186 többes szám (főneveké)

Az úgynevezett csaktöbbes főneveknek (ld 20) csak többes számú alakjuk van, a nemszámszerű főnevek (ld 164) és a tulajdonnevek (ld 189) nyelvtani szám tekintetében szintén nem változnak.

 

(1) A jelen szócikk a szabályosan viselkedő, számszerű főnevekről szól. Ezeket a főneveket többes számba lehet és (a magyarral ellentétben) kell tenni az 1-nél nagyobb jelentésű számnevek és névmások után:

két / sok / másfél alma: Þ two appleS / lots of appleS / one and a half appleS

ld 163

Mindez csak a főnévre igaz; a melléknévnek soha nincs többesszáma:

az almák túl zöldek voltak Þ the apples were too green

 

(2) A főnevek többesszámát kétféleképpen képezhetjük:

- Szabályosan [az -s toldalékkal], vagy
- Egyéb módon - nem az -s jellel: ezek a rendhagyó többesű főnevek.

Fajtáikat (foot - feet; knife - knives; sheep - sheep; child - children; crisis - crises)

ld 149

(3) A többesszám szabályos képzése, ejtése

Ugyanolyan szabályok vonatkoznak rá, mint két más nyelvtani jelenségre:
- az igék egyesszám 3. személyű alakjának ejtésére
- az 's-birtokos eset (ld 11) ejtésére,  vagyis:

Az -s toldalék ejtése:

 

(a) Sziszegő és susogó /s/, /z/; / /, / /; /t /, /d / után:                                          / z/

boxes /-s z/; prizes /-z z/
finishes /- z/ /- z/ garages
witches /-t z/ judges /-d z/

 

(b) Magánhangzó és olyan zöngés mássalhangzó után,
amely nem sziszegő vagy susogó:                                                                      /z/

trays /-e z/; dogs /-gz/
rooms /-mz/; dolls /-lz/

 

(c) Zöngétlen mássalhangzók után, ha azok nem
sziszegők vagy susogók (vagyis /f/, /O/, /p/, /t/, /k/ után):                       /s/

cliffs  cloths  caps  cats  clocks

 

(4) A szabályos többesszám helyesírási tudnivalói

A főszabály: A toldalék -s (néma -e-re végződő főneveknél is), pl. bridge + s
Ez alól létezik néhány (néha bonyolultnak ható) kivétel:

 

(a) Mássalhangzó utáni -y-ból Þ -ie- kapcsolat lesz. Pl.:

spy Þ spies

Nem változik azonban az -y - magánhangzó után: payday-s, valamint még néhány esetben

ld 59

(b) A toldalék nem -s, hanem -es olyankor, amikor a főnév sziszegő vagy susogó hangra végződik, és nem néma -e-vel írjuk. Pl.:

box-es, witch-es, de prize-s, garage-s

ld még 59

(c) Az -o-ra végződő főnevek kétféle módon kapják meg az -s toldalékot: vagy "simán", vagy egy -e- betű betoldásával.

-o + s:  Pl.: photo-s, piano-s, radio-s
-o + es:  Pl.: hero-es, motto-es, potato-es, tomato-es

Lehet mindkettő helyes. Pl.: cargo-(e)s, tornado-(e)s

ld még 59

(5) Az összetett főnevek

Az összetett főnevek háromféleképpen alkotják többes számukat:

 

(a) Az alapeset. Az -s toldalékot az utó-tag kapja.

Ha szótár nem áll rendelkezésünkre, válasszuk ezt a formát:

Pl.: armchairs, boyfriends, boy scouts, bus drivers, close(-)ups, forget-me-nots, grown(-)ups, merry-go-rounds, mountain bikes, take-offs; néha mother-in-laws

 

(b) Az -s toldalékot az első tag kapja.

Pl.: commanders-in-chief, courts martial, editors-in-chief, notaries public, passers-by, mothers-in-law
(+ valamennyi -in-law rokon-összetétel), men-of-war, postmasters general, runners-up

 

(c) Ritkán az előtag és az utótag egyaránt többes számba kerül.

Pl.: men(-)servants, women doctors, women drivers, men teachers, gentlemen farmers

 

(6) Két együtt álló egyes számú főnevet kötelezően többes számú ige követ.

The cream and the milk were in the fridge nem: was

Az and-et tartalmazó összetett főneveknél azonban (bread and butter, gin and tonic, ham and eggs) mégis egyes számú az egyeztetés.

Bread and butter was her only idea of a breakfast

ld 6, 69

(7) Nem használunk többes számot jelzői szerkezetben.

A tanfolyam hat hétig tart Þ The course lasts for six weeks de:
hathetes tanfolyam Þ a six-week course

ld 111