90 kérdés és tagadás közös vonásai

A kérdő és tagadó mondatokat közös nyelvtani jelenségek jellemzik. (Némelyikükben a feltételes mondatok is osztoznak; erre külön utalunk). Ilyenek a következők:

 

(1) A legfontosabb: a some illetve any (valamint no) viselkedése

ld még 130, 161

 

Míg a some állító környezetben használatos, az any tagadó/kérdő környezetben:
He ate some chicken; He didn't eat any chicken; Did he eat any chicken?


Tagadásnak számítanak:

- Az olyan se- szavak is, mint a never, nowhere, nobody, neither stb:

Neither man had any cigarettes

- Néhány negatív értelmű szó: seldom, hardly, scarcely, barely stb.

He had hardly any chance

ld még 1

- (A some helyett) any használatos az if szóval:
feltételes mondatokban (ha jelentésben) és
lefokozott kérdésben (vagyis 'hogy...-e' jelentésben; ld 97)

Call me if there's any new development
He phoned to ask if there was anything he could help with
(hiszen amit kérdezett, az valahogy így hangzott:
Is there anything I can help with?

s ilyenkor a lefokozott kérdésnek a kérdés-mivolta ennyiben megmarad).

(A some és származékai bizonyos esetekben állhatnak kérdő és tagadó környezetben is; ld 161, 162).

 

(2) A some-, any- és no- szavak viselkedése
Ahogy a some viszonyul az any-hez, úgy viszonyulnak egymáshoz a some- és any-névmások: somebody - anybody, something - anything stb.

I haven't got anything to declare
Have you got anything to declare?

ld 162

(3) Kérdésben és tagadásban egyaránt a do funkcióigét (ld 26) kell használni az alap-időkben:

They believe her accusation
They don't believe her accusation
Do they believe her accusation?

 

(4) Az already és a yet viselkedése
Az állító mondatban álló already leggyakoribb (de nem automatikus) kérdő megfelelője a yet. Tagadó mondatban 'még nem' értelemben yet, 'már nem' értelemben any longer felel meg neki.

She can already speak German
Can she speak German yet?
She can't speak German yet
She can't speak German any longer

ld még 99

(5) ever

(a) Az ever csak kérdő és tagadó mondatban, illetve az if környezetében fordul elő; jelentése 'valamikor'. Nincsen olyan mondat, amelyből ne volna különösebb veszteség nélkül kihagyható:

Do you <ever> read weeklies or magazines?
Do call on us if you <ever> happen to be in Devon
If you <ever> need help, you know my number

 

(b) A tagadó mondatok közül sokszor azokban áll, amelyekben a tagadást negatív értelmű határozók - hardly, scarcely, barely stb. - fejezik ki; a választékos stílus használja:

I hardly ever do

I scarcely ever do

 

(c)  Gyakran csak az anybody/anything, nobody/nothing szavaknak ad nyomatékot (persze ilyenkor is felfoghatjuk úgy, hogy a jelentése 'valaha'/'soha'):

Will anyone ever miss him, I wonder?

Nobody has ever loved me like she does

 

(d) Állító környezetben (az if jelenléte nélkül) csak kétféleképpen használjuk:

- A than szó után összehasonlításban: ilyenkor 'valaha' értelme van:

Cindy, you're more energetic than ever

 

- Összetételekben; ilyenkor a jelentése 'mindig', 'örökké', pl.:

everlasting  evergreen  

 

(6) A 'sok', 'sokat' kifejezése

A many és a much mennyiségszóként ('sok [alma'], 'sok [almabor']; ld 110), valamint a much 'sokat' jelentésben így, önmagukban főleg kérdő vagy tagadó környezetben állhatnak.  A beszélt, hétköznapi nyelv az állító mondatokban a sok jelentést valamely egyéb mennyiségszóval fejezi ki.

 

(a) A much / many mennyiségszóként

(a1) Főnév előtt

She hasn't got many friends

She hasn't got much free time
Has she got many friends?

Has she got much free time?

 

Állító mondatban ehelyett: a lot of / lots of / plenty of
She's got a lot of  FRIENDS

She's got lots of FRIENDS

She's got plenty of FRIENDS

She's got a lot of FREE TIME

She's got lots of FREE TIME

She's got plenty of FREE TIME

 

 

(a2) Önállóan (főnév nélkül)

I don't have many either

I don't have much either
Do you have many?

Do you have much?

 

Állító mondatban ehelyett: a lot / lots / plenty

I've got a lot too

I've got lots too

I've got plenty too

 

(b) A much 'sokat' jelentésben

Tina didn't suffer much        He doesn't use his car much

Állító mondatban ehelyett a lot, a great/good deal:

Tina suffered a great deal

Tina suffered a good deal
We use the jeep a lot  

 

(c) A much-ra és különösen a many-re csak a hétköznapi, beszélt nyelvben vonatkozik a fenti megszorítás. Igényesebb, írott szövegben, a hivatalos stílusban a many sokszor előfordul:

Many books have been written on this topic

 

Ugyanebben a stílusban a many és a much szavak helyett egyéb, választékosabb mennyiségszókat is

használnak:

 

a many helyett:

a (great/good stb.) number of

a much helyett:

a great/large stb. amount of, a great/good stb. deal of

 

a great/large quantity of

ld még 110

(7) A far és a long szavakat csak kérdő illetve tagadó mondatban használjuk egymagukban:

 

(a) A far

Debrecen isn't far (from Budapest)  

Állító megfelelőjében inkább: Debrecen is

a long way away

 

a long way from Nagykanizsa

Ha áll valami előtte - pl. enough, so, too - állító mondatban is használható: far enough; so far that... too far

 

(b)  A long

Have you been sitting here long?  
You haven't been sitting here long, have you?

 

Állító megfelelőjében inkább: for a long time

I've been sitting here for quite a long time; more than an hour, actually

ld még 71