91 kérdőelemek

Kapcsolódó szócikkek: 3, 40, 89, 93, 113, 193, 194, 200

 

Kérdőelemnek nevezzük a tág értelemben vett kérdőszókat, vagyis nemcsak az egyszerű kérdőszókat ('mi', 'kit', 'mennyire', 'hol'), hanem ezek (többszavas) kapcsolatait ('hány órakor', 'milyen színű', 'mennyi ideig').

 

(1) Egytagú kérdőelemek (a kérdőszók)

Egyszavas, ragozatlan magyar kérdőelemnek egyszavas angol elem felel meg:
A kérdőelemekben a kérdőnévmás rendszerint wh-csel kezdődik (a wh- ejtése /w/, csak a who-ban és a whose-ban /h/), de ide tartozik a how is, amelyben nem wh- az első két betű:

 

which (one)

a one-ról ld 135

what

 

who

ld még 3

whose

 

how

 

where

 

when

 

why

ld még 202

 

A which, a what, a who, és a (névmási) whose jelentése természetesen 'melyiket', 'mit', 'kit', és 'kiét' is.

 

(2) Többesszámra kérdezés

Angolul nem kérdezhetünk többesszámú mondatrészre az önálló who, what, which kérdőelemekkel - sem alanyra, sem egyébre: nincs olyan kérdés, amely megfelelne a 'Kik voltak ott?'  'Kiknek vettél jegyet?' típusnak. Csak így kérdezhetünk:

Who was there?
Who did you buy tickets for?

 

A nem önálló (= jelzői szerepű) what és which többesszámú mondatrészre is kérdezhet:

What flowers do you like?
Which books are in English?

 

és hasonlóan a which of szerkezet is:

Which of these books are in English?

 

Nem létezik tehát egyfelől az alanyra kérdező Who were there? mondat, másfelől az olyan kérdésekben, mint a Who was there? és a Who did you buy tickets for? nem derül ki, vajon egyes- vagy többesszámban kérdez-e a who. Ez alól csak az az eset kivétel, amikor a kérdésben önálló be szerepel (tehát nem segédigeként egy másik igével) és azt többesszámú főnév vagy névmás követi, pl.

Who were the guests?
What are these?
Which are the new ones?

 

Ez a lehetőség segítségünkre lehet, ha fontos, hogy kérdésünkben több személyről vagy dologról van szó, mert így körülíró megoldást alkalmazhatunk, pl.:

Who were the ones (that) you bought tickets for?

Who were the people (that) you bought tickets for?

Who were the others  (that) you bought tickets for?

(Azaz a kérdésbe többesszámú névmást/főnevet és utó-jelző mondatot iktattunk be;

ld 194).

 

(3) Which és whose

- A which kérdésben ugyanúgy vonatkozhat dologra és emberre egyaránt, mint magyarul:

Which do you like best of these composers?

 

- A 'melyiktek?' kérdés csak which of you lehet; nem létezik:  who of...

Which of you wanted to talk to me?

 

- A whose? névelőféleként (ld 130) és névmásként egyaránt szerepelhet:

Whose car did you drive?
Whose is that car?

 

(4) -ever kérdőszók

Az egyszavas kérdőszók -ever elemmel bővülhetnek, ha a kérdező személy fokozott csodálkozást vagy nyomatékot akar kifejezni.
A whoever? jelentése például 'ugyan ki?', 'ki a csoda?', 'ki az ördög?'. (A pedánsabb, hagyománytisztelő helyesírási gyakorlatban az ever-t a kérdőszótól külön szokás írni. A why ever mindig két szóba írandó.) Példák:

However can he keep his balance?
Whatever is she doing?
Whoever is she seeing?
Wherever have you been?
Whenever is she coming back?
Why ever didn't you tell me in time?
Whichever of these kids is yours?

 

(A whose kivétel: nem bővülhet -ever-rel)

Az -ever összetételek kötőszóként is használhatók, pl.:
Come whenever you like.

