47 függő beszéd

 

(1) Hagyományos meghatározás

(a) Amikor valakinek a szavaira vagy gondolataira utalunk, kétféleképpen járhatunk el: vagy pontosan idézzük a szavakat, vagy csupán felidézzük, említjük őket. Az idézett szöveget tartalmazó mondatokat idézett beszédnek, az említett szöveges mondatokat függő beszédnek nevezzük.

 

(b) Miért "beszéd"?
A hagyományos értelmezést ki kell terjesztenünk. A függő beszéd ugyanis nemcsak közlést jelentő igék használatát jelenti, hanem pl. a gondolatainkat, érzéseinket kifejező igék használatát is: think, hope, feel, stb. A függő beszéd tehát nem mindig beszéd.
Ha azt akarjuk elmondani, mit 'mondott, tanácsolt, javasolt, kért, kérdezett, mire volt kíváncsi, mire gondolt, mit érzett, mit nem értett vki', rendszerint nem közvetlenül idézünk, csak utalunk az illető szavaira, említjük azokat. Például:

 

Idézett beszéd:

He came in and said, 'Hello.'
I thought, 'He has changed a lot.'                (nem "beszéd"!)

 

Függő beszéd:

Dorothy said it was very late  
( Ü Dorothy said, 'It's very late.')
Greg suggested that we should have a drink
(Ü Greg said, 'Let's have a drink.')

 

E szócikkben a  nyilak az idézet  Þ függő beszéd illetve
a függő beszéd Ü idézet irányt jelentik.

 

(c) Mit jelent az, hogy "függő"?
Nyelvtani szempontból a lényeg a "függés" ténye. Ez azt jelenti, hogy az ige - pl. a say, answer, think vagy hope - tárgya egy "lefokozott",  önállóságát vesztett mondat lesz, amely ettől az igétől "függ":

 

Alany

Ige

Tárgy = az igétől függő / lefokozott / alárendelt /

 

 

beágyazott    (tag)mondat / 'hogy-os mondat'

Greg

suggested

that we should have a drink

Dorothy

said

it was very late

 

(d) Néhány példa az idézet Þ függő beszéd viszonyra:

 

Greg said, 'Let's have a drink.'

Þ

Greg SUGGESTED having a drink

 

 

Greg SUGGESTED (that) we should have a drink

 

 

 

Greg answered, '(You should) Do it again.'

Þ

Greg TOLD us to do it again

 

 

Greg ADVISED us to do it again

 

 

Greg SAID (that) we should to do it again

 

 

 

Greg said, 'Could you give me that pen for a second.'

Þ

Greg ASKED me to give him the pen for a second'

 

 

 

Greg asked, 'What's the time?'

Þ

Greg asked me what the time was

 

 

 

'How old are you?', Greg wanted to know.

Þ

Greg WANTED TO KNOW how old I was

 

 

 

Greg thought, 'It might be better to do it today.'

Þ

Greg THOUGHT (that) it might be better to do it that day

 

 

 

'But is it possible?', Greg wondered.

Þ

Greg WONDERED if it was possible

 

 

 

 

(2) Fontos: függő beszédet használni nem valamiféle kötelező szabály!

Az idézett szövegek függő beszéddé "alakítása" nem valamiféle automatikus gyakorlat. Sok esetben hibát előzünk meg, ha nem használjuk a függő beszédet, közvetlen idézeteink ráadásul élénkebbé is teszik beszédünket.
Ha pl. valaki azt mondja: 'Why don't we go and have a drink?' ne kérdésként tegyük függő beszédbe a mondatot. Egy ilyen "kérdő" mondatnál három lehetőség jöhet szóba:

 

(a) Automatikus függő beszéddé alakítunk; esetünkben helytelen: hiszen nem kérdésről, hanem javaslatról van szó: He asked me why we didn't go...

 

(b) Értelemszerűen a suggest, recommend igéket használjuk; ez a legbiztosabb: He suggested (having) a drink [nem going and having...]

 

(c) Közvetlenül utalunk az illető szavaira (az eredeti kérdés pontos hanglejtése ilyenkor lényeges):

He said,

'Why don't we (go and) have a drink?'

 

'Shall we (go and) have a drink?'

