66 idő: elöljáróval

Ld még 71

 

(1) A szócikk az idő-kifejezéssel kapcsolatos általános tudnivalókat tekinti át. Az időt kifejező egyes elöljárók közötti pontos különbségekről csak egy jó szótárból (ld 171) nyerhetünk ismeretet; itt ezért csak az elöljáróhasználat néhány veszélyforrására hívjuk fel a figyelmet.

 

(a) Ugyanaz a magyar rag nem mindig ugyanannak az angol elöljárónak felel meg ('délben' = at noon; 'januárban' = in January); ugyanaz az elöljáró pedig nem mindig ugyanannak a ragnak (at the weekend; at Easter).

 

(b) A hely(határozás) és az idő(határozás) eszközei az angolban jobban elkülönülnek, mint a magyarban. Ennek két nyilvánvaló példa-párja:

before szemben az in front of-val
till szemben az as far as-zel 

 

(2) Az időhatározói szerepet betöltő eszközök közül (ld 65) a jelen szócikk az elöljárós szerkezetekkel foglalkozik.

 

(3) Az időhatározók mondatbeli helyzete

 

(a) Ha általános szabályban kellene összefoglalni, hol az időhatározók helye, az "alapszabály" ez volna: a mondat végén (néhány gyakorisági határozó kivételével). A kezdő nyelvtanulónak az a legbiztosabb, ha az időhatározót a mondat végére teszi.

 

(b) A helyzet ennél bonyolultabb:

 

(b1) ha több mondatvégi határozónk van, a határozók sorrendje:

 

mód

hely

idő

idő

They wandered

aimlessly

in the city

for hours

in the afternoons

 

(b2) A mondat végén egymás mellé kerülő három határozó egyikét célszerű mondatkezdő helyzetbe tenni; ez gyakran éppen az időhatározó:

In the afternoons, they wandered aimlessly in the city

 

(b3) A mondatvégi időhatározók egymáshoz képesti sorrendje szintén kötött
(a fenti mondatban sem lehetne: in the afternoons for hours):

 

időtartam

gyakoriság

időpont

I worked

for 14 hours

every day

in my young days

 

(b4) Az időpontot jelentő időhatározókon belül rendszerint a "kisebbtől" haladunk a "nagyobb" felé:

 

 

óra

 nap neve

dátum

év

Mat was born

at 7. 25

on Saturday

June 25th

1988

ld még 23

 

(4) Az elöljárós szerkezettel kifejezett időhatározókat jelentésük szerint három csoportba oszthatjuk:

 

(a) Időpontot jelölő szerkezetek: on Tuesday

kérdés: when?

 

(b) Időtartamot jelölő szerkezetek: for a week

kérdés: how long?

 

(c) Egyéb viszonyokat jelölő elöljárós szerkezetek: by Tuesday  for two days

kérdés: by what time?  how long?  since when? stb.

 

Az "idő-elöljárókat" e három jelentés, valamint a nekik megfelelő magyar rag szerint csoportosítva tekintjük át.

 

(a) időpontot jelölő elöljárós szerkezetek; kérdés: when?

 

(a1) '-ban': in, at'e pillanatban/percben'

'januárban'

'a következő hónapokban'

at this moment/minute

in January

in the months that followed

 

'délben/hajnalban'

'a XXI. században'

'akkoriban'

at noon/dawn

in the 21st century

at the/that time

 

'1984-ben'

'május havában'

in 1984

in the month of May

 

'éjszaka'

('felébred éjszaka' / 'hangok az éjszakában')

at night

(wake up at night / noises in the night)

 

'hajnalban'

'délután'

'délelőtt' / 'reggel'

'este'

at dawn

in the afternoon

in the morning

in the evening'10 éves korában'Þ at (the age of) 10
Sokkal gyakoribb azonban: when <alany> was ten (years old)

 

(a2) '-on': on (at, in, during)'szerdán'

'május hatodikán'

'a következő nap(on)'

on Wednesday

on 6 May

on the following day

 

- (a ragtalan 'vasárnap' is ilyen: on Sunday)
- on nélkül (különösen <US>: let's meet Sunday

 

'egy szerdai napon'

'a gyilkosság szerdáján'

on a Wednesday

on the Wednesday of the murder

 

'a hétvégén'

'a héten (vmikor)'

'az ülésen'

at the weekend

during the week

during the meeting

(on <US> illetve over)

 

'az ünnepeken/hétvégén'

'születésnapomon'

over the holidays/weekend

on my birthday

 

'az elmúlt (néhány) héten/nap / hét/nap alatt/során'
over/during/for the(se) past (few) weeks/days

'nyáron [vmikor]'

'a [= z egész] nyáron'

in/during (the) summer

for/throughout/during the summer

 

'...reggelén, estéjén', stb. = on the morning, evening stb. of...
'hétfő reggel' = ON Monday morning
(on nélkül: Monday morning: főleg <US>)

'másnap'/'ugyanaznap reggel', stb... = (on) the following / same morning, stb.
'a következő néhány napon/héten/hónapban (illetve ... alatt)'
over the next few days/weeks/months

 

(a3) '-kor': at'nyolckor', '6.30-kor'

'napkeltekor'

'karácsonykor', 'húsvétkor'

at 8 o'clock, 6:30 am

at sunrise

at Christmas, Easter

 