Erről bővebben ld 2

 

A kérdőelemek (azaz tág értelemben vett kérdőszók) megfeleltetésével kapcsolatban öt dolog  - (5)(a) ¾ (5)(e) -  okozhat nehézséget:

 

(5) Többszavas kérdőelemek

 

(a) Az angolban a többszavas kérdőelemek - how old; how many - száma sokkal nagyobb mint magyarban;

 

- Az angolban a magyar kérdőszónak többszavas elem felel meg:

Pl.:

hány - how many

mióta -  how long / since when

hányszor - how many times

mekkora - how big

meddig - how long / how far

mennyire - to what extent

mikorra - by what time

 

- Néha egy-egy többszavas angol kérdőelem egyszavas és többszavas magyar elemnek is megfelel:

to what extent
how big
how many times
(at) what time
(Nincs: at what o'clock !)

 

(b) How old...? és What colour...?
Nehézséget jelentenek a How old... és a What colour... kezdetű kérdések:

How old is your Volkswagen?  
What colour is your Panda?

 

- A What colour mintájára képezzük a 'Milyen alakú', 'Milyen típusú' stb. kérdéseket;
- Valamennyi 'Milyen...' kezdetű kérdést (pl.: 'Milyen a leves?' 'Milyen levest kérsz?' 'Milyen gyakran eszel levest?')

részletesen ld 113

 

(c) A magyar kérdőelemek nagy része "ragozott" egyszavas elem ('kiNEK', 'miRőL', 'hányRA', 'melyikKEL', stb.), melyeket angolul elöljárós kérdőelemek fejezik ki, s az elöljáró "elválik" a kérdőelemtől (ld 33):

Kitől kaptad vissza?            Þ                               Who  did you get it back        from?

                                                                                                                      Ki-      kaptad vissza                          -től?

Az angolban nem létezik önálló szó az olyan kérdő névmásokra, mint a 'kivel', 'mibe', 'hánnyal', 'milyenre', 'mihez', stb. Az effajta kérdések mégis mindig megjósolhatók, mivel egységes mintát követnek. Ugyanilyen nehézséget okozhat a 'milyen...-re', 'hány...-val', 'milyen ...-hez' alakú kérdés. Az olyan esetekben, amikor a magyar kérdés 'kivel', 'miről', 'kinek', 'melyik ...-val', 'kinek a ....-tól', stb. kezdetű - vagyis ragozott - kérdőelemet tartalmaz, az angol kérdés szerkezete így fest:

kérdőelem

funkcióige

alany

állítmány

egyéb mondat-

elöljáró

 

 

 

maradéka

részek

 

Who

did

you

borrow

it

from?

What on earth

do

they

need

it

for?

Who

is

the boy

looking

 

at?

Which knife

did

you

cut

the bread

with?

 

- Régebbi nyelvkönyvek a mondatvégi elöljárót tartalmazó kérdést csak a beszélt nyelvre jellemző, esetleg pongyola, kerülendő formának írják le. Helyette a magyar gondolkodásmódnak jobban megfelelő To whom did you give it? formájú kérdést ajánlják (ahol a who "ragozott" whom alakja szerepel). Valójában ez a szerkezet csakis írott szövegek egyes változataiban használatos, a beszélt nyelvben soha.  Elegendő felismernünk, ha netán találkozunk vele.


Mindig ezt a szerkesztésmódot (soha nem a hátuljáró elöljárót) kell viszont használni a since és a during elöljárók esetében:

Since when have you known him?
(ugyanakkor: Where do you know him from?)
During which battle was the general killed?
(Ugyanakkor: What was he killed with?)

Nem lehetséges tehát a When have you known him since? és a Which battle was he killed during? kérdés.

 

- Amikor a kérdés mindössze a "ragozott", magában álló kérdőelem - pl. honnan? - olyankor a fesztelenebb stílus hátuljárós elöljárós szerkezetet használ. E kérdéstípusban mindig az elöljáró kapja az erősebb nyomatékot, amit itt nagybetűs kiemeléssel jelzünk. Zárójelben áll az "irodalmibb" változat:

Where FROM?

(From where?) 

Where TO?

(To where?)

Who WITH?

(With whom?)

Who BY?

(By whom?)

What FOR?

