196 -va/-ve végű igenév

Kapcsolódó szócikkek: 67, 75, 118, 134

 

(1) A '-va/-ve' végű igenevekkel ugyanúgy cselekvéseket, történéseket írunk le, mint a mondat "igazi" igéjével, vagyis az állítmánnyal, de az igenév rendszerint másodlagos szerepű:
A 'Dan dúdolgatva számolgatta a pénzét' mondat lényegében annyit jelent:
'Miközben Dan számolgatta a pénzét, [Dan] dúdolgatott'

A '-va/-ve' igenév sokféle nyelvtani viszonyt fejez ki. Két dologra kell mindenképpen tekintettel lennünk:

- A '-va/-ve' által kifejezett cselekvés végzője azonos-e az "igazi" ige (vagyis a főmondat) alanyával, vagy nem azonos.
(A fenti példában: 'Dan' azonos 'DAN'-nel.)

- A két cselekvés egyszerre történik-e, vagy pedig a '-va/-ve' kifejezte cselekvés megelőzi az "igazi" cselekvést, a mondat állítmányát.
(A fenti példában a dúdolgatás egyszerre történik a számolgatással.)

Az alábbiakban e két szempont szerint vizsgáljuk meg a '-va/-ve' végű igeneveket és a nekik megfelelő angol szerkezeteket.

 

(2) A '-va/-ve' cselekvés végzője ugyanaz, mint az "igazi" ige alanya

 

(a) A '-va/-ve' cselekvés egyszerre történik az állítmánnyal

('sírt, miközben jött'; 'olvasott, miközben belépett')

Ilyenkor határozói inges szerkezetet használhatunk:

Sírva jött haza Þ She came home crying
Egy könyvet olvasva jött be Þ He entered reading a book
Nem kívánván tovább vitázni, felkeltem és bekapcsoltam a tévét Þ
Not wishing to argue any longer, I got up and turned the TV on

 

Ennek az angol szerkezetnek a használata azonban soha nem kötelező.
A legbiztosabb megoldás az, ha helyette a magyar '-va/-ve' igenevet angolul a megfelelő értelmű határozói mellékmondattal oldjuk fel. Pl.:

ld 67, 134

Þ She cried/was crying as she came / was coming home
Þ He was reading a book as/when he entered
Þ Since I didn't wish to argue,... I got up and...

(Vagy - ami ennél is egyszerűbb: and-del kötjük össze a két állítást:

She came home and she was crying)

Amikor az állítmány igéjének tárgya van (pl. 'a pénzét számolgatta'), akkor ráadásul ez az egyetlen megoldás:

Dan dúdolgatva számolgatta a pénzét Þ
Dan was humming away as/while he was counting his money

(Az ilyenkor használandó igeidőkről

ld 70, 84, 121

Az időhatározói mellékmondatról

ld 67

Megjegyzések

1. '-va/-ve' alaknak minősül pl. a '(be)jövet', '-menet' is
ezeket is így mondhatjuk: ...walking/going..., vagy: on one's way to

Ezt majd hazafelé menet [menve] megbeszéljük, jó? Þ
We'll talk this over  walking home / on the/our way home

 

2. Nem mindig egyértelmű, hogy a kettő közül melyik a fontosabb cselekvés.
A "háttér Û előtér", vagyis a "fontos cselekvés Û háttércselekvés" viszony néha megfordul. Pl.:

térdepelve imádkozik Þ kneels down to pray / when he prays

[sőt, esetleg az ige nélkül: pray on your knees]

káromkodva tette le a telefont Þ he swore as he hung up

 

(b) A '-va/-ve' cselekvés előbb történik, mint az állítmány

Elolvasva/ván a levelet, Dan rögtön az íróasztalhoz ült
(Meg)hallván az otthoni híreket, Dan elsírta magát
(= 'mikor MÁR elolvasta'; = 'mikor MÁR meghallotta')

 

(b1) Ilyenkor lehetséges a határozói having ...-en:
(Ez a határozói ing-nek a have-es alakja.)

Elolvasva/ván a levelet... Þ
Having read/finished the letter, Dan sat down at his desk right away
(Meg)hallván a híreket... Þ
Having heard the news from home, Dan burst out crying

Ugyanígy:

Having broken the window, the sergeant tried the lock on the inside
Having eaten my pizza, I thought of the work ahead

Having finished my pizza, I thought of the work ahead

 

Hasonlítsuk össze a legutolsó mondatot az alábbival:

Eating my pizza (,) I thought of the work ahead

Ez utóbbi - inges határozót tartalmazó - mondat egyidejűséget fejez ki:

'Miközben ettem a pizzámat, a rám váró munkára gondoltam'

Ennek a have-es szerkezetnek a használata ezúttal sem kötelező.
(A mindennapi beszédben magyarul sem sokszor használjuk).
A having + 3. alak szerkezet legtöbbször okhatározói ill. időhatározói jelentéssel bővül, ezért

- a legbiztosabb megoldás ezúttal is az, ha a magyar '-va/-ve' igenevet angolul határozói mellékmondattal oldjuk fel.

