4 alapjelen (Simple Present)

A magyar jelenidejű mondatoknak az angolban - számos szemponttól függően - különféle igeidők felelnek meg; ld 84.

Ezek közül egyik, s talán leggyakoribb az alapjelen. Az alapjelennel azonban egyrészt nemcsak jelen idejű eseményeket írunk le, másrészt a jelenben zajló eseményeknek csak egy bizonyos körére alkalmazhatjuk.

 

(1) Az alapjelen "képzése"

Egyes szám 3. személyben az ige alap-alakja (szótári alakja) -s raggal bővül, az összes többi esetben magát az alap-alakot kell használni:

 

he

changes

she

changes

it

changes

 

 

I

change

you

change

we

change

they

change

 

 

(2) Tudnivalók az -s ragról

(a) A ragozást ne "egyszerűsítsük" tovább, tehát az egyetlen (egyesszám 3. személyű) ragot ne hagyjuk figyelmen kívül! (Ez ugyan nem értelemzavaró hiba, de az angol anyanyelvű beszélőpartner szemében mindenképp a műveletlenség benyomását kelti.)

(b) Az -s rag ejtése háromféle lehet, attól függően, hogy az alap-alak milyen hangra végződik (tehát nem az íráskép szerinti betű, hanem a kiejtés szerinti hang a meghatározó). A háromféle ejtés a következő:

- az úgynevezett susogó és sziszegő hangok után  /iz/:

washes, watches, kisses, changes, refuses

(ilyenkor írásban e betű toldódik be az ige és az -s rag közé, ha az ige nem eleve e betűre végződik)
- magánhangzó és zöngés mássalhangzó után /z/:

sees, hears, loves, bathes, fills, comes, explains, sings, grabs, begs

- zöngétlen mássalhangzó után /s/ (= magyar sz):

laughs, hopes, puts, looks

(c) Helyesírás:

- egyes esetekben e betű toldódik be az ige és az -s rag közé, pl washes (ld fentebb); valamint a goes és does alakokban.

- egyes y végű igékben az -s rag előtt ie-re változik az y.

 Minderről bővebben ld 59

(d) Rendhagyó -s ragos alakok:

- a have ige -s ragos alakja has, ejtése /hz/. Funkcióigeként gyenge alakjai is vannak

ld 51, 55

- a do és a say ige -s ragos alakjának (does; says) a kiejtése rendhagyó: /d z/, ill  /sez/. A does-nak funkcióigeként gyenge alakja is van

ld 26, 51

(e) a be ragozásában eltér a többi igétől

ld 10, II-1 Táblázat

(f) Az egyalakú segédigéknek - mint nevük is mutatja - csak egy alakjuk van, tehát az -s rag sem járulhat hozzájuk.

ld 28

Pl. She can type very fast   Peter can type very fast

Az ilyen segédigét tartalmazó mondatokat egyébként – bizonytalan időviszonyaik miatt – általában nem tekintjük alapjelennek.

 

(3) Kérdés, tagadás

Alapjelenben kérdezni és tagadni a do funkcióigével kell, pl.:

Do you speak English?
You don't speak English very well

Egyesszám 3. személyben a do megfelelő alakja a does; ilyenkor a főige nem kap -s ragot (az igei kifejezésnek ugyanis csak az első tagja kaphatja a ragot, az pedig a does-ban már benne van)

Does he speak English?
He doesn't speak English very well

Bővebben ld 26, 89, 173, 177,
 továbbá a kapcsolódó szerkezetekről 24, 38, 153, 191

 

(4) Az alapjelen leggyakoribb használata

Állandóan (a), rendszeresen (b), ismétlődően (c) vagy bármikor (d) lezajló cselekvések, történések leírására szolgál:

(a) The Earth revolves around the Sun
(b) Morgan washes his feet on Tuesdays
(c) Our postman rings five times
(d) Lightning never strikes in the same place twice

 

Magyarul - pl. a fenti (b), (c) és (d) esetben - az ilyen cselekvéseket/ történéseket gyakran a 'szokott' igével fejezzük ki (ld 166). Angolul ez nem szükséges, de nem is lehetséges: az alapjelen (egyebek között) éppen arra szolgál, hogy az ilyen eseményeket írjuk le vele, míg a pillanatnyilag vagy átmenetileg zajló eseményekre főként az inges jelent használjuk (ld 78). Az alábbi mondat tehát magyarul nem egyértelmű, angolul viszont kétféleképpen hangzik:

Nagyanyám a négyórás híreket hallgatja:
ha 'rendszeresen azt szokta hallgatni', akkor alapjelen:
 Þ My grandmother listens to the four o'clock news;
viszont ha 'éppen most hallgatja', akkor inges jelen:
 ÞMy grandmother is listening to the four o'clock news

Az alapjelenben lévő mondatokban gyakran szerepel gyakorisági határozó (ld 65). E határozók a mondatban sajátos, a többi időhatározóra nem jellemző helyen szerepelnek  (ld 54). Néhány példa:

Sheila often goes to bed late
Do you sometimes dream about fairies?
I don't always take the metro
Amanda rarely wears jeans

 

(5) Alapjelen inges jelen helyett

(5a) Alapjelent kell használni az inges jelen helyett olyan igék esetében, melyek inges időkben nem állhatnak

(ld 77):

Does this soup smell all right?
I don't understand what you're getting at
Herbert's got [= has got] your rucksack

 

Egyes igék jelentése éppen aszerint válik ketté, hogy alap- vagy inges időben használjuk-e őket; a think jelentése pl. alap-időben 'hisz, gondol', míg inges időben 'gondolkodik, fontolgat':

Do you think it's going to rain?

