89 kérdések

Az angolban kétféle - szerepében, hanglejtésében és szerkezetében eltérő - kérdéstípust különböztetünk meg. A két típus a magyarban is létezik (eldöntendő és kiegészítendő kérdésnek hívjuk őket), de az angol szórend és hanglejtés eltérő volta miatt megkülönböztetésük különösen fontos. Az alábbi példákban a kétféle magyar kérdést és angol megfelelőjüket látjuk:

Eldöntendő kérdés: Játszottak épp a gyerekek? Þ

Were the children playing then?

Az ilyen angol kérdés neve Yes/No Question (Yes or No Question)

 

Kiegészítendő kérdés: Hol játszottak a gyerekek? Þ

Where did the children play?

 

Hagyományos neve: wh-kérdés, azaz kérdőszavas kérdés; az angol kérdőszók többségének írott alakja ugyanis e két betűvel kezdődik: where, who, why, whose, stb.

 

(I) Eldöntendő kérdések

(1) Az eldöntendő kérdések szerkezete

Az eldöntendő kérdések szerkezete a következő:

Were

the children

playing

then?

FUNKCIÓ-

ALANY

ÁLLÍTMÁNY

EGYÉB MONDAT-

IGE

 

MARADÉKA

RÉSZEK

Játszottak éppen a gyerekek?

                                 

A kijelentő mondat, melyre kérdésünk kérdez, ez:

The children were playing then  (alany + állítmány)

Ugyanez a helyzet akkor is, ha vagy az alany, vagy az állítmány hosszabb ennél:

 

Were

the children

playing

then?

Have

the boys in your class

been given

fair treatment?

FUNKCIÓIGE

ALANY

ÁLLÍTMÁNY

EGYÉB MONDATRÉSZEK

 

 

MARADÉKA

 

Igazságos bánásmódban részesültek az osztályotokban a fiúk?

 

(Az állítmány maradéka  a funkcióige nélküli igecsoport: a were playing-ben a playing, a have been given-ben a been given, ld 46)

 

(2) Az eldöntendő kérdések hanglejtése

Az eldöntendő kérdést emelkedő hanglejtéssel kérdezzük: a fenti mondatban a dallam értelemszerűen a fair szótól kezdődően emelkedik. Ugyanolyan tehát a dallama, mint amikor valakit teával kínáltunk, majd megkérdezzük:

 

Ugyanilyen dallammal ejtjük a Were the children playing then? mondat playing then? részét is:

 


Ez a dallam gyökeresen eltér a magyar eldöntendő kérdés hanglejtésétől, ahol az utolsó előtti szótag a legmagasabb, majd a dallam leesik:

 

 


A hanglejtés azért is igen fontos, mert a szórenden kívül (funkcióige + alany + állítmány maradéka) ez jelzi, hogy kérdésről van szó.

 

(3) A do funkcióige szerepe

Az angol mondatok nagy része - mint az eddigi példák is mutatták - olyan állítmányt tartalmaz, amely nem egyetlen ige, hanem igei szerkezet, azaz igecsoport. Az igei szerkezetek segédigé(k)ből (ld 155) valamint főigéből állnak. További példák (melyekben az igei szerkezeteket kiemeltük):

He may come back soon

They will have read it by Sunday

Tom can play the guitar very well

We could have seen it


Ha a szerkezet egynél több segédigét tartalmaz, a kérdésben a legelső segédige lesz a funkcióige: ez kerül az alany elé. Az állító mondatok egy részében azonban egyáltalán nem szerepel:  az alapjelen és az alapmúlt állítmányában csak egyetlen ige van, a főige

(ld 4, 5):

She likes music
Ted broke two bottles
Tina and Dorothy work for a software company  
They have breakfast in the kitchen

 

A kérdésben azonban ilyenkor is összetett igei szerkezetnek kell szerepelnie: megjelenik benne a do valamelyik alakja. Ezt a do-t üres funkcióigének hívjuk: ld 26.
(Hasonlóan kötelező a do tagadáskor is: ld 173)

Does she like music?
Did Ted break two bottles?
Do they work for a software company?
Do they have breakfast in the hall?