When he('d) finished the letter, Dan sat down...
When he('d) heard the news, Dan burst out...
When he'd broken / broke the window, the sergeant...
When I'd eaten / ate my pizza, I thought of the work ahead

A névmás és a főnév sorrendje fordított is lehet:
When the sergeant had broken the window, he...

Vagy még egyszerűbben: and-del kötjük össze a két állítást:

I'd eaten / I ate my pizza and thought of the work ahead

 

(b2) A határozói having + 3. alak helyett némelykor használhatunk határozói inget is annak ellenére, hogy a '-va/-ve' cselekvés előbb történik, mint az állítmány. Ez akkor lehetséges, ha az ige ún. mozzanatos ige (pl.: 'észrevesz', 'felismer'):

Noticing the man, I ran up to the constable

Recognizing the man, I ran up to the constable

 

(A When I noticed... valamint az and használatának a lehetősége ilyenkor is fennáll.)
Megjegyzés:
Az "előidejűsítés" másik eszköze az on (és az after) elöljáró:

On entering the room, Ilson noticed a cat sitting on the printer

Ez a having + 3. alak esetében is szerepelhet. (Ám ekkor az elöljáró elveszíti funkcióját, hiszen a have magában gondoskodik az előidejűségről.)

 

(c) Eltévedt határozói ing szerkezetek

(c1) A '-va/-ve' cselekvés (nem említett) végzője kötelezően ugyanaz, mint a főmondat igéjének alanya.
A magyarban ez a szabály nem annyira szigorú; angolul viszont igen mulatságos mondatokat is eredményezhet, ha nem tartjuk szem előtt.

- 'A város felé közeledve egyre nagyobbnak látszott a torony' nem lehet:
Approaching the village, the steeple seemed taller and taller
Hiszen ez így azt jelenti:
'Ahogy A TORONY a város felé közeledett...'

 

- A toronyból lenézve, körbe-körbe mindenütt tehenek legelésztek' nem lehet
Looking down from the tower, there were cows grazing on the hillside
Ez ugyanis azt jelenti:
'Ahogy a TEHENEK a toronyból lenéztek...'

 

(c2) Helyesek viszont a következő, látszólag hasonló mondatok; nem vétenek ez ellen az alany-szabály ellen, mivel általános érvényűek, alanyuk mindenki/bárki:

Considering his age, the results couldn't have been better
Broadly speaking, it was an average performance

Generally speaking, it was an average performance

 


Ilyenek a supposing és a providing szavak is.

ld 172

(3) A határozói inges szerkezeteknek nemcsak have-es alakjuk van (mint eddig láttuk), hanem létezik passzív alakjuk is, valamint ezek kombinációja, a have-es passzív változat. A teljesebb rendszer tehát így fest:

 

A k t í v

P a s s z í v

"sima"

taking

being taken

have-es

having taken

having been taken

have-es -inges

(having been taking)1

(having been being taken)2

 

1 Ez az alak igen ritka; főként írásban, az irodalmi stílusban használatos.
2 Inkább csak elméletileg létező alak.

- Passzív határozói ing:

Being questioned by the police Dan felt more and more uneasy

- Passzív have-es ing:

Having been trained in Italy, the chef could be trusted when it came to a nice pizza

- Have-es inges ing:

Having been counting his money for half an hour, the chef began to feel better

 

(4) A '-va/-ve' cselekvés alanya más, mint az "igazi" igéé (a főmondaté)

(a) Idő- illetve okhatározói '-va/-ve' alak

The wardens having nothing particular to do, the prison was much quieter

[egyik alany: the wardens]                                       [másik alany: the prison]

- Az irodalmi stílusra korlátozódik;
- Magyarul nem mindig '-va/-ve' végű igenévnek felel meg.
- A -va/-ve cselekvés/történés az állítmánnyal egyszerre, vagy annál előbb történik.

- Hasonló példa: This being her first time, she was rather nervous

(b) Ezt a másik alanyt külön bevezetheti a with elöljáró:

With all the wardens snoring, the inmates could hardly hear the loudspeaker

ld még 35

(c) Ennek a határozói ing-nek is létezik have-es, passzív, sőt have-es passzív alakja.
- Have-es alak (with elöljáróval)

With the wardens having gone to watch TV, they could go back to work

- Have-es passzív alak

All the issues having been settled, the chairman closed the session

(5) Az állapothatározói illetve tárgyhatározói '-va/-ve' alak

E két határozóról ld 118 ill 180

A '-va/-ve' igenévnek ilyenkor nem ing, hanem 3. alak felel meg.