'karácsonykor (= a karácsonyi ünnepek alatt') illetve különleges eseményeket jelentő főnévvel, pl. over Christmas,   over the New Year

'mikor'/'hánykor?' = (at) what time?

ld 91, 136

- Ha az idő-kifejezésben a day ill. eve szerepel, akkor a szerkezet a day viselkedését követi:

'Karácsony napján' = on Christmas day 'Szilveszterkor'  = on New Year's Eve

 

Az at elöljáró csak időt jelentő főnévi szerkezetekben felel meg a '-kor' ragnak; 'közben', 'során', '-nál' jelentésben (pl. '-ás'/'-és' végű főnév +' -kor': 'felszálláskor') a legjobb, ha mellékmondattal fordítjuk: While/When you're taking off...

Mindhárom elöljáró - in, at, on - elmarad ('e héten'  = this week), ha az időt jelentő főnevet a következők valamelyike előzi meg:

 

all, any, each, every, one, some; this/that, last/next
'e(bben a) hónapban'  = this month; 'egy reggel'  = one morning; 'minden kedden'  = every Tuesday; 'egész nyáron'  = all summer; 'egy nap (majd)'  = some day

 

Megjegyzés: a last szó hónapnév mellett (pl. last April) nem 'tavaly'-t jelent (pl. 'tavaly áprilisban'), hanem ezt: 'most/a legutolsó/az elmúlt (pl. áprilisban)'; ez lehet éppen tavaly, de nem feltétlenül .

 

(a4) '-nként': 'vasárnaponként', 'nyaranta', 'karácsonyonként':

every + főnév; (napoknál: on  + nap (többes számban) - pl. on Sundays - is)

 

(a5) 'múlva': 'két hét múlva' = in two weeks(' time)

(a two weeks later jelentése 'két héttel később', és csak a múltra alkalmazható: Come back two weeks later; helyesen Come back in two weeks)

 

(a6) 'alatt1': 'az óra alatt'  = during/in the lesson

(vö. '1/2 óra alatt' = within half an hour)

 

(a7) '-a'/'-e': 'két hete' (='két héttel ezelőtt')

two weeks ago - ha jelenhez viszonyítunk
two weeks before - ha a múlthoz viszonyítunk

ld 47

(vö. (c5): '(MÁR) egy hete' =  for a week)

 

(a8) 'a hét során'/közben': 'hétköznap 9-5-ig vagyunk nyitva'   =

we are open 9 to 5 during the week

 

(b) Időtartamot jelölő elöljárós szerkezetek; kérdés: how long?

'négy napig' / 'négy napon át' / 'négy napot'     '[az egész] nyáron'
 = for four days                         = for/throughout/during the summer

Alap-időkkel (ld 4, 5) használatos (vö. a (c)(5) pont for elöljárójával).

 

(c) Egyéb viszonyokat jelölő elöljárós szerkezetek;

kérdés: by what time?  how long? / since when? stb.

 

(c1) 'alatt2':      'két hét alatt tanult meg angolul' Þ

he learnt English (with)in two weeks

(vö. 'az óra alatt' Þ during/in the lesson)

 

(c2) '-ra'/-'re': by: 'hétfőre/négyre  kész/megcsinálom'  Þ

it will be ready/I will do it  by Monday/4 o'clock

[=  'legkésőbb hétfőre/négyig, hétfői/négy órai határidőre']

 

A by és a by the time... kérdését

ld 35

for: 'hétfőre/négyre megcsinálom'=

I will do it for Monday/4 o'clock

[= 'éppen a hétfői napra/ épp négy óráig, nem előbb']

(c3)

'-ig': till, (=) until

'várjunk hatig'  Þ

 

let's wait till 6

 

'csak éjfélkor aludtunk el / alszunk majd el'  Þ
we didn't/won't sleep until midnight

 

- A 'hétig/hétfőig [= hétRE/hétfőRE legkésőbb] megcsinálom' lehet

by seven/Monday = 'addigra', vagy before seven = 'még az előtt'.

- A 'hétig/hétfőig ezt fogom csinálni [= akkor hagyom abba]' csak till/until  seven/Monday lehet.

 

(c4) '-tól' '-ig': from... to / till / until / up to  sőt: up until

'kilenctől ötig' = from 9 to / till / until / up to 5
'júniustól'/'keddtől'  'szeptemberig'/'péntekig'
 =  (from) June/Tuesday  thru Sept/Friday

<US>: napra vagy hónapra használható; a thru (=through) elöljárót követő szóval meghatározott időpont benne foglaltatik az "-ig"-ben

 

(c5) '-a'/'-e': 'egy órája/éve'   = for an hour/ a year

Múltimúlttal és múltjelennel (ld 123, 124) áll  (vö. a (b) pont for elöljárójával)
20 éve (nem) találkoztunk = We haven't met for 20 years

A kérdés: (for) how long?

 

(c6) '-tól', 'óta':

from + alapmúlttal:

Három éves kora óta/korától (kezdve) TANULT németül  =
He LEARNT German from the age of three

 

since + múltjelennel/múltimúlttal:

Három éves kora óta/korától (kezdve) TANUL németül =
He HAS LEARNT German since the age of three

Ld 123,  124