 

Ilyenkor a do veszi át az egyesszám 3. személyt jelölő vagy a múltidőre utaló ige szerepét is: ő kapja az -s ragot, illetve őt tesszük múltidőbe, míg a főigének csak az alapalakja szerepel a mondatban (ld 68):

Does she like music?

és nem

Does she likes...

Did Ted break two bottles?

és nem

Did Ted broke...

 

Vessük össze az alábbi párokat.Az (a)-ban a kijelentő mondatban is van segédige, a (b)-ben nincs:

 

(a) Kijelentő: Sheila will bring a sandwich  

 

(a) Kérdő: Will Sheila bring a sandwich?

 

Azaz: alany + funkcióige + állítmány maradéka szerkezetből

funkcióige + alany + állítmány maradéka szerkezetet kapunk.

 

(b) Kijelentő: Sheila Æ brought a sandwich 

 

(b) Kérdő: Did Sheila bring a sandwich?


Azon a helyen is megjelenik tehát a do a kérdésben, ahol a kijelentő mondatban nem áll semmi; ezért nevezzük ezt a do-t üres funkcióigének.

 

(4) Csak hanglejtéssel jelzett kérdések

A hanglejtés azért is lényeges, mert míg az írott nyelvben a kérdések szórendje valóban követi a fenti szerkezetet, addig a beszélt nyelvben gyakran a kijelentő mondatokéval egyezik meg. A dallam persze ilyenkor is a kérdésekére jellemző - hiszen itt egyedül ez jelzi, hogy kérdésről van szó.

Kijelentő mondat:

You

have

counted

them  all

ALANY

FUNKCIÓIGE

ÁLLÍTMÁNY MARADÉKA

EGYÉB

Mindet megszámoltad

 


Normál kérdő mondat kérdő szórenddel:

Have

you

counted

them all?

funkcióige

alany

állítmány maradéka

egyéb

Mindet megszámoltad?

 

 

Kérdő mondat kijelentő szórenddel, de kérdő-emelkedő dallammal:

You have counted them all?


Különösen három esetben élünk ezzel a lehetőséggel:

(a) Ha valami már ismert dologra várunk megerősítést:

This is the director (then)?

(b) Ha meglepődést akarunk kifejezni:

This is the king?

(c) Az úgynevezett visszhang-kérdésben

ld 200

He wanted a million dollars?!

 

(5) Hiányos,' ugye-', és tagadó kérdések

 

(a) "Laza", közvetlen stílusban megtörténik, hogy a mondat elejéről az alany elől "lemarad" a funkcióige (esetleg az alannyal együtt), ha az személyes névmás. Itt még inkább "a dallam teszi a kérdést", hiszen formailag nem derül fény a kérdezésre. Ilyesmit látunk a 'Hazafelé?' vagy 'A strandra? (értsd: ...mész?') magyar kérdésekben.

Coming to the party?  You coming to the party?

ld 61

 

(b) Az eldöntendő kérdést gyakran 'ugye'-utókérdés (ld 191) formájában tesszük fel. Ennek leggyakoribb változataiban vagy állítást/kijelentést követ tagadó 'ugye'-utókérdés, vagy fordítva:

- Kijelentő mondat + tagadó utókérdés:

You have met my wife, haven't you?

- Tagadó mondat + állító utókérdés:

You two haven't met, have you?

Ez a kérdésfajta nem több óvatosan megfogalmazott, udvarias állításnál, amely a beszélgetőtárs véleményére, megerősítésére is számít.

 

(c) A magyarhoz hasonlóan angolul is feltehetünk tagadó formájú kérdéseket:

Isn't it too hot in here?

 

Az ilyen kérdések használati köre azonban lényegesen szűkebb, mint magyarul.

Ld 177

(II) Kérdőszavas kérdések

A kiegészítendő (kérdőszavas) kérdés első eleme mindig valamilyen kérdőszó, vagy kérdőszó-csoport: álljon ez akár egy, akár több szóból, egyszerűen kérdőelemnek (ld 91) nevezzük.
A kérdőszavas kérdésnek két típusa van aszerint, hogy a mondat melyik részére kérdez: a kérdés vagy (A) az alanyra, vagy (B) valamely egyéb mondatrészre vonatkozik.

