85 a JÖVŐ idői

A jövőt a magyarban többféleképp fejezhetjük ki: 'el fogom olvasni', 'holnap elolvasom', 'elolvasom majd'.
Az angolban sincs egyetlen kizárólagos jövő idő, amely minden jövőre vonatkozó utalásban szerepelne vagy akár szerepelhetne. Hagyományosan a will (és shall) segédigével alkotott szerkezeteket szokás jövő időnek tekinteni, ez azonban megtévesztő beállítás, mivel a jövő idejűségnek távolról sem a will (és shall) az egyetlen kifejező eszköze. Ugyanakkor e két segédige a jövőn kívül számos egyéb dolgot is kifejez (ld 159, 203). Éppen ezért sem őket, sem az alább bemutatott többi, jövőre utaló szerkezetet nem nevezzük ki a JÖVŐ IDŐnek, hanem úgy tekintünk rájuk, mint a jövőbeli cselekvések/történések egy-egy lehetséges kifejezési eszközére.
Az egyes lehetőségek egymással csak részben cserélhetők fel: nincs olyan jövő-kifejezés, amely minden esetben használható lenne.

 

(I) Be going to

Ez az egyetlen olyan jövőt kifejező eszköz, amely csak a jövőre használatos. A legtöbb jövő-szituációban "elmegy", ezért a bizonytalan nyelvtanuló számára a be going to jelenti a hibázás legkisebb kockázatát.

 

(1) A be going to szerkezeti tudnivalói

 

(1a) BE

A be going to segédige ebben a formában soha nem jelenik meg: a be helyett mindig értelemszerűen az am, is vagy are alakot kell használni. Az am/is/are tölti be a funkcióige szerepét, tehát a kérdés és tagadás is segítségével történik

(ld 46), pl.:

IS he going to stay?
He ISN'T going to stay

Az am/is/are gyenge és összevont alakjairól

ld 51

(1b) GOING
A szerkezet látszatra megegyezik a go ige inges jelenben képzett alakjával, pl.:

I'm going to the cinema
I'm going to get some bread,

 

valójában azonban a go ige jelentése nem játszik szerepet: a be going to önálló, tisztán jövőidejű funkciót tölt be. (Az iménti második példa viszont eszerint kétértelmű: jelentheti azt is, hogy 'fogok kenyeret venni'; a félreértés esélye viszont általában rendkívül kicsiny.)

 

(1c) TO
A to voltaképpen a főige to-igenévi alakjának a része, de a gyakori együttes előfordulás miatt ejtésben a going-hoz tapad /'goi t / vagy /'goi t /, sőt /'g n / alakban. Az utóbbi a gyors tempójú, kötetlen stílusú beszédben fordul elő, és önálló írásmódja is létezik: gonna (a nyelvtanuló azonban helyesebben teszi, ha ezt az alakot kiejtett és írott formájában is kerüli).

A to elem kétféle ejtéséről ld 51.

 

(2) A be going to használata

A be going to a jövőre vonatkozó megállapítások igen széles körére alkalmazható. A két legjellemzőbb előfordulás:

 

(2a) Jóslatok tételében, különösen, ha a jelenben már meglévő valamilyen jelből vagy jelzésből következtetünk a jövőre, pl.:

We'd better make a move; it'S GOING TO RAIN soon
Who'S GOING TO WIN the match tonight?

Az elvont, távolabbi jövőbe tekintő jóslatokban, találgatásokban viszont gyakoribb a will-jövő:

Will I be happy, will I be rich?

 

(2b) Terv vagy szándék kifejezésében, pl.:

Next week I'M GOING TO ASK Mr Neeman for a rise
ARE you GOING TO VISIT Madame Tussaud's while you're in London?
What ARE you GOING TO DO with your old computer?
Danielle says she ISN'T GOING TO PAUSE between the two movements

 

Ha azonban az elhatározás a jelen pillanatban születik meg, akkor gyakoribb a will-jövő (ld a (3e) pontot alább). Pl.:

I think I'LL HAVE another glass of beer

 

(3) A be going to kerülése

A be going to használata elsősorban a hétköznapi, közvetlen stílusú társalgásra és levelezésre jellemző. A kötött, hivatalos stílus általában a will-jövők valamelyikét kívánja meg. Ezen túlmenően két esetben ritka (bár nem tilos) a be going to használata:

 

(3a) A be going to kerülése a come és go igékkel
Többnyire inges jelen áll a be going to + come/go helyett, ha a mondat tervet/szándékot fejez ki, pl:

Do you know where you'RE GOING for your holidays next year?
IS your wife COMING to the reception tomorrow?

