65 idő: határozószóval

Ld még 23, 71, 136

(1) Határozó és határozószó; időhatározás

Határozói szerepet nemcsak határozószók, hanem többféle dolog betölthet (magyarul pl. ragos/névutós főnév, mellékmondat, stb.: 'holnaptól', 'amikor bejöttem'; angolul: elöljárós szerkezet, mellékmondat: pl. from tomorrow (on), when I came in).
Időhatározásra - azaz valamely cselekvés, történés stb. idejének a megadására - szintén többféle nyelvi eszközt is használunk:

(i) határozószókat, pl. now, today

(ii) elöljárós szerkezeteket, pl. before now after Tuesday

(iii) mellékmondatokat: before Robert returned  when Robert returned

(iv) főneves szerkezeteket: last month

 

A (ii) és (iii) típusról ld 66, 67; a jelen szócikk a továbbiakban az (i) típussal foglalkozik.

 

(2) Az időhatározószók négy csoportja jelentésük szerint

(a) (mikor? kérdésre felelő) időpontot jelölő

(b) (mennyi ideig? kérdésre felelő) időtartamot jelölő

(c) (milyen gyakran? kérdésre felelő) gyakoriságot jelölő

(d) egyéb viszonyokat jelölő

határozószók

 

(a) Időpontot jelölő időhatározószók

- again  currently  just  late  now  nowadays  presently, then  today  yesterday stb.

 

- Valamihez képesti időpontot adnak meg:

after(wards)/later  before/earlier  concurrently  eventually  finally  first  just  lately [+ alapmúlt] meantime/meanwhile  next  previously  presently  recently [+ alapmúlt] since  soon  subsequently  then

 

(a1) Ezek némelyike minden igeidővel, némelyikük csak bizonyos igeidőkkel használható; bizonyos határozószók egyik jelentésben érzéketlenek az igeidőre, a másikban csak egyikkel vagy másikkal állhatnak:
ilyen pl. a just, amely mindkét listában szerepel, de az elsőben inges idővel, a másodikban múltjelennel/múltimúlttal vagy alapmúlttal (ld 71).

 

(a2) Szinte mindegyik mondatvégi (ld 54); a második just mondat-belső helyzetű:

No thanks, I've just had an ice cream

 

(a3) Az időhatározókon belül rendszerint a "kisebbtől" haladunk a "nagyobb" felé: az időpontot kifejező időhatározószók sorrendje

 

 

óra

 nap neve

 dátum

It happened

at 7. 25

on Saturday

June 25th

 

(b) Időtartamot jelölő időhatározószók

- always  permanently  temporarily  briefly

- Valamihez képesti időtartamot adnak meg:

lately  recently [+ múltjelen] since

 

(b1) A második csoport határozószói múltjelennel állnak

 

(b2) A long-ról (és a for a long time-tól való eltéréséről)

ld 90

(c) Gyakoriságot jelölő határozószók
Jelentésük alapján két csoportra oszthatók:

 

(c1) Pontos gyakoriságot kifejezők

hourly  daily  weekly  monthly  annually; once  twice, stb.

ld 184

-Ezek rendszerint mondatvégiek;

ld még 54

-A 'hányszor?' kérdésre felelők kapcsolódhatnak az egyéb határozószókkal:

pl. once daily  four times annually
(kb. = once a day; four times a year)

 

(c2) Körülbelüli gyakoriságot kifejezők

- 'szokás szerint' jelentésben:

 commonly  generally  invariably  normally  usually

- 'egyfolytában' jelentésben:

always  constantly  continually  continuously

- 'gyakran' jelentésben:

frequently often / regularly repeatedly

 

much, a lot,  a good deal, a great deal

- 'ritkán' jelentésben:

infrequently/occasionally/rarely/seldom/sometimes; never/ever

 ld 90

 

-Ezek a határozószók rendszerint mondat-belsők.

ld még 54

-Az often, sometimes típusú gyakorisági határozószók nem használhatók, ha pontos időhatárokat is megadtunk:

He often / sometimes rang me yesterday / last week

helyette:

frequently, a lot of times / lots of times / several times

 

He frequently rang me yesterday / last week

vagy:

He rang me a lot of times yesterday

He rang me a lot of times  last week

Az often/sometimes viszont csak így használható:

He often rang me when we were at university

He sometimes rang me when we were at university

 

(d) Egyéb viszonyokat jelölő határozószók:

'már', 'még':

already, still, (by) now

 

yet, any more, any longer

 

no more, no longer

ld 99

(e) A mondatvégi időhatározószók egymáshoz képesti sorrendje meg van szabva:

 

 

időtartam

gyakoriság

időpont

I used to work

permanently

 

then

He is calling

 

hourly

today

Electricity was cut off

briefly

 

yesterday