A lényeg tehát nem az, hogy az illető szavait pontosan felidézzük; bármilyen 'Nem iszunk egyet?' jelentésű kérdést használhatunk.

 

(3) A függő beszédet tartalmazó mondatok általános szerkezete

 

(a1) A függő beszédet tartalmazó mondatok két részből állnak: a főmondatból, amely az említőigét tartalmazza, és a "beágyazott" tárgyi mellékmondatból, a 'hogy'-os mondatból:

(ld 63)

 

f ő m o n d a t

 

a l á r e n d e l t    m o n d a t

 

 

 

(a főmondat tárgya; lefokozott/függő/

 

 

 

beágyazott/'hogy'-os  mondat)

 

említőmondat említőigével

kötőszó

mellékmondat ("említett" mondat)

 

Greg said

(that)

it was late

 

Greg thought

(that)

it might be better to do it that day

(ld még az alábbi (7)(a) pontot)

He suggested

---

having a drink

(ld még 63 és 75)

He asked me

---

what the time was

(ld még az alábbi (7)(b1) pontot)

Greg wondered

---

whether it was possible

(ld még az alábbi (7)(b2) pontot)

Greg asked me

---

to give him the pen for a second

(ld még az alábbi (7)(d) pontot, illetve 48)

 

(a2) A 'hogy'-nak megfelelő that az angol mondatból elmaradhat.

        

(a3) A főmondat (említőmondat) nemcsak állító lehet, hanem kérdő is.:

Do you think that things will get worse?
Did you mention to him that he should re-write his essay?

 

(b) Az angol és a magyar szerkezetek általános jellegű eltérései:

 

(b1) Az angol főmondatban nem szerepel a magyarban használt előre-utaló 'az', 'azt', 'annak', 'abban', 'arra', stb. elemnek megfelelő szó; helytelen tehát a következő mondat:

...thought that that it might...    ...azt gondolta, hogy jobb ha...

Az 'azt (gondolta), hogy' / 'arra (gondolt), hogy '/ 'úgy (gondolta), hogy' tehát nem: that that, csak: that.

(b2) Az angolban az említőige után soha nem írunk vesszőt; az igét annak tárgyától – a mellékmondattól – nem választjuk el.

 

(4) Említőigék

A főmondatban található igéknek három típusa létezik, aszerint, hogy milyen egyéb elemeket kell, illetve lehet velük együtt használni a mondatban.

 

(a) Az "említett" mondat egyedül áll; az ige általában nem közlést jelent:

She hoped that I would do it some day

 

(b) Kötelezően másik elem is áll a mondatban: az ige közlést jelent.
A helyzetnek két szereplője van, az alany és a beszédpartner.

I told them that they could find the key under the doormat

 

(c) Állhat részestárgy, vagy részeshatározó (ld 151) is a mondatban, de nem kötelezően:
A helyzet kétszereplős, de csak az alanyt kell megemlíteni:

- Részestárgy:

I promised the boys that they'd get a real watch

- Részeshatározó:

He admitted (to us) that he had done wrong

ld 36

(5) A függő beszéd igeidői: az igeidő-egyeztetés

(a) Általában ha egy főmondat igéje valamelyik múltidőben van, azzal az egész mondat mintegy a múlt időkörbe kerül. Ilyenkor néhány egyszerű igeidő-változásra kerül sor. (Az igeidőkről általában ld 70)

I got the job because I spoke German
Þ Azért kaptam meg az állást, mert tudtam németül
I wanted to join the mounted police but I wasn't tall enough
Þ Be akartam állni lovasrendőrnek, de nem voltam elég magas

Nem fontos, hogy 'még mindig beszélek németül' és 'hogy még mindig alacsony vagyok'. E tények az akkori, a múlt időben érdekesek, ezért használjuk a múltidőt; a múlt időkörben maradunk, ráadásul magyarul is - az angol függő beszédben viszont kötelezően.
Ugyanez a két mondat a függő beszédben sem más - és nem is nehezebb.

They told me I could get the job because I spoke German
They told me I wasn't tall enough

 

Magyar megfelelőikben csak a főmondat igeideje múlt; a mellékmondatban szereplő ige ezt nem követi.
Az említőige - tell - múltidejű: told; ezzel a teljes mondat átkerül a múlt időkörbe. Jelen idejű alak a mondatban sehol sem szerepelhet.
Ha az eredeti idézetben is múltidő szerepelt, ez "eggyel múltabb" lesz, azaz múltimúltba kerül.

'I didn't recognize you', she explained Þ

She explained that she hadn't recognized me

 

Az idő-változások áttekintése

 

idő

példa

    függő beszédben

példa

alapjelen

take

Þ alapmúlt

took

inges jelen

is taking

Þ inges múlt

was taking

alapmúlt

took

Þ múltimúlt

had taken

inges múlt

was taking

Þ inges múltimúlt

had been taking

múltjelen

has taken

Þ múltimúlt

had taken

inges múltjelen

has been taking

Þ inges múltimúlt

had been taking

múltimúlt

had taken

Þ nem változik

 

inges múltimúlt

had been taking

Þ nem változik

 

 

További példák:

'I take a shower every week,' he boasted Þ
                                           He boasted that he took a shower every week
'I'm taking a shower,' he said Þ He said he was taking a shower
'I took a shower this morning too' Þ
                                           He told us he'd [he had] taken a shower that morning too
'I have taken a shower,' he reported Þ
                                           He reported that he'd [he had] taken a shower

 

(b) Jelenidejű említőmondat

Ha az említőmondat a jelen idők valamelyikében - alapjelenben, inges jelenben, illetve múltjelenben vagy inges múltjelenben - van, semmiféle igeidő-változás nem történik.

Idézet:

Mrs Robinson: 'I want to re-marry.'

Függő beszéd:

Mrs Robinson is telling everybody she wants to re-marry

 

(6) Segédigék a függő beszédben

Hogy a do, be és have segédigékkel mi történik, már láttuk; múltidejű főmondat mellett maguk is múltidőbe kerülnek.
Az említett mondat tartalmazhat azonban egyalakú segédigéket (ld 28) is:

can (ld 16)  could (ld 18)  will (ld 203)  would (ld 204)  may (ld 98)  might (ld 112)  shall (ld 159)  should (ld 160)  must (ld 119)  ought to (ld 137)  needn't (ld 128)

 

Az egyalakúak esetében három csoportot különböztetünk meg. Az elsőbe (a) tartoznak a mindig automatikusan és egyféleképpen változó segédigék. A másodikba (b) azok tartoznak, amelyek a függő beszédben nem változnak. A harmadik (c) csoportba tartozó egyetlen ige - a shall - viselkedése attól függ, hogy melyik jelentésében használjuk.

 

(a) can  will  may
Ha az eredeti idézet ezeket tartalmazza, could, would és might lesz belőlük:

can Þ could     will Þ would       may Þ might

'I can play the flute.' Þ   She said she could play the flute
'I will go to the ball.' Þ    Cinderella said she'd go to the ball
'It may rain very soon.' Þ  She said it might rain very soon

 

(b)    could                 would         might                 should
   must                  ought to    needn't             used to

Függő beszédben rendszerint nem változnak:

 

(b1)

She said,

'You

could

go and see the new play.' Þ

 

 

might

 

 

 

should

 

 

 

must

 

 

 

ought to

 

 

 

 

 

She said (that) we

 

could

go and see the new play

 

 

might

 

 

 

should

 

 

 

must

 

 

 

ought to

 

 

(Fordítás helyett: a fenti mondatok mindegyike tanácsféle; arra szólítanak fel, hogy 'menjünk el megnézni az új darabot'. Az egyes segédigék közötti különbségeket lásd a megfelelő szócikkekben.)

Greg said, 'I'd never go and see a play like that.' Þ
Greg said (that) he'd never go and see a play like that

 

(b2) must

A must helyett használhatjuk a had to-t is. A must különösen akkor marad meg, ha az adott helyzet, amelyre utal, még fennáll.

 

Hasonlítsuk össze a következő két helyzetet:

(i) [tanár:]               For homework you will have to learn the poem  Þ
 
[diák a másiknak óra után:]
           Þ She said we must [vagy: have (got) to] learn the poem

 

(ii)

[nagypapa mesél]

Then the sergeant said we had to dig a new trench

 

[itt nem lehet: must!]

 

(b3) A could, would, might, should és az ought to stb. tehát nem változnak.

He said, 'I might come round later.'  Þ

He said he might come round later

 

Típushiba ugyanezt úgy mondani: He said he might have...; ez azt jelenti: 'Azt mondta, átjöhetETT VOLNA'.

A fenti igékkel alkotott egyalakú segédige + have-es igenév szerkezetek (ld 57) sem változ(hat)nak:

'I ought to have been more careful,' Greg said. Þ

Greg admitted that he ought to have been more careful

 

(c) shall

A shall-nek több jelentése és használata van; nem automatikusan változik should-dá.

 

(c1) Jövő idő jelentésben, az említő személytől függően:

I/We shall meet you at the airport Þ

- első személyben:  I said I would meet you at the airport

We said we would meet you at the airport

[a would helyett esetleg - igen ritkán: should]

- a többi személyben: He/They said he/they would meet me...

You said you'd meet me..., didn't you?

[should itt nem lehet]

Az ilyenkor írt 'd csak a would összevont alakja lehet, a shouldé nem.

 

(c2) Egyéb használataiban változó:
Többnyire átfogalmazzuk a mondatot.

Shall I carry that suitcase for you? Þ
He offered to (help me) carry my suitcase

He wanted to (help me) carry my suitcase

De elképzelhető a shall Þ should változás is:

He asked me if he should carry my suitcase

 

(c3) Személytől függetlenül should lesz belőle a "tanácstalanságot kifejező" kérdésekben:

Who shall I talk to first?

Who shall we talk to first?

I didn't know who I should talk to first

I didn't know who she should talk to first

She didn't know who I should talk to first

She didn't know who she should talk to first

 

(7) A mellékmondat (említett mondat) fajtái:

(a) That-mellékmondat ('hogy'-os mondat, ld 63), amely eredetileg nem kérdés volt

[('hogy') + alany + állítmány szerkezet]
I said (that) I was very tired

 

(b1)Wh-kérdőszót tartalmazó mellékmondat

[('hogy') 'mikor'/'miért'/'ki' stb. + alany + állítmány]

I asked them when they were coming over

 

(b2) If/Whether szót tartalmazó mellékmondat

[('hogy') + alany + ...-e szerkezet]

I asked them if they were coming over

 

(c1) Wh-kérdőszót + to-igenevet tartalmazó mellékmondat

I asked her how to do it [azaz = (b1)]

 

(c2) Whether szót + to-igenevet tartalmazó mellékmondat

I asked him whether to sell it (or not) [azaz = (b2)]

 

(d) To-igenevet tartalmazó mellékmondat: "eredetileg" nem kérdés, hanem kérés

I told them to sit down [azaz = (a)]

 

Az alábbiakban csak a fenti (a) típust vizsgáljuk meg; a (b), (c) és (d) típusokról ld 48.

 

(a)  That-mellékmondat

A szócikk eddigi példáinak többsége ilyen alakú volt. Az eredeti - idézett - mondat kijelentő. Benne a that kötőszó elmaradhat.
A that a magyarhoz hasonlóan - de más feltételek mellett - elmaradhat; a legtöbbször el is hagyjuk. (Kiejtése mindig /  t/, soha nem erős / t/).

He said it was too late to start
Did you know he was my boss?
Simon suggested to the firm that they sell the equipment as soon as possible


Nem hagyhatjuk azonban el a that kötőszót három esetben:

- Ha az említőige mellett részeshatározó áll (ld a fenti Simon suggested... mondatot).
- Ha az említőige passzív alakban van:

It was believed that the economy was slowly improving

 

- Ha ugyanazt az említőigét még egy 'hogy'-os mellékmondat követi:

He said he was looking at the matter and that they would soon announce their decision

 

(8) Feltételes mondatok függő beszédben

A feltételes mondatokra ugyanazok az automatikus igeidő-egyeztetési szabályok vonatkoznak, mint a többi mondatra. Tekintsük át, mi történik a függő beszédben a három feltételes típussal.

(ld még 44)

(a)  if1

If you come tomorrow, I'll be able to see you for an hour Þ

He said that if I came the next day, he'd be able to see me...

 

(b) if2

If you came tomorrow, we could discuss a lot of things Þ

He said that if I came the next day we could discuss a lot of things

 

Igeidő-változás nincs! A függő beszéd-beli forma megegyezik az előző példában látottal. Mindegy ugyanis, hogy 'felkeresem' vagy 'felkeresném', hiszen hogy 'sor kerül-e majd a találkozóra', nem tudhatjuk, és nem is érdekes.

 

(c) if3

If I'd had my wallet with me, I would've bought you a drink Þ

If I had had my wallet with me, I would have bought you a drink Þ

He said if he'd had his wallet with him he would've bought me a drink

 

Nincs változás: ennél bonyolultabb - "múltabb" - igealak nem létezik.

 

(9) Függő beszédben megváltozó névmások, határozók és igék

A névmások és határozók valamint elöljárók logikus és magyar gondolkodásnak sem idegen változáson mennek át. Az igék sajátosabban változnak meg, de ilyen eset csak elvétve akad.

 

(a) Birtokos névmások

'I don't know your wife,' he said. Þ

He said he didn't know my wife

 

(b) Időhatározók, mutató névmások, elöljárók
Néhány olyan szó, amely csupán az adott helyzettől nyeri el a jelentését, értelemszerűen megváltozik; ezek az úgynevezett "itt" és "most" szavak.

'I won't be able to do it tomorrow,' Greg said.  Þ
Greg said he wouldn't be able to do it the next day

Greg said he wouldn't be able to do it the following day
'I saw a lousy film yesterday,' he said. Þ
He said he'd seen a lousy film the day before

He said he'd seen a lousy film the previous day
'I arrived three days ago,' she informed us. Þ
She informed us that she'd arrived three days before

She informed us that she'd arrived three days previously

Azaz: Ahol a három napja = három nappal EZelőtt, ott az AGO használatos;

Ahol a három napja = három nappal AZelőtt, ott BEFORE áll.

 

Hasonló határozók illetve elöljárók:

 

here Þ there

now Þ then

this Þ that/the

today Þ that day

 

by now Þ by then

last week/month/year

Þ the previous week vagy the week before, stb.

next week/month/year

Þ the following week, stb.

 

(c) Igék
Ha az idézet a come és a bring igéket tartalmazza, ezek gyakran go-ra illetve take-re változnak (hiszen a beszélő felé történő mozgást jelentenek), amikor az eredeti beszélő nem azonos az említőmondat használójával:

'I'll come over and bring you the book you want,' she told Greg. Þ
She said she'd go over and take the book Greg wanted

(Persze, ha ott vagyunk, ahol Greg, és együtt várjuk a könyvet, akkor a bring és a come is használható.)

 

(10) A függő beszéd szabályainak felfüggesztése

Néha múltidejű említőige mellett sem kell múltidejű mellékmondatot használnunk, az említett mondat igeideje tehát ugyanolyan marad, mint az idézeté.  Két esetben függesztjük fel a szabályt:

 

(a) Amikor olyasmit említünk, ami az említés (tágabb) idején is igaz.

The earth goes round the sun Þ

Galileo proved that the Earth goes round the Sun

'I'm 24,' she told me yesterday Þ

Yesterday she told me she is twenty-four

 

Olyankor használunk jelenidőt e mondatokban, amikor állást foglalunk amellett, hogy amit említünk, igaz; ha a múltidőt használjuk, egyszerűen - állásfoglalás nélkül - említjük az illető szavait.

She told us she is getting divorced in February

[ma is így áll a dolog; hiszek az illetőnek vagy magam is tudok róla ]

 

She said she was getting divorced in February

[akkor, ott azt mondta; még nem tudhatom, valóban elvált-e; az is lehet,

hogy február már elmúlt és nem vált el]

 

Our teacher told us that there are cannibals in Borneo

[az 'elmondta'/'elmesélte' szót használhatjuk, mert elhisszük, amit mondott; valójában azt állítjuk: 'A tanár IS megmondta, hogy...']

 

Our teacher told us that there were cannibals in Borneo

[nem foglalok állást; én nem tudhatom, csak idézem, amit mondott]

 

(b) Ezután bekövetkező eseményről van szó, az ige ideje ezért marad változatlan.

Liz said she will make tea

 

Ha az idézett mondatot - 'I'll make tea' - az illető egy perce mondta, a will maradhat. Ha pl. másnap számolunk be ugyanerről, wouldot kell használnunk.

She wanted something strong. She said she'd [=she would] make a nice tea.