78 inges jelen (Present Continuous)

Az inges jelen a jelenben zajló események kifejezésének csak egyik eszköze: rajta kívül még három jelenre (is) használható igeidő létezik, melyek egymással általában nem cserélhetők fel. Összevetésükről ld 84, a többi jelen-fajtáról ld 4, 81, 124.

 

(I) Az inges jelen képzése

Az inges jelen a be segédige megfelelő jelenidejű alakjából (am/is/are) és a főige inges alakjából tevődik össze. Az am/is/are többnyire összeolvad az őt megelőző alannyal, különösen, ha az névmás.

I am ('m) workING

he is ('s) workING

she is ('s) workING

it is ('s) workING

we are ('re) workING

you are ('re) workING

they are ('re) workING

 

Az am/is/are a funkcióige szerepét is betölti (ld 46), tehát segítségével történik a kérdezés és a tagadás:

Am

I

ú

 Is

he/she/it

ú workING?

Are

we/you/they

ú

 

A tagadó not szóval összevonódhat az is/are segédige, de ilyenkor az őt megelőző alanytól külön áll, tehát:

I'm

not  workING

 

 

he's/she's/it's

not  workING  vagy  he/she/it

isn't

workING

we're/you're/they're

not  workING  vagy  we/you/they

aren't

workING

A gyenge és összevont alakokról és kiejtéseikről ld 51

Az inges alakokban helyesírási változások történhetnek. Ezek közül a legfontosabb, hogy az -ing előtt többnyire elmarad a szó végi néma e betű, valamint, hogy egyes esetekben a szó végi mássalhangzó megkettőződik.  Pl.:

HOPE Þ HOPing; PUT Þ PUTTing

Részletesen ld 59

(II) Az inges jelen használatai

(1) 'Éppen most' értelemben


Az inges jelen használatának legtipikusabb alaphelyzete az, amikor olyan cselekvésekről vagy történésekről beszélünk, amelyek éppen most - vagyis miközben beszélünk - folyamatban vannak. Pl:

 

Mr Forman'S GIVING a press conference now. Can you ring back later?
It'S RAINING a lot more heavily than yesterday
Look! The sun'S already RISING and the cocks ARE still NOT CROWING
Where ARE you GOING with that knife, Alf?
Why ARE you all MAKING so much noise?
ARE you CRYING or is it just the smoke?

 

Az inges jelen önmagában is kifejezi, hogy a cselekvés/történés 'éppen most' folyamatban van, ezért az erre utaló időhatározók gyakran feleslegesek (bár használhatók) a mondatban:

We'RE FLYING over Munich (just now)
Don't disturb her; she'S DOING her homework (now)

ld még 71

Az alapjelen és az inges jelen összekeverése hibás, nehezen érthető mondatokat eredményez, sőt, esetenként félreértéshez is vezethet. Például a What do you do? kérdés jelentése 'Mit dolgozol?', 'Mi a foglalkozásod?', míg a What are you doing? kérdésé 'Mit csinálsz (most éppen)?' Hasonlóképp:

Where DO you COME from?,           de:
Where ARE you COMING from?

Lajos DOESN'T TALK to his mother,            de:
Lajos ISN'T TALKING to his mother

 

(2) 'Mostanában' értelemben


Az inges jelen használatos akkor is, ha az 'éppen most' fogalmát - a pillanatnyi jelent - tágabban, időben kiterjesztve értelmezzük: kb. 'mostanában', 'manapság' jelentésben. Ha például a tévé riportere arra kíváncsi, hogy a híres író éppen min dolgozik, ezt fogja kérdezni:

And what ARE you DOING now?,

A válasz nem ez lesz:

I'm sitting here in the studio talking to you and smoking my pipe,

hanem valami ilyesmi:

I'm writing a novel on Raoul Wallenberg's mysterious death

Az inges jelennek ebben a használatában nem szükséges tehát, hogy a szóban forgó cselekvés az adott pillanatban is folyjon. További példák:

IS your brother still WORKING for Smith & Sons?
I'm afraid Jason ISN'T TAKING his studies seriously
Many ARE LOSING their jobs while some ARE GETTING richer and richer
Herbert'S GETTING UP at six every day this week to prepare for his exams

 

(Az inges jelen 'mostanában' értelmű használata gyakran "kivétel-szerű" cselekvést jelent; erre példa a fenti mondat is:

Herbert usually gets up after nine but this week he'S GETTING UP at six...)

 

(3) 'Ha/'Amikor éppen' értelemben


A fenti (1)-es és (2)-es ponthoz hasonló értelemben, de nem a valódi jelenhez kötött jelentésben is használható az inges jelen. Ez jelenre vagy jövőre utaló feltételes vagy időhatározói mellékmondatokban szokott előfordulni. Jelentése ilyenkor kb: 'ha/'amikor (majd) éppen...'. Pl.:

You can never talk to Dad while he'S WATCHING the evening news

You can never talk to Dad when he'S WATCHING the evening news

You can never talk to Dad if he'S WATCHING the evening news
While he'S WATCHING the news, we'll try and find the letter in his room

When he'S WATCHING the news, we'll try and find the letter in his room

ld még 44, 67

 

