5 alapmúlt (Simple Past)

A magyar múltidejű mondatoknak az angolban - számos szemponttól függően - különféle igeidők felelnek meg; ld 121.

Ezek közül egyik, s talán leggyakoribb az alapmúlt. Az alapmúlttal azonban egyrészt nemcsak múlt idejű eseményeket írunk le, másrészt a múltban zajló eseményeknek csak egy bizonyos körére alkalmazhatjuk.

 

(1) Az alapmúlt "képzése"

(a) Rendhagyó igék esetében a múlt idejű alak (második alak) nem megjósolható. Mivel a rendhagyó igék többsége éppen a leggyakrabban használatosak közül való, célszerű őket egyenként, mindhárom ang=EN-US>ld 16, 18

Az egyalakú segédigék have-es igenévvel kapcsolódva többnyire a múltra utalnak:

You should have asked Bob

Az ilyen szerkezetű mondatokat nem tekintjük alapmúltnak.

ld 44, 57, 121

 

(d) Az igék túlnyomó részének esetében szabályosan, -ed toldalékkal képezzük a múlt-alakot (és ugyanígy a 3. alakot is).

 

(2) Tudnivalók az -ed ragról

(a) Az -ed rag ejtése
Az -ed rag ejtése háromféle lehet attól függően, hogy az alap-alak milyen hangra végződik (tehát nem az íráskép szerinti betű, hanem a kiejtés szerinti hang a meghatározó). A háromféle ejtés a következő:

- /d/ és /t/ után /id/: mended, exploded, reported, voted

- zöngétlen mássalhangzó (de nem /t/ ) után /t/: hoped, looked, washed, watched, kissed,laughed

- magánhangzó és zöngés mássalhangzó (de nem /d/ ) után /d/: played, cried, changed,refused, loved, bathed, filled, named, rained, banged, grabbed, begged

 

(b) Helyesírás

- az e betűre végződő szabályos igék után nem ed-et, hanem csak d-t írunk:
hope + -ed : hoped

- egyes y végű igékben az -ed rag előtt az y i-re változik, pl: carry - carried: ld 59. A lay és pay igék laid illetve paid alakjait szokás rendhagyónak tekinteni; valójában csak az írásuk szabálytalan (vö. play - played), nem úgy, mint a say-nek, melynek írása és ejtése is rendhagyó: said illetve /sed/

ld még 150

- egyes igék szóvégi mássalhangzója megkettőződik az -ed előtt: regret - regretted

ld 59

(3) Kérdés, tagadás

Alapmúltban kérdezni és tagadni a do funkcióige múlt idejű alakjával - a did-del - kell, pl:

Did you arrive yesterday?
I didn't sleep well

 

A did maga múlt időben van, azonban a főige nem múlt-, hanem alap-alakban áll, ugyanis az igei kifejezésnek csak egy eleme, mégpedig az első fejezhet ki időt.

Bővebben ld 26, 89, 173, 177

továbbá a kapcsolódó szerkezetekről 24, 38, 153, 191

 

(4) Az alapmúlt leggyakoribb használata

- Az alapmúltat akkor használjuk múltban lezajlott cselekvésre/történésre, ha annak nincs közvetlen kapcsolata a jelennel: a beszélő valamilyen egyszeri vagy ismétlődő, rövid vagy hosszú múltbeli időponthoz vagy időszakhoz köti mondandóját, pl:

Poor Uncle Jack died of cancer
Uncle Jack married five times
Once he won £10,000 on the Pools
He lived in Devon all his life


A legtipikusabb alapmúlt-helyzet az, amikor egymást követő múltbeli események sorozatáról számolunk be, pl:

Last night I didn't sleep very well, so I got up at five and sat down to my computer. I tried to switch it on, but it turned out that there was a power cut. I went back to bed and gazed at the ceiling until the sun came up


