező; állítmány viszont (elder than X) nem lehet.  Pl. elder: brother  sister  son  grandson  daughter  granddaughter, stb. Az older helyetti használata soha nem kötelező: így pl. az elder sister helyett mondható az older sister.