 

(A) Az alanyra (vagy az alany jelzőjére) vonatkozó kérdések

Who killed the chef?  
How many people came to the party?  
What went wrong?
Which is less expensive - the smaller or the bigger one?
Whose wife talks faster?
What sort of people came to the party?  

 

Alanyra kérdezésnél - azaz amikor a fenti who, how many, what, which, whose, what sort of elemek megfelelője a 'ki', 'hány', 'mi', 'melyik', 'kinek a', 'milyen'/'miféle' - a kérdés szórendje megegyezik a kijelentő mondatokéval: ez az úgynevezett egyenes szórend

(ld 168).

 

Who

killed

the chef?

Two cooks

killed

the chef

ALANYra

IGE

EGYÉB

 

ALANY

IGE

EGYÉB

kérdező kérdőelem

 

 

 

 

 

 

 

Ha az igei szerkezet egyetlen igéből áll, a kérdés nem tartalmazza a do-t: helytelen a Who did kill... kérdés. Ha viszont az eleve tartalmaz valamilyen funkcióigét, a szórend ugyanúgy egyenes, mint a segédige nélküli mondatokban, és ilyenkor csak az egyenes szórend különbözteti meg az alanyra kérdező kérdést a tárgyra (vagy annak bővítményére) kérdező kérdéstől:

 

Egyenes szórend

Who can catch the cooks?

Fordított szórend

Who can the cooks catch?

 

Egyenes szórend

How many cooks can kill a chef?

Fordított szórend

How many cooks can a chef kill?


Ha ugyanezek a kérdőelemek nem alanyként szerepelnek (azaz nem az alanyra vagy annak jelzőjére kérdeznek), a (B) típusú kérdőszavas kérdést használjuk.  Ne a kérdőszó formája alapján döntsük el tehát, (A) vagy (B) fajtájú kérdést kell-e használnunk, hanem annak alapján, hogy alany-e vagy egyéb mondatrész-e az, amire kérdezünk.  Mégegyszer a két típus összevetve:

 

(A)

(B)

Who saw you?

Who did you see?

Which taxi followed them?

Which tax did you follow?

How many bottles broke?

How many bottles did he break?

 

(B) Nem alanyra kérdező kérdések


Szerkezetük:

 

wh-

funkcióige

alany

állítmány

egyéb

 

KÉRDŐELEM

 

 

maradéka

mondatrészek

 

Where

did

we

meet

the second time?

Hol találkoztunk másodszor?

Which one

could

you

use

best?

Melyiket tudtad használni a legjobban?

When

are

Paul and Mary

leaving?

 

Mikor indul Paul és Mary?

Which

is

the French boy?

 

 

Melyik a francia fiú?

How often

do

the brothers

meet?

 

Milyen gyakran találkoznak a testvérek?

How many times

did

your sister

fail?

 

Hányszor bukott meg a nővéred?

When and where

can

we

see

it?

Hol és mikor tudjuk megnézni?

 

(C) Megjegyzések

- Angolul nem kérdezhetünk többesszámú mondatrészre az önálló who, what, which kérdőelemekkel - sem alanyra, sem egyébre: a 'Ki járt ott?' és a 'Kik jártak ott?' egyaránt Who was there?, a 'Kinek vettél jegyet?' és a 'Kiknek vettél jegyet?' egyformán Who did you buy tickets for? Ezalól csak az az eset kivétel, amikor a kérdésben önálló be szerepel (tehát nem segédigeként egy másik igével) és azt többesszámú főnév vagy névmás követi, pl.: Who were the guests?; What are these?

ld 91

- Az ún. függő kérdést tartalmazó mondatokban "visszaáll" az egyenes szórend, mivel a kérdés ilyenkor egy állító mondat részét alkotja:

I asked Paul where they were playing
I asked Paul if they were playing

ld 97

- A kérdőszavas kérdések dallama megegyezik az angol kijelentő mondatokéval: általában ereszkedő.

- A kérdések és a tagadó mondatok - a funkcióige szerepén túl is - számos közös vonással rendelkeznek. Ezek legfontosabbika, hogy a some illetve összetételei helyett mindkét esetben az any illetve összetételei használatosak:

There's some gin     Is there any gin?        There isn't any gin

ld. 90, 161, 173