- Egy adott múltbeli esemény önmagában nem határozza meg, hogy arról alapmúltban vagy más igeidőben számoljunk-e be: lényeges, hogy az hogyan viszonyul a jelenhez, vagy egyéb múltbeli eseményekhez. Például az Eleredt az eső mondat angol megfelelője - a szituációtól és a szövegkörnyezettől függően - más és más igeidőben áll az alábbi esetekben:

Eleredt az eső, ne menjünk sehova Þ It has started to rain, let's not go anywhere

- a jelen helyzet a fontos: az, hogy 'esik az eső', ezért múltjelent kell használni

ld 124

Eleredt az eső, mire kiértünk az alagútból Þ It had started to rain by the time we got out of the tunnel

- egy másik múltbeli eseményhez képest korábban történt, ezért múltimúltat kell használni

ld 123

Eleredt az eső, de senki nem mozdult Þ It started to rain but no-one moved

- az 'eső eleredése' múltbeli eseménysorba illeszkedik: itt tehát az alapmúltat kell használni.

 

 Az angolul tanuló magyaroknak a múlt időkkel kapcsolatban a legtöbb nehézséget az alapmúlt és a múltjelen közti különbség okozza. A választást megkönnyíti, hogy gyakran szerepel a mondatban valamilyen határozó, ami már szinte "adja" a megfelelő igeidőt. Ha a határozó konkrét múltbeli időpontra vagy időtartamra utal, akkor biztosan nem múltjelent, hanem alapmúltat kell használni. Az ilyen határozók közül is külön kiemelendőek a yesterday, a last... és ...ago típusú kifejezések, valamint a When kezdetű kérdések. Néhány példa:

Last month Hilary bought a Honda
Jason phoned a minute ago
When did you arrive?
Robert and I loved the same girl when we were at college

 

Az alapmúlttal járó leggyakoribb határozókról bővebben

ld 71

Az alapmúlt és a múltjelen részletesebb összevetését

ld 121

 

(5) Alapmúlt inges múlt helyett

Alapmúltat kell használni az inges múlt helyett olyan igék esetében, melyek inges időkben nem állhatnak (ld 77, 80):

Did the meat smell all right when you bought it?

 

Az alapmúlt és az inges múlt között lévő ilyen összefüggés teljesen megegyezik az alapjelenről és az inges jelenről elmondottakkal:

ld 4

(6) Jelenre utaló alapmúlt

(a) Feltételes mondatokban
Alapmúltat kell használni az if2 típusú feltételes mondatoknak abban a részében, amely a feltételt tartalmazza, pl:

If you stayed for the night, we could finish the job

ld 44

Hasonlóképp feltételt fejez ki az alapmúlt az I wish / If only kezdetű mondatokban, pl:

I wish she loved me

ld 9

Megjegyzés:

A magyarral ellentétben nem használható múltidő, ha a feltétel a jövőre vonatkozik:

Ha kiolvastad a könyvet, légy szíves add kölcsön ¹ When you finished...

Ilyenkor csak alapjelent vagy múltjelent használhatunk, tehát helyesen:

When you finish / When you've finished the book, could you lend it to me?

 

(b) Udvarias kifejezésekben
A magyarhoz hasonlóan, udvariasságból, tiszteletből használhatunk múltidőt egyes bizonytalanságot kifejező fordulatokban, pl:

You wanted to talk to me, Mr Atkins
I thought you could sit in the front

ld még 122

 

(c) Idiómákban
Az it's time és az I'd rather kezdetű mondatokban gyakran alapmúltat kell használni, pl:

It's time the children went to bed
I'd rather you didn't eat it

ld még 122, 184, 204

A had better/best kifejezésben mindig a have múlt-alakja szerepel, pl:

You'd better go now

You had better go now

ld 156

 

(d) Függő beszédben
Ha a főmondat alapmúltban (vagy inges múltban) áll, a mellékmondatban alapmúltat kell használni az alapjelen helyett, pl.:

I asked how old you were

ld 47, 48