 

Will-jövő áll helyette a fenti típusú jóslást vagy találgatást kifejező mondatokban, illetve minden olyan esetben, ha az inges jelen használata félreérthető lenne, pl.:

Macrohard are losing customers; they'LL GO BANKRUPT soon
Careful on that chair!  It'LL COME APART!

 

(3b) A be going to ismétlésének kerülése
Általában kerülni szokás a be going to többször egymásután való használatát egybefüggő, jövőre utaló szövegben. Az időjárásjelentésben például, melynek megállapításai egyenként ugyan indokolnák a be going to használatát, a második "jóslattól" kezdve a bemondó valószínűleg will-jövőre fog átváltani:

Tomorrow'S GOING TO BE another fine day. There WILL BE lots of sunshine in the south and east, and only occasional showers WILL DISTURB the peace of holidaymakers around Lake Balaton...

 

(4) A be going to függő beszédben

A be going to használható függő beszédben is, de ekkor az am/is helyett a was, az are helyett a were alakot kell használni, pl.:

Louis said he WAS GOING TO ASK Mr Neeman for a rise

(ld 47, 48)

A was/were going to önállóan, tehát főmondatban is használható, ilyenkor jelentése kb: 'úgy volt, hogy...', 'szándékozott vmit csinálni'. Pl.:

He WAS GOING TO BUY a new car, but he couldn't sell the old one

 

(II) A will-jövők

(1) A will-jövők fajtái

 

A will-jövőknek négy fajtája van, melyek szerkezetileg (és jelentésben is) több-kevesebb hasonlóságot mutatnak a JELEN időinek négy fajtájával (ld 84):

jövő-fajta

példa

(jelen-fajta

példa)

"sima" will-jövő

I'll take

(alapjelen

I take)

inges will-jövő

I'll be taking

(inges jelen

I'm taking)

múltjövő

I'll have taken

(múltjelen

I've taken)

inges múltjövő

I'll have been taking

(inges múltjelen

I've been taking)

 

(2) Will és shall

Régebbi tankönyvek szerint a shall-t kell használni will helyett a jövő kifejezésére egyes és többes szám 1. személyben, mert a will - állításuk szerint - valamiféle "színezett" jövőt fejez ki. Valójában ez régóta nem így van: a mai angolban a will számra-személyre való korlátozás nélkül utalhat jövőre. A shall ilyen használata, bár a will-jövők valamennyi fajtájában lehetséges, elsősorban a kötött, hivatalos stílusra, és főként az írott nyelvre jellemző, pl.:

In the following chapters we SHALL SEE how space is related to time

 

A shall tagadó alakja a shall not mellett a shan't (ld 51), a shall egyéb használatairól

ld 159

A will gyakran összevonódik az őt megelőző névmással 'll alakban: I'll, you'll, stb. Tagadó alakjai a won't és a will not. Kiejtéseiről ld 51, a will-lel kapcsolatos egyéb tudnivalókról

ld 203.

(3) A "sima" will-jövő használata
Bár a "sima" will-jövő a legkülönfélébb jövő-szituációkban előfordulhat, a közvetlen, beszélt nyelvi stílusban ajánlatos helyette a be going to szerkezetet (ld fentebb) illetve az inges jelent (ld alább) használni akkor, amikor ezek valamelyike lehetséges. Itt azokat a főbb eseteket soroljuk fel, amikor a will-jövő előnyt élvez a többi jövő-fajtával szemben.

 

(3a) A will-jövő a leggyakoribb valamennyi jövő-fajta közül , ha a mondatban jövőre utaló feltételes (= if1) vagy időhatározói mellékmondat is szerepel (ld 44, 67). Ilyenkor ugyanis csak a will-t tartalmazó főmondatból derül ki, hogy a mondat többi része is a jövőre utal. Pl.:

Sharon WILL COME to the reception if she can get away from work in time
WILL you still FEED me when I'm sixty-four?