 

(a) Állapothatározó

Az ikrek a látványtól elbűvölve percekig álltak a korlátnál

Az ikrek álltak Ü az ikrekET bűvölte el a látvány

A főmondat alanya nem a '-va/-ve' cselekvés alanya, hanem a '-va/-ve' cselekvés tárgya

Þ The twins stood by the railing for minutes (,) fascinated by the sight

vagy Þ Fascinated by the sight, the twins stood by the railing for minutes

 

Dan megint csúnyán megverve [= megverten] jött haza

Dan jött haza Ü DanT verte meg valaki

Þ Dan came home badly beaten up again

 

Megfelelően lehűtve [= hűtött állapotban] ez a tej hetekig eláll

A tej áll el Ü a tejET hűti valaki

Þ Properly refrigerated, this milk keeps for weeks

 

(b) Tárgyhatározó

Dan csak forralva [= forraltan] issza a tejet
Dan issza a tejet Ü a tejET forralta fel VKI

A főmondat alanya nem a '-va/-ve' cselekvés alanya, nem is a -'va'/'-ve' cselekvés tárgya, hanem: a tárgy a főmondat tárgya is, a ' -va/-ve' cselekvés tárgya is.

Þ Dan only drinks his milk boiled

(Figyeljük meg: az utóbbi mondat pontosan ugyanolyan értelmű, mint az: ...only drinks boiled milk.)

 

- Az állapothatározói 3. alak (pl. 'megverve') illetve tárgyhatározói 3. alak (pl. 'forralva') nem lehet sem inges alak, sem having + 3. alak, csak az ige 3. alakja magában: ...came home being beaten illetve ...came home having been beaten. Ez csak a fenti, idő/okhatározói esetben lehetséges.

Having been beaten four times on end, Dan gave up

 

Ezúttal sem ez az egyetlen szerkezet, ami használható.

A legjobb megoldás: a magyar '-va/-ve' igenevet angolul értelem szerinti határozói mellékmondattal, esetleg egyszerűen and-del oldjuk fel.

- The twins stood... AND/BECAUSE THEY WERE FASCINATED BY THE SIGHT
THE TWINS WERE FASCINATED BY THE SIGHT, so they stood...

- Dan came home AND HE WAS BEATEN UP AGAIN
When Dan came home HE WAS BEATEN UP AGAIN

- IF IT'S PROPERLY REFRIGERATED, this milk keeps for weeks

- Dan only drinks (his) milk IF IT'S BOILED

 

(c) A magyarban a tárgyas ige fenti '-va/-ve' alakja sokszor áll együtt a 'van/áll/hever' stb. igével, pl.: 'be van festve', 'fel van húzva'; 'nyitva áll'; 'szétdobálva hever'. Ennek legegyszerűbben a passzív szerkezetet feleltethetjük meg. Pl.:

be van festve Þ is painted vagy has been painted

ld 138

Megjegyzés: A 'zárva' = closed, de ellentéte, a 'nyitva', nem opened, hanem csak open.

 

(6) Sajátos magyar jelenség
Valamilyen állapotba kerülést jelentő tárgyatlan ige '-va/-ve' alakja;
az ige rendszerint a 'van':
(Némelyikük ellen a magyar nyelvvédők erősen tiltakoznak.)

 

be van ázva/fagyva

el van hízva / le van fogyva

meg vagyok fázva

el vagyok fáradva/szomorodva

be van szorulva

nincs még begyógyulva

nem vagyok rá felkészülve

meg van zavarodva

fel van öltözve

nincs még felépülve

 

Ezek igen sokfélék, s így sok angol szerkezet felel meg nekik:

 

(a) Tárgyas igéből képzett, 3. alakkal azonos formájú melléknév; e melléknévnek rendszerint -ing-végződésű párja is van, pl.: tired, confused. Pl.:

el van fáradva Þ he is tired; meg van zavarodva Þ he is confused

 

(b) Különféle (ige + tárgy, 'válik vmivé' + melléknév, stb.) szerkezetek és kifejezések, értelem szerint. Pl.:

meg van fázva Þ have (caught) a cold; meg van őrülve Þ is / has gone crazy
le van hűlve a levegő Þ the air is / has become very cool

(ld 197)

be van szorulva Þ has got / is stuck; nincs még begyógyulva Þ has not healed yet

 

(c) <Ritkán> a magyarhoz hasonlóan: a be + tárgyatlan ige 3. alakja. Pl.:

be van fagyva Þ it is frozen (up)  fel van öltözve Þ she is dressed  nem vagyok felkészülve Þ I'm not prepared fel van gyógyulva Þ she is recovered

ld még 140

(7) Az alábbi öt '-va/-ve' alak az eltérő típusokat gyűjti még egyszer egybe, a jobb oldali szám a fenti pontokra utal.

 

a bort  kortyolgatva

magyarázott

2a

a bort felforralva

hozzákezdett a mosogatáshoz

2b

felmérgesítve

kortyolgatta a bort

5a

fel(forralva)

itta meg a bort

5b

felhevülve

itta a bort

6