204 would

A would egyalakú segédige (ld 28), Szófajából eredően: harmadik személyben nem kap -s ragot, nem tehető múlt időbe, nem állhat együtt másik egyalakú segédigével, mindig pőreigenév követi (ld 146) és mindig ő tölti be a funkcióige szerepét (ld 46).
Személyes névmásokkal 'd alakban gyakran összevonódik: I'd, you'd, stb. Tagadó alakjai a wouldn't és a would not.

Kiejtéseiről ld 51

(1) A would legfontosabb és leggyakoribb jelentése a feltételes: gyakorlatilag ez a magyar feltételes mód legközelebbi angol megfelelője.
A would + "sima" pőreigenév szerkezetben jelentése '-na/-ne', pl.:

he WOULD swim = 'úszNA'

A would + have-es igenév szerkezetben jelentése: 'volna', pl.:

he WOULD have swum == 'úszott VOLNA'

57

A would-nak ezáltal kulcsszerepe van az if2 és if3 típusú feltételes mondatok eredmény-mondatában (= főmondatában). Pl.:

It would probably go a bit faster if you released the handbrake
The car would've gone a lot faster if you'd released the handbrake

minderről részletesen ld 44

Feltételes jelentéséből adódóan a would nemcsak if-es mondatokkal, hanem - a magyarhoz hasonlóan - önálló mondatban is gyakori, kivált bizonyos társalgási kifejezésformákban. Ezek közül itt a három leggyakoribbat emeljük ki:

 

(a) would like: jelentése szó szerint: 'szeretne':

What would jou like to be when you grow up?
I'd like to teach the world to sing

Kérdő formában különösen gyakori udvarias kínáláskor és invitáláskor, pl.:

Would you like some more, Mrs Young?
Would you like a dance?
Would you like to eat out tonight, darling?

 

(b) would mind: jelentése szó szerint 'bánná/zavarná (ha)', de általában magyarra más módokon fordítjuk. Csak kérdő és tagadó szerkezetben használatos:

I wouldn't mind a glass of whisky

A Would you mind + inges alak szerkezet különösen gyakori udvarias kérésekben.

Would you mind filling in this form, sir?

Hasonló, de még udvariasabb az I wonder if you'd mind kezdetű kérés:

I wonder if you'd mind moving your suitcase on a bit, madam

 

Lényeges, hogy a Would you mind... kezdetű kérésre adott beleegyező válasz soha nem Yes... kezdetű (hiszen a kérdés szó szerinti jelentése: 'Bánná-e, ha...?'), hanem pl.: No, not at all / Of course not / Certainly not / stb.

ld még 43

(c) Would you...?:

Több más egyalakú segédigéhez hasonlóan a would-dal kezdett kérdések is gyakran használatosak udvarias kérések kifejezésére (többnyire a please szóval, megszólítással, esetleg mindkettővel):

Would you please put me through to extension 321?
Would you answer the door, Christopher?

 

A would you felszólítást követő utókérdésként is használható. Ilyenkor a felszólítást kéréssé tompítja. Pl.:

Pass me the salt, would you?

ld még 16, 18, 43, 203

Vigyázat!: A magyar 'Ennék egy fagylaltot! ' típusú mondatok nem fordíthatók szó szerint angolra, tehát pl. helytelen az  I would eat an ice cream  mondat. Az ilyen magyar szerkezet nem feltételt fejez ki, hanem óhajt, szándékot, vágyakozást. Helyesen tehát

I'd like to have an ice cream / I feel like having an ice cream

ld még 9

(2) Jóllehet a would a mai angolban önálló jelentésű és funkciójú segédige, néhány esetben a will segédigét is "kiszolgálja" annak múlt idejű megfelelőjeként. Ezek az esetek az alábbiak:

 

(a) Függő beszédben

ld 47, 48

"I'll be a big filmstar" Þ She thought she'd be a big filmstar

(b) "Jövő a múltban" kifejezésekor

ld 86

Janet looked round. So this would be her new home for a lifetime...

 

(c) 'Hajlandó, kész (valamit tenni)' jelentésben

I asked where Sam was, but nobody would give me a straightforward answer
Ronald loved her so much that he would do anything for her
His car wouldn't start this morning, so he had to take a taxi

ld még 203

(d) Ha szokásos, ismétlődő cselekvésekre utal; jelentése ilyenkor kb. 'szokott volt'

I remember she would often promise things that she forgot a minute later

ld még 203

Hasonló - 'szokott volt' - értelmű szerepe van a used to segédigének is, de az tágabb körben használható

(ld még 166, 192). A used to-val ellentétben a would használatára három korlátozás érvényes:

 

- Nem utalhat történésre és állapotra, csak cselekvésre. Pl.:

We used to have an old Citroen helyett nem lehet: ...would have...

- A cselekvések közül is csak a többször ismétlődőekre használható. Pl.:

Did you use to study Latin at university? nem lehet: Would you study...

- Mivel a would elsődleges jelentése nem múlt idejű, ebben a jelentésében csak akkor egyértelmű, ha már "előkészítettük a terepet" múltidejű vagy used to-t tartalmazó mondattal vagy tagmondattal, esetleg múltra utaló időhatározóval:

Cathy and I often used to have lunch together when she came to Bristol

Ehelyett nem jó a would often have lunch... (hacsak az előző mondat nincs múlt időben). Viszont egyértelmű a would is az alábbi átalakítással:

Cathy often came to Bristol, and then we would have lunch together

 

(3) Az önálló would előfordul jelenre utaló, nem feltételes szerepben is, ha másokat bírálunk tipikus, rendszeresen előforduló kellemetlen vagy bosszantó cselekedeteik miatt. Jelentése kb: 'hát persze, hogy...!', 'jellemző!'. Pl.:

That's exactly like Morgan - he would borrow money from everybody!

 

(4) A would szerepel néhány állandósult, segédige-szerű kifejezésben is:

 

(a) would rather/sooner (not)

Jelentése: 'inkább/szívesebben (tenne valamint)'. A sooner szerkezet ritkább, választékosabb. Than kötőszóval hasonlító szerkezet is állhat utána.

I'd rather be a hammer than a nail
I'd rather stay in bed today
She would rather resign than take part in this dirty business

She would sooner resign than take part in this dirty business

 

Tagadó alakja would rather/sooner NOT (és nem: wouldn't rather/sooner).

I'd rather not go out tonight; I'm not feeling very well

ld még 148

(b) would rather/sooner + you/she/stb. + múlt alak
Jelentése: 'jobban örülne / szívesebben venné, ha...', gyakran finom felszólításként, figyelmeztetésként használatos. Mindig "kétalanyos" szerkezet, tehát: 'X jobban örülne, ha Y valamit (nem) csinálna'
Lényeges, hogy a mellékmondatban mindig múlt igealak szerepel. Pl.:

I'd rather you WENT now
Would you rather I TOLD her the truth?

Would you sooner I TOLD her the truth?
I'd rather you DIDN'T INTERRUPT all the time

 

A mellékmondatban szerepelhet múltimúlt is a múlt alak helyett. Ekkor jelentése múlt értelmű.

I'd rather you HADN'T INTERRUPTED all the time

Jelentése nagyjából megegyezik az I wish you hadn't interrupted all the time mondatéval,
erről ld 9.

ld még 122, 148

 

(c) would just as soon + ige (+ as...)
Jelentése: 'inkább; szívesebben'. Pl.:

Go out somewhere? I'd just as soon watch television
I'd just as soon watch television (as listen to some music)