 

(3b) A will-jövő előnyt élvez a jóslásokban, főként ha azok a távolabbi jövőre vonatkoznak és nem egyértelműen következnek valamilyen már meglévő jelből vagy jelzésből (vö. be going to, fentebb). Pl.:

People WILL SPEAK five or six languages fluently in the next century
The Princess WILL PRICK herself with a spindle, but she WILL NOT DIE. She WILL FALL into a deep sleep that WILL LAST for a hundred years

(3c) A will-jövő előnyt élvez a remény, várakozás, jövőt illető kétség vagy bizonyosság kifejezésekor, különösen az alábbi és hasonló igék/kifejezések utáni mellékmondatban:

 

assume

expect

be afraid (ld 1)

hope

be sure

suppose

believe

think

doubt

 

 

Például:

I'm afraid he WON'T FIND the key
I'm sure she'LL MANAGE on her own
I doubt that Roy WILL GET the job
I think everyone WILL COME

I suppose everyone WILL COME

 

A hope ige után nemcsak will-jövő, hanem alapjelen is állhat:

I hope you('LL) ENJOY YOURSELF in Buenos Aires

 

A jövőt illető kétség vagy bizonyosság - a fenti igékhez hasonlóan - egyes határozókkal is kifejezhető. Ezek közül a legfontosabbak:

certainly

maybe

perhaps

possibly

probably

surely

 

Ilyenkor szintén a will-jövő a leggyakoribb, pl.:

Surely she'LL MANAGE on her own
Sam WILL probably HESITATE first, but then perhaps he'LL CALL the police

 

(3d) A will-jövő előnyt élvez az ígéretekben és fenyegetésekben, pl.:

OK, I'LL DO anything you want
Don't you see him again or I'LL SCRATCH your eyes out!

 

Az ígéretek és fenyegetések többsége voltaképpen feltételes mondat (még akkor is, ha magát a feltételt nem mindig, vagy nem if-es mondattal mondjuk ki), ez tehát önmagában indokolja a will-jövő használatát.

Bővebben ld 44

(3e) A will-jövő előnyt élvez a jelenben született elhatározásokban, melyeket rövidesen vagy azonnal meg kívánunk valósítani, pl.:

I'LL just TAKE A SHOWER and we can go
I'LL PUT the heating ON, all right?

 

Az ilyen elhatározások jellemző fajtája az, amikor a cselekvést segítségül ajánljuk fel valaki helyett: ez a "majd én típusú" szituáció. Az ilyen mondatoknak sajátos hangsúlyozása és dallama van: a főhangsúly mindig az I'll alakon van, a dallam itt lezuhan, majd az utolsó szóval fölemelkedik:

 

I'l                                          o u
     l ANSWER the phone for  y


További példák:

I'LL LOOK AFTER the kids, if you like
Don't worry, I'LL DO THE SHOPPING on the way home

 

(3f) A will-jövő gyakori számos búcsúzkodó kifejezésben, illetve hasonló olyan fordulatokban, melyek a következő találkozás vagy beszélgetés időpontjára vagy helyére utalnak, pl.:

(I'LL) see you later

(I'LL) see you soon

(I'LL) see you next week

(I'LL) see you at four
OK, We'LL TALK tomorrow
I'LL RING you sometime next week
So we'LL SEE each other at the conference

 

(3g) A will-jövő a kötött, hivatalos stílusban - főként írásban - előnyben részesítendő a többi jövő-fajtával szemben, pl.:

Mr and Mrs Bock WILL BE at home on Monday 15 May 1993...
[meghívószöveg; szó szerint 'Mr és Mrs Bock otthon lesz...'; valójában kb =]
Mr és Mrs Bock meghívja Önt 1993. május...
Trespassers WILL BE PROSECUTED
[szó szerint: 'a birtokháborítók fel lesznek jelentve';
kb= Idegeneknek az átjárás büntetés terhe mellett tilos]

 

(4) Inges will-jövő

Az inges will-jövő szerkezete: will be + -ing
Három alapvető használata van, s mindhárom esetben csak olyan igékkel állhat, melyek egyéb inges időkben is használhatók

ld 77

 

(4a) 'Akkor éppen; egyfolytában'
Az inges will-jövő leggyakoribb (és leglogikusabb) használata az, amikor arra utal, hogy a cselekvés egyfolytában zajlani fog, vagy adott időben éppen folyamatban lesz:

I'LL BE STUDYING maths all day tomorrow
This time next week, Helen and I WILL BE SWIMMING in the sea
Don't come at nine; we'LL BE WATCHING the film then

 

Ez a használat megfelel az inges múlt és az inges jelen 'akkor éppen' illetve 'most éppen' jelentésének

ld 78, 80

Bob akkor épp aludt

Þ Bob WAS SLEEPING then

(inges múlt)

Bob most épp alszik

Þ Bob IS SLEEPING now

(inges jelen)

Bob akkor épp aludni fog

Þ Bob WILL BE SLEEPING then

(inges will-jövő)

 

(4b) Az inges will-jövő használható előre eltervezett (és többnyire megszervezett) események leírására, pl:

Carlo Caramelli WILL BE CONDUCTING the Tác Symphony Orchestra on Tuesday

 

Ez a használat abban különbözik a "sima" will-jövőtől, hogy teljesen semleges, tényszerű: nincs benne semmi olyan jelentésárnyalat, amely szándékkal vagy jóslással lenne kapcsolatos. Hasonló jelentésben állhatna helyette inges jelen: Carlo Caramelli IS CONDUCTING... Ekkor a különbség csak stílusbeli: az utóbbi a közvetlen, társalgási, míg az inges will-jövő a kötöttebb, választékos nyelvezetre jellemző (ld lentebb).

