84 a JELEN idői

Bevezető

Az angolban négy jelen-szerű igeidő van, és ezek egymással nem cserélhetők fel:

ALAPJELEN

 4

INGES JELEN

78

MÚLTJELEN

124

INGES MÚLTJELEN

81

 

Több szempont alapján kell eldöntenünk, hogy ezek közül melyik felel meg egy-egy magyar jelenidejű mondatnak. Például az 'otthon dolgozik' szerkezet a beszéd-szituációtól és a mondat egyéb elemeitől függően három igeidőben is állhat:

 

Nincs külön irodája: otthon dolgozik Þ alapjelen:
 Þ He hasn't got a separate office: he WORKS at home
Fáj a lába, ezért ma otthon dolgozik Þ inges jelen:
 Þ  He's got a pain in his leg, so he IS WORKING at home today
November óta otthon dolgozik Þ  inges múltjelen:
 Þ  He HAS BEEN WORKING at home since November

 

A negyedik lehetőséget pl. a szeret (=like) igével kapjuk:

Gyerekkora óta szereti Brahmsot Þ múltjelen:
 Þ  He HAS LIKED Brahms since he was a child

 

Mivel az egyes jelenidő-fajtákról külön szócikkek szólnak részletesen, itt csak a közülük való választás legfontosabb szempontjaira hívjuk fel a figyelmet, az apróbb "finomságokra" nem térünk ki. Nem térünk ki továbbá az egyalakú segédigékre sem: ezekről ld 28, valamint betűrend szerint külön-külön is.
Kiindulópontunk rendre az, hogy vajon a magyar jelenidejű mondat milyen körülményektől függően felelhet meg egyik vagy másik angol igeidő-fajtának.

 

(1) 'Általában, rendszeresen, ismétlődően, mindig'

Ha a cselekvés vagy történés egy tágabb, "általános" jelenben zajlik (illetve nem zajlik), akkor a tipikus igeidő az ALAPJELEN. Gyakran segítségünkre van valamilyen gyakoriságra utaló határozó (ld 65), pl. 'mindig', 'gyakran', 'néha', 'soha', de ha nem szerepel a mondatban ilyen, akkor is érvényes a szabály. Pl.:

 

A nap keleten kél és nyugaton nyugszik Þ
The sun RISES in the east and sets in the west

Albert matekot és fizikát tanít Þ
Albert TEACHES maths and physics

Néha/Gyakran/Mindig ötkor kelek Þ
I sometimes/often/always GET UP at 5

Hány nyelven beszélsz? Þ
How many languages DO you SPEAK?

Nem árulnak komolyzenei lemezeket Þ
They DON'T SELL classical records

 

A 'szokott (vmit csinálni)' kifejezésére angolul külön segédige nem létezik, ennek megfelelője is az alapjelen (hiszen ez magában kifejezi a szokásosságot). Szerepelhet mellette gyakoriságot kifejező határozó, de ez nem feltétlenül szükséges. Pl:

Mit szoktál hétvégén csinálni? Þ What DO you (usually) DO at weekends?
Ervin naponta kétszer szokott borotválkozni Þ Ervin SHAVES twice a day

bővebben ld 166

 

(2) 'Éppen most, mostanában'

(a) Ha a jelen pillanatban vagy mostanában zajló cselekvésekről vagy történésekről beszélünk, vagyis mondanivalónk a konkrét, szűkebb jelenre vonatkozik, akkor leggyakrabban INGES JELENt kell használni. Pl:

Nézd! Kel fel a nap, a kakasok meg nem kukorékolnak! Þ
Look! The sun'S RISING and the cocks ARE NOT CROWING!

Mért csapsz ekkora zajt? Þ Why ARE you MAKING so much noise?

 

Az inges jelen önmagában tartalmazza az 'éppen most', 'mostanában' jelentést, ezért az ilyen időhatározók gyakran feleslegesek (bár használhatók) az angol mondatban:

Manapság az emberek egyre kevesebbet költenek élelmiszerre Þ
People ARE SPENDING less and less on foodstuffs (these days)

Most épp München fölött repülünk Þ We'RE FLYING over Munich (just now)

 

Az alapjelen és az inges jelen összekeverése nemcsak hibás, nehezen érthető mondatokat eredményez, hanem esetenként félreértéshez is vezethet. Például a What do you do? kérdés jelentése 'Mit dolgozol?', 'Mi a foglalkozásod?', míg a What are you doing? kérdésé 'Mit csinálsz (most éppen)?'