(For what?) [=why]

 

ld még 61

A magyar kérdés alakjából nem lehet egyértelműen következtetni az angol kérdés formájára: előfordul, hogy a ragozott kérdőszónak ('kivel', 'mire', 'mihez', 'hánnyal') vagy hosszabb ragozott kérdőelemnek ('melyik ...-val', 'milyen ...-ra', 'kinek a... -hoz') elöljáró nélküli angol kérdés: (c1) típus; vagy szokatlan elöljáró felel meg : (c2) típus. (Ha az ige a magyartól eltérő sémát igényel, az persze a kijelentő mondatban is jelentkezik.)

ld 201

(c1) Kivel találkoztál? Þ Who did you meet?             nem: ...with?
Mire tanított? Þ What did he teach you?          nem: ...on/to?

 

(c2) Kikkel beszéltél? Þ Who have you talked to?   nem: ...with?
(A speak/talk igékkel amerikai angolban a with elöljáró is állhat.)

Mire hasonlít ez a doboz? What is this box similar to?       nem: ... on?

 

Ahogy a 'Katival' nemcsak with Kati lehet (pl.: 'sétál Katival': walk with Kati), hanem to Kati ('beszél Katival': talk/speak to Kati), about Kati ('álmodik Katival': dream about Kati), vagy éppen elöljáró nélküli Kati ('találkozik Katival': meet Kati) is, épp így viselkednek az igék a kérdő mondatokban.

 

(d) Néhány magyar kérdőelem sem egyszavas, sem többszavas, sem ragozott kérdőelem formájában nem létezik angolul, vagy legalábbis pontosan nem adható vissza. Pl.: 'mennyivel', 'hányadik': ezeket körül kell írnunk.

'Hányadik' és képzett/ragozott alakjai

- Helyette which?

Hányadikon lakik? Þ Which floor does he live on?
Hányadik oldalon volt? Þ Which page was it on?

 

- De legtöbbször körülírással fejezzük ki:

Hányadik cigarettád ez? Þ pl. How many cigarettes have you already had?
Hányadik feleségével él Lajos? Þ kb. How many wives has Lajos had before?
Hányadik lett? Þ pl. Where did she come?
Hányadika van? Þ What date is it? What's the date today?

ld még 23

'Mennyivel'

- How much + a szóban forgó melléknév/határozó középfoka:

Mennyivel vagy fiatalabb? Þ How much younger are you?
Mennyivel tovább maradtatok? Þ How much longer did you stay?

 

- 'Mennyivel több (turista' illetve eső')

how many more tourists: számszerű; how much more rain: nemszámszerű

 

- 'Mennyivel kevesebb: (turista' illetve eső')

how many fewer tourists: számszerű;  how much less rain: nemszámszerű

 

(e) Néha az angol kérdőelem más dolgo(ka)t (is) jelent:

How far
How far did the two of you walk?
How far is this true, I wonder

 

how long
How long can this aeroplane be?
How long have you known Sarah?
How long did she stay last time?

How about... / What about...?
How about an early lunch?

What about an early lunch?
How about the second question?

What about the second question?

 

(6) A kérdőelem fogalmának kiterjesztése

A 'honnan helyén pl. a 'melyik vágányról' is állhat; a 'kivel' helyén a 'melyik lánnyal', a 'mire' helyett a 'melyik nyelvre', a 'hányszor' helyén a 'hetente hányszor' is szerepelhet.

Hasonlóképpen:

 

 

wh- kérdőelem

funkcióige

alany

állítmány

egyéb

 

 

 

 

 

maradéka

mondatrészek

 

1a

When

does

the Redhill train

leave?

 

Mikor indul a redhilli vonat?

1b

What time

does

the Redhill train

leave?

 

Hány órakor indul a redhilli vonat?

2a

Who

did

you

marry?

 

Kit vettél el feleségül?

2b

Which sister

did

you

marry?

 

Melyik nővért vetted el?

3a

What

did

she

teach

us all?

Mire tanított meg mindannyiunkat?

3b

Which language

did

she

teach

us all?

Melyik nyelvre tanított bennünket?

4a

How many times

did

you

meet

last year?

Hányszor találkoztatok tavaly?

4b

How many times a week

did

you

meet

last year?

Hetente hányszor találkoztatok tavaly?