(4) Jövő kifejezése


Az inges jelen a jövő kifejezésének is egyik lehetséges eszköze. Ilyenkor a szituáció vagy a mondatban szereplő időhatározó teszi egyértelművé, hogy a mondat nem a jelenre vonatkozik. Főként határozottan eltervezett, megbeszélt, vagy bizonyosnak látszó cselekvésre használatos, ha annak időpontja a közeli, de legalábbis belátható jövőben van. Pl.:

ARE you COMING to the march tonight? - No, Pali'S TAKING me to the opera
I'M NOT DOING anything particular next week; you can call any time you like
Where ARE you SPENDING next summer? - We'RE GOING to the Bahamas

ld még 85

 

(5) 'Állandóan', 'folyton' értelemben


Jóllehet a rendszeresen ismétlődő cselekvések kifejezésére az alapjelen használatos, néha az inges jelen is betölthet ilyen funkciót. Ilyenkor szerepelnie kell a mondatban egy olyan időhatározónak, amely a cselekvés folyton visszatérő, ismétlődő voltára utal, pl.:

always

continually

constantly

forever

repeatedly

 

Az ilyen mondatok akkor használhatók, ha a vissza-visszatérő cselekvést a beszélő vagy kellemetlennek, idegesítőnek tartja, vagy pedig váratlannak, meglepőnek. Hasonlítsuk össze:

Cathy'S always GIVING me things Þ szó szerint ad dolgokat, de az inges jelen önmagában mutatja, hogy ez mindig meglepő, váratlan, míg:

Cathy always GIVES me her salary Þ az alapjelen a normális, várható, rendszeres dologra utal.

További példák:

Why IS the postman always PUTTING your mail in our letter box?
Márta'S forever LOSING her lighters
He'S constantly ASKING me silly questions

 

Nem szükséges, hogy a nyelvtanuló maga is éljen az inges jelennek ennek a használati lehetőségével, mert szűk használati körénél fogva számos tévesztési lehetőséget rejt magában. Az viszont fontos, hogy tudjuk felismerni és megfelelően értelmezni.

 

(6) Be being


A be ige nemigen használatos inges jelenben, két esetben azonban mégis találkozunk az am/is/are + being szerkezettel.

 

(a) Melléknévvel/Főnévvel


Bizonyos melléknevek és főnevek előtt a be ige inges időben is használható. Ilyenkor átmeneti (jó vagy rossz) tulajdonságról van szó: azt hangsúlyozzuk, hogy az illető pillanatnyi viselkedése vagy cselekedete váltja ki megjegyzésünket, tehát a szóbanforgó tulajdonságot nem feltétlenül tekintjük állandó érvényűnek. Sőt - mint magyar megfelelőikből is kiderül - nem is annyira tulajdonságról, mint inkább cselekvésről van ilyenkor szó:

You'RE BEING silly [nem pedig: Hülye vagy]
Bob'S BEING extremely polite [bár nem biztos, hogy mindig az]
He'S just BEING ironic
He'S BEING a nuisance again

 

További hasonlóképp használható szavakról

ld 103, III-1 Táblázat

(b) Passzív inges jelenben
Az am/is/are és a being együttesen fordul elő az inges jelen passzív változatában is: am/is/are + being + a főige 3. alakja. Pl.:

A lot of money IS BEING SPENT on environmental protection these days

A passzív szerkezetek használatáról

ld 138

(III) Az inges jelen kerülése

Noha általában inges jelent kell használni akkor, ha a cselekvés/történés a pillanatnyi vagy a tágabb értelmezésű jelenben zajlik, az alábbi esetekben ez mégsem lehetséges:

 

(1) Az inges jelen helyett alapjelent kell használni olyan igék esetében, amelyek inges időkben nem állhatnak (ld 77):

DOES this soup SMELL all right?
DO you SEE better with my glasses?
I DON'T WANT to disturb anybody

ld 4, 77

Néhány ilyen ige esetében a can segédige használatával fejezhetjük ki, hogy a cselekvés nem általában, hanem éppen most zajlik, pl.:

CAN you SEE better with my glasses?

ld 16, 77

Egyes igék jelentése éppen aszerint válik ketté, hogy alapjelenben vagy inges jelenben használjuk-e. A consider jelentése például alapjelenben 'tart vmilyennek', míg inges jelenben 'gondolkodik rajta', 'fontolgat':

I DON'T CONSIDER Jack a genius
We'RE CONSIDERING your proposal

 

(2) Alapjelen használatos az inges jelen helyett egyes igék esetében akkor, amikor az ige puszta kimondásával "végezzük el" az ige által jelölt cselekvést; ilyenkor az ige egyesszám (ritkábban többesszám) első személyben áll. pl.:

I promise to be on time
We offer you the highest salary

További hasonló igék listáját ld 4.

 

(3) Ugyancsak alapjelen használatos a there goes és a here comes kifejezésekben:

There GOES the boss

There he GOES

Here COMES my bus

Here it COMES

Szórendjükről ld 170

 

(4) Alapjelen használatos inges jelen helyett az olyan kommentár-jellegű szövegekben, melyek rövid ideig tartó, befejezett cselekvések sorozatáról számolnak be (pl. sportközvetítés, rádiós színházi közvetítés):

Morrison TAKES possession and PASSES to Wilson, he HEADS it to Nelson...

Bővebben ld 4