77 inges idők nem-használata

(1) Inges idők és igenevek

A nyolc angol igeidő fele inges idő (ld 70). Az elnevezés arra utal, hogy mindegyikben a főige inges alakja szerepel a BE segédige valamelyik alakja után:

 

inges jelen, pl:

Anne IS SLEEPING

ld 78

inges múlt, pl:

Anne WAS SLEEPING (when I left)

ld 80

inges múltjelen, pl:

Anne HAS BEEN SLEEPING (for a long time)

ld 81

inges múltimúlt, pl:

Anne HAD BEEN SLEEPING (for a long time when I left)

ld 79

Ezekhez hasonló szerkezeteket alkotnak az egyalakú segédigék (ld 28), amikor be + inges alak követi őket: could/must/will/stb + be + sleeping, pl:

 

Anne COULD BE SLEEPING now; it's quite late

ld 18

Anne MUST BE SLEEPING now; it's quite late

ld 119

Anne WILL BE SLEEPING when I leave

 

Az utóbbi mondat az ún. inges will-jövőt példázza:

erről ld 85

Ugyancsak hasonló szerkezetek jönnek létre az egyalakú segédigék have-es inges igenévvel való kapcsolódásakor: could/stb. + have + been + sleeping, pl:

 

Anne COULD'VE BEEN SLEEPING then; it was quite late
Anne MUST'VE BEEN SLEEPING then; it was quite late
Anne WILL'VE BEEN SLEEPING for a long time when I leave

Az utóbbi mondat az inges múltjövőt példázza: erről ld 85

 

valamennyi hasonló szerkezetről ld 57

 

Az inges időknek és az inges alakot tartalmazó segédigés szerkezeteknek közös tulajdonsága, hogy a cselekvés vagy történés folyamatosságára utalnak; arra tehát, hogy az esemény egy adott időpontban vagy időszakban tart, tartott, vagy tartani fog. Ezeknek az igeidőknek és szerkezeteknek a többsége gyakori és általában nem cserélhető fel más szerkezettel.

 

(2) "Statikus" igék és időik


Létezik azonban az igéknek egy széles köre, amely szinte soha nem használható a fenti módokon. Ezeknek az igéknek közös tulajdonsága, hogy inkább állapot-szerű dolgot jelentenek, mint valódi cselekvést vagy történést. Erre utal hagyományos elnevezésük is: statikus igék. (A többi, nem statikus igét dinamikusnak szokás nevezni.)
Statikus igék estében a fenti inges idők és igenevek helyett azok egyszerű, "ingtelen" megfelelőjét kell használni, még akkor is, ha az adott cselekvést folyamatosnak, éppen lejátszódónak szeretnénk bemutatni, tehát:

 

inges jelen helyett Þ alapjelent

ld 4

pl: Anne LOVES me now

 

inges múlt helyett Þ alapmúltat

ld 5

pl: Anne LOVED me when she left me

 

inges múltjelen helyett Þ múltjelent

ld 124

pl: Anne HAS LOVED me for a long time

 

inges múltimúlt helyett Þ múltimúltat

ld 123

pl: Anne HAD LOVED me for a long time when she first caressed me

 

 

egyalakú segédigék után  be + inges alak helyett Þ "sima" pőreigenevet

pl: Anne MUST LOVE me; she writes to me every day

 

egyalakú segédigék után have-es inges igenév helyett Þ have-es igenevet

pl: Anne MUST'VE LOVED me then; she wrote to me every day

 

egyes igék esetében a hiányzó inges idők helyett a "can + ige" pótló-szerkezet használatos:

Can you hear this funny noise too?

ld 16, 39

 

(3) A "statikus" igék csoportjai

Nehéz pontos segítséget adni annak eldöntéséhez, hogy mely igék tekintendők statikusnak és melyek nem, ezért az alábbiakban a legfontosabbakat felsoroljuk. Az igék csoportosítása jelentésük típusa szerint nem részletekbe menő; pusztán a könnyebb tájékozódást szolgálja.

