103 melléknevek furcsaságai

 

(1) Mit értünk "furcsaságon" és mi a szabályos, alap-eset?

 

(a) A melléknévi szerkezetek főtagja a melléknév, pl.: unbearably hot

 

(b) A legtöbb melléknév(i szerkezet)

vagy főnév előtt áll jelzőként, pl.:

elviselhetetlenül forró nyár Þ an unbearably hot summer,

vagy állítmányként áll, pl.:

Az idei nyár elviselhetetlenül forró volt Þ This summer was unbearably hot

 

(c) A melléknevek többsége fokozható, azaz:

- használható velük a 'nagyon' (vagy egyéb olyan szó, amely intenzitást jelent, pl. 'igen', 'roppantul');

- közép- és felsőfokuk van: 'forróbb' hotter, 'legforróbb' hottest

Erről bővebben ld 45, 53

(d) Az eddigiek (a szabályosság feltételei) tekintetében az angol nem tér el a magyartól. Vannak azonban olyan melléknevek, amelyek a fenti tulajdonságok szempontjából szabálytalanul, és magyar gondolkodással megjósolhatatlanul viselkednek;
ezeket a "furcsaságokat" tekinti át a jelen szócikk.

 

(2) Funkció szerinti "furcsaságok": jelzői vagy állítmányi?

(a) A melléknév csak jelzői lehet:

A jelenséghez hasonló magyarban is van; nehézséget nem jelent:

plain nonsense, a close friend, my dear lady, the present chairman, a heavy smoker.

 

Ezek nem lehetségesek tehát állítmányként:  the lady is dear.

A The chairman was present mondat ilymódon csak azt jelentheti: 'Az elnök jelen volt '(Vö. a (3)(e) pont present szavával

 

(b) A melléknév csak állítmányi lehet:

asleep, alive, afraid, ashamed, glad, ill stb.

Ezek már okozhatnak nehézséget: akarhatjuk ugyanis mondani, hogy 'alvó gyerek', 'igazi élő galamb', 'ijedt kisfiú', 'szégyenkező kislány', 'boldog/'örülő gyerekek', 'beteg ember' stb. A fenti melléknevek viszont nem lehetnek jelzők, tehát nincs:  asleep child stb. Helyesen: a sleeping child; a live pigeon; a frightened little boy vagy a little boy who is afraid; a girl who is ashamed; happy children; a sick person.
Ezek a melléknevek a be-vel együtt állnak és igeszerű kapcsolatot alkotnak: a be afraid (ld 1) és a fear magyarul egyaránt 'fél (vmitől)'; jelentésük csak a be-vel adható meg: be asleep, be alive stb.

 

(c) A melléknév jelzőként mást jelenthet, mint állítmányként:

old [= öreg illetve jelzői régi]
late [= állítmányi késik, jelzői néhai]
sorry [= állítmányi sajnál, jelzői szánalmas (kinézetű)
ill [= állítmányi beteg, jelzői rossz, káros <irodalmi stílusban> pl.
ill effects káros hatások ill fortune balszerencse
sick <GB> [= állítmányi rosszul van; hány(nia kell); jelzői beteg]

 

(3) Helyzet szerinti furcsaság

A jelzői melléknév nem a főnév (vagy egyéb jelzett szó) előtt áll, hanem utána, vagyis: utójelző.

 

(a) Mindig kötelező a -body/-one, -thing, -where névmások után:

something larger
Give me something cheaper

(Ez a két szerkezet magyarul sem annyira idegen.)

We're not going anywhere exciting
I'd love to live somewhere quiet

(Ezt magyarul nem mondhatjuk így; ezért is nehéz őket pontosan lefordítani.)

 

(b) Mindig kötelező, ha a melléknévnek is bővítménye van:

a father proud of his sons

(míg van: a proud father, nem lehet: a proud of his sons father)

Hasonló a helyzet, ha a "vmilyen" + enough (= 'elég vmilyen') szerkezetnek van bővítménye:

a car big enough to give room for all the children

(az 'elég nagy kocsi' lehet a big enough car, de nem létezik: a big enough to give... car)

 

(c) Kötelező a következő melléknevekkel (de csak) a megadott jelentésekben:

absent
concerned / involved

vö. a concerned [= worried] parent,

an involved [= complicated] discussion

present - vesd össze a (2)(a) ponttal;
proper, pl.

Their cottage is outside the village proper

[a 'helyes' jelentésben viszont: proper order  proper medical treatment]

 

(d) Egyes állandó (összetett főnévnek is tekinthető) kapcsolatokban:

postmaster general secretary general, notary public, court martial, present simple God Almighty, stb. Csak egyenként tanulhatók meg.

 

(e) Nem kötelező: <középfokú melléknév + than>-nel:

a classroom bigger than yours

Ehelyett lehet: a bigger classroom than yours
(De persze nem: a bigger than yours classroom)

 

(4) Bizonyos melléknevek mellett a be ige inges időben is használható: ilyenkor átmeneti tulajdonságról van szó, sőt - mint a magyar megfelelőkből is kiviláglik - nem is annyira tulajdonságról, mint inkább cselekvésről:

He's just being ironic  He's being difficult

 

Néhány gyakoribb hasonló melléknév:

careful  cautious  critical  helpful  kind  nasty  patient  polite  rude  silly

(Ezekről, valamint hasonló főnevekről bővebb listát ld III-1 Táblázat)

 

(5) Bizonyos esetekben a melléknév nem főnévvel együtt, hanem önállóan áll; ilyenkor alkalmi főnévként használjuk. Az alábbiak vegyes példák:

the rich  the English  the supernatural
in the open the deceased

Ezeket részletesen ld 104