123 múltimúlt (Past Perfect)

A múltimúlt a múltban zajló események kifejezésének egyik eszköze, mely csak bizonyos esetekben használható; rajta kívül még több múltra (is) használható igeidő létezik, melyek egymással általában nem cserélhetők fel.

Ezek összevetéséről ld 121.

A többi múlt-fajtáról egyenként ld 5, 79, 80, 81, 124.

 

(1) A múltimúlt képzése

A múltimúlt képzése a múltjelenéhez hasonló azzal a különbséggel, hogy benne segédigeként a have múlt alakja, tehát a had szerepel:
had + a főige 3. alakja
A had gyakran 'd alakban tapad az őt megelőző alanyhoz, ha az névmás: I'd, you'd, stb.; tagadáskor a had not összevonódhat hadn't alakban. (A gyenge és összevont alakokról és kiejtéseikről ld 51).

 

(2) A múltimúlt önálló előidejű használata

A múltimúltról sok nyelvtanuló azt hiszi, hogy azt a nagyon régen történt cselekvésekre kell használni. Ezt a súlyos tévhitet az olykor előforduló "régmúlt" elnevezés is táplálja. Valójában a múltimúlt nem a régen történt események, hanem a valami máshoz képest korábban történt események igeideje. Ebből következik, hogy nem független igeidő: az alapmúlt által, vagy egy múltbeli időpont által kijelölt időhöz képest használható. Akkor kell használni, ha a cselekvés egy másik múltbeli cselekvést vagy egy múltbeli időpontot megelőzően már megtörtént, esetleg folyamatban volt. Pl.:

When Hazel was staged on Broadway, Warren HAD WRITTEN several plays
Last month they'D LIVED together for exactly fifteen years

 

Ha az első példában a múltimúlt helyett alapmúltat használnánk: Warren WROTE several plays when..., szintén helyes, ám merőben más jelentésű mondatot kapnánk: 'Warren számos darabot írt, AZT KÖVETŐEN, HOGY a Hazelt bemutatták a Broadway-n'. A második példában az alapmúlt használata értelmetlen mondatot eredményezne.

 

(3) Múltimúlt és múltjelen

A múltimúlt használatában gyakran ugyanaz a szemlélet érvényesül, mint az alapmúltéban: a különbség az, hogy az utóbbit nem egy múltbeli időhöz, hanem a jelenhez kell viszonyítani. Pl. a Hazel bemutatójának szünetében valaki ezt mondhatta volna:

It's not bad! But this guy HAS WRITTEN several plays before

 

Egyes határozók, melyek a múltjelen tipikus kísérői pl. (already, ever, just, never, stb.) múltbeli környezetben gyakran múltimúlttal állnak, pl.:

Anne loved Carmen.  She'D NEVER SEEN an opera before

Az ilyen határozókról bővebben ld 71, 121, 124

 

(4) A múltimúlt előidejű használata függő beszédben

A múltimúlt legjellemzőbb használata az, amikor függő beszédben másik múltra utaló igeidő helyett áll. Az igeidő, amit helyettesít, lehet alapmúlt vagy múltjelen. (A függő beszédről ld 47, 48.) A múltimúlt ilyenkor is előidejűséget fejez ki: az általa leírt cselekvés időben megelőzi azt a cselekvést, ami a főmondatban beszámol róla.

 

(a) Alapmúlt helyett, pl.:

Mark SANG out of tune Þ Dobson remarked that Mark HAD SUNG out of tune

(b) Múltjelen helyett, pl.:

HAS the 6.20 COME IN? Þ He wanted to know if the 6.20 HAD COME IN

(5) A múltimúlt nem-kötelező előidejű használata

Nem számít előidejűségnek az, amikor egymást követő eseményekről számolunk be a történés sorrendjében. Ilyenkor az alapmúlt a szokásos, pl.:

The guests LEFT at midnight. Rose CLEARED UP and POURED herself a drink

 

Lehetséges, de nem kötelező a múltimúlt, ha cselekvések közti időviszonyt a kötőszó egyértelművé teszi, pl.:

Robert poured himself a drink AS SOON AS the guests (HAD) LEFT
Sharon (HAD) COMBED her hair carefully BEFORE she entered the bedroom
AFTER Sharon (HAD) COMBED her hair carefully, she entered the bedroom

 

A before sajátossága, hogy utána használható múltimúlt a későbbi cselekvés kifejezésére is, ha az egyáltalán nem - vagy nem időben - történt meg. Ez általában a magyar 'mielőtt még...volna' szerkezetnek felel meg. Pl.:

She hung up before I HAD HAD a chance to explain

 

(6) A múltimúlt nem-előidejű használata

(a) Feltétel

A múltimúlt használatos az if3 típusú feltételes mondatok if-es tagmondatában valamint az I wish / If only és az I'd (= I would) rather kezdetű szerkezetekben. Ilyenkor nem előidejűségre, hanem feltételezett múltbeli cselekvésre vagy történésre utal. Pl.:

 

Everyone WOULD'VE DIED if Jason HADN'T PULLED the communication cord

ld 44

I wish Morgan HAD MARRIED that belly dancer...

If only Morgan HAD MARRIED that belly dancer...

 

ld 9

I'd rather you HADN'T INTERRUPTED all the time

ld 148, 204

 

(b) Meghiúsult remény/kívánság

A múltimúlt használható az alapmúlt helyett, ha olyan reményt, szándékot vagy kívánságot vezet be, amely nem valósult meg. A leggyakoribb igék, amelyek így használhatók:

 

expect

hope

intend / mean

suppose

think

want

 

Példák:

I HAD HOPED to ring Mum today, but the line was engaged all the time
I'D INTENDED to stay another week, but my boss wants me back urgently

 

Megjegyzés:

Múltimúltat kell használni az inges múltimúlt helyett a nem "ingesíthető" igék esetében (ld 77) valamint passzív szerkezetekben.

Ennek részleteit ld 79