40 felkiáltó kérdések

Gyakoriak és számos hibalehetőséget rejtenek a 'Milyen...!' 'De...!' 'Jaj de...!' 'Hű de...!' jelentésű angol felkiáltó kérdések.

Milyen szép ének!  ð  What a beautiful song!
Milyen szépen énekel!  ð  How beautifully she sings!

Ezek rendszerint nem teljes mondatok, és egyenes szórendűek.
Bizonyos esetekben a what, másutt a how kérdőszó szerepel, attól függően, hogy mi követi őket:

 

(1) Csak melléknév szerepel a mondatban a Milyen...!-nek megfelelő elem után. A szerkezet:

How + melléknév + !

How beautiful!                                How funny!                  How interesting!                     How strange!

(2a) What (a)  melléknév  +  főnév + !

számszerű egyessz.         What a ...
számszerű t.sz.                 What...
nemszámszerű What...

 

What a beautiful voice!

What a pretty girl!

What beautiful songs!

What pretty girls!

What beautiful music!

What heavy traffic!

 

 

(2b) A melléknév ugyanebből a szerkezetből elmarad:

 

What a voice!

What a night!

What voices!

What stupidity!

What ignorance!

 

 

(3) Ritkább, választékosabb, és csak egyesszámú számszerű főnevekkel használható; az előzővel azonos jelentésű:

How + melléknév + a/an + [számszerű 1.sz.] főnév + !

How beautiful a voice!
How strange a building!

 

Nem lehetséges tehát a How beautiful voices és a How heavy traffic megoldás.


- Figyeljük meg a párhuzamosságot egyfelől a

What a beautiful voice! mondat és a
such a beautiful voice szerkezet,

másfelől a

How beautiful (a voice)! mondat és a
so  beautiful (a voice) szerkezet között

ld 74

 

(4) Módhatározó és ige szerepel a mondatban:

How + módhatározó + alany + ige + !

How beautifully Joan sings!
How cleverly they solved it!
How tactfully she acted!


(5)

(5a) Melléknév és főnév szerepel a mondatban, de a főnevet bővebben kifejtjük:

What (a) + melléknév + főnév [számszerű e.sz., t.sz. vagy nemszámszerű + to igenév ] + !

What a funny way to boil an egg!

What an uncivilised time to choose!
What a stupid question to ask!
What impossible things to say!
What silly advice to give!

 

(5b) A melléknév ugyanebből a szerkezetből elmaradhat:

What (a) + főnév  + to igenév + !

What a thing to say!       What a way to boil an egg!

(6) Melléknév, főnév és egyéb szerepel a mondatban. A névelő ismét a főnév jellegétől függ. Ez voltaképp a (2a) egész mondattá való kiterjesztése.

What (a) + melléknév + főnév + egyéb + !

What a beautiful day it is!

What a brilliant idea he came up with!
What a dream Nick's car  is!
What beautiful cars they are!
What wonderful weather we're having!
What incredible courage she showed!

 

(7) Melléknév és egyéb szerepel a mondatban. Ez a típus voltaképp a (3)-as pont egész mondattá való kiterjesztése.

How beautiful this music is!

How interesting this is!

 

Vigyázzunk a How interesting this is! és a How interesting is this? vagy a How fast Nick's car is! és a How fast is Nick's car? mondatok különbségére. A párok első tagja felkiáltó kérdés, szórendje egyenes szórend. A második tag kérdés, fordított szórenddel.

 

(8) Összegzés. Foglaljuk össze, hogy pl. a car, cars illetve music szavakkal milyen felkiáltó kérdéseket alkothatunk:

 

What

a (beautiful)

car

(it is / he has) !

What

(beautiful)

cars

(they are / he's got) !

What

(beautiful)

music

(it is / they are playing) !

How

beautiful

(this car is) !

 

 

 

(these cars are) !

 

 

 

(this music is) !

 

How

beautiful

a car

(it is / he's got)!

How

beautifully

they are playing this music !

 (9) A fentiektől eltérő, de szintén felkiáltó kérdések az alábbiak (szerkezetüket tekintve tagadó-kérdő mondatok, ld 177):

Isn't he kind
Isn't she pretty
Hasn't he grown
Wasn't it a marvellous concert

 

Látszatra ezek tagadó alakú eldöntendő kérdések, ám dallamuk nem emelkedő, hanem ereszkedő.