 

(a) be és have

ld 10, II-1 Táblázat; 55

Ez a két leggyakoribb statikus ige, de esetükben is vannak kivételek:

- a be egyes melléknevekkel és főnevekkel állhat inges jelenben, pl:

You'RE BEING silly again
He'S BEING a nuisance

ld 78, 103, III-1 Táblázat

- a have-nek számos funkciója és jelentése van, s ezek közül két esetben inges időkben is állhat: ha igésítő szerepe van (ld 73), vagy ha műveltető szerkezetben szerepel (ld  125). Pl:

We WERE HAVING DINNER when you rang
They'RE HAVING the whole house REBUILT

 

(b) létezést, birtoklást, állandó viszonyt kifejező igék

 

appear

interest

belong to

involve

concern

lack

consist of

matter

contain

own

cost

possess

deserve

resemble

differ from

seem

exist

stand for

include

 

 

(c) érzékszervek nem-tudatos használatát kifejező igék

feel

smell

hear

sound

see

taste

ld 39

Például a listen to ige tudatos cselekvésre utal, ezért használható inges időkben, ellentétben hear igével: a cselekvő szándékától általában független, hogy hall-e valamit vagy sem, ezért ez nem állhat inges időben:

 

She'S BEEN LISTENING TO this rubbish for five hours
I'VE HEARD these strange noises for three weeks, doctor

 

(d) tudati vagy érzelmi állapotot kifejező igék

 

assume

believe

care

detest

dislike

doubt

envy

fear

find

hate

hope

imagine

know

like

love

mean

need

notice

prefer

realize

recognize

regret

remember

suggest

suppose

understand

want

wish

 

 

 

(4) Kétarcú igék

Az ebben a csoportban szereplő igék két- vagy többjelentésűek, és jelentésüknek megfelelően lehet vagy nem lehet őket inges időben használni. Itt néhány olyan ige is található, amely a fenti listák valamelyikében már szerepelt:

 

ingesben nem használható

ingesben is használható

 

(statikus) jelentés

(dinamikus) jelentés

apply (to)

vonatkozik (vmire)

pályáz, kérvényez

compare (with)

viszonyul, aránylik

összehasonlít

consider

vél/tart vminek

fontol

depend (on)

függ (vmitől), rászorul (vkire)

számít vkire

expect

feltételez

vár

feel

érez, gondol, az a benyomása

tapint

hear

hall

kihallgat (bíróság)

hold

képes befogadni

tart (kézben)

measure

(vmilyen) mérete van

(meg)mér

mind

ellenzi, zavarja

gondját viseli

see

lát

találkozik

smell

szaga van, szagot érez

megszagol

sound

hangzik (vminek, vmilyennek)

megszólaltat

taste

íze van, ízt érez

megkóstol

think

hisz, gondol

gondolkodik

weigh

(vmekkora) súlya van

mér (súlyt)

 

Pl: These new regulations APPLY to all taxpayers

We'RE APPLYING to you for a home improvement grant

 

(5) "Közömbös" igék

Néhány igének "mindegy", hogy inges szerkezetben használjuk-e őket vagy sem:

 

- feel: kizárólag 'valahogy érzi magát' értelemben, valamint melléknevek előtt, pl.:
How DO you FEEL?

How ARE you FEELING?

I FEEL hungry

I FEEL thirsty

I FEEL hot

I FEEL cold

I'M FEELING hungry

I'M FEELING thirsty

I'M FEELING hot

I'M FEELING cold

 

- hurt/ache, pl.:
DOES it still HURT?

DOES it still ACHE?

IS it still HURTING?

IS it still ACHING?

 

- look forward to [udvariassági formulákban], pl.:
We LOOK FORWARD to receiving your reply soon

We ARE LOOKING FORWARD to receiving your reply soon

(6) Egyszerűsödés a passzívban

Az eddigiektől merőben eltérő eset az, amelyben nem maga az ige gátolja meg az inges idők vagy szerkezetek használatát, hanem a nyelvtani szerkezet. Az alábbi négy esetben tehát a "dinamikus" igék sem használatosak (bár elvileg lehetségesek) ilyen formában, főként a szerkezet túlzott bonyolultsága miatt. Helyettük a megfelelő ing-nélküli passzív szerkezet áll.

 

- passzív inges múltjelen helyett Þ

passzív múltjelen

it has been being done

it has been done (for hours)

 

- passzív inges múltimúlt helyett Þ

passzív múltimúlt

it had been being done

it had been done (for hours then)

 

- egyalakú + passzív inges igenév helyett Þ

egyalakú + passzív igenév

it must be being done

it must be done (just now)

 

- egyalakú + passzív have-es inges igenév helyett Þ

egyalakú + passzív have-es igenév

it must have been being done

it must have been done (for hours)

 

ld 68, 70, 138