 

(b) Az inges jelen helyett alapjelent kell használni olyan igék esetében, amelyek inges időkben nem állhatnak:

ld 77

DO you SEE better with my glasses?
I REMEMBER her face exactly
I DON'T WANT to disturb anybody

 

Néhány ilyen ige esetében a can segédige használatával fejezhetjük ki, hogy a cselekvés nem általában, hanem éppen most zajlik. Maga a can ilyenkor saját jelentését ('tud, képes') nem adja a szerkezethez, hanem pusztán ezt az igeidő-pótló nyelvtani funkciót tölti be (ezért magyarra sem fordítjuk). Pl.:

CAN you SEE better with my glasses?
I CAN REMEMBER her face exactly

 

Néhány további ige, amely a can-nel 'éppen most' értelemben használható:

hear  smell  feel  sense  recognize; recall  understand

ld még 16

(3) 'Már egy ideje, ...óta'

(a) Általában INGES MÚLTJELENt kell használni akkor, ha a jelen idejű mondat arról szól, hogy a cselekvés vagy történés már valamennyi ideje vagy egy múltbeli időpont óta zajlik. Ilyenkor általában a már eltelt időszakot kifejező határozó is van a mondatban, amely vagy az eltelt időtartamra utal ('két éve', 'évek óta'), vagy pedig arra az időpontra, amikor a cselekvés/történés megkezdődött ('tavaly óta', 'péntek óta'). Pl.:

Norma öt napja / napok óta / hétfő óta gépeli azt a levelet Þ
Norma HAS BEEN TYPING that letter for 5 days / for days / since Monday

Sokat utazik az utóbbi időkben? Þ HAS she BEEN TRAVELLING a lot lately?

Ottó nem futkos lányok után, mióta megismerte Arankát Þ
Ottó HASN'T BEEN CHASING girls since he met Aranka

Mennyi ideje / Mióta  dolgoznak ezen a remekművön? Þ
How long / Since when  HAVE they BEEN WORKING on this masterpiece?

ld még 65, 66, 67, 71

Fontos, hogy az inges múltjelent ne tévesszük össze az inges jelennel, különösen, ha az időhatározó for + időtartam típusú kifejezés, mert mindkét esetben helyes, ám eltérő jelentésű mondatot kaphatunk, pl.:

I'VE BEEN STAYING here for two weeks, de:
I'M STAYING here for two weeks

 

(b) Az inges múltjelen helyett múltjelent kell használni olyan igék esetében, amelyek inges időkben nem állhatnak (ld 77):

Norma HAS BEEN in love for 5 days

Norma HAS BEEN in love for days

Norma HAS BEEN in love since Monday
How long HAVE they KNOWN each other?

Since when HAVE they KNOWN each other?

 

(4) 'Azt mondta/hitte, hogy...'

Ha jelen idejű mondatunk alárendelt mondat, akkor a függő beszéd szabályai érvényesek (részletesen ld 47, 48). Ennek esetünkben az a lényege, hogy ha a főmondat valamilyen múlt időben van (főleg alapmúltban vagy inges múltban), akkor a mellékmondat nem állhat a jelen idők egyikében sem. Helyettük a nekik megfelelő múltidő-fajtát kell használni, tehát:

ALAPJELEN Þ ALAPMÚLT:

ld 5

MÚLTJELEN Þ MÚLTIMÚLT:

ld 124

INGES JELEN Þ INGES MÚLT:

ld 80

INGES MÚLTJELEN Þ INGES MÚLTIMÚLT:

ld 81, Továbbá ld még 121

Példák ugyanebben a sorrendben:

Azt mondta, Etyeken lakik Þ He said (that) he LIVED in Etyek
Azt hitte, hogy már találkoztunk Þ He thought (that) we HAD MET before
Látta, hogy skót szoknyát viselek Þ He saw (that) I WAS WEARING a kilt
Tudta, hogy már régóta járunk együtt Þ He knew we HAD BEEN GOING OUT for a long time