 

(4c) Az inges will-jövő gyakran használatos a Will you...? és Won't you...? kezdetű kérdésekben. Ezt az teszi indokolttá, hogy a 'sima' will-jövő kérdések elsősorban másra vannak "lefoglalva": a Will you...? udvarias kérést vagy kínálást, a Won't you...? kedves invitálást fejez ki (ld 203). Vessük össze:

 

[kérés:]

WILL you ASK Bert to help us with the cleaning?

[kérdés:]

WILL you BE ASKING Bert to help us with the cleaning?

[meghívás:]

WON'T you JOIN us for the picnic tomorrow, Inspector?

[kérdés:]

WON'T you BE JOINING us for the picnic tomorrow, Inspector?

 

Az ilyen inges will-jövőben feltett kérdések választékosan udvariasak; közvetlenebb stílusban használható helyettük a be going to is, illetve egyes esetekben (ld alább) az inges jelen is.
Megjegyzés: az inges will-jövő nem használható passzív szerkezetben.

ld 138

(5) Múltjövő

A múltjövő szerkezete: will have + 3. alak
E szerkezet nem jövőre utaló használatáról ld 57, 203
A múltjövő annak a kifejezésére használható, hogy a cselekvés egy jövőbeli időpontig már be fog fejeződni, le fog zárulni. Pl.:

The entire system of taxation will have changed by 1998

 

A múltjövő szemlélete párhuzamba állítható a múltjelenével: abban (egyebek között) az fejeződik ki, hogy a cselekvés a jelen időpontig már befejeződött, de hatása a jelenben is érvényesül. A múltjövő esetében valamely jövő időponthoz viszonyítunk. Vesd össze a fentivel:

The entire system of taxation has changed by now

ld 124

A leggyakoribb időhatározók, amelyekkel a múltjövő együtt állhat:

- by + időpont, pl: by tomorrow / Wednesday / next year / (the year) 2525
- by the time + mellékmondat, pl: by the time you arrive

- (tagadó mondat +) till/until + időpont, pl.:

...won't have... until Tuesday

...won't have... until next week 

- (tagadó mondat +) till/until + mellékmondat, pl.:

...won't have... until you arrive

...won't have... till you arrive

 

Az utóbbi két típus a magyarban nem tagadásnak, hanem 'csak' + állítás-nak felel meg:

They WON'T HAVE FINISHED the new metro line till the Expo opens Þ

ld még 66, 67

 

(6) Inges múltjövő

Az inges múltjövő szerkezete: will have been + -ing
Az inges múltjövő azt fejezi ki, ha a cselekvés/történés a jövő adott időpontjában már egy ideje zajlani fog. Általában <for + időtartam> szerepel a mondatban időhatározóként. Pl.:

Edith and Ed WILL HAVE BEEN GOING OUT together for 5 years this spring

 

Az inges múltjövő szemlélete párhuzamba állítható az inges múltjelenével: abban az fejeződik ki, hogy a cselekvés a jelen időpontban már egy ideje zajlik. Vesd össze a fentivel:

Edith and Ed HAVE BEEN GOING OUT together for 5 years

ld 81

Az inges múltjövő csak olyan igékkel állhat, melyek egyéb inges időkben is használhatók (ld 77). Más igék esetében (be, have, hear, know, stb.) egyszerű múltjövőt kell helyette használni, pl.:

Next month I'LL HAVE KNOWN Rebecca for exactly ten years
Judith and Ged WILL HAVE BEEN married for 10 years this autumn

 

Megjegyzés: az inges múltjövő nem használható passzív szerkezetben.

ld 138

(7) A will-jövők kerülése

Az alábbi esetekben a will-jövők nem használhatók. Az itt szereplő szempontok nem a stílussal vagy a szituációval vannak összefüggésben, hanem szigorúan nyelvtani természetűek.

