69 ige(szám)-egyeztetés

(1) A nyelvtani számra vonatkozó - logikus - (ige)egyeztetési alapszabály:
egyesszámú alanyhoz egyesszámú ige, többesszámúhoz pedig többesszámú ige járul.
(Hogy mely főnevek minősülnek egyes-, és melyek többesszámúnak, arról

ld 20, 186, 149, 182, valamint I-1 Táblázat).

 

(2) A magyarral ellentétes viszont az a szabály, amely szerint nemcsak többesszámú főnevek után, de két kapcsolt egyesszámú főnév után is kötelezően többesszámú igét kell használni:

The ham and the sausage are in the fridge

 

(a) Az and segítségével képzett összetett szavaknál (ld még 6) azonban nem ilyen az egyeztetés; ezek ugyanis egy egységnek minősülnek:

bacon and eggs  fish and chips  bread and butter  gin and tonic  rock and roll

pl. Bread and butter was [nem: were] her only idea of a weekday breakfast

 

sőt: (itt a chips szó maga is többesszámban van, mégis)

Fish and chips is not a very imaginative dish, is it?

 

(Az utókérdés it szava is elárulja, hogy itt egy dologról van szó, egy bizonyos ételről; ezért használunk egyesszámot.)

 

(3) Az egyeztetés kapcsolt mellékmondatok esetében többesszámú:

What he says and what he does are [nem: is] usually two different things

 

(4) Az alanyi mellékmondatok egyesszámú egyeztetést kívánnak,  pl.: What they say is sheer nonsense
Az egyeztetés akkor is egyesszámú, ha alanyi szerepű inges alak (ld 75) vagy (ritkán) alanyi szerepű to-igenév szerepel alanyi mellékmondatként (ld 185) :

Writing cookbooks is time-consuming
To write cookbooks is time-consuming

Smoking cigars may be less harmful, but it's a lot more expensive than smoking cigarettes
Playing cards is the most boring thing in life

(Az igét ugyanis nem a tárggyal, hanem az inges alakkal illetve to-igenévvel kell egyeztetni.)

 

(5) Értelemszerű - vagyis egyesszámú - az egyeztetés művek többesszámú címei esetében:

The Brothers Karamazov  The Lower Depths  The Four Seasons stb.
The Four Seasons is my sister's favourite piece of music

 

(6) Csoport-főnevek: my family are really nice

(főleg a brit angolra jellemző jelenség)

 

A csoport-főnevek közös tulajdonsága , hogy egyes és többesszámú igével egyaránt állhatnak aszerint, hogy személytelenül a "csoport" egészére, vagy az egyedekre vonatkoztatjuk őket. A leggyakrabban a the névelővel (és ahol ennek értelme van: a birtokos névmásokkal) együtt állva használatosak többesszámú igével; amikor az a, each/every, this/that névelőfélékkel állnak (130), ez a használat kevésbé jellemző (ezek után ugyanis értelemszerűen egy egységnek tekintett dolog következik). Pl.

The young couple are having their usual after-dinner row

de: The couple has bought a small house by the sea

 

Amikor a főnév többesszámú igével használatos, rendszerint a who és a they/their stb. névmásokkal utalunk rá; amikor viszont az ilyen "csoportokat" személytelenül, egy egységnek tekintjük, és a főneveket egyesszámú igével használjuk, a which és az it/its névmás utal rájuk.

The committee are in session in their chamber
The committee has brought its resolution

 

Csoport-főnevek:

 

aristocracy

crowd

audience

family

band

government

club

intelligentsia

committee

jury

community

majority

company

minority

council

proletariat

crew

public

 

Teljesebb listát ld I-6 Táblázat

Ugyanígy használatos

(i) sok intézménynév:

the BBC, the Ministry of...;  the .... Party; the Bank of...