He's not thinking of getting married yet

 

(5b) Alapjelen használatos egyes igék esetében akkor, amikor valamilyen bejelentés  vagy kinyilatkoztatás megtételére használjuk őket (tehát azzal, hogy kimondjuk a szót, már meg is tettük, amit kimondtunk). Pl:

I promise to be on time
We offer you the highest salary

 

További ilyen igék:

accept

admire

agree

apologize

approve

confess

confirm

congratulate

declare

excuse

express

 

forbid

maintain

object

propose

suggest

sympathize

 

(5c) Alapjelen használatos a there goes és a here comes kifejezésekben:

There goes the boss

There he goes

Here comes my bus

Here it comes

Szórendjükről ld 170

 

(5d) Alapjelen használatos inges jelen helyett az olyan kommentár-jellegű szövegekben, melyek rövid ideig tartó, befejezett cselekvések sorozatáról számolnak be. Ilyen tipikus helyzet például a sportközvetítés, a rádiós színházi közvetítés vagy pl. valamilyen gép használatának bemutatása:

- Morrison takes possession, dribbles down the right wing, passes to Wilson, he heads it to Nelson, he shoots... but it's wide!
 - He takes the chalice, bends down on one knee, and offers it up to the Queen. She accepts it from him and takes a sip of the wine. She reels, sinks to her knees and then falls, clutching the arm of her throne.
- See, it's dead easy to work. I switch it on, put in the disc like this, then I press the PLAY button and it starts.

 

(6) Alapjelen jövő helyett

Jövőidejű eseményekre az alapjelen nem használható, csak az alábbi nagyon szigorú korlátozásokkal

ld 85

 

(6a) Használható menetrend-jellegű, tehát a konkrét esettől függetlenül rendszeresen előforduló cselekvésre vagy  történésre:

Your plane leaves at 6.30, Monsieur Dupont

 

(6b) Feltételes (leggyakrabban if/unless-kezdetű) mellékmondatokban kötelezően helyettesíti a jövő idők bármelyikét:

ld 44

If that chap comes here again, I'll break your neck
Shirley won't find a job unless she gives up drinking

 

Az ilyen mondatokban a főmondat (I'll break..., Shirley won't...) mutatja meg, hogy igazából az egész mondat a jövőre vonatkozik.
Vigyázat! Ez a korlátozás nem érvényes az olyan if-es mondatokra, amelyek nem feltételt, hanem jövőidejű "lefokozott" eldöntendő kérdést tartalmaznak: amikor tehát az if jelentése nem 'ha', hanem 'hogy vajon', s az if maga a whether szóval felcserélhető:

ld 97

I haven't yet asked her if she will marry me or not ( =...whether she...)

 

(6c) Időhatározói mellékmondatokban (ld 67) leggyakrabban az alapjelen helyettesíti a jövő idők bármelyikét, melyek ilyenkor - akárcsak a feltételes mondatokban - nem használhatók:

I'll do the washing-up while you peel these potatoes
When he stands up to speak, we're all going to walk out

 

Hasonlóan a feltételes mondatokhoz, ilyenkor is a főmondat (I'll do..., we're going to...) mutatja meg, hogy valójában a mondat többi része is a jövőre utal.
Ha a főmondat is alapjelenben lenne, gyakran helyes, de más jelentésű mondatot kapnánk, pl. a When he stands up to speak, we all walk out mondat a jelenre utal, mégpedig általános értelemben: Ha [= (mindig) amikor] szólásra emelkedik, mindnyájan ki szoktunk vonulni
Vigyázat! Vannak olyan when kezdetű mellékmondatok, amelyek nem időhatározóként, hanem "lefokozott" kérdésként szerepelnek. Ilyenkor a when jelentése nem 'ha majd, amikor', hanem 'hogy mikor', s természetesen a jövő idők valamelyike is értelemszerűen használható:

I have no idea when I'm going to get home
Nobody knows when people will stop killing each other

 

(6d) Gyakran áll alapjelen a hope ige után jövőre utaló értelemben, főként ha az I névmás a mondat alanya:

I hope she doesn't notice anything
I hope she likes my new car
(használható a ...won't notice..., ...she will like... szerkezet is)

 

(7) Alapjelen múlt helyett

(7a) Gyakori újságcímekben alapmúlt vagy múltjelen helyett, pl:

25 DIE IN ROAD ACCIDENT

ld 116

(7b) Vicceket, személyes "sztorikat" kötetlen stílusban alapjelenben szokásos mesélni (a magyarhoz hasonlóan):

So there's this bloke in the pub, comes up to me, puts down his glass and grabs my arm...

 

(7c) Alapjelen használatos az I hear/gather/see kifejezésekben, amikor frissen szerzett értesülésekről beszélünk:

I hear Norman's got a new girlfriend again

I gather Norman's got a new girlfriend again
I see there's going to be a referendum in Denmark

 

(8) Alapjelen should helyett

Előfordul a brit angolban az alapjelen egyes említőigék (ld 36) után, a should-os szerkezet helyett (ilyenkor a magyar mondatban felszólító mód áll):

Debbie demands that Gordon goes with her

Debbie suggests that Gordon goes with her
Debbie demands that Gordon should go with her

Debbie suggests that Gordon should go with her
(Az amerikai angolban ...that Gordon go... a szokásos szerkezet)

ld még 36, 42, 63