 

(7a) A will-jövők kerülése függő beszédben
A will-jövők eredeti formájukban nem használhatók függő beszédben: a will helyett would szerepel, az egyes szerkezetek többi része pedig változatlan marad, pl.:

He promised he'D DO anything I wanted
He boasted that he and Helen WOULD BE SWIMMING in the sea a week later

A függő beszédről ld 47, 48

(7b) A will-jövők kerülése if/when/stb után

A jövőre utaló feltételes és időhatározói mellékmondatokban nem állhatnak will-jövők (ld 44, 67).

Az ilyen mellékmondatokban a leggyakoribb az alapjelen, de a többi jelenfajta is használható:

- "sima" will-jövő helyett Þ alapjelen, pl.:

When you SEE my new sports car, you'll be very surprised

 

- inges will-jövő helyett Þ inges jelen, pl.:

While everybody IS SLEEPING, we'll kidnap the butler

 

- múltjövő helyett Þ múltjelen, pl.:

As soon as the guests HAVE LEFT, I'll go to bed

 

- inges múltjövő helyett Þ inges múltjelen, pl.:

When you'VE BEEN WORKING here for ten years, you'll be promoted

 

Az, hogy a mellékmondat a jövőre utal, a főmondatból derül ki, amely általában vagy felszólító formájú, vagy pedig will szerepel benne (ld a fenti (3a) pontot).

 

(7c) A will-jövők kerülése egyéb alárendelésben
Ha a főmondat will-t tartalmaz, akkor ez általában elegendő ahhoz, hogy a mellékmondatok jövőre utalását is jelezze. Ezért nemcsak a fenti if-es és időhatározói, hanem egyéb mellékmondatokban is jelen idő áll a will-jövők helyett.
Néhány példa:

I'll dance with the girl who SMILES at me first  nem : ...WILL SMILE...
I'll always do what you WANT me to
We'll see what HAPPENS
Where they SETTLE DOWN will depend on the circumstances

 

Ha azonban a főmondat jelen idejű, a mellékmondatban minden további nélkül szerepelhet:

Where they WILL SETTLE DOWN depends on the circumstances

(III) A JELEN időinek jövő-szerű használata

A magyarral ellentétben, a JELEN idői az angolban csak szigorú korlátozásokkal használhatók jövő értelemben:

- Főmondatban az inges jelen gyakran, az alapjelen ritkán, a két múltjelen pedig sohasem szerepelhet.

- Mellékmondatban gyakran csak a jelen idők valamelyik fajtája szerepelhet, leggyakrabban az alapjelen. Erről ld a fenti (II)-es fejezet (7b) és (7c) pontját. Itt csak az önálló, főmondatban való használatra térünk ki.

 

(1) Inges jelen

Az inges jelen főként határozottan eltervezett, megbeszélt, vagy bizonyosnak látszó cselekvésre használatos, ha annak időpontja a közeli, vagy legalábbis a belátható jövőben van. Mivel az inges jelen elsősorban jelen időt fejez ki, fontos, hogy a szituáció vagy a mondatban szereplő időhatározó egyértelművé tegye: a mondanivaló nem a jelenre, hanem a jövőre vonatkozik. A hétköznapi, közvetlen társalgási stílusra jellemző. Pl.:

IS Tim COMING to the match tomorrow?

- No, he'S TAKING his driving test

What'RE you DOING on New Year's Eve?

- We'RE GOING to the Baloghs again

 

Az inges jelen tehát naptárszerű cselekvésekhez kötődik: mintha az ember felolvasná napi/heti/éves előjegyzett programját.

 

(2) Alapjelen

A magyar anyanyelvűek gyakori hibája, hogy az alapjelent lépten-nyomon jövő értelemben használják. Igazából főmondatban csak "menetrend-jellegű", tehát a konkrét esettől függetlenül rendszeresen előforduló cselekvésre vagy történésre használható, pl.:

Which platform DOES the 6.20 express to Exeter LEAVE from?
The next flight from Amsterdam ARRIVES at Ferihegy 3
The show STARTS at 8.30 and ENDS around midnight

 

(IV) Egyéb jövőt (is) kifejező szerkezetek

(1) Be to

(3) Egyalakú segédigék

(Ld 28, valamint az egyes segédigéket betűrendben külön-külön.)
Nemcsak a will (és a shall), hanem a többi egyalakú segédige is használható jövő időre, ha a szituáció vagy jövőre utaló időhatározó egyértelművé teszi, hogy nem jelenről van szó. Pl.:

 

CAN you HELP me sometime tomorrow?
We COULD SEE Mum next week
Joe MAY DIE soon
They MIGHT GO to Paks on Tuesday
You MUST COME and SEE us
You NEEDN'T COME IN next month
I OUGHT TO SEE a doctor soon
We SHOULD SPEND next summer in Bath
Geoff WOULD do it this autumn