(ii) bármely országnév/városnév sportcsapat jelentésben:

Liverpool have beaten Tottenham Hotspur 6:0 again

 

(7) Amikor az állítmány <ige + főnév> alakú, az alany és az állítmány főnevének a nyelvtani száma eltérhet (magyarul hasonló jelenség pl. a ?'nagy nyűg a gyerekek');  az ige ilyenkor az alanyhoz igazodik, mint rendesen:

Children

are

fun / a nuisance / good company

Their main crop

is

potatoes

 

(8) Többesszámú főnév-alak — egyesszámú ige

(a) Az -s-re végződő alakhoz jobbára egyesszámú ige járul

 

(a1) Mindig csak egyesszámú: news

This news comes to you from the BBC

 

(a2) Betegségek, pl.: measles

 

(a3) Tantárgyak/tudományok, pl.: mathematics

<többesszámú ige csak más jelentésükben állhat velük>

 

(a4) Játékok billiards

 

(a5) United States (of America), United Nations.

Részletesen ld 149

(b) Az -s-re végződő alak nemcsak egyes- és többesszámú igét, de egyesszámú névelőt is megenged:

a means one means two means  several means

hasonlóan: one species two species one series two series

 

(9) Számok, mértékegységek

(a) Noha 1 felett a főnév (még törtekkel is) többesszámú, mértékegységeknél ('másfél óra' = 1½ hours '1,1 kilométer' = 1.1 kilometres) az ige többnyire egyesszámú

ld még 163

Three miles is walking distance
3 hours isn't enough
$80 is not too much for this bicycle

 

(b) Kötelezően egyesszámú az ige a more than one mellett:

More than one person is going to use this bicycle

 

(10) Az each/every és az every származékai

 

(a) Az every/each + főnév és az every-/any-/no- + -body/-one/-thing után az ige egyesszámban áll:

Everything is all right
Every cat likes a nap in the afternoon

Each cat likes a nap in the afternoon
(Az all + főnév szerkezet viszont többesszámot követel:
All cats are grey in the dark)

A 'minden' szó problémájáról részletesebben ld 114

(b) A  ...-body took their / his / his or her...  kérdését

ld 131

(11) A 'ki?' és a 'kik?', valamint a 'mi?' és a 'mik?' között angolul nem tudunk különbséget tenni: csak a who? és a what? áll rendelkezésünkre, és kérdezni csak egyesszámban tudunk: Who's coming?  What's in the other room?

 

(Az alanyra kérdező többi kérdés már lehetséges többesszámban:

Mennyien jönnek? Þ How many people are coming?)

ld még 91

(12) Igeszám az either...or  neither... nor,  both... and mellett

(a) Either: értelemszerűen (hiszen egyről van szó)

Either Bob or his wife is at home, I think

 

- Ha az egyik főnév többesszámú, akkor (magyarhoz hasonlóan) a "szomszédság elve" szerint egyeztetünk:

Either Bob or the children are at home, I'm sure
Either the children or Bob is at home, I guess

 

(b) Neither: egyes- és többesszámú ige egyaránt használatos

Neither Pali nor Mari are/is at home

ld még 87

(c) Both: értelemszerűen (hiszen többről van szó)

Both Bob and his wife are at home

 

(13) Igeszám az either, neither (ld 87) és none (ld 175) mellett

either

+ főnév

Either coach is at their disposal

 

+ of + főnév

Either of the coaches is at their disposal

 

(önállóan)

Either is at their disposal

 

Tagadó környezetben:

I doubt that either of the coaches is/are at their disposal

(A többesszámú ige a "lazább" stílust jellemzi.)

 

neither

+ főnév

Neither coach is in the garage

 

+ of + főnév

Neither of the coaches is in the garage

Neither of the coaches are in the garage

 

(önállóan)

Neither is in the garage

(A többesszámú ige a "lazább" stílust jellemzi.)

 

none

+ of + főnév

None of the drivers is in the garage

 

önállóan

None is in the garage

 

(14) Here is... a mondat bevezetője, ha a kapcsolt főnevek közül az első egyesszámú, de Here are..., amikor ez a főnév többesszámú:

Here's the ham and the eggs
Here are the eggs and the ham

(15) A többesszámú There are..., Here are..., és Where are...? helyett a "lazább" stílusban egyesszámú There's..., Here's... és Where's...? is használatos többesszámú dolgok mellett

There's the other cards

Here's the other cards
Where's the teacups?
There's hundreds of people outside

Ld 183

(16) Az a lot of és lots of melletti ige számát nem a lot szó (egyes vagy többes) száma, hanem az szabja meg, hogy a főnév számszerű vagy nemszámszerű-e:

Lots of guests were invited

A lot of guests were invited
Lots of beer was drunk

A lot of beer was drunk