75 inges alak

(1) Az inges alak név az angol nyelvtanban nyolc dolgot is jelöl: nyolc féle különböző szótípus végződik -ing-gel. Vannak közöttük olyanok, amelyek rokonai egymásnak, és akadnak olyanok, amelyek közt épp úgy véletlen az egybeesés, mint pl. a kétféle '-t' között a 'rendelt' és a 'kávét' magyar szavakban.
Egyik-másik inges alaknak nincs neve; másoknak hagyományos (és egyértelműen csak egy dologra használt) nevei vannak: ilyen pl. a "gerund"). A harmadik fajta az, amelynek van ugyan neve, de ezt több dologra is használják - ebből tehát több kár származik, mint haszon.
Fontos: az egyes inges alakok nem felelnek meg pontosan egy-egy körülhatárolható magyar nyelvtani fogalomnak.
E nyolc ing-végű alak a következő:

 

- Az I am writing típusú összetett igealakok ingje:
a többitől kezeljük teljesen külön

ld 68, 70

- Az interesting book, exciting trip
melléknevek ingje (melléknevek, mert eléjük tehető a very)

ld 106, 107

- A the rising sun típusú, melléknévi igenév-szerű ing:
(erősen korlátozott a használata!)

ld 107

- Az a fajta ing, amely pl. a talking szóban látható a What does the man talking to Joe want? mondatban (melléknévi igenév-szerű ing; utó‑jelzőnek hívjuk)

ld 193

- A határozói értékű ing pl. ebben a mondatban:
Lighting a cigarette, he began his story

Having lit a cigarette, he began his story

ld 196

- Az úgynevezett "gerund": lásd az alábbi (3) pontot

 

- Az úgynevezett "igei főnév" vagy igefőnév (verbal noun): lásd az alábbi (4) pontot

 

- Néhány főnév: számszerűek (a building  a painting  a drawing); nemszámszerűek (matting, padding); csaktöbbes -ings végűek (surroundings): lásd az alábbi (5) pontot.

 

Az utolsó három ing-fajtáról a jelen szócikk informál.

 

(2) Az -ás/-és képzőről

(a) Az úgynevezett "gerund"-ot szokták úgy magyarázni: '-ás'/'-és' képzős főnév. Ez nem igaz: magyarul különféle dolgok végződnek '-ás'-ra. Az '-ás'/'-és' főnévnek angolul nem felel meg egyetlen dolog. Teljesen eltérőek pl. a következő mondatokban a 'megoldás' szó fordításai. Hogy melyik esetben mit használunk, azt az alábbi szempontok alapján dönthetjük el:

 

(a1) A gyakorlat megoldását a könyv végén találják Þ
(konkrét dologról, szabályos főnévről van szó)

Angolul: You'll find the solution to/of the problem at the end of the book

 

(a2) A feladat megoldása közben rájöttem  Þ
(itt arról van szó: 'miközben próbáltam megoldani a feladatot')

Angolul ennek megfelelően: I realized it while I was solving the problem

Azaz: a főnevet értelemszerűen oldjuk fel idő-mellékmondattal.

 

(a3) A feladat megoldása nehezebb volt, mint gondoltuk  Þ
(ehelyett ezúttal mondhatnánk: 'a feladatot nehezebb volt megoldani'; 'a megoldás' itt is főnév, de nem konkrét dolgot jelent);

Angolul: It was more difficult to solve the problem than we (had) thought
esetleg: Solving / To solve the problem was more difficult...

 

Megjegyzés: the problem was... to solve

ld még 76, 106, 132

(a4) A probléma megoldása nem előzheti meg annak körülhatárolását  Þ
Angolul: Solving the problem cannot precede identifying it
vagy: The solution of the problem cannot precede its identification

 

(b) Az <ige + ige tárgya> kapcsolatokra visszavezethető '-ás'/'-és' alakok megfelelője, mint 'a híd építése', 'a torta elkészítése', 'a kert felásása', 'az autó (meg)vásárlása' esetleg kifejezhető a

the ...-ing of the <főnév> (= 'híd', 'kert', stb.) szerkezettel                                         ld (3) alább
de használjuk inkább ezt a változatot:

...-ing the <főnév> (= híd, kert, stb.)                                                                          ld (4) alább

building the bridge;  making the cake; digging the garden; buying the car

Fontos: Amikor az ilyen kapcsolatokban a tárgy többesszámú (smoking cigar(ette)s  reading books playing cards), az ige nem többes-, hanem egyesszámban áll, mivel az inges alakhoz egyeztetjük:

ld még 69

Playing cards is the most boring thing in life

 

(c) Ezekből magyarul rendszerint képezhető főnév ilyen mintára:

'hídépítés', 'tortakészítés', 'kertásás', 'autóvásárlás'; 'rádióhallgatás', 'képrablás', 'tévénézés', 'orrpiszkálás', 'almaevés'

 

(c1) Angolul ezzel szemben csak akkor fordulnak elő hasonlók, ha intézményesültnek tekintett tevékenységet jelentenek; ilyen esetekben mi magunk is "gyárthatunk" ilyeneket:

 

book-binding

letter-writing

brain-washing

lip-reading

city planning

pig-killing

coal-mining

road building

data processing

shipbuilding

horse-riding

sight-seeing

house-hunting

story-telling

 

weight-lifting

ld még 167

 

(d) Amikor az olyan szavak, mint a 'levesfőzés', 'kertásás' egyedi, egyszeri tevékenységre utalnak (pl.: Levesfőzés/kertásás közben jöttem rá, hogy...), akkor ilyen -ing-es összetételt mégsem használhatunk:  nem lehet: during soup(-)making, during garden(‑)digging...
Hanem: (a fenti (a2) szerint):

I realized it while I was making the soup / digging the garden
(Vagyis a főnevet értelemszerűen mellékmondattal oldjuk fel.)

 

(3) A hagyományosan "gerund" nevű inges alak

Jellemzői: ez az inges alak a főnév és az ige sajátos, magyarban teljesen ismeretlen "ötvözete".

 

(a) Főnévszerű, mert szerepelhet

 

(a1) alanyként: Solving the problem cannot precede identifying it

 

(a2) tárgyként:

I hate reading dailies

 

(a3) elöljáró után:

instead of eating  after singing songs

 

Megjegyzés

A to elöljáró (nem az igenév to szócskája), tehát inges alak (nem pedig pőreigenév) áll utána a következő kifejezésekben: be used to (ld 192); look forward to  be reduced to  sink to

 

(a4) névszói állítmányként:

My favourite hobby is composing songs

 

(a5) (alanyt kifejező) 's-birtokossal

We were shocked at his talking to us so rudely

We were shocked at Bob's talking to us so rudely

 

Megjegyzés

A hétköznapi nyelvben (szemben a "pedánsabb" használattal) a személyes névmás nem-alanyi esete (pl. him) ilyenkor gyakoribb, mint a birtokos névmás (pl. his) használata. Ez alól csak a mondatéli helyzet a kivétel, ahol a köznapi nyelvben is a birtokos névmás a szokásos.
A főnév "alanyesete" (pl. Bob) köznapi nyelvben (szemben a "pedánsabb" használattal) gyakoribb, mint a főnév birtokos esete (pl. Bob's).
Élettelen alanyt ne is fejezzünk ki -s birtokossal:

We appreciated the plane [nem: plane's] flying low the whole time

Ld még II-2 és II-3, III-2 és III-3 Táblázat.

(a6) it-tel utalhatunk vissza rá:

Boxing is great. I love it.

 

(b) Igeszerű.
A magyar és az angol főnévtől egyaránt eltér; az igéhez hasonlít:

 

(b1) tárgya lehet:

I hate reading dailies
Solving the problem cannot precede identifying it

- A reading tehát egyfelől maga is (a hate) tárgy(a), másfelől neki magának is tárgya van. (Lásd a (2)(b) pont példáit is.)

 

(b2) nem melléknevet vesz maga mellé (mint a főnév), hanem határozót

treating the patient considerately

(Ez szembenáll a the considerate treatment of the patient  a considerate treatment of the patient szerkezettel a lenti (4) pontban.)

 

(b3) névelője nem lehet.

 

(b4) A "sima" alakon kívül az igékre jellemzően have-es, passzív­ -, sőt ezek kombinációjaként have-es passzív - alakjai vannak.

 

Ezek közül az alakok közül a passzív az, amelyik igazán fontos (jelentése ugyanaz, mint általában a passzív szerkezetnek ld 138). Azokban az esetekben, amikor ennek értelme van, a have-es formák ugyanis csupán kiemelik, hogy a 'hogy'-os mondatban (ld 63) az ing kifejezte cselekvés korábban történt a főmondatban álló (jelenidejű vagy múltidejű) cselekvésnél.
A (3)(a5) értelmében az inges cselekvés alanya eltérhet a főmondatétól.

 

 

a k t í v

p a s s z í v

"sima"

treating

being treated

have-es

having treated

having been treated

 

Példák:

(Itt az '-ás'/'-és' főnév rendszerint nem jöhet szóba megfelelőként).

 

"Sima"

I still remember treating the old man
Sid was worried about having to go back
We were shocked at Bob talking to us so rudely          

Have-es

I had to admit having mistreated him

Does anyone remember having seen the old man
Can you recall Sherman having talked to the professor?

Passzív

I literally enjoyed being treated by Dr Schumann

I simply insisted on being chosen

Have-es passzív

There's nothing to boast about having been treated by Dr Schumann

 

A magyar 'hogy'-os mondatoknak megfelelő ilyen fajta inges szerkezetekről szól részben a 63, a II-2 és II-3, III-2 és

III-3 Táblázat.

 

(c) Ez az inges alak áll:

-  Az alábbi összetételekben: walking stick  drinking water  eating apples  cooking apples  playing cards  

running shoes  parking lot <US> stb.

ld 167, V-3 Táblázat

(Ez tehát nem 'vmit csináló' jelentésű melléknévi igenév: 'sétáló pálca', 'ivó víz', 'evő/'főző alma', 'játszó kártya', 'futó cipő', 'parkoló hely',
hanem: a stick FOR walking, water FOR drinking, apples FOR eating/cooking  stb.

 

- A tiltó táblákban: No Parking

ld 42, 116

- A need, want, require után passzív értelemben:

Sam needs encouraging

ld 139

- Az it's no use ...-ing, is it any good ...-ing?, stb. kifejezésekben

ld 76

(4) Az "igei főnév", vagy "igefőnév" (verbal noun)

 

(a) Ez az inges alak névelőt, sőt birtokos névmást is vehet maga elé:

The leaving of Liverpool made me sad

My leaving of Liverpool made me sad

Főleg olyankor használatos, amikor valamely igéből nem képezhetünk folyamatot (= nem eredményt) jelentő főnevet, mint pl. a solution, verification, stb. Ilyen ige például a leave.

 

(b) A magyarhoz hasonlóan a 'vmi/'vki ...-ása'/-ése', magában kétértelmű; a "vki/vmi" ugyanis alany is, tárgy is lehet:

- 'az elnök távozása' (itt a "birtokos" végzi a cselekvést) Þ
the president's leaving vagy  the leaving of the president
(-s birtokossal gyakoribb)

- 'az elnök lelövése' (itt a "birtokos" éppen hogy tárgya a cselekvésnek) Þ
the shooting of the president (az of-birtokost használjuk);

Ez utóbbi helyett persze, mint a (2)(b) pontban láttuk, pusztán inges alak is állhat:
shooting the president

ld még 13

(c) Ez az -ing áll a do the ...-ing szerkezetekben:

When we've done the shopping, we could go to a pizzeria

ld még 76

(5) Szabályos főnevek
Az inges alakok között - kis számban - szabályos főnevek is vannak:

 

(a) Számszerűek

a building  a painting  a drawing  a press briefing
a wedding  a reading
Worst of all, Danielle even gave a reading of her poems after the opening of the exhibition of her paintings [ez az opening nem ilyen, hanem (4)(b) típusú!]

 

- Kevés ilyen főnév van;
leginkább a 'tojás', 'rakás' típusú magyar főnevekre hasonlítanak.
(A végződés ellenére nem a folyamatot, hanem a produktumot jelentik.)

 

(b) Nemszámszerűek (de némelyikük számszerűként is használható, pl. a lining);

a 'csövezet', 'padozat', 'kövezet' stb. rokonai:

(some) carpeting  colouring  tubing  panelling  matting  padding  plumbing  rigging  lining

 

(c) Csaktöbbesek

ld még 20

surroundings  winnings  earnings  savings  trappings