203 will

A will egyalakú segédige (ld 28). Szófajából eredően: harmadik személyben nem kap -s ragot, nem tehető múlt időbe, nem állhat együtt másik egyalakú segédigével, mindig pőreigenév követi (ld 146) és mindig ő tölti be a funkcióige szerepét

(ld 46).
Személyes névmásokkal 'll alakban gyakran összevonódik: I'll, you'll, stb. Tagadó alakjai a won't és a will not.

Kiejtéseiről ld 51

A will számos fontos nyelvtani és beszédszituációs szerepet tölt be.

 

(1) Jövő időt kifejező will

Ez a will leggyakoribb funkciója.

Will I be happy, will I be rich?

 

A jövő idejűségnek távolról sem a will az egyetlen kifejező eszköze. Számos okból nem tekinthető önálló jövő időnek. Erről, és a jövőt kifejező eszközökről részletesen

ld 70, 85

Mint jövő idejű segédigének, különösen fontos szerepe van az if1 típusú feltételes mondatok főmondatában. Pl.:

Oscar will never pass that exam if he doesn't study harder

Ebben a funkciójában a will a fenyegetések és ígéretek legfontosabb kifejezőeszköze. Pl.:

I'll kill you if you say that again!
I'll never even look at another woman if you marry me

Minderről bővebben ld 44

(2) 'Hajlandó, kész (valamit tenni)'

I've found a man who will dig the whole garden for £100
Jacob will drive you home - you just have to ask
Will you stop making that terrible noise?
I will not be your plaything!

Ez a will az if-es mellékmondatban is használható

ld 44

Tagadó formában használati tárgyakra is gyakran utal, amikor azok nem működnek ("nem akarnak" működni):

The engine won't start again!
This damned lock won't open

 

Ebben a ('hajlandó, kész') jelentésben a will múltideje a would:

The man wouldn't dig the garden although he had promised to
Roger would do anything for her - except marry her
The engine wouldn't start even at the third go

ld még 204

(3) Udvarias, többnyire távolságtartó kérésekben vagy kérdésekben

Will you give me a ring early tomorrow morning?
 Will you take some cream in your coffee?

 

Kérésekben gyakori az 'ugye'-utókérdéses forma:

You won't leave the windows open, will you?
You will shut all the windows, won't you?

ld még 191

Gyakran csak az utókérdésben szerepel a will, a felszólítás (állító alakú felszólító mondatok) és a tiltás (tagadó alakú felszólító mondatok) élének tompításául. Ilyenkor a felszólítást is és a tiltást is az állító formájú will you? követi:

Please switch the radio down a bit, will you?
Don't tell anyone about this, will you?

A won't you? ezzel szemben a kedves hangon invitáló vagy kínáló, állító alakú felszólítások utókérdése:

Do come in, Mrs Morrison, won't you?
Have another cup of tea, won't you?

ld még 42, 43

(4) Bizonyított vagy várható alapigazságok kimondásakor

Oil will float on water
Boys will be boys
Engines won't run without lubricants

 

(5) Szokásos, megjósolhatóan ismétlődő cselekvésekre

The boss will often promise things that she forgets a minute later
I know Barry - he will never tell you what's actually bothering him

Múltidejű megfelelője ilyenkor a would:

She would often promise things that she forgot a minute later

ld még 166, 204

(6) Alkalmasság, képesség kimondásakor

 (A can-hez hasonlóan, de némi jóslást tartalmazó felhanggal.)

This bag will easily hold twenty kilos
I'm sure Timothy will carry that cupboard alone

16

(7) Valószínűség, bizonyosság kifejezésekor

(A must-hoz hasonlóan, ld 119), ha benyomásunk vagy tudomásunk alapján következtetünk valamilyen jelen- vagy múltbeli dologra. Pl.:

That will be Jeremy; he always rings that way

 

Ha a megállapítás múltra vonatkozik, a will után have-es igenév áll. Ez is hasonló a must ilyen szerkezetű használatához, de lényeges különbség, hogy a will csak olyan esetekben használható, amikor a múltbeli eseménynek a jelenben is aktualitása van. Pl:

Some of you will have read about the new Grublian immigration regulations
Sarah won't have arrived in Madrid yet; she only left an hour ago

ld még 57

(8) a will mint főige
A will ritkán főigeként is használatos. Ilyenkor múlt és 3. alakja szabályos: willed; és inges alakja is használható.
Két fő jelentése van:

 

(a) 'kíván, akar, elrendel (szellemi erővel)':

This happened because God willed it vagy
God has willed that this should happen
The crowd were willing Ben to win

 

(b) 'örökül hagy'

Her father willed her everything but the orchard