124  múltjelen (Present Perfect)

A múltjelent (és az inges múltjelent is) úgy szokás jellemezni, mint a jelen és a múlt között elhelyezkedő igeidőt. A magyarban azonban "közbülső" igeidő nincsen, ezért a múltjelent vagy múltidőként, vagypedig jelenidőként kell kezelnünk. Mivel azonban mindkét esetre van példa, könyvünkben a múltjelen szerepel a MÚLT idői (ld 121) és a JELEN idői (ld 84) között is. Használata összevethető továbbá a többi jelen- és múltfajtával is:

ld 4, 5, 78, 79, 80, 81, 123.

 

(1) A múltjelen képzése

A múltjelen szerkezete:
have/has + a főige 3. alakja
A has egyes szám harmadik személyben, a have az összes többi személyben használatos:

I/you/we/they

HAVE arrivED

he/she/it

HAS  arrivED

 

A have gyakran 've alakban tapad az őt megelőző alanyhoz, ha az névmás: I've, you've, stb. A has gyakran 's alakban tapad az őt megelőző alanyhoz, még akkor is, ha az nem névmás: he's, she's, it's, Tom's, the car's. Tagadáskor a have not és a has not összevonódhat haven't ill. hasn't alakban. (A gyenge és összevont alakokról és kiejtéseikről ld 51).

 

(2) Múltjelen: múlt vagy jelen?

A múltjelen nem sorolható be egyértelműen csak a múlt vagy csak a jelen idői közé. Leggyakrabban múltidőnek felel meg a magyarban, pl.:

Why HAVEN'T you FINISHED your book?
HAVE you READ War and Peace?
Larry'S TELEPHONED twice

Bővebben ld a (3)-as pontot alább.

Bizonyos esetekben azonban a múltjelen által kifejezett esemény a jelenben is tart, ezért a magyarban jelenidőnek felel meg, pl.:

Sam'S LIVED here since he was born

Ennek lehetőségéről ld az (5)-ös pontot alább.

 

(3) Múltjelen vagy alapmúlt?

(a) Ha nincs időhatározó

 

Az angolul tanuló magyaroknak a múlt időkkel kapcsolatban a legtöbb nehézséget az alapmúlt és a múltjelen közti különbség okozza. Egy adott múltbeli esemény önmagában nem határozza meg, hogy arról alapmúltban vagy más igeidőben számoljunk-e be: lényeges, hogy az hogyan viszonyul a jelenhez vagy egyéb múltbeli eseményekhez. Erről igen részletesen szól a 121-es szócikk, ezért itt csak röviden utalunk a problémára. Például az 'Eleredt az eső' mondat angol megfelelője - a szituációtól és a szövegkörnyezettől függően - állhat múltjelenben is és alapmúltban is:

Eleredt az eső, ne menjünk sehova Þ
It HAS STARTED to rain, let's not go anywhere
[ -A jelen helyzet a fontos: nem az a pillanat a lényeges, amikor eleredt az eső, hanem az eredmény, hogy 'most esik', ezért múltjelent kell használni.]

Eleredt az eső, de senki nem mozdult Þ
It STARTED to rain but no one moved
[ - Az eső eleredése múltbeli eseménysorba illeszkedik, a jelenhez semmi köze nincs: itt tehát az alapmúltat kell használni.]

 

(b) Ha van időhatározó

 

A választást megkönnyíti, ha szerepel a mondatban valamilyen időhatározó, ami már szinte "adja" a megfelelő igeidőt. A múltjelennel gyakran együttjáró határozók hosszú listája található a 121-es szócikkben. A leggyakoribbak ezek közül:

 

just

before

recently / lately

never (before)

 

today

already (ld 99)

this morning

this afternoon

this evening

yet

 

yet (ld 99)

this week

this summer/etc.

ever

 

ever

this month

this year

ever before

 

ld még 54

Ha viszont a határozó konkrét múltbeli időpontra vagy időtartamra utal, akkor biztosan nem múltjelent, hanem alapmúltat kell használni. Az ilyen határozók közül is külön kiemelendőek a yesterday, a last... és ...ago típusú kifejezések, valamint a when... kezdetű kérdések és mellékmondatok. Ekkor már az is mellékes, hogy az eseménynek van-e kihatása a jelenre vagy sem. Ha például azt akarjuk mondani: 'EGY PERCCEL EZELŐTT eleredt az eső, ne menjünk sehova', akkor csak alapmúltat használhatunk:

It STARTED to rain A MINUTE AGO, let's not go anywhere

 

A this morning/evening/stb. és a this spring/summer/stb. esetében nem mindegy, hogy a szóbanforgó napszak vagy évszak tart-e még vagy sem: ha tart, akkor múltjelent, ha nem tart, akkor alapmúltat kell használni. Pl.:

[Ha még délelőtt van:]

I HAVEN'T TALKED to Mum this morning

[Ha már nincs délelőtt:]

I DIDN'T TALK to Mum this morning

Az igeidők és időhatározók összefüggéséről ld még 71

 

(4) A múltjelen múltszerű használata

(a) 'Nemrég'

A múltjelen két esetben használható annak kiemelésére, hogy valamilyen esemény nemrégiben történt: egyrészt a just, recently és lately határozókkal, másrészt olyan, időhatározó nélküli mondatokban, amelyeknek friss hírértékük van. Pl.:

Let him have a rest; he'S just ARRIVED from New York
HAVE you READ anything interesting about fireballs lately/recently?
Marty HAS FAILED his exam
The leader of the opposition HAS strongly CRITICIZED the government's new financial policy

 

(b) 'Bármikor'

A múltjelen leggyakrabban akkor használatos múltbeli eseményekre, amikor nem az a fontos, hogy a dolog mikor történt (vagy nem történt), hanem az, hogy egyáltalán megtörtént-e (vagy nem történt meg). A leírt eseménynek szerepe van a jelenben, mert hozzájárul a szóbanforgó személy vagy dolog mostani helyzetéhez, megítéléséhez. Pl.:

 

HAVE you all DONE your homework?
[ a kérdés igazából arra irányul, hogy megvan-e a leckéje mindenkinek]
Barbara HASN'T POSTED the letter
[ nála van (még) a levél; a címzett nem fogja megkapni]
Our maths teacher HAS MARRIED six times

 

Az ilyen megállapításokban gyakran a "már" vagy a "még" fogalma is érvényesül, tehát az elmondott tény még módosulhat, bővülhet, vagy éppenséggel a visszájára fordulhat. Erre utalhat a fentebb felsorolt tipikus határozók valamelyike (yet, ever, already, stb.), de a múltjelen önmagában is tartalmaz ilyen jelentésárnyalatot. Például a matematika tanár még néhányszor megnősülhet, tehát iménti példánkba betehető a 'már' illetve az already szó, míg VIII. Henrikről ugyanez nem mondható el: az ő hat házassága befejezett tény, ezért csak alapmúltat használhatunk:

Henry VIII MARRIED six times

 

Ebből következik, hogy pl a 'Láttad a Casablancát?' kérdés angolul kétféleképp mondható helyesen, és a két kérdés jelentése különbözik:

HAVE you SEEN Casablanca? - Múltjelenben a kérdés arra irányul, hogy 'az illető egyáltalán, valaha (azaz bármikor) látta-e ezt a filmet'.

DID you SEE Casablanca? - Alapmúltban a kérdés egy konkrét alkalomra, tehát föltehetően egy közelmúltbeli televíziós vetítésre irányul.

További, tipikus határozót is tartalmazó példákat

ld 121

(5) A múltjelen jelenszerű használata

(a) Múltjelent kell használni az inges múltjelen helyett (ld 81) olyan igék esetében, amelyek inges időkben nem állhatnak, pl. be, have, know, want, hear, stb. (Az ilyen igék részletes ismertetését ld 77.)

A múltjelen ilyenkor azt fejezi ki, hogy a cselekvés vagy történés már valamennyi ideje vagy egy múltbeli időpont óta zajlik. A már eltelt időszakot határozó jelzi, amely vagy az eltelt időtartamra utal, vagypedig arra az időpontra, amikor a cselekvés/történés megkezdődött. A két leggyakoribb ilyen határozótípus:

 

for + időtartam:

for two minutes

for a few days

for years

for ages

since + időpont:

since this morning

since 1990

since five years ago

 

(ld még 65, 66, 67, 71)

Példák:

Cynthia HAS BEEN a piano teacher for more than twenty-five years
He'S HAD this old Beetle since Freda moved back from Germany
Clarissa HAS WANTED to buy a house of her own ever since she was 18

 

(b) Az ilyen "nem ingesíthető" igék természetesen múltszerűen is használhatók, főként, ha nem áll mellettük for/since típusú határozó. Vessük össze:

Roberta HAS KNOWN Mr Robertson for ages
Roberta HAS KNOWN three Mr Robertsons so far
I'VE SEEN this photo here for 5 years
I'VE SEEN this photo before

 

Néha az ilyen igék, ha since-szel együtt állnak, kétértelmű mondatot adhatnak, tehát jelentésük lehet jelenszerű  és múltszerű is, pl.:

We'VE HAD two cars since 1990

 

(c) Az inges múltjelen - bonyolultságánál fogva - viszonylag ritkán használatos passzív mondatokban (ld 138). Helyette leggyakrabban egyszerű múltjelen áll passzív szerkezetben. Ilyenkor a for típusú határozóval mindig, a since típusúval ha nem is mindig, de többnyire egyértelmű a jelenszerű használat:

The bridge HAS BEEN MODERNIZED for nearly two years now

A hasonló since-es mondat két jelentésű:

The bridge HAS BEEN MODERNIZED since 1990

(6) A múltjelen jövőszerű használata

A jövőre utaló időhatározói mellékmondatokban múltjelent kell használni a múltjövő (will have + 3. alak) helyett, mivel az ilyen mondatokban a will-lel képzett jövő-fajták nem használhatók. Ilyenkor arra utal, hogy a jövőbeli cselekvés befejeződött a másik jövőbeli cselekvéshez képest. Pl.:

You'll get some chocolate when you'VE EATEN all the spinach

(ld még 67)

(7) A múltjelen egyéb tudnivalói

(a) Been to

Ha 'volt/járt már vhol' értelemben használjuk a be-t múltjelenben (és múltimúltban), akkor az utána következő elöljáró nem in, hanem to. Ez a been to... voltaképpen a go ige 3. alakját, a gone-t helyettesíti ilyenkor:

Have you ever BEEN TO Moscow?

 

Itt a gone nem állhat. A Bob has GONE to Moscow mondat helyes ugyan, de jelentése nem 'járt Moszkvában', hanem 'elment/'elutazott Moszkvába', tehát 'most ott van', esetleg 'úton van odafelé'. A 'Bob járt már Moszkvában' mondat helyesen: Bob has BEEN to Moscow.

A been utáni to arra is szolgál, hogy a be ige ezen jelentését megkülönböztesse az eredeti 'van' jelentéstől. Így az alábbi két mondat jelentése nem ugyanaz:

Have you been IN London since last year?
Have you been TO London since last year?

 

(b) Múltjelen értelmű passzív

A finish és a go igék esetében a múltjelen have segédigéje helyett gyakran a be ige szerepel: I AM finished, he IS gone, stb. Látszólag ezek passzív szerkezetek, valójában azonban ugyanazt a funkciót töltik be, mint az I HAVE FINISHED, he HAS gone kifejezések. A finish esetében nincs is jelentéskülönbség:

ARE you FINISHED, or is there time for another drink before we go?

HAVE you FINISHED, or is there time for another drink before we go?

 

A go esetében kis jelentéskülönbség van: a BE gone jelentése inkább 'nincs', 'elfogyott', 'eltűnt', míg a HAVE gone-ban benne van a go eredeti, mozgást vagy irányt tartalmazó jelentése: '(el)ment', 'vhová tűnt'. Pl.:

This tin was full of chocolates, and now they'RE all GONE!
I wonder where the children HAVE GONE; it's nearly dinner time

Ld még 140

(c) Amerikai angol

Az amerikai angolban - főként közvetlen stílusban - néha alapmúlt állhat a múltjelen helyett:

He just GOT OUT of the car Þ [brit] He'S just GOT OUT of the car
DID he ARRIVE home yet? Þ [brit